Missie en Visie

Onze onderzoeksgroep heeft als doel te streven naar een optimale geïntegreerde en inclusieve zorgverlening voor personen met een verstandelijke beperking.  

Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is zowel vanuit medisch als psychosociaal oogpunt vaak complex, waarbij het volgen van standaardprotocollen niet altijd een oplossing biedt. Een zuivere medische benadering die zich toespitst op het gezondheidsprobleem is doorgaans onvoldoende. De zorg biedt uitdagingen naar communicatie, coördinatie en interprofessionele samenwerking, rekening houdend met het functioneren en participeren van deze personen in de samenleving. 

Daarnaast staat de hedendaagse gezondheidszorg voor grote uitdagingen door een toenemende vraag en complexiteit. ‘Geïntegreerde zorg’ -met inbegrip van transmurale zorg- wordt gezien als een mogelijke oplossing, gaande van gezondheidspromotie en ziektepreventie, tot diagnose, behandeling, langdurige opvolging van personen met een chronische aandoening, revalidatie tot palliatieve zorg. Daarbij wordt de zorg afgestemd op de behoeften van de personen en dat gedurende hun hele leven. Zowel vanuit de WHO, als op Europees, Belgisch en Vlaams niveau wordt geïntegreerde en doelgerichte zorg als prioriteit naar voren geschoven met als doel te streven naar een betere gezondheid en welzijn, waarin de persoon zelf centraal staat. 

Achtergrond

Het Verdrag van 2006 voor de Rechten van Personen met een Handicap erkent dat alle personen met een beperking dezelfde fundamentele rechten genieten als andere mensen. Zij hebben recht op volwaardige participatie aan de maatschappij, en op redelijke aanpassingen die dit voor hen mogelijk maken. Ook moeten zij kunnen genieten van de hoogst haalbare gezondheidstoestand, zonder discriminatie op basis van hun beperking. België verankerde dit in 2021 in de grondwet met het recht op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen.  

Toch toont de literatuur een ongelijke toegang tot zorg, ondervinden personen met een beperking meer barrières in contacten met de gezondheidszorg en is er een grotere kans op gezondheidsproblemen en vroegtijdig sterven.  

Mensen met een verstandelijke beperking vormen een heterogene groep, wat een uitdaging vormt voor (toekomstige) zorgverleners, maar waarbij het belangrijk is dat ze voldoende kennis en vaardigheden hebben om de best mogelijke zorg te bieden aan deze bijzondere populatie. 

De wijzigende maatschappelijke context en het wijzigende zorglandschap maken dat:  

  • inclusie en ‘vermaatschappelijking’ expliciet op de voorgrond getreden zijn 

  • alle actoren een rol hebben: van de eerstelijn tot gespecialiseerde organisaties

  • er sterk moet worden ingezet op netwerken, samenwerking en het opbouwen van expertise

  • de behoeften van kwetsbare groepen specifieke aandacht en extra inspanningen vereisen 

Basisopdrachten:  onderzoek – onderwijs – dienstbetoon 

 Ons onderzoek focust zich op het raakvlak tussen generalistische en gespecialiseerde zorg voor personen met een verstandelijke beperking. We geven onderwijs aan (toekomstige) zorgverleners en bieden maatschappelijke dienstverlening rond geïntegreerde zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.  

We streven naar een concrete verbinding tussen onderwijs, onderzoek, en de praktijk. We hanteren een brede kijk op verstandelijke beperking, zowel wat betreft leeftijd, prevalentie, etiologie als ondersteuningsbehoefte (gaande van lichte tot zeer ernstige verstandelijke beperking). We valideren de ervaringsdeskundigheid van personen met een verstandelijke beperking en mantelzorgers door hen actief te laten participeren aan onderzoek en onderwijs.  

Concreet concentreren we ons op: 

  • Coördineren en opzetten van onderzoeksprojecten
  • Stimuleren van samenwerkingsinitiatieven en uitwisselen van kennis en ervaring
  • Kennisverspreiding en opleiding
  • Uitwisseling faciliteren tussen ervaringsdeskundigen, mantelzorgers en zorgverleners
  • Creëren van een aanspreekpunt voor beleidsmakers en actief de noden van de doelgroep signaleren 

 

Bronvermelding:

https://www.unia.be/nl/artikels/het-recht-op-inclusie-van-personen-met-een-handicap-is-nu-opgenomen-in-de-grondwet 

https://www.kce.fgov.be/nl/naar-meer-geintegreerde-zorg-in-belgie