Momenteel werken enkele leden van ALLIC aan een doctoraat. Overzicht van de lopende doctoraatsonderzoeken:​

Bijzondere receptiviteit voor schade in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht - LIES D'HONDT

Lies D'Hondt startte dit doctoraatsonderzoek, onder promotorschap van prof. dr. Thierry Vansweevelt en prof. dr. Britt Weyts, op 1 oktober 2019.

De toestand van een persoon of een zaak voorafgaand aan het schadegeval kan een invloed hebben op het bestaan of de omvang van de schade. Zo zal een persoon met osteoporose (poreuze botten) naar aanleiding van een val een grotere schade oplopen dan een persoon zonder osteoporose. Wie moet voor deze invloed instaan, de schadeverwekker of het slachtoffer? Hoewel deze problematiek reeds sinds mensenheugenis bestaat, blijft het een zeer controversieel onderwerp. Dit onderzoek tracht een algemene theorie uit te werken over hoe deze situaties moeten worden benaderd.

De verlies van een kans-leer: voorwaarden en draagwijdte in België, Duitsland en de Verenigde Staten - SVEN LIEVENS

Sven Lievens startte dit doctoraatsonderzoek, onder promotorschap van prof. dr. Thierry Vansweevelt en prof. dr. Britt Weyts, op 15 september 2021.

Kan men schadevergoeding vorderen indien men door andermans onrechtmatig gedrag de kans verliest op het behalen van een voordeel of het vermijden van een nadeel? En zo ja, onder welke voorwaarden?

De verlies van een kans-leer is een theorie die werd ontwikkeld in de Franse rechtspraak en enkele decennia later ook doorgang vond in de redeneringen van Belgische hoven en rechtbanken. De theorie zorgt ervoor dat schadelijders ook schadevergoeding kunnen vorderen voor het verlies van bepaalde in geld waardeerbare kansen en dus in situaties waarbij er geen absolute zekerheid was om het finale voordeel te behalen of het finale nadeel te vermijden. Er heerst dan ook onduidelijkheid of dit leerstuk zich eerder situeert op de vereiste van zekerheid van de schade, dan wel inspeelt op de onzekere causaliteit tussen fout en schade. Dit onderzoek is erop gericht om, in de eerste plaats, een grondig naslagwerk te vormen over de toepassingen van de verlies van een kans-leer in België. Dit eerste en eerder descriptieve luik tracht aldus een overzichtelijk en volledig overzicht te geven van de evolutie en stand van zaken van de verlies van een kans-leer in het Belgische recht. In een tweede, comparatieve, luik wordt de toepassing van deze leer vergeleken met de aanpak in Duitsland, waar de leer traditioneel niet wordt aanvaard, en met de Verenigde Staten, die de leer wel toepassen. Ten slotte volgt een normatief deel, waar een concreet wetgevend kader wordt voorgesteld om de verlies van een kans-leer in de Belgische wetgeving te integreren.

Morele schade: een onderzoek naar het bestaan en het herstel - VICTOR SCHOLLAERT

Victor Schollaert startte dit doctoraatsonderzoek onder promotorschap van prof. dr. Thierry Vansweevelt en prof. dr. Britt Weyts, op 15 september 2021.

Het verlies van niet in geld waardeerbare voordelen wordt in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht gekwalificeerd als morele schade. Zowel het bestaan als het herstel van morele schade vormen echter een bron van rechtsonzekerheid. Het concept wordt fragmentair ontwikkeld in de marge van de traditionele schadeleer. Dit onderzoek wil bijdragen tot een omvattende, consistente ontwikkeling van de leer omtrent morele schade.