Lopende projecten

FWO Sabbatsverlof 2024-2025 (Prof. D. Cassimon). 15/09/2024 - 14/01/2025

Abstract

Deze 4-maand-durende onderzoeks-sabbatical betreft een onderzoeksproject over de effectiviteit van publieke 'de-risking' praktijken ter promotie van private investeringen om globale groene transformaties en ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken, met een zwaaartepunt op een formeel onderzoeksverblijf van 2.5 maand aan de Graduate School of Business van de University of Cape Town (UCT) die moet mogelijk maken om gezamenlijk onderzoek hierrond te verrichten met GSB/UCT collega's, en daarnaast twee korte veldbezoeken in Amsterdam (TCX) en Parijs (OECD/DAC).Deze samenwerking zal resulteren in de productie van 4 co-authored artikelen die relevante en broodnodige bijkomende academische analyse verrichten rond dit topic, waaronder (a) een theoretische contributie en conceptuele analyse van 'de-risking' vanuit een 'real options' analysekader; (b) een case study van het Zuid-Afrikaanse Just Energy Transition Partnership (JETP) programma; (c) een case study over wisselkoersrisico mitigatie en transfer initiativieven, inclusief rond het TCX experiment, en (d) een kritische analyse van de hulaanrekeningspraktijk van deze publieke donor 'de-risking', zogenaamde PSI, instrumenten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

BOF Onderzoekssabbatical 2024-2025 (Danny Cassimon). 15/09/2024 - 14/01/2025

Abstract

Deze 4-maand-durende onderzoeks-sabbatical betreft een onderzoeksproject over de effectiviteit van publieke 'de-risking' praktijken ter promotie van private investeringen om globale groene transformaties en ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken, met een zwaaartepunt op een formeel onderzoeksverblijf van 2.5 maand aan de Graduate School of Business van de University of Cape Town (UCT) die moet mogelijk maken om gezamenlijk onderzoek hierrond te verrichten met GSB/UCT collega's, en daarnaast twee korte veldbezoeken in Amsterdam (TCX) en Parijs (OECD/DAC).Deze samenwerking zal resulteren in de productie van 4 co-authored artikelen die relevante en broodnodige bijkomende academische analyse verrichten rond dit topic, waaronder (a) een theoretische contributie en conceptuele analyse van 'de-risking' vanuit een 'real options' analysekader; (b) een case study van het Zuid-Afrikaanse Just Energy Transition Partnership (JETP) programma; (c) een case study over wisselkoersrisico mitigatie en transfer initiativieven, inclusief rond het TCX experiment, en (d) een kritische analyse van de hulaanrekeningspraktijk van deze publieke donor 'de-risking', zogenaamde PSI, instrumenten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

INFOMINE: Toegang tot informatie en onderzoekscommunicatie in Congolese mijnen. 01/04/2024 - 31/03/2025

Abstract

De voorgestelde Small Research Grant (SRG) is een aanvulling op een lopend FWO-project, Driving Change, over de deelname van kleinschalige producenten aan ethische keteninitiatieven voor Congolees kobalt en 3T (tin, wolfraam, tantalum). De context is de groeiende vraag naar minerale grondstoffen (vooral kobalt) voor de overgang naar groene energie, die gepaard gaat met vragen over de arbeids-, mensenrechten- en milieu-impact van de winning in het Zuiden. Om deze vragen aan te pakken, zijn er tal van initiatieven opgezet om de transparantie in de toeleveringsketens van mineralen te vergroten, due diligence te waarborgen en verantwoord inkopen te bevorderen. Als zodanig wordt toegang tot informatie als belangrijk beschouwd, maar het wordt bekeken vanuit een downstreamperspectief: hoe kunnen risico's in de toeleveringsketens van mineralen worden beperkt om de reputatie van leidende bedrijven te beschermen? Hoe kunnen we consumenten geruststellen dat de producten die ze kopen geen mineralen bevatten die in verband worden gebracht met mensenrechtenschendingen en kinderarbeid? Deze SRG heeft twee doelstellingen. Ten eerste zal ik beoordelen hoe verschillende categorieën "mijnwerkers" (alle producenten en arbeiders die betrokken zijn bij de winning en eerste verwerking tot aan het verkooppunt) toegang krijgen tot informatie over de toeleveringsketen waar ze deel van uitmaken. Dit omvat informatie over actoren in de keten, maar ook financiële stromen, prijzen van mineralen, de kwaliteit van mineralen, technologieën, geologie, waarde en bestuur. Ten tweede wil ik bijdragen aan de verspreiding van informatie en deze vergemakkelijken, in een toegankelijk formaat en met relevante inhoud die tegemoet komt aan de behoeften van mijnwerkers. De voorgestelde SRG zal zich richten op drie vragen: 1) Hoe krijgen mijnwerkers toegang tot informatie over de toeleveringsketens waar ze deel van uitmaken? 2) Wat zijn de (materiële, discursieve, technische...) belemmeringen voor toegang? 3) Hoe kunnen onderzoekers bijdragen aan de verspreiding van informatie die beantwoordt aan de behoeften van mijnwerkers? Empirisch richt de SRG zich op twee mineraalproducerende regio's: De provincie Lualaba in het zuiden van de DRC (kobaltproducerende regio) en de provincie Zuid-Kivu in het oosten van de DRC (3T-producerende regio). In beide regio's is een reeks initiatieven voor een ethische toeleveringsketen geïmplementeerd. Uit het eerste onderzoek van het FWO-project is echter gebleken dat de ondervraagden een zeer laag kennisniveau hebben over deze initiatieven en dat de deelname beperkt is tot geselecteerde coöperatieve leiders en "legitieme" artisanale en kleinschalige mijnbouw (ASM) "proefprojecten". Met deze SRG kunnen we de onderzoeksteams terugsturen naar de locaties die in 2023 zijn bezocht om twee hoofdactiviteiten uit te voeren: ● Een workshop waarin het team de voorlopige bevindingen van het Driving Change project presenteert en het boekje presenteert dat is ontworpen voor outreach. We zullen mijnwerkers uitnodigen en de mogelijkheden en barrières voor toegang tot informatie met hen bespreken. Focusgroepdiscussies over de vragen 1) Hoe krijgen mijnwerkers toegang tot informatie over de toeleveringsketens waar ze deel van uitmaken? 2) Wat zijn de (materiële, discursieve, technische...) belemmeringen voor toegang? 3) Hoe kunnen onderzoekers bijdragen aan de verspreiding van informatie die tegemoet komt aan de behoeften van mijnwerkers?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Nodale beheer en coöperaties als nieuwe veiligheidsactoren in Haut-Katanga in de Democratische Republiek van Congo. 01/01/2024 - 31/12/2027

Abstract

Dit onderzoeksvoorstel wil (1) verschillende veiligheidsincidenten in de mijnsector van Haut Katanga in de Democratische Republiek van Congo in beeld brengen en ordenen, (2) de aanwezigheid en de rol van veiligheidsactoren in de gemeenschap en met name de rol die coöperaties spelen in het veiligheidsbeheer begrijpen (3) om zo inzicht te verwerven in de dynamieken tussen die verschillende actoren op het gebied van samenwerking, verzet en concurrentie en (4) bij te dragen tot de verdere theoretische ontwikkeling van veiligheidsbeheer.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Milieu effecten van mijnbouwactiviteiten in DRC (EDITOR) 15/12/2023 - 31/07/2029

Abstract

De specifieke klimatologische, geologische en geomorfologische omstandigheden in het oosten en zuidoosten van de DRC zijn natuurlijke, op elkaar inwerkende factoren die een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van geohydrologische gevaren zoals aardverschuivingen, (plotselinge) overstromingen en erosie. Deze factoren worden nog verergerd door processen zoals landbouwuitbreiding, ontbossing, wegenaanleg, verstedelijking en mijnbouwactiviteiten. Dergelijke intense milieuveranderingen gaan vaak gepaard met degradatie van natuurlijke hulpbronnen, wat weer leidt tot nieuwe geohydrologische gevaren. Met behulp van geavanceerde aardobservatietechnieken probeert EDITOR te beoordelen in welke mate mijnbouwactiviteiten en de daarmee samenhangende verstoring van het landschap, waaronder de vestiging en groei van dorpen in de omgeving (de mijnbouwinvloedzone) de prevalentie van geohydrologische gevaren veroorzaken of versterken, en hoe kwetsbaar bevolkingsgroepen zijn die worden blootgesteld aan door mijnbouw veroorzaakte milieuveranderingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ongelijke, onveilige en onvoldoende toegang tot water: het beheer van de toegang tot water in een mijnbouwboom (WATERRUSH). 01/12/2023 - 30/11/2033

Abstract

De wereldwijde energietransitie vereist dat landen overschakelen op een koolstofarme economie. Maar die is nog steeds afhankelijk van kritieke mineralen om onder andere de lithium-ionbatterijen te produceren die nodig zijn voor elektrische voertuigen. De explosieve groei van de productie van dergelijke batterijen heeft de wereldwijde vraag naar kobalt doen toenemen, een mineraal waarvan momenteel ongeveer 70% van de wereldwijde productie plaatsvindt in de Copperbelt regio van de Democratische Republiek Congo (DRC). Deze hausse in kobalt stimuleert de stedelijke expansie en de bevolkingsgroei in een tempo dat waarschijnlijk onhoudbaar is voor sommige belangrijke hulpbronnen zoals water. Bovendien heeft de explosieve vraag de ambachtelijke en kleinschalige mijnbouw (ASM) aangewakkerd. ASM biedt de lokale bevolking meer arbeidsmogelijkheden, maar verhoogt ook de druk op natuurlijke hulpbronnen door de bevolkingsgroei en vervuilende extractie- en verwerkingstechnieken. In dit project richten we ons op de waterkwaliteit en toegang tot water in verstedelijkte mijnbouwgebieden in de Copperbelt. Het overkoepelende doel van dit onderzoeksproject is om inzicht te krijgen in de verdeling van waterbronnen, de dynamiek van watervervuiling in Katanga en de ongelijke toegang tot schoon water, om zo beleid voor te stellen dat een eerlijke, veilige en voldoende toegang tot schoon water kan garanderen voor gemeenschappen in steden en mijnbouwgebieden. Er zullen drie specifieke doelstellingen worden nagestreefd: 1) het beoordelen van de beschikbaarheid van waterbronnen en natuurlijke risico's als gevolg van de lokale geologie en de aanwezigheid van (mogelijk giftige) metalen in de bodem en ondergronds, 2) het beoordelen van de antropogene risico's als gevolg van mijnbouwactiviteiten en menselijke nederzettingen. Deze risico's omvatten vervuiling van waterbronnen, verlies van biodiversiteit en risico's voor menselijke gemeenschappen, en 3) het begrijpen van de politieke ecologie van het waterbeheer in deze regio. Deze doelstellingen zullen worden nagestreefd door middel van drie onderling verbonden werkpakketten met specifieke disciplinaire en methodologische benaderingen, waaronder de productie van gevalideerde kaarten en participatieve kartering; water-, sediment-, macro-invertebraten- en vismonsters; onderzoek en interviews. De hoofdonderzoeker zal deel uitmaken van een interdisciplinair team bij het KMMA, IOB en Ecosphere. Het project wordt gerechtvaardigd door het strategische belang van kobalt in de overgang naar groene energie, maar ook door de negatieve externe effecten in termen van watervervuiling en ongelijke toegang tot waterbronnen voor de lokale bevolking.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Innovatie-uitdaging op het gebied van banen en migratie. 15/09/2023 - 30/06/2025

Abstract

Talenten van vluchtelingen blijven een grotendeels onaangeboorde hulpbron. Ruim 108 miljoen vluchtelingen, asielzoekers en andere gedwongen ontheemden zijn eind 2022 hun land van herkomst ontvlucht vanwege vervolging, geweld of mensenrechtenschendingen (UNHCR, 2023a). De grote meerderheid van de gedwongen ontheemden wordt opgevangen in lage- en middeninkomenslanden, waar de toegang tot de arbeidsmarkt ernstig beperkt is (Betts, 2021). Veel van deze mensen beschikken over vaardigheden waar veel vraag naar is in landen met een hoog inkomen, en ze streven ernaar te migreren; toch worden ze vaak buitengesloten van de migratiesystemen voor geschoolde werknemers omdat ze geen reisdocumenten en andere administratieve belemmeringen hebben, omdat ze niet zichtbaar zijn voor werkgevers, of omdat ze moeite hebben met het identificeren van relevante vacatures. Ze zitten daarom vaak vast in landen waar ze buitengesloten zijn van de lokale arbeidsmarkt, en verhinderd worden om te verhuizen naar landen waar hun vaardigheden goed aansluiten bij de economische eisen. Gezien de kloof op de lange termijn in de arbeidsmarktintegratie die vluchtelingen ervaren, lopen gastlanden de potentiële economische voordelen mis die worden geboden door vluchtelingenimmigratie, wat op zijn beurt de armoede en segregatie onder vluchtelingen kan aanwakkeren en de maatschappelijke kosten kan verhogen (Bevelander, 2020, World Development Report 2023). Ook vluchtelingen en ontheemden kunnen hun dromen en ambities niet waarmaken. Talent Beyond Boundaries (TBB), een mondiale non-profitorganisatie, is de eerste organisatie ter wereld die zich richt op de arbeidsmobiliteit van vluchtelingen als aanvullende oplossing voor traditionele humanitaire hervestiging. Ze brengen geschoolde vluchtelingen in contact met bedrijven die hun vaardigheden nodig hebben, en werken samen met partners om de rekruterings-, migratie- en vestigingsprocessen te helpen faciliteren. Deze studie zal de impact onderzoeken van dit visumprogramma voor geschoolde werknemers op de resultaten van vluchtelingenarbeiders en hun gezinnen. Het onderzoeksteam zal samenwerken met TBB om een ​​robuust systeem voor gegevensverzameling te ontwikkelen dat kan worden gebruikt om de dynamische impact van visums voor geschoolde werknemers voor vluchtelingen te bestuderen. We werken ook samen bij het verzamelen van kwalitatieve informatie, als belangrijke input voor ons begrip van mogelijke knelpunten in het succes van het programma en van de verschillende factoren die van invloed zijn op de duurzaamheid en schaalbaarheid van arbeidsmigratie-interventies voor vluchtelingen. Deze studie zal bijdragen aan drie onderdelen van de literatuur: (1) de academische literatuur die de opbrengsten van internationale migratie inschat, (2) de academische literatuur over mogelijke interventies om ordelijke en veilige migratiestromen te faciliteren, en (3) de beleidsliteratuur over alternatieve migratiestromen. routes voor vluchtelingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Informatief burgerschap: naar een wereldwijde etnografie van praktijken en infrastructuren van dataficatie in het zuiden (InfoCitizen). 01/07/2023 - 30/06/2028

Abstract

Gegevens zijn geprezen als de nieuwe grens van ontwikkeling. Terwijl westerse elite-actoren big data hebben betwist vanwege de afvlakking van het sociale leven en de informatie-extractie, hebben grassroots-initiatieven gepleit voor big data om burgerrechten te bevorderen, de verantwoordingsplicht van de staat te verbeteren en ongelijkheid te verminderen. InfoCitizen zal: (1) de burgerschapspraktijken en -technologieën bestuderen die samensmelten rond modelinitiatieven om gegevens in het Zuiden te produceren en te verspreiden. We beweren dat voor favela-inwoners in Brazilië, etnische minderheden in Portugal en Duitsland, en arme burgers in Tanzania en Kenia, verre van versplinterend en nieuwsgierig, gegevens het potentieel hebben om culturele verandering, politieke identiteit en economisch welzijn te bevorderen via "betere", "snellere" en "betrouwbarere" publieke en private statistieken. (2) meng inzichten uit de Via het concept van informatief burgerschap zullen we de politiek (infrastructuren, epistemologieën, zichtbaarheid) en poëtica (ervaringen, socialiteiten en affecten) van dataficatie belichten, hun impact op wetgeving en beleidsvorming, en hun effecten op individuen, gemeenschappen en instellingen in Brazilië, Portugal, Duitsland, Tanzania en Kenia. (3) archiverings-, digitale, audiovisuele We stellen een wereldwijde en vergelijkende etnografie voor van datafied subjectiviteiten en hun wisselwerking met transnationale expertisenetwerken, zoals denktanks, overheden en bedrijven. (4) genereren toegepast en analytisch onderzoek en een unieke database met kwantificeringsinstrumenten en -praktijken om de denkbeelden, onvoorziene omstandigheden, materialiteiten en gegevensruimten voor radicale democratische verandering

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Informatief burgerschap: naar een wereldwijde etnografie van praktijken en infrastructuren van dataficatie in het zuiden (InfoCitizen). 01/07/2023 - 31/03/2028

Abstract

Gegevens zijn geprezen als de nieuwe grens van ontwikkeling. Terwijl westerse elite-actoren big data hebben betwist vanwege de afvlakking van het sociale leven en de informatie-extractie, hebben grassroots-initiatieven gepleit voor big data om burgerrechten te bevorderen, de verantwoordingsplicht van de staat te verbeteren en ongelijkheid te verminderen. InfoCitizen zal: (1) de burgerschapspraktijken en -technologieën bestuderen die samensmelten rond modelinitiatieven om gegevens in het Zuiden te produceren en te verspreiden. We beweren dat voor favela-inwoners in Brazilië, etnische minderheden in Portugal en Duitsland, en arme burgers in Tanzania en Kenia, verre van versplinterend en nieuwsgierig, gegevens het potentieel hebben om culturele verandering, politieke identiteit en economisch welzijn te bevorderen via "betere", "snellere" en "betrouwbarere" publieke en private statistieken. (2) meng inzichten uit de Via het concept van informatief burgerschap zullen we de politiek (infrastructuren, epistemologieën, zichtbaarheid) en poëtica (ervaringen, socialiteiten en affecten) van dataficatie belichten, hun impact op wetgeving en beleidsvorming, en hun effecten op individuen, gemeenschappen en instellingen in Brazilië, Portugal, Duitsland, Tanzania en Kenia. (3) archiverings-, digitale, audiovisuele We stellen een wereldwijde en vergelijkende etnografie voor van datafied subjectiviteiten en hun wisselwerking met transnationale expertisenetwerken, zoals denktanks, overheden en bedrijven. (4) genereren toegepast en analytisch onderzoek en een unieke database met kwantificeringsinstrumenten en -praktijken om de denkbeelden, onvoorziene omstandigheden, materialiteiten en gegevensruimten voor radicale democratische verandering

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Sociale Bescherming, ongelijkheid en inclusieve ontwikkeling 01/05/2023 - 31/08/2027

Abstract

Vandaag de dag verdient in deregio's Oost- en Centraal-Afrika slechts minder dan 10% van de beroepsbevolking zijn brood in de formele economie, een zeer laag percentage dat waarschijnlijk niet wezenlijk zal veranderen voor de huidige generatie. Daarom speelt de informele economie een essentiële rol in de economische structuur van deze regio van Afrika, omdat zij de meeste banen en bestaansmiddelen voor haar burgers verschaft. Met dit in gedachten heeft een consortium van academische en politieke actoren in België en drie Afrikaanse landen (Democratische Republiek Congo (DRC), Rwanda en Oeganda) de krachten gebundeld in een platform genaamd SPRING (Social Protection and Inclusive Growth) om na te denken over de uitdagingen van transformatieve sociale bescherming in een dergelijke context. Het wil het Belgische samenwerkingsbeleid in deze landen en daarbuiten ondersteunen door de kennis over de dynamiek van de informele economie te verdiepen, zich te richten op de bevordering van arbeidsintensief en fatsoenlijk werk, manieren te zoeken om de dekking van de sociale bescherming en de financiering ervan te verhogen, te werken aan een universele dekking van de gezondheidszorg en de sociale dialoog te bevorderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Politieke economie en globalisering. 01/01/2023 - 31/12/2027

Abstract

Mijn onderzoek is multidisciplinair van opzet en slaat bruggen tussen ontwikkelingseconomie, gezondheidseconomie en vluchtelingenstudies. Met collega's van het Refugee Economies Program aan de Universiteit van Oxford verzamel en analyseer ik gegevens over meer dan 15.000 vluchtelingen en leden van gastbevolking in Kenia, Oeganda en Ethiopië, waarbij ik thema's onderzoek als vluchtelingeneconomieën, zelfredzaamheid, mobiliteit, grensoverschrijdende handel en geestelijke gezondheid. In samenwerking met het Wereldvoedselprogramma beoordeel ik de impact van verschillende modellen voor geldoverdracht op de sociaaleconomische resultaten van vluchtelingenhuishoudens en vluchtelingenbedrijven in het vluchtelingenkamp Kakuma en de Kalobeyei-nederzetting in Kenia. Ik werk ook samen met de Wereldbank aan verschillende impactevaluaties van op geld gebaseerde hulpprogramma's in Afrika en elders. Met de liefdadigheidsinstelling Talent Beyond Boundaries bestudeer ik ook de impact van visa voor geschoolde arbeiders voor vluchtelingen om te verhuizen en te werken in het VK en de EU.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Schokken en copingstrategieën in vluchtelingencontexten. 01/01/2023 - 31/12/2026

Abstract

Het onderzoek zal de impact van schokken (waaronder klimaatverandering) op de coping-strategieën en het levensonderhoud van de getroffen bevolkingsgroepen in Afrika beoordelen. Twee copingstrategieën zullen in detail worden onderzocht: schulden en migratie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Organisatie van een internationaal traject "versterking van de monitoring en evaluatiecapaciteit van actoren in de partnerlanden en in network" 01/01/2023 - 31/12/2025

Abstract

Dit project beoogt om de M&E capaciteit te verhogen van actoren in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het project focust op het verhogen van de organisationele capaciteiten van Voluntary Organisations for the Professionalisation of Evaluation (VOPE) and M&E capaciteit van individuele evaluatoren. Het project focust zowel op het verhogen van kennis, vaardigheden en networking op het domein van organisationele versterking, M&E beleid, en M&E methodes. Er worden trainingen georganiseerd in België, Tanzania en Uganda en een netwerk (CoP) zal uitgebouwd worden dat zal focusen op inclusive evaluatie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject
 • Onderwijsproject

Tegen het vergeten: Een verkenning van poëtische gebaren van terugkeer naar en kering van het land in Palestina. 01/12/2022 - 30/11/2026

Abstract

In verschillende fasen en gecentreerd rond herinnering, verzet en verbeelding - wil dit project de settler koloniale uitwissingen en de daaropvolgende praktijken van verzet tegen deze uitwissingen onderzoeken. Het wil manieren verkennen om met het land om te gaan en het te cultiveren door middel van generatieve daden van verzet geworteld in vragen rond zaden, aarde en populaire pedagogieën. De belangrijkste doelstelling is om de reactivering van collectieve herinneringen te vervlechten met meerdere vormen van storytelling en kritische herinnering en dit alles gebruikmakend van noties van undercommons en voortvluchtigheid, collaboratief grass-roots film methodologieën en praktijken van kritische fabulatie, om uiteindelijk artistieke gebaren en gesprekken te informeren die postkoloniale en landgerichte verbeelding voor ogen hebben. Als uitgangspunt experimenteert dit project met het ontwikkelen van dekoloniale esthetica en vormen die gegrond zijn in doorleefde realiteiten. Het wil ook momenten van ontmoeting en samenzijn in en met het landschap faciliteren door te wandelen. Hiernaast wil het ook vormen van film maken en wandelen verkennen als mogelijke subversieve relaties tot het land en als manier van opnieuw wereld te maken. Gestructureerd rond de Palestijnse landbouwkalender, ontvouwt het project zich via verschillende onderdelen; een speculatieve documentaire die zich voornamelijk afspeelt in Om Sleiman Community Farm die geschiedenissen en momenten vastlegt die de huidige sociaal-politieke en ecologische bewegingen vormgeven; een participatief digitaal geluidsarchief dat persoonlijke cartografieën en geluiden van een reeks begeleide pedagogische wandelingen omvat, en tenslotte een collaboratief meertalig dagboek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Groen beleid opschalen: tweede ronde effecten van een groene-energie-interventie in Oost Congo. 01/11/2022 - 31/10/2026

Abstract

Om de klimaatcrisis te beteugelen, moeten we groene energie promoten. Economisch onderzoek kan een sleutelrol spelen bij het evalueren van beleidsopties. Vooral Randomized Controlled Trials (RCTs) hebben een prominente plaats gekregen in effectiviteitsonderzoek. De kwestie van schaalbaarheid blijft echter onderbelicht: wat gebeurt er als succesvolle experimenten worden opgeschaald? Beperkt door hun korte-termijn microgegevens hebben RCTs geen antwoord op deze vraag. Om deze kenniskloof mee te dichten, wil ik onderzoek te doen naar de opschaling van een groen energiebeleid in Goma. Goma's 1,1 miljoen inwoners gebruiken houtskool om te koken, wat niet alleen hun eigen gezondheid schaadt, maar ook Virunga Nationaal Park bedreigt. In een poging het park te beschermen, verdeelt Virunga Energies (VE) elektrische snelkookpannen (EPCs) aan klanten van hun elektriciteitsnet. Na een succesvolle pilot in 2021 en een RCT in 2022 heeft VE besloten om de EPC-distributie op te schalen. Ik zal onderzoeken of de resultaten van de pilot op langere termijn standhouden, of er onderhoudsproblemen optreden en zo ja hoe deze kunnen worden aangepakt. Daarnaast ga ik onderzoeken of de grootschalige EPC-distributie de ontbossing afremt, of dat tweede-ronde effecten in de houtskoolmarkt dit beoogde effect tenietdoen. Ten slotte zal ik onderzoeken of gewapende actoren, die momenteel de houtskoolhandel beheersen, verzwakken of dat ze zich aanpassen door andere illegale inkomstenbronnen aan te boren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De meerlagige politiek van nationaal vluchtelingenbeleid: een case-study van Oeganda. 01/11/2022 - 31/10/2026

Abstract

Vluchtelingenbeleid in het Globale Zuiden heeft over de laatste jaren meer internationale aandacht gekregen. Ondanks deze aandacht is er weinig bekend over hoe vluchtelingenbeleid en management vorm krijgen in het Global Zuiden. Dit doctoraat heeft als doel in kaart te brengen hoe nationaal vluchtelingenbeleid de uitkomst is van politieke onderhandelingen tussen verschillende niveaus en wat voor implementatie-effecten dit heeft. Door het nationaal vluchtelingenbeleid als uitgangspunt te nemen, is dit project erop gericht het gehele beleidsproces van vluchtelingenbeleid op globaal, nationaal en lokaal niveau te begrijpen: Op welke manier beïnvloeden deze niveaus elkaar en wat is het effect op nationaal en lokaal vluchtelingenbeleid? Op deze manier wil dit project in kaart brengen hoe vluchtelingenbeleid ontstaat, wordt onderhandeld en geïmplementeerd. Deze vernieuwende aanpak is nog niet eerder toegepast en dat zal nu worden gedaan door Oeganda's vluchtelingenbeleid als case te nemen. Het land wordt gezien als succesverhaal voor vluchtelingenbeleid; het is het pilootland voor het belangrijkste beleidsproject van de VN Vluchtelingenorganisatie dat in 2017 van start ging. Dit project verricht veldwerk op verschillende niveaus: op globaal niveau, nationaal niveau en lokaal niveau. Dit zal een grensverleggend onderzoek opleveren dat meer inzichten biedt in de manier waarop de verschillende niveaus elkaar beïnvloeden en, uiteindelijk, het effect op de kwaliteit van het beleid zelf.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

"¡Daniel y Somoza, Son la Misma Cosa!" Kwalitatief Onderzoek naar de Rol van Geheugen en Ruimte in Generatie-overschrijdend Verzet tegen Autocratie in Nicaragua. 01/11/2022 - 31/10/2026

Abstract

In 2018 werden de massale protesten in Nicaragua beantwoord met repressie en dodelijk geweld door de Ortega regering. Voor velen leek dit op de donkerste momenten van de Somoza dictatuur (1936-1979), waarbij beide regimes en de strijd tegen hen met elkaar werden vergeleken of gelijkgesteld. Dit doctoraatsproject onderzoekt de rol van geheugen en ruimte in generatie-overschrijdend verzet tegen autocratie in Nicaragua. Academici inzake autocratisering hebben weinig systematisch onderzoek gevoerd naar generatie-overschrijdende aspecten binnen lange-termijn verzet tegen systemen van autocratie, noch naar de gevolgen die ze kunnen hebben op politieke opvattingen en/of strategieën van activisten. Om deze leemte op te vullen zal dit project interageren met en verder bouwen op Cultural Studies en Memory Studies om de rol van geheugen en ruimte in de (dis)continuïteiten in het verzet tegen 2 opeenvolgende, verschillende autocratische staatsprojecten te ontrafelen. Dit project bouwt voort op de ervaringen en politieke opvattingen van 2 generaties Nicaraguaanse activisten en de gevolgen die de verlopen tijd op hen heeft. Om deze getuigenissen te verzamelen wordt een combinatie van etnografische onderzoeksmethoden en historische data collectie aangewend. Deze case study zal de basis vormen voor een kritisch theoretisch kader inzake generatie-overschrijdend verzet tegen autocratie en waarbij de staat als primaire site van politieke analyse wordt gedecentraliseerd en gedepriviligeerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Families Verbinden Overheen Grenzen. Terugkeer-Beslissingen In Zuid-Sudanese Transnationale Familienetwerken. 01/11/2022 - 31/10/2025

Abstract

Dit project bestudeert beslissingsstrategieën van Zuid-Sudanese families om al dan niet te repatriëren in de nasleep van de recente Zuid-Sudanese burgeroorlog. Door een multi-sited ethnography met leden van Zuid-Sudanese families, zullen we inzichten creëren in de precieze dynamieken binnenin transnationale familienetwerken en meer specifiek, over hun beslissingsprocessen tijdens de shift van een conflict naar post-conflict stadium. Dit zullen we doen aan de hand van een combinatie van verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden, waaronder auto-etnografie, diepte interviews, observaties en life story interviews. Door de combinatie van bevindingen gegeneerd in onze drie onderzoek sites, namelijk in de noord-Oegandese vluchtelingenkampen, Kampala en Juba, zullen we belangrijke inzichten creëren in de aard en werking van vluchtelingen hun transnationale familie netwerken; en hoe de configuraties van deze netwerken evolueren en zich aanpassen aan de veranderende condities. De studie voegt zo een kritische bijdrage toe aan de literatuur over terugkeer migratie, migratie-beslissingen en transnationale families.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Bewoonbaarheid van klimaatverandering voorbij het punt van geen terugkeer: co-ontwerp van aanpassingsplannen, verlies en schade en onderzoek naar herplaatsingsstrategieën met gemeenschappen in kleine eilandstaten in ontwikkeling. 01/11/2022 - 31/10/2025

Abstract

De klimaatnoodsituatie is een realiteit. Gemeenschappen in laaggelegen kustgebieden, met name in kleine insulaire ontwikkelingslanden, worden geconfronteerd met een existentieel risico voor hun levensonderhoud als gevolg van extreme weersomstandigheden en een langzame stijging van de zeespiegel. Prangend voor beleidsmakers is de toekomstige en langdurige (on)bewoonbaarheid van deze kustgebieden en de mogelijkheid van terugtrekking en verplaatsing. Het leven na het "punt van geen terugkeer" als gevolg van klimaatverandering vereist extensief onderzoek naar de uitdagingen omtrent historische banden met land, cultuur en risicoperceptie, de sociale aanvaardbaarheid van aanpassing, grondbezit en compensatie. Empirische studies moeten de stem van de gemeenschappen op de voorgrond van klimaatverandering en bewoonbaarheidskwesties brengen, met als doel informatie te verstrekken over lokaal-nationaal en internationaal aanpassingsbeleid en het ontwerp van compensatie-instrumenten voor aan verplaatsing gepaarde niet-economische verliezen (cultuur en plaats-contextuele identiteit). Dit project maakt gebruik van multidisciplinaire methoden in twee gevalsstudies (Anguilla en Barbuda) om een radicale omslag in adaptatiestudies en implementatie te onderzoeken en te ondersteunen, gebaseerd op bottom-up benaderingen voor het co-ontwerpen van adaptatiepaden waar kustterugtrekking en -verplaatsing gepaard gaan met versterking van de gemeenschap, eigenaarschap en naleving van basisrechten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Postdoctoraal onderzoeker over de dekoloniale beweging in processen van monitoring en evaluatie in ontwikkeling. 01/11/2022 - 31/10/2024

Abstract

Onze onderzoeksgroep focust, in het algemeen, op ontwikkelingsprocessen, actoren en beleid. Het domein van ontwikkelingsmonitoring en -evaluatie is een van de cruciale aspecten hiervan. Onze groep heeft een kritische massa aan expertise over dit onderwerp ontwikkeld, alsook een cluster van activiteiten in onderzoek, outreach en onderwijs op dit thema. Tot op heden is er echter een grote kloof tussen de literatuur in dit domein en de recente literatuur over de dekoloniale beweging in ontwikkelingsstudies. We willen de post-doc challenge dan ook inzetten om te onderzoeken hoe de literatuur over dekolonisatie van ontwikkeling zowel het denken als de praktijk van ontwikkelingsmonitoring en -evaluatie in vraag stelt. Het dichten van de kloof tussen beide literatuurgebieden kan weliswaar voortbouwen op een aantal reeds bestaande stromingen in de evaluatie-literatuur: (1) verder bouwen op machtsanalyses van participatieve of community-based evaluatiemethoden (Cooke & Kothari 2001; Cohen et al 2021), (2) het betrekken van 'inheemse kennissystemen' (Shepherd & Graham 2020) in evaluatieprocessen en/of meer aandacht voor de transformatieve aspecten van evaluatie (Mertens 2009), (3) het aanpassen van evaluatieprocessen naar culturele context via een 'cultureel verantwoorde evaluatie-aanpak' (Chouinard & Cram 2020), (4) het expliciet behandelen van de ecologische duurzaamheidsdimensie van ontwikkelingsinterventies (Patton 2020) en (5) het nastreven van 'aidnografie' om de politieke economische context te analyseren waarin veel monitoring- en evaluatieactiviteiten plaatsvinden (Lewis & Mosse 2006; Eyben et al 2015; Olivier de Sardan 2021), rekening houdend met het belang van de betrokkenheid van donoren bij processen van monitoring en evaluatie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het vastleggen van vloeiende grenzen en pluriversele visies op vrede aan de kust van het Tanganyika-meer 24/10/2022 - 31/08/2024

Abstract

Dit project onderzoekt meervoudige visies op vrede aan weerszijden van de Burundes-Congolese grenzen. gewijd aan het documenteren van meervoudige manieren om 'de wereld te begrijpen' in conflictgebieden. Het project brengt door ernstige overstromingen getroffen gemeenschappen, feministische activisten, kunstenaars en onderzoekers in Bujumbura en Uvira, twee grenssteden aan de noordkust van het Tanganyikameer in Burundi en Congo (DRC). Voortbouwend op decoloniale feministische en op kunst gebaseerde methodologieën (bijv. Wang 1999, Theron 2008, Smith 2013), produceren we samen foto's, tekeningen, beelden en teksten die verschillende betekenissen vastleggen van verstrengeling van lichamen, natuur, conflicten en vrede. Ons team tracht samen te werken om de decoloniale benadering van vredeseducatie in Burundi, Zuid-Kivu/DRC en België te versterken. Meer specifiek creëren we artistiek materiaal, organiseren we pilootactiviteiten en produceren we een pedagogische portfolio in het Frans, Engels, Kirundi en Swahili. Op die manier proberen we de gebruikelijke machtsasymmetrieën aan te pakken die binnen vredesopbouw en vredeseducatie bestaan. In plaats van het inhuren van buitenlandse experts om pedagogische inhoud te produceren die wordt verspreid onder door conflicten getroffen gemeenschappen, biedt het project middelen en ruimtes voor mensen die zijn getroffen door geweld in Zuid-Kivu en Burundi om hun eigen visies op wat vrede voor henzelf betekent te documenteren en om na te denken over methodologische en decoloniale feministische inzichten uit de samenwerking. De belangrijkste doelstelling van het project is om innovatieve bijdragen te ontwikkelen en te reflecteren op de manier waarop onderwijs in vredesopbouw kan worden gegeven.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Vragen rond legitimiteit in de assemblage rond 'responsible cobalt'. 01/10/2022 - 30/09/2026

Abstract

De energietransitie maakt de wereld hongerig naar kobalt, een mineraal dat voornamelijk wordt gewonnen in de Democratische Republiek Congo. Als reactie op de groeiende bezorgdheid over het milieu, de mensenrechten en de arbeidsomstandigheden rond deze winning en handel, is er een veelheid aan zogenaamde verantwoorde initiatieven voor de winning van kobalt ontstaan. Dit project bevraagt kritisch het discours en de praktijken van deze genaamde verantwoorde initiatieven, en conceptualiseert ze als een 'verantwoord kobalt assemblage'. Het project (1) brengt deze opkomende assemblage in kaart en levert daarmee een empirische bijdrage aan de literatuur over supply chain governance; (2) conceptualiseert verantwoorde kobaltinitiatieven als een assemblage en levert daarmee een theoretische bijdrage aan de assemblagetheorie; (3) analyseert de legitimerende discoursen en praktijken die door verschillende assemblageactoren worden gehanteerd, alsook de effecten daarvan op het terrein. Dit zal gebeuren door het combineren van een waaier aan kwalitatieve onderzoeksmethoden, voornamelijk discoursanalyse, interviews en focus groep gesprekken, waarbij expliciet ruimte zal gecreëerd worden voor niet-hegemonische vormen van kennisproductie. Dit zal ook gebeuren door het project in te bedden in een institutionele samenwerking met een Congolese partneruniversiteit. Het project vult het FWO-project Driving Change (2022-2025) theoretisch, analytisch en methodologisch aan door zich in dialoog te treden met assemblagetheorie, door te focussen op legitimiteit en op actoren op nationaal niveau, en door gebruik te maken van discoursanalyse.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De belofte van eCooking: levensonderhoud verbeteren, ontbossing tegengaan en vrede bevorderen. Experimenteel bewijs uit Oost-Congo. 01/10/2022 - 30/09/2025

Abstract

Ongeveer 2,6 miljard mensen zijn afhankelijk van biomassa om te koken. Dit heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid, levensonderhoud en het milieu. Elektrisch koken is een gezonder, goedkoper en groener alternatief. Het is ook een haalbaar alternatief, gezien de recente verbetering van toegang tot elektriciteit. Ontwikkelingsorganisaties zetten daarom sterk in op het promoten van eCooking. Er is echter zeer weinig bekend over adoptiebarrières en of eKoken haar beloften kan waarmaken. Wij bestuderen het gebruik en de impact van elektrische snelkookpannen (EPC's) in Goma, de provinciale hoofdstad van Noord-Kivu, waar de afhankelijkheid van houtskool enorme individuele en sociale kosten met zich meebrengt. Het verbranden van houtskool vormt hier niet alleen een gevaar voor de gezondheid, maar verergert ook armoede, gezien het een derde van het huishoudbudget opslokt. Wat sociale kosten betreft, vormt de afhankelijkheid van houtskool een bedreiging voor Virunga Nationaal Park, en houdt het conflict in stand omdat gewapende groepen de productie ervan controleren. Dit project levert het eerste experimentele bewijs over het gebruik van EPC's en de invloed ervan op levensonderhoud. We nemen verschillende behandelingsgroepen op om meer te weten te komen over factoren die adoptie kunnen beïnvloeden, waaronder financiële en informatie- beperkingen en sociaal leren. Bij opschaling zullen we ook de sociale voordelen in termen van ontbossing en vrede kunnen bestuderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Van handgemaakte bouwmaterialen tot handgemaakt urbanisme: arbeid, natuur en materialen in de toeleveringsketen van bouwmaterialen in Zuid-Kivu 01/09/2022 - 31/08/2027

Abstract

In dit project traceren we de toeleveringsketen van zand en stenen die handmatig worden gewonnen langs het Kivumeer, naar de stad Bukavu worden vervoerd en materieel worden omgezet in de handgemaakte architectuur van de stad. Door ons te concentreren op menselijke arbeid, natuur en materiële constructies, beogen we een drievoudige verandering: betere bescherming van het milieu rond de winning, het transport en de bouwplaatsen, betere bescherming van menselijke arbeid (en in het bijzonder vrouwelijke arbeid) langs de zand- en steenwaardeketen, en betere constructies en verstedelijking van de stad Bukavu en toekomstige uitbreidingen. Dit project zal kennis op het gebied van arbeid, milieu en architectuur gezamenlijk opbouwen en twee promovendi (een in milieu en een in ontwikkelingsstudies) en twee MSc-studenten (een in architectuur en een in menselijke nederzettingen) opleiden. Op die manier zal het project bijdragen tot de versterking van multidisciplinair onderzoek en interfacultaire samenwerking, via de consolidatie van het bestaande onderzoekscentrum Centre d'Expertise en Gestion Minière (CEGEMI) en de oprichting van een nieuw Academisch Ontwerpbureau (ADO) voor een duurzame, inclusieve en verrijkende stedelijke toekomst. Het project beantwoordt aan dringende behoeften in de stad Bukavu. Het zal een stevige maatschappelijke impact hebben door de voortdurende betrokkenheid van de belangrijkste belanghebbenden. Een platform van belanghebbenden, jaarlijkse bijeenkomsten van belanghebbenden en creatieve outreach bieden de voorwaarden voor acceptatie, terwijl CEGEMI en ADO deze samenwerkingen op duurzame wijze kunnen consolideren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

MIJNWERKERS AAN HET STUUR: De participatie van kleinschalige producenten in de regulering van de mondiale toeleveringsketen van herlaadbare batterijen. 01/01/2022 - 31/12/2025

Abstract

Westerse bedrijven die mineralen verwerken voor herlaadbare batterijen voor elektrische wagens, worden meer en meer verplicht om sociale, ecologische en mensenrechten risico's in hun toeleveringsketen te erkennen en op te lossen. Deze toegenomen verantwoordelijkheid gaat gepaard met een toenemende betrokkenheid en invloed van bedrijven en andere niet-statelijke actoren in de regulering van mondiale toeleveringsketens. Wegens de ongeziene snelheid waarmee nieuwe regulerende initiatieven worden uitgerold, is er vaak echter weinig ruimte voor betekenisvolle participatie van kleinschalige producenten. Zij krijgen amper een actieve stem in de ontwikkeling, het beheer en de monitoring van dergelijke initiatieven. Daarbij komt nog dat deze mondiale regulerende initiatieven niet voldoende rekening houden met alternatieve normatieve en kennissystemen, noch met machtsonevenwichten binnen en rondom mondiale toeleveringsketens. Geconfronteerd met deze tekortkomingen, wil dit onderzoeksproject de kleinschalige producenten 'aan het stuur' zetten. We combineren daarvoor theoretische inzichten rond niet-statelijke regulering van toeleveringsketens met kritische literatuur rond participatie in ontwikkelingsprocessen. Empirische data zullen worden verzameld in de Democratische Republiek Congo, door middel van een innovatieve mix van participatieve methoden en met specifieke aandacht voor digitale technologieën.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Bibliotheekkrediet Sociale en Human Wetenschappen (Instituut Ontwikkelingsbeleid). 01/01/2022 - 31/12/2024

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Dromen, nachtelijke visioenen en dekoloniale aspiraties in het oosten van de DR-Congo: Onderzoek naar pluriversele kosmo-visioenen in conflictgebieden. 01/11/2021 - 31/10/2024

Abstract

Door dromen serieus te nemen, beoogt dit project alternatieve manieren te formuleren van 'de wereld begrijpen' in conflictgebieden. Kennis over vredesinterventies werd lang bepaald door het vinden van antwoorden op onderliggende oorzaken en symptomen van geweld. Conflictstudies erkennen steeds vaker de beperkingen van vredesinterventies veroorzaakt door een westers georiënteerde logica. Het door conflicten geteisterde Kivu is emblematisch voor het beperkte succes van uitgebreide vredesinterventies in het handhaven van de vrede. Door westerse vooronderstellingen te nuanceren, zal het project verschillende manieren documenteren waarop geweld ervaren, en de kosmos (de wereld) begrepen wordt. Een herbeoordeling van het droomleven beantwoordt aan de dringende behoefte om alternatieve manieren te vinden om geweld te begrijpen en om aan vredesopbouw te doen op manieren die niet aansluiten bij de dominante benaderingen. Doorheen tijd en ruimte zijn dromen in verband gebracht met activiteiten zoals uit het lichaam treden, met communicatie met de doden, met kwaadaardige verlangens, en met dialogen met het onderbewustzijn. De bekende, maar verwaarloosde, veranderlijke, zintuiglijke en spirituele dimensies van dromen zullen worden gemobiliseerd om het onderliggende pluriversalisme te bespreken. Het project is onderbouwd door dekoloniale aspiraties, en is het gewijd aan theoretische en empirische analyses van pluriversele - in plaats van universele - kosmovisies van dromen en geweld.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

'Multifrictionele' Gewassen: De Sociale Levens van Cacao en Oliepalmen In Tijden van Extinctie en Hoop. 01/10/2021 - 30/09/2024

Abstract

Van wilde bomen tot commerciële gewassen, van vernietigers tot redders van het bos: cacao en oliepalmen hebben een bijzondere plaats in de geschiedenis van globale sociaal-ecologische verbanden. Als antwoord op de dreiging die een uitbreidende grootschalige landbouw voor klimaat en biodiversiteit vormt, kijken beleidsmakers vaak naar deze gewassen als oplossing. Cacao en oliepalmen worden geacht in staat te zijn om meerdere ecosysteemdiensten te integreren bij de productie van commerciële landbouwgewassen en tegelijk de levensomstandigheden van lokale gemeenschappen te verbeteren. De analytische uitdaging van dit project focust op een verbeterde kennis van de complexe verbanden tussen de materiële bijzonderheden van cacao en oliepalm en de meervoudige menselijke betekenissen en waarden die hen doen balanceren tussen drijfveren van uitsterving en hoop. Via de innovatieve conceptuele benadering van "multifrictionele" gewassen volgt dit onderzoek cacao en oliepalm van Congolese wouden tot Nederlandse en Belgische steden en havens. Het onderzoekt hoe verschillende vormen van milieubeleid en kennis, alledaagse praktijken en meersoortige relaties in spanning komen te staan bij het vormgeven van het sociaal-ecologische leven van deze gewassen, en van de mensen die ze verbouwen. Op die manier biedt het verbredende perspectieven op duurzaamheid en rechtvaardigheid, die gericht zijn op de vraag welke ethische ontmoetingen kunnen worden opgebouwd om tot rechtvaardige resultaten te komen

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Gender en participatie: naar een gendergevoelige en inclusieve stedelijke ontwikkeling 01/03/2021 - 31/08/2027

Abstract

Het gender & participatie project beoogt het integreren van een gender & community dimensie in de onderwijs, onderzoeks en outreach activiteiten van ARU en wil op deze wijze bijdragen aan het verhogen van de gendergevoeligheid van de academische outputs en impact. Er wordt een drieledige strategie toegepast met een focus op inhoud, beleid en kwantitatieve targets. Ten eerste wordt een genderevenwicht beoogd in deelname aan alle academische activiteiten. Wat betreft inhoud wordt verwacht dat de opbouw van de gender & community-capaciteit bij de staff een trickle down effect zal hebben op de gendergevoeligheid van academische activiteiten en output. De bedoeling is het ontwikkelen van nieuwe cursussen en/of het bijwerken van het bestaande curriculum. Naast een aanbod voor studenten wordt ook gewerkt aan korte opleidingen over het thema gender & community based monitoring voor stakeholders binnen de civiele maatschappij, de overheid, parlement, privé-sector. Voor wat betreft het onderzoeksluik wordt een community based monitoring/citizen science project opgezet waarbij zowel staff, studenten, community en overheid worden betrokken. Onderzoeksresultaten zullen verspreid worden via verschillende kanalen, oa. peer reviewed publicaties, bijdragen aan conferentie, policy briefs, seminaries, posters en videos. Voor wat betreft het organisationele/systemische niveau zal het genderbeleid van de universiteit doorgelicht worden en bijgewerkt. De universitaire autoriteiten zullen aangemoedigd worden om het genderbeleid ook daadwerkelijk te implementeren. Doorheen het project zullen synergiën en opportuniteiten voor kruisbestuiving worden gezocht met andere projecten die gelijkaardige resultaten beogen om op deze manier de impact te verhogen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Milieubeleidsinstrumenten in goederenketens; vergelijking van multi-level governance voor biodiversiteit en klimaatactie in Brazilië, Colombia en Indonesië (EPICC-Topup). 15/01/2021 - 31/03/2025

Abstract

Context: De omvorming van natuurlijke ecosystemen voor gebruik als landbouwgrond en voor de winning van mineralen is een van de belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit in de wereld. Tegelijkertijd vormen ontbossing en aantasting van bossen in de tropen de op één na grootste bron van broeikasgasemissies wereldwijd. Ondanks het wetenschappelijk bewijs dat landbouw en mijnbouw grote bedreigingen vormen voor de biodiversiteit en het mondiale klimaat, worden de grenzen van de mondiale waardeketens steeds verder verlegd tot in de tropische bossen, met ontbossing, aantasting van bossen en verlies van biodiversiteit tot gevolg. De planetaire organisatie van waardeketens is een deel van het probleem: ze versterkt de behoefte aan vlees en mineralen, vergroot de afstand tussen de locaties van winning en productie, en de plaatsen van verwerking en eindconsumptie. Deze ontkoppeling zorgt ervoor dat de consumptielocaties losgekoppeld worden van de lokale socio-ecologische effecten van de productie. De laatste jaren zijn consumenten, regeringen en in de EU gevestigde bedrijven steeds meer op zoek naar oplossingen voor de ecologische en sociale externe effecten van ingevoerde basisproducten zoals vlees en mineralen. Deze hernieuwde gevoeligheid heeft geleid tot nieuwe regelgeving (bijv. de FLEGT-richtlijn van de EU), maar ook tot transnationale bedrijven die richtsnoeren voor beste praktijken en certificeringsregelingen (bijv. Fairmined) hebben ingevoerd. Belangrijkste doelstellingen en methodologie: EPICC past een polycentrische benadering van governance en milieurechtvaardigheid toe om vier geselecteerde basisproductketens te onderzoeken (vee, palmolie, goud en tin) die de Europese markt 'voeden'. EPICC tracht de bestuurs- en machtsverbanden in kaart te brengen die de meervoudige productie- en transformatiegebieden en hun meervoudige rechtssystemen verbinden met de Europese regelgevende, politieke en sociaaleconomische ruimte. Op die manier identificeert en analyseert EPICC hefboomeffecten (chokeholds) en blinde vlekken, en werpt het licht op de micro- en macroomstandigheden die de beperking van de milieu- en sociale effecten op de geselecteerde productielocaties (in Brazilië, Colombia en Indonesië) kunnen vergemakkelijken. Potentieel effect: EPICC zal bijdragen tot de productie van nieuwe bottom-up en co-geconstrueerde multidisciplinaire wetenschappelijke kennis over de interacties tussen transnationale productieketens die de EU bereiken, klimaatverandering, verlies van sociale en biologische diversiteit en territoriale ecologische onrechtvaardigheden. Het zal de geografische en disciplinaire syllabus waarin verlies van sociale en milieudiversiteit en klimaatverandering vaak worden geplaatst, ter discussie stellen. Zij zullen worden bestudeerd door de bril van de complexe reeks materiële en immateriële relaties die bestaan tussen de lokale en de mondiale economie, hun instellingen, actoren en interacties (onder meer via de regelgeving, de wetgeving en de particuliere interventies die worden ondernomen door de EU en EU-actoren zoals NGO's, organisaties uit het maatschappelijk middenveld en DE particuliere actoren) Het zal de mainstream governance-studies verrijken met een perspectief van politieke ecologie, ecologische rechtvaardigheid en transnationale waardeketens. Het zal de onderlinge verbondenheid van besluitvorming, van mondiaal tot lokaal, aan het licht brengen, zodat beleid en interventies op alle niveaus van de keten worden bepaald door een lokaal geworteld, ecologisch rechtvaardig, complex en multidisciplinair begrip van het feit dat wat er op het terrein gebeurt samenhangt met het netwerk van particuliere actoren, instellingen en machtsdynamieken die vorm, bestuur en werking binnen de waardeketens.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De multidimensionale impact van landelijke en stedelijke elektrificatie: economische ontwikkeling, veiligheid en natuurbehoud? Vervolgonderzoek in Oost-Congo. 01/01/2021 - 31/12/2024

Abstract

We meten de impact van elektriciteitsvoorziening op economische ontwikkeling, veiligheid en natuurbehoud. Onze case study richt zich op gemeenschappen in de buurt van Virunga Nationaal Park, in DR Congo. Verarmd door gewapende conflicten vult de bevolking haar inkomen aan met natuurlijke rijkdommen van het park. Deze worden ook illegaal uitgebuit door verschillende gewapende groepen die zich in het park verschuilen. De uitrol van elektriciteit wordt geïmplementeerd door Virunga Alliance. Volgens Virunga zal elektrificatie de economie stimuleren, en zo mensen minder afhankelijk maken van het park, en hun steun voor rebellengroepen verminderen. De veranderingstheorie vindt steun in de literatuur, maar moet verder worden getest. Hiertoe hebben we een impactevaluatie ontwikkeld die trends in sociaaleconomische ontwikkeling, natuurbehoud en veiligheid tussen treatment- en controlelocaties vergelijkt. Treatment locaties krijgen toegang tot elektriciteit in de periode 2019-2020; controlelocaties pas in een later stadium. We verzamelen momenteel baseline data in treatment en controle locaties voor de uitrol van elektriciteit van start gaat. De uiteindelijke baseline database zal census informatie bevatten over om en bij de 72,000 huishoudens en 3,200 bedrijven, evenals een gestructureerde enquête uitgevoerd bij een gestratificeerde willekeurige steekproef van 2,400 huishoudens en 800 bedrijven. We vragen financiering aan voor vervolgonderzoek om de impactevaluatie te voltooien.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

One for all and all for cash? Een onderzoek naar duurzame effecten van cash transfers op sociale netwerken en collectieve actie in ruraal Oeganda. 01/10/2020 - 30/09/2024

Abstract

"Cash transfer" waarbij op geregelde tijdstippen een financiële injectie wordt gegeven aan huishoudens is sinds een aantal decennia een belangrijke component van sociale zekerheidssystemen en armoedebestrijding. Tot op heden heeft onderzoek aangetoond dat er positieve effecten zijn op uitgaven, investeringen en onderwijs- en gezondheidsuitkomsten van kinderen terwijl de empirische evidentie minder consistent is voor wat betreft effecten op sparen en productie. Vertrekkende vanuit inzichten uit de intrahuishoudelijke allocatie literatuur, en meer bepaald, de vaststelling dat moeders (in vergelijking met vaders) over het algemeen meer investeren in het menselijke kapitaal van de kinderen en huishoudelijke publieke goederen, zijn veelal moeders de begunstigden van cash transfers. Niettegenstaande verondersteld wordt dat dit ook positieve effecten genereert op het vlak van vrouwelijke emancipatie en gendergelijkheid, is de empirische evidentie op dit vlak niet éénduidig. Terwijl onderzoek naar effecten van cash transfers duidelijk in de lift zit, blijven er een aantal belangrijke hiaten in het bestaande onderzoek die deze studie wil aanpakken: (1) De focus van het bestaande onderzoek situeert zich overwegend op het individuele en huishoudelijke niveau. De bedoeling van deze studie is om de focus te verbreden naar het niveau van de gemeenschap en de effecten van cash transfer te onderzoeken op sociale cohesie, sociale netwerken en collectieve actie. Veranderingen op het collectieve niveau, bv. naar meer sociale cohesie, zijn niet alleen belangrijk an sich maar zijn ook een voedingsbodem voor de investering in publieke goederen die essentieel zijn voor duurzame armoedebestrijding. Het verbreden van de focus van het individuele en huishoudelijke niveau naar het collectieve kan ook vernieuwende inzichten bieden in het onderzoek naar effecten op genderrelaties en vrouwelijke emancipatie die vaak vormen van collectieve actie noodzaken. (2) Tot op heden wordt er weinig aandacht besteed aan de lange termijneffecten van cash transfers. Deze studie wil expliciet bestuderen of en waarom effecten op het individuele, huishoudelijke en collectieve niveau al dan niet overeind blijven eenmaal de cash transfers ophouden. Vertrekkende vanuit inzichten uit de sociale wetenschappen, worden een aantal hypothesen geformuleerd die getest zullen worden aan de hand van een cross-sectional en longitudinale onderzoeksopzet in ruraal west Oeganda. Meer specifiek wordt onze quasi-experimentele impactstudie gelinkt aan een recent afgesloten experiment van universele en niet-conditionele cash transfer (Eight project). Twee rondes van dataverzamelling waarbij verschillende instrumenten werden gebruikt (gewone enquête, netwerk enquête en focus groep) werden reeds uitgevoerd en zijn (partiële) input in deze studie. Het voorliggende onderzoeksvoorstel is niet alleen inhoudelijk innovatief maar levert ook een methodologische bijdrage door het toepassen van sociale netwerkanalyse om de effecten van cash transfers op sociale interactie en sociale structuren in kaart te brengen en te analyseren, iets wat tot op heden niet is gebeurd. Tenslotte is dit onderzoek dat niet alleen academici interesseert maar ook beleidsmakers en implementerende organisaties, zowel in Uganda zelf als in andere ontwikkelings- en geïndustrialiseerde landen (cf. debatten rond basisinkomen). Met het oog op het bereiken van beleidsimpact zullen onderzoeksbevindingen samengevat worden en verspreid via onder meer policy briefs, infographics en seminaries. De aanzienlijke media-aandacht die Eight's cash transfer project krijgt (zie www.eight.world voor een overzicht) biedt ook een mogelijkheid om onderzoeksbevindingen te vulgariseren en een breder, niet gespecialiseerd, publiek te bereiken, wat in toenemende mate tot de kerntaken van een universiteit behoort. Verder zal de nodige aandacht besteed worden aan gepaste feedback naar de lokale gemeenschappen die betrokken waren in de studie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Transformative Heritage: politics, peacebuilding and digital restitution of cultural heritage in contemporary Northeast DR Congo (AFRISURGE). 15/12/2019 - 30/06/2025

Abstract

Dit project streeft naar een wetenschappelijke herziening van hedendaagse Afrikaanse politieke culturen, op basis van een niet-eurocentrische en interdisciplinaire aanpak. Naast het beschikbaar stellen van nieuwe diepgaande kennis aan hulp- en vredesorganisaties, streeft dit project ernaar een directe impact te hebben op het welzijn van de onderzochte gemeenschappen door middel van een digitale restitutie van cultureel erfgoed. De achterliggende gedachte is dat kennis van de eigen culturele geschiedenis een cultureel kapitaal vormt dat een bron van eigenwaarde kan zijn en kan bijdragen aan maatschappelijk engagement en cohesie. Het project bestaat uit een kruisbestuiving van drie complementaire onderzoekslijnen. De eerste is een onderzoek binnen de disciplines van politieke en ontwikkelings-wetenschappen naar de heropleving van gewoonterechtelijke autoriteiten in de hedendaagse DRC. Dit zal rekening houden met het volledige spectrum van lokale expressies over dit onderwerp om te komen tot een beter begrip van de historisch gewortelde politieke cultuur van de regio en de onderliggende culturele logica. De tweede bestaat uit onderzoek naar rituele objecten en hun herkomst, om een nieuw licht te werpen op gewoonterechtelijke autoriteit en om digitale restituties voor te bereiden. Het derde onderdeel onderzoekt het transformatieve potentieel van inspanningen om gemeenschappen die in het verleden van tal van goederen werden onteigend opnieuw te verbinden met hun materiële culturele erfgoed. De digitale restitutie zal worden gestuurd door herkomstonderzoek op objecten, door een analyse van bestaande digitale infrastructuren in de regio en door een gedegen overleg met (lokale) stakeholders om te bepalen wat wenselijk en haalbaar is.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Duurzame integratie van vluchtelingen: een exploratie van duurzame relaties met de gastbevolking in Uganda 01/01/2019 - 31/08/2024

Abstract

Een duurzame relatie tussen gastbevolking en vluchtelingen is essentieel om de sociale en politieke stabiliteit van landen en regio's te garanderen. Oeganda herbergt één van de grootste populaties vluchtelingen ter wereld. Dit project heeft tot doel om bij te dragen tot een beter begrip van en het faciliteren van beleidsinterventies met betrekking tot de sociale relaties tussen gastbevolking en vluchtelingen. Dit zal gebeuren via (1) het ontwikkelen van innovatieve onderzoeksperspectieven mbt "conflict trajecten" (escalatie vs. medieëring); (2) een structurele verbetering en versterking van de onderzoekscapaciteiten (bv. methodologie) aan de Oegandese partnerinstelling (studenten, doctorandi en stafleden); (3) het uitgroeien van de zuid-partner (MUST) en stafleden tot een erkende leider aangaande kwalitatief uitmuntend onderzoek met betrekking tot gedwongen migratie; (4) een vertaling van bevindingen naar beleidsmakers via projectparticipatie van internationale en nationale NGOs en Oegandese autoriteiten (nationaal/lokaal)

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Afgelopen projecten

Voortgezette steun voor OESO-belastingnormen in Oost-Afrika: Hoe lokale netwerkeffecten de governance van winstverschuiving bepalen. 12/10/2023 - 18/01/2024

Abstract

Mijn onderzoeksverblijf in Ethiopië biedt me de kans om mijn paper over de reproductie van mondiale belastingnormen in Oost-Afrika te versterken en dit artikel te publiceren in een academisch tijdschrift (Review International Political Economy). In 2020 bracht ik meerdere maanden door in Kenia, Oeganda en Rwanda om te bestuderen waarom deze landen overgingen tot de adoptie van regelgeving inzake transfer pricing van het OECD-type en ik interviewde belanghebbenden, belastingambtenaren en leden van het Ministerie van Financiën om te achterhalen wat hun motivatie was voor deze implementatie-inspanningen. Deze strategie sloot aan bij de initiële fase van theorievorming van mijn onderzoek, vooral omdat ik een methodologie van proces-tracing heb overgenomen (Beach en Pederson, 2018), maar dit gebrek aan variatie staat formeel testen van mijn hypothese in de weg die voortbouwt op de historisch institutionele theorie van netwerkeffecten. De drie casestudies die ik heb bestudeerd, suggereerden dat de wijdverspreide adoptie van OECD-transfer pricing-normen een compatibiliteitsvoordeel opleverde en dat deze netwerkeffecten tot de krachtige lock-in-effecten behoren die de positie van de OECD-richtlijnen wereldwijd verankerden. Mijn veronderstelling is echter dat binnenlandse coalities, in tegenstelling tot overheersing door de OECD of de politiek van expertise, de mobilisatie van deze netwerkeffecten stimuleren die aandringen op adoptie van OECD-normen. In Ethiopië vonden deze normen echter geen ingang in de administratieve praktijk, en mijn hypothese over de rol van binnenlandse coalities zou dit gebrek aan implementatie moeten kunnen verklaren. Daarom verzamel ik interviews van internationale belastingexperts bij het ministerie van Financiën en bij de belastingdienst, naast andere belanghebbenden in het debat over transfer pricing in Ethiopië, en vergelijk ik hun rol en positie met binnenlandse coalities in Kenia, Rwanda en Oeganda.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Behoud en/of ontginning? Onderzoek naar de banden tussen de inheemse bevolking en het milieu in Oost-Congo. 01/04/2023 - 31/03/2024

Abstract

Inheemse volkeren zijn herhaaldelijk van hun voorouderlijk land verdreven in naam van natuurbehoud (Dowie, 2012). Om aan de dubbele eis van milieubescherming en sociale rechtvaardigheid te voldoen, roept een groeiend aantal NGO's, activisten en academici op om inheemse volken meer zeggenschap te geven over hun land en hulpbronnen in beschermde gebieden (bijvoorbeeld Minority Rights Group en Forest Peoples Program). We weten echter heel weinig over hoe inheemse volkeren omgaan met hun voorouderlijke bossen, tientallen jaren nadat ze daaruit zijn verdreven omwille van natuurbehoud. Gaan ze terug naar een traditionele, ecologisch duurzame levensstijl? Of beschouwen ze hun gebruikelijke land en hulpbronnen als een mogelijkheid tot ontginning en economisch gewin? Dit onderzoeksproject zal deze fundamentele leemte in ons begrip aanpakken door middel van een diepgaande analyse van het Kahuzi-Biega National Park in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC), waar groepen inheemse Batwa onlangs zijn teruggekeerd na tientallen jaren buiten de grenzen van het park te hebben geleefd. Concreet zal ik onderzoeken hoe de Batwa zich nu verhouden tot hun voorouderlijke bossen in het park; en de omvang, het verloop en de oorzaken van de milieuveranderingen (voornamelijk het verlies aan boombedekking) na hun terugkeer. Om het onderzoek uit te voeren zal ik een innovatieve mixed methods toolkit ontwikkelen, waarbij satellietbeelden van veranderingen in de boombedekking in het park tijdens het veldwerk met etnografische technieken zullen worden 'getoetst'. De onderzoeksresultaten zullen worden gepubliceerd in ten minste 1 tijdschrift met hoge impact, 1 beleidsnota en 1 blogpost. Ook zal ik de belangrijkste conclusies presenteren op 1 academische en 1 beleidsgerichte conferentie. Het project vormt effectief een brug tussen mijn doctoraat, dat gericht was op natuurbehoudsconflicten rond het Kahuzi-Biega National Park, en een postdoctoraal project van het FWO, waarbij ik satelliet- en etnografische gegevens zal combineren om natuurbehoud, gewapende conflicten en milieuveranderingen in het Grote Merengebied van Afrika in ruimere zin te bestuderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Politieke Akkoorden en Stad-van-systemen-onderzoek 01/11/2022 - 31/07/2023

Abstract

Adviesproject voor African Cities Research Consortium Adviesproject voor African Cities Research Consortium Adviesproject voor African Cities Research Consortium Adviesproject voor African Cities Research Consortium

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Kapitalisme bij rampen in het Caribisch gebied: Netwerken, delen en leren van gemeenschapsreacties. 01/09/2022 - 28/02/2024

Abstract

In de context van politieke, ecologische en sociale precariteit en verzet, is het project Disaster Capitalism in the Caribbean Region: Networking, Sharing and Learning from Community Responses, gesteund door een subsidie uit 2022 van de Open Society Foundations, heeft als doel het delen van verhalen en ervaringen van regionale basisorganisaties over hun ervaringen met rampenkapitalisme op verschillende schaalniveaus. Het project bouwt voort op eerder werk van het 2020 UK Global Challenges Research Funded, (GCRF) Food Insecurity at the Time of Climate Change project dat werd geleid door de Universiteit van Bristol, met hoofdonderzoeker Dr Jessica Paddock. Het GCRF-project verenigde vier academische/universitaire partners en 5 grassroots maatschappelijke organisaties in vijf Caribische landen, namelijk Barbuda, Belize, Colombia, Jamaica en Puerto Rico, om ervaringen uit te wisselen over voedselonzekerheid en klimaatverandering. Dit heeft geleid tot de oprichting van een regionale gemeenschap en website, Stronger Caribbean Together, ter versterking van de inspanningen van grassroots organisaties om voedselonzekerheid en klimaatproblemen aan te pakken (https://strongercaribbeantogether.org/). Het vorige project, dat eindigde in maart 2022, stelde basisorganisaties ook in staat om verbanden te leggen tussen hun problemen en om wegen naar oplossingen aan te reiken. In het algemeen stelt ons huidige project een dialoog en kennisuitwisseling voor tussen niet-statelijke actoren om organisaties in staat te stellen en uit te rusten om lokale projecten en beleid op het gebied van rampenkapitalisme aan te vechten. De internationale uitwisseling van ideeën van meerdere partners uit de hele regio om ervaringen te delen, verenigt niet alleen de regio, maar stelt de lokale bevolking in de regio ook in staat om politieke patronen te identificeren die vaak als uitzonderingen worden gezien (Bethell-Bennett & Furst, 2021). Met dit project willen we het huidige netwerk van partners uitbreiden tot twintig grassroots organisaties in de hele regio en 3 hiaten opvullen, namelijk: 1. Het gebrek aan transnationaal netwerk; 2. Het gebrek aan digitale ruimte voor het delen van kennis en informatie en 3. De beperkte toegang tot juridische belangenbehartiging en ondersteuning. Het project zal dus de verhalen en ervaringen van onze projectpartners delen en ze gemakkelijk online toegankelijk maken voor extra ondersteuning. En het zal hen toegang geven tot internationale actoren die actief zijn op het gebied van juridische belangenbehartiging en juridische ondersteuning, namelijk via het Global Legal Actors Network (GLAN), de Climate Litigation Accelerator (CLX) en Freedom Imaginaries (FI). Op deze manier willen we de stemmen van de projectpartners helpen versterken en bruggen bouwen naar extra steun voor hun strijd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Vrouwen voor Water: waterkwaliteit in kaart gebracht van de rivier tot het glas 01/06/2022 - 31/05/2023

Abstract

Dit burgerwetenschapsproject gaat in op twee grote maatschappelijke uitdagingen van Tanzania, genderongelijkheid en de behoefte aan kennis om waterschaarste en -kwaliteit aan te pakken (ook gekoppeld aan klimaatverandering). Het project zal vrouwelijke waarnemers in 5 Tanzaniaanse dorpen rond Bagamoyo opleiden om vaardigheden, vertrouwen en netwerken te vergroten en te verbreden. Het opleiden van (jonge) vrouwen kan hen aanmoedigen om onderwijs en opleiding te volgen, wat kan bijdragen aan de verbetering van hun kansen op de arbeidsmarkt. Het project zal ook de kennis en het bewustzijn over waterkwaliteit en -beschikbaarheid in de gemeenschappen vergroten, onder specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld schoolkinderen, boeren) en beleidsverantwoordelijken. Het uploaden van de gegevens op online databases zal bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en outreach. Ten slotte zullen de activiteiten van het project de interacties tussen burgers-onderzoek-beleid verbeteren. Op de lange termijn wil het bijdragen aan de verbetering van de beleidsvorming in de watersector en het verminderen van door water overgedragen ziekten door middel van beter geïnformeerde burgers en gedragsverandering (bijvoorbeeld door het bevorderen van waterzuiveringsmethoden). Het project hoopt ook een empowermentproces op gang te brengen door het vergroten van het vertrouwen van vrouwen om hun prioriteiten en behoeften in de beleidsarena te uiten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Militairen als 'actoren van verandering' voor gender relaties in post-conflict gebieden. Vaststellingen uit Mali en Liberia. 04/04/2022 - 31/12/2022

Abstract

This research proposal sets out to critically examine how the military institution could function as an 'agent of change' in terms of gender relations for a post-conflict society and promote a gender-just peace. As such, it focuses on the role of gender in the reform of the military in two states following conflict: Liberia and Mali. In particular, it focuses on the intertwined processes of gender integration and gender mainstreaming in the post-conflict phase. Gender integration refers here to the participation and inclusion of different genders in the armed forces and gender mainstreaming is understood as a strategy to achieve gender equality by making visible and creating awareness of the gendered nature of assumptions, processes and outcomes. Specifically, the proposal focuses on how women are recruited and integrated in the armies, which actors that push for or resist their integration and what functions, roles and experiences women come to have within the militaries.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

eCooking voor duurzame ontwikkeling: experimenteel bewijs uit Oost-Congo 01/04/2022 - 31/03/2023

Abstract

Ongeveer 2,6 miljard mensen blijven afhankelijk van biomassa om te koken. Dit heeft ernstige gevolgen voor het milieu en de gezondheid. Elektrisch koken is een groener en gezonder alternatief. Het is ook haalbaar en goedkoper geworden, gezien de recente verbeteringen in betrouwbare toegang tot elektriciteit en elektrische kooktoestellen. We bestuderen het gebruik en de impact van elektrische snelkookpannen (EPC's) in de stad Goma, de Democratische Republiek Congo, waar de afhankelijkheid van mensen van houtskool enorme individuele en sociale kosten met zich meebrengt. Om het eerste experimentele bewijs te creëren over het gebruik van EPC en de impact op het levensonderhoud, werken we samen met een particuliere leverancier van groene elektriciteit en distribueren we willekeurig 1.000 EPC's. We nemen verschillende behandelarmen op om meer te weten te komen over factoren die van invloed zijn op adoptie, waaronder financiële en informatieve beperkingen en sociaal leren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Aanpak van het gezondheidsbeheer in uitdagende stedelijke omgevingen: een verkennende studie over een participatief verantwoordingsinstrument in Kinshasa (Health Governance Kinshasa). 01/12/2021 - 31/08/2022

Abstract

Deze haalbaarheidsstudie zal de voorwaarden verkennen voor de implementatie van GOBLAR, een participatief bestuurs- en verantwoordingsinstrument op gemeentelijk niveau in de Kinshasa. GOBLAR is gebaseerd op de UrbanHEART-aanpak van de WHO en werd in 2020 ontwikkeld en geïmplementeerd in twee gemeenten van Guatemala City. Ons doel is om beter te begrijpen onder welke voorwaarden dit instrument en de onderliggende aanpak kunnen worden overgenomen en kunnen worden toegepast in Kinshasa (DRC), een andere uitdagende stedelijke omgeving. Wij zullen de realistische evaluatiebenadering en het casestudy-ontwerp toepassen. Wij zullen kwalitatieve en kwantitatieve gegevens verzamelen via een brede waaier van methoden. De analyse zal gebaseerd zijn op de beginselen van realistische evaluatie en leiden tot een meer gedetailleerde programmatheorie die ten grondslag ligt aan GOBLAR. Het project moet ook leiden tot (1) een volwaardig FWO-onderzoeksproject, waarmee we de lokale prioriteitenbepaling in de gezondheidszorg willen versterken op basis van een participatieve verantwoordingsbeoordeling waarbij lokale overheden, maatschappelijke organisaties, gemeenschappen en private zorgverleners betrokken zijn en (2) een voorstel voor een Marie Skłodowska-Curie Actions Doctoraal netwerk dat zich richt op het gebruik van publieke verantwoordingsinstrumenten in stedelijke overheidsdiensten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Perspectieven, motivaties en ambities van actoren in de emergentie en herconfiguratie van territoriale ontwikkelingspaden: inzichten voor bijdragen van groene 'microfinanciering plus' aan transformaties naar duurzaamheid. 15/07/2021 - 14/07/2022

Abstract

Het onderzoeksproject gaat in op de noodzaak om ongewenste milieu- en sociaal destructieve dynamieken in de Nicaraguaanse landbouwgrens te veranderen. Het richt zich op de mogelijke rol van (micro)kredietverstrekking, aangevuld met technische bijstand en andere aanvullende niet-financiële diensten. Het onderzoek beoogt de risico's en beperkingen te erkennen van de mainstream technisch-economische benaderingen van transformatieprocessen naar duurzaamheid. Deze hebben de neiging om 'transformatie naar duurzaamheid' te begrijpen als een lineair proces met duidelijke consensuele doelstellingen die moeten worden bereikt via top-down beleid en promotie van ex ante bepaalde landbouwstrategieën. Het onderzoek vertrekt van een (originele) theoretische benadering van rurale "territoriale ontwikkelingspaden" om de politieke aard van een transformatie naar duurzaamheid te erkennen en te onderzoeken. Het beoogt de structurele onderbouw van de territoriale dynamiek te identificeren en expliciet rekening te houden met de onderling samenhangende perspectieven, motivaties en waarden van (verschillende) boeren en andere relevante actoren. Dit draagt vervolgens bij tot het ontwerpen van ingebedde financiële strategieën voor meer inclusieve en milieuvriendelijke transformatieve aanpassingen van de huidige territoriale dynamiek. Het onderzoek is gebaseerd op een mixed methods-benadering, waarbij het belang van de actieve betrokkenheid van verschillende actoren en de collectieve opbouw van kennis als sleutelmechanisme voor de transformatie van territoriale trajecten wordt benadrukt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Op weg naar een dekolonisatie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking 31/05/2021 - 31/12/2021

Abstract

Wij stellen een aantal trajecten voor om de Belgische ontwikkelingssamenwerking te dekoloniseren, vertrekkende van de concepten waardigheid, erkenning, solidariteit en coherentie. We onderzoeken 1) wat deze vier concepten betekenen voor de Belgische ontwikkelingsactoren; 2) wat deze vier concepten betekenen voor de partners in het 'Globale Zuiden' ; 3) wat de gelijkenissen en de verschillen zijn tussen beide betekenissen; 4) het nadenken over een gemeenschappelijke basis van waaruit de verschillende visies kunnen samenkomen en die kan dienen als basis voor een echte dekoloniale samenwerking.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Promoting sustainable sand mining in developing countries, taking into account transparancy, governance and due diligence. 01/04/2021 - 31/12/2021

Abstract

According to the ToR, the central objective of the research is to strengthen standards and best practices to curb irresponsible and illegal extraction activities through guidelines and tools for governing, monitoring and managing sand extraction, and by sharing information and establishing dialogue between key players and stakeholders. This will be done through: (i) a general mapping of relevant information (academic and policy) on (sustainable) sand commodity chains, as well as of international and Belgian initiatives related to the sector, including rapidly-expanding human rights due diligence approaches. (ii) case studies in Morocco and Tanzania, to better understand (sand governance) realities on the ground, and to investigate the added value of Belgian diplomacy and development cooperation. (iii) provide jumping-off points to bring the topic to the level of international engagement, specifically focusing on the effective dissemination of results as well as the role of Belgian initiatives in working towards sustainable, gender-sensitive sand value chains. What do we know about the governance of sand commodity chains? How can evolving global resource governance standards and best practices, particularly centering on transparency and due diligence, help curb unsustainable and illegal sand mining, and what are possible unintended consequences, for specific (vulnerable) groups in the population, of doing so? How can we apply these lessons to specific cases like Tanzania or Morocco?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Scoping studie van Bukavu voor het African Cities Research Consortium 01/02/2021 - 31/03/2021

Abstract

De studie beoogt het identificeren van een aantal belangrijke lokale, regionale en internationale determinanten in de stadsontwikkeling van Bukavu, op basis van secundair bronnenmateriaal. Het is de bedoeling om van deze studie te vertrekken om in een volgende fase een meer uitgebreide empirisch onderzoeksfase op te starten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ondersteuning van de integratie van genderdimensie in het Gemeenschappelijk Strategisch Kader met Kenya 28/01/2021 - 04/02/2021

Abstract

Deze korte opdracht ondersteunt de integratie van de genderdimensie in het Gemeenschappelijk Strategisch kader met Kenya. De GSK Kenya wordt uitgewerkt door de niet-gouvernementele actoren die een samenwerking hebben met Kenyaanse partners. Het beschrijft de strategie en focus van samenwerking tussen de NGA en de partners in het zuiden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

ePEStemologie: naar een consolidatie van sociale en ecologische integriteit voor natuurbehoud en ontwikkeling in 'betalingen voor ecosysteemdiensten' (PES). 01/01/2021 - 31/12/2023

Abstract

De laatste 15 jaar werden betalingen voor ecosysteemdiensten (PES) een belangrijk instrument om de overgang naar sociaaleconomische en milieu duurzaamheid te bevorderen via economische stimuli voor bodem- en waterbescherming, koolstofsequestratie en biodiversiteitsbehoud. Hoewel PES ontworpen werd als een marktgebaseerde transactie, worden ontwerp en implementatie ervan gevormd door uiteenlopende waardekaders die worden bepaald door de intersectie van contextspecifieke sociaal-culturele relaties, ongelijke machtsverhoudingen in landbeheer, opkomende ecologische processen en de economische krachten die landgebruik bepalen. Dit onderzoeksproject wil voor het eerst alle academische PES literatuur systematiseren om de verschillende kennistheorieën bij het beoordelen van succes of falen van PES te identificeren. Die database ("ePEStemologie") wordt aangevuld met diepgaande casestudies in Québec (Canada) en Nicaragua (lange-termijn ontwikkelingspartner van de Vlaamse instelling), twee verschillende agrarische contexten, ieder met meer dan 10 jaar PES-ervaring. De basis voor het onderzoek is een transformatief paradigma met prioriteit voor sociale en milieurechtvaardigheid, door wetenschappers, praktijkmensen en onderzoeksdeelnemers verantwoordelijk te houden voor de wijze waarop kennis gezamenlijk wordt gegenereerd. Met de database als startpunt wil het project een wereldwijd consortium tot stand brengen voor mondiale transdisciplinaire dialoog en samenwerking rond PES-projecten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Uitfaserings programma voor institutionele universitaire samenwerking met de Université de Burundi en de Vlaamse universiteiten. 01/01/2021 - 31/08/2023

Abstract

Dit programma is de derde and finale fase van het langlopende programma rond Institutionele interuniversitaire samenwerking tussen de Université du Burundi et de Vlaamse universiteiten, gelanceerd en gefinancierd door VLIR-UOS. Het programme behelst zowel onderwijs, onderzoek als institutionele versterking van de partneruniversiteit. Deze derde, phase-out fase legt het accent op de voltooiing van programma-activiteiten (in het bijzonder het lopende doctoraatsonderzoek aan verschillende faculteiten) en op de consolidering en duurzaamheid van de resultaten van de samenwerking na afloop van het IUS programma.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Gezondheid en milieu in Congo's artisanale mijnen: een participatief actie-onderzoek 01/01/2021 - 31/08/2022

Abstract

Artisanale en kleinschalige goudwinning (ASGM) is goed voor ongeveer een vijfde van de wereldwijde mijnproductie en voorziet in het levensonderhoud van tientallen miljoenen mensen. Tegelijkertijd wordt het geassocieerd met een reeks schadelijke milieu- en gezondheidseffecten. Zo wordt ASGM in verband gebracht met ontbossing, kwikvervuiling, ademhalingsziekten en mijnongevallen zoals tunnelinstortingen, verstikking, verdrinking en landverschuivingen. Sinds een jaar of zes ben ik codirecteur van CEGEMI, het Expertisecentrum voor Mijnbeheer aan de Katholieke Universiteit van Bukavu in de provincie Zuid-Kivu van de DRC. Eerder onderzoek door leden van CEGEMI heeft een aantal van de bovengenoemde gezondheids- en milieueffecten gedocumenteerd. Ondanks deze risico's blijven honderdduizenden mensen in de mijnen werken en wonen, omdat zij er (in)direct van afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud. Desondanks zullen zij op lange termijn waarschijnlijk te lijden hebben onder de gevolgen van ontbossing, water- en stofverontreiniging en bodemaantasting. Wat echter weinig wordt begrepen, is of het voortduren van dergelijke schadelijke praktijken vooral een kwestie is van beperkte informatie, van beperkte middelen (financieel, materieel), van prioritering (afweging tussen economisch gewin op korte termijn en gewin op lange termijn), van structureel ongelijke machtsverhoudingen, van slecht bestuur of verkeerd overheidsbeleid, of aan iets anders te wijten is. Zolang dit onvoldoende wordt begrepen, bestaat het risico dat alle voorgestelde oplossingen niet aan de context worden aangepast, of niet door de lokale bevolking worden aanvaard (zoals het geval was bij de recente uitbraak van ebola). Hierop voortbouwend en samen met een CEGEMI-team wil ik nagaan hoe artisanale mijnwerkers en lokale gemeenschappen, maar ook andere actoren binnen de goudproductie- en handel en (niet-)gouvernementele organisaties actief betrokken kunnen worden bij sensibilisering en adoptie van betere mijnbouwpraktijken. Daartoe zullen we een participatief actieonderzoek opzetten in één geselecteerde mijn, en proberen van deze ervaring te leren om in de toekomst gelijkaardige projecten op te zetten in andere mijnen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ecofilm Congo: Praktijken van ecologische relaties via media-activisme in Goma, DR Congo. 01/01/2021 - 31/08/2022

Abstract

Ecofilms uit het Zuiden blijken steeds vaker een versterkend effect te hebben. Ondanks hun potentieel om het bewustzijn te vergroten, blijven ze in de academische wereld onderbelicht. Een heroverweging van de ecologische crisis moet ook gebaseerd zijn op ervaringsperspectieven uit het Zuiden. Mijn project neemt DR Congo als case. Hoe reflecteren ecofilms uit DR Congo op de ongelijke verdeling van de milieucrisis? In dit project onderzoek ik hun alternatieve opvattingen over de oorzaken van de crisis en hoe zij hun wereldbeeld formuleren als antwoord daarop. Om dit te doen, zal ik decoloniale perspectieven op de "environmental humanities" implementeren binnen filmstudies en innovatieve onderzoeksvaardigheden verwerven.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het 'Plantationocene' in vraag stellen: onderzoek naar het potentieel van 'groene economie'-strategieën voor een sociaalecologische transformatie. 01/11/2020 - 31/12/2023

Abstract

In antwoord op de groeiende bezorgdheid over de gevolgen die de moderne samenleving heeft op de levensondersteunende systemen van de aarde, begint de wetenschap het begrip 'anthropoceen' te gebruiken, waarmee verwezen wordt naar het geologische tijdperk waarin de mens een fysieke stempel op de planeet aanbrengt. Door het erkennen van deze bedreigingen, pogen beleidsmakers de overgang te maken naar een 'groene economie', waarin milieuproblemen worden aangepakt via economische groei gecentreerd rond technologische verbeteringen en via marktgerelateerde oplossingen. Sociale wetenschappers wijzen echter op het historische onevenwicht in de reproductie van het anthropoceen in de praktijk, gebaseerd op klasse-, ras- en genderverschillen. Door gebruik van het recente 'plantationocene' concept, bestudeert dit onderzoek hoe twee 'groene economie' strategieën (koolstof- en biodiversiteitscompensatie en ecotoerisme) via een 'plantage-logica' steunen op het disciplineren van mens en natuur om de wereld op een controleerbare, efficiënte, berekenbare en voorspelbare manier vorm te geven. Door gebruik te maken van multidisciplinaire methoden en twee gevalstudies in India en Indonesië, worden cruciale inzichten verdiept over de manier waarop deze strategieën de beperkende discipline van de plantagelogica blijven reproduceren. Dit onderzoek vormt dan ook de grondslag om verheldering te brengen in belangrijke contradicties die het voorwerp van debat zijn in het duurzaamheidsonderzoek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het opbouwen van kennis rond de interactie tussen conservatie, ecologische veranderingen en gewapende conflicten: beleidslessen vanuit Oost Congo 01/10/2020 - 31/12/2022

Abstract

Hoewel de negatieve effecten van gewapende conflicten op het milieu en het natuurbehoud goed zijn gedocumenteerd, hebben wij hebben we een beperkt inzicht in de wijze waarop veranderingen in het milieu en natuurbehoud vorm geven aan gewapende mobilisatie. Gewapende actoren exploiteren vaak natuurlijke hulpbronnen in beschermde gebieden. Zij profiteren ook van conflicten tussen parkbewoners en strijd rond natuurlijke hulpbronnen die verwikkeld kunnen raken in een conflict tussen gemeenschappen. Milieuveranderingen kunnen kunnen deze conflicten verergeren en de gewapende mobilisatie versterken. Dit creëert complexe terugkoppelingslussen aangezien meer gewapende conflict kan leiden tot verdere aantasting van het milieu. Dit project beoogt ons inzicht te verbeteren in de relaties tussen natuurbehoud, gewapende conflicten en milieuveranderingen door twee beschermde gebieden in oostelijke DRC. De resulterende kennis zal informatie verschaffen voor beleid en programmering voor vredesopbouw op milieugebied (thema 1), behoud van biodiversiteit en beheer van natuurlijke hulpbronnen (thema 2). Het project zal ook inzichten verschaffen in de dynamiek van sociale insluiting en uitsluiting (thema 3).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Socio-ecologische veerkracht: een nieuw perspectief voor gemeenschappen actief in kleinschalige mijnbouw? 01/10/2020 - 30/09/2022

Abstract

Dit project onderzoekt of het concept sociaal-ecologische veerkracht (socio-ecological resilience) kan bijdragen tot een beter empirisch en conceptueel begrip van veranderingen in kleinschalige mijnbouw (ASM) gemeenschappen. Het heeft drie hoofddoelen die hiaten in de ASM-literatuur zullen aanpakken: 1) een beter inzicht verwerven in de interne structuren, actoren en dynamieken van ASM-gemeenschappen ; 2) een conceptueel kader ontwikkelen om de interagerende sociaal-ecologische systemen rondom ASM-gemeenschappen te begrijpen, door te focussen op de belangrijkste trends die ASM transformeren; 3) een bijdrage leveren aan de literatuur over veerkracht door de relatie tussen veerkracht op gemeenschapsniveau en op systeemniveau te onderzoeken. In het project zal het conceptuele kader van sociaal-ecologische veerkracht gecombineerd worden met perspectieven uit de politieke ecologie. Dit kader zal worden toegepast op twee case studies, twee verschillende ASM-gemeenschappen in de Democratische Republiek Congo (DRC). Het project wil hiermee een meer holistisch perspectief bieden op ASM. Bovendien kan de gegenereerde kennis worden gebruikt om beleid en interventies beter te informeren. De bevindingen zullen worden gepubliceerd in vier artikelen in academische tijdschriften met een hoge impact: één artikel voor elk van mijn drie onderzoeksdoelstellingen; en een vierde om het concept sociaal-ecologische veerkracht te combineren met perspectieven uit de politieke ecologie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De Demobilisatie van Denkwijzen: Ideeën en Ideologie na Oorlog. Een gevalstudie over Rwandese FDLR rebellen. 01/10/2020 - 30/09/2022

Abstract

Sinds 2001 werden duizenden Rwandese FDLR (Forces Démocratiques pour La Libération du Rwanda) die actief waren in Oost-Congo gedemobiliseerd en gerepatrieerd naar Rwanda. De FDLR werd opgericht in 2000 in de gemeenschap van, in hoofdzaak, Rwandese Hutu vluchtelingen. Ze staan gekend voor een uitgesproken 'Hutu ideologie' die haar wortels heeft in het Rwanda van voor de genocide. Centraal staat een etnisch antagonisme tussen Hutu, de meerderheidsgroep in Rwanda, en Tutsi, een minderheid. Deze ideologie staat in sterk contrast met de ideologie ingevoerd en opgelegd aan de Rwandese samenleving door het Rwandan Patriotic Front (RPF), de dominerende politieke partij van president Kagame. Voor de ex-FDLR rebellen betekent terugkeren naar Rwanda niet alleen het oversteken van een fysieke maar evenzeer een ideologische grens. Het onderzoek heeft tot doel om de aard van en het (wijzigende) ideeëngoed van deze gedemobiliseerde en gerepatrieerde rebellen te bestuderen. Dit project heeft tot doel om na te gaan of, hoe en waarom de blootstellingen aan deze nieuwe ideologie verandering brengt - omkering, vervagen of versterken - van "oude" ideeën, overtuigingen en denkwijzen. Het doel is om een bijdrage te leveren tot de studie van post-genocide Rwanda (een internationaal belangrijke case-studie mbt verzoening en herintegratie) van onderuit, tot de theorievorming mbt de rol van ideologie tijdens en na gewelddadig conflict, en tot het ontwikkeling van onderzoeksmethodologie en -technieken in de studie van "het demobiliseren van denkwijzen".

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Steun aan staatsopbouw in fragiele staten. De interactie tussen Europese betrokkenheid en lokale legitimering tijdens de verkiezingen van 2015 in Burundi: een temporele analyse. 01/10/2020 - 17/03/2022

Abstract

In de afgelopen twee decennia is het bouwen van staten uitgegroeid tot een centraal, maar omstreden concept van internationaal engagement met fragiele staten, met nieuwe vragen die zich voordoen onder de huidige wereldwijde opkomst van het autoritarisme. Om aan de macht te blijven, wat zijn de mechanismen waarop autoritaire regimes vertrouwen om zichzelf te legitimeren? En wat is de aard van de wisselwerking tussen deze legitimatiemechanismen en internationaal engagement? Dit zijn de vragen die dit onderzoek beoogt te beantwoorden, door middel van een verkennende analyse binnen een zaak. Het onderzoek richt zich op de Europese steun voor de opbouw van de staat in Burundi tijdens de verkiezingen van 2015. Hoewel deze verkiezingen een legitimiteitscrisis hebben veroorzaakt, hebben ze niet verhinderd dat het autoritaire regime verder werd geconsolideerd. De voorlopige bevindingen van de aanvrager wijzen op een duidelijke wisselwerking tussen Europees engagement en binnenlandse legitimatie, na een verschuiving van steun naar betwisting van het zittende regime. Deze verschuiving heeft op haar beurt opmerkelijke veranderingen in de binnenlandse legitimatie teweeggebracht, die zowel een duidelijk maar onverwacht optreden van het regime als het tactische gebruik van tijd en tijd aan het licht hebben gebracht. Hieruit kunnen twee voorlopige conclusies worden getrokken. Ten eerste hebben de Europese actoren onvoldoende rekening gehouden met de legitimiteitsdimensie van de zwakke staat, en ten tweede lijken zij door de wisselwerking met de binnenlandse legitimatie bij te dragen aan de consolidatie van het autoritaire regime. Process tracing, een geschikte methode voor het afleiden van causaliteit, zal worden gebruikt om de analyse verder te verfijnen en af te ronden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Rebel Lives. Foto's van binnenin het Lord's Resistance Army (LRA). 16/03/2020 - 31/12/2020

Abstract

The Lord's Resistance Army (LRA), een Ugandese rebellengroep onder leiding van Joseph Kony, ontstaat in de jaren 1980. Ze is vooral berucht om massale ontvoeringen van burgers, waarvan meer dan de helft kinderen zijn. Door het extreme geweld is weinig geweten over het leven in de gewapende groepering. Het project Rebel Lives vertelt een visueel verhaal over deze rebellenbeweging en de mensen die er deel van uitmaken. Centraal staat een reeks recent ontdekte foto's die door de generaals van de LRA zelf zijn genomen. Kristof Titeca (BE, 1978), professor in conflictstudies, vult dit materiaal aan met gevonden tekeningen, video's en documenten die de foto's in hun context plaatsen. Daarnaast reist hij samen met fotograaf Georges Senga (1983, DRC) naar Uganda om de afgebeelde mensen opnieuw op te zoeken. Rebel Lives biedt inzicht in dit gelaagde stukje geschiedenis, waarin de grens tussen daders en slachtoffers steeds vager wordt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Naar een beter begrip van de politieke economie van verloning en rekrutering van overheidsambtenaren in Congo. 01/01/2020 - 31/12/2023

Abstract

Ondanks de toenemende aandacht voor capaciteitsopbouw in de publieke sector als een sleutelelement van staatsopbouw in fragiele staten weten we maar weinig over de logica van verloning en recrutering van overheidsambtenaren. Ook in de academische literatuur over publiek bestuur in Afrika is er weinig aandacht voor dit thema. Dit project wil op deze twee tekorten een antwoord bieden en de logica van de loonadministratie in de Democratische Republiek Congo exploreren met een analytisch kader dat voortbouwt op de etnografische studie van 'real governance' en 'onderhandelde statelijkheid'. We analyseren het politieke krachtenveld achter de loonlijst in Congo en meer bepaald het systeem van verloning in de publieke sector, zowel wat betreft de structuur als de financieringsbron(nen), en de logica van recrutering. We focussen op de graad van differentiatie tussen ministeries en departementen in de vijf ministeries die onderdeel uit maken van de administratieve hervorming. We willen verder ook lessen trekken uit deze case-studie voor de manier waarop deze hervormingen worden ondersteund door internationale actoren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Mondiale dreigingen tegenover gelokaliseerde praktijken: betaling voor ecosysteemdiensten vs. erkenning en aanpassing van ecosysteemkennis in Nicaragua en Guatemala. 01/01/2020 - 31/12/2023

Abstract

Betalingen voor ecosysteemdiensten (PES) zijn uitgegroeid tot een dominant paradigma in het milieu- en klimaatbeleid. De aanpak is aantrekkelijk: landgebruikers, vaak niet gemotiveerd om op hun land voordelen uit de natuur (ecosysteemdiensten) te genereren, worden daartoe aangemoedigd door middel van voorwaardelijke betalingen van andere actoren (bv. energie-intensieve bedrijven die betalen voor het behoud van bossen). Mondiale klimaatfinancieringsinstrumenten zoals koolstofmarkten, het VN-programma ter vermindering van emissies ten gevolge van ontbossing en bosdegradatie (REDD+), en biodiversiteit-compensatiemechanismen weerspiegelen de populariteit van PES bij donoren. PES krijgt echter ook kritiek, omdat de werkmethoden vaak neoliberale beheerssystemen opleggen in plaatselijke territoria, leiden tot onteigening van lokale landgebruikers, bestaande ongelijkheden verankeren, en conflicten over hulpbronnen veroorzaken. Deze bezorgdheden maken een kritisch onderzoek noodzakelijk naar de manier waarop mondiale problemen verstrengeld zijn met gelokaliseerde kennis. Door een vergelijking van PES-sites in Nicaragua en Guatemala bestuderen we de manier waarop PES-instrumenten het historische geheugen vorm geven, de dynamische interactie tussen natuur en maatschappij, macht en verschil in de dagelijkse praktijk en als gestructureerde relaties. Dit onderzoek versterkt de kennis rond zowel PES als lokale ecologische kennis, en biedt relevante beleidsinzichten rondom PES-interventies.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Dienstverleningsovereenkomst E-CA CRE-AC. 01/01/2020 - 30/06/2023

Abstract

ECA – CREAC promoot een betere toegang tot en verspreiding van kennis omtrent Centraal-Afrika. De organisatie biedt een platform voor dialoog en uitwisseling van informatie tussen de academische wereld, de politieke actoren, de civiele maatschappij en de private sector op Belgisch, Europees en internationaal niveau. CREAC plaatst zich binnen een traditie van partnerschap tussen België en Centraal-Afrika, reflecteert kritisch over huidige dynamieken en lanceert debatten rond de opportuniteiten en uitdagingen van toekomstige samenwerking.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Aandacht voor arbeiders en water: naar meer duurzame samenwerkingen rond kleinschalige goudmijnbouw in Zuid-Peru 01/01/2020 - 31/08/2022

Abstract

Peru is de zesde grootste producent van goud ter wereld (USGS 2017). Minstens 15% van het Peruaanse goud wordt geproduceerd door middel van kleinschalige, informele mijnbouw - meer dan de helft daarvan bevindt zich in de regio van Puno. De mijnbouw is ongetwijfeld een van de belangrijkste activiteiten om in het levensonderhoud van de regio te voorzien; toch gaat dit gepaard met aanzienlijke socio-economische en socio-ecologische kosten. Dit project heeft tot doel deze problemen aan te pakken door kennis te ontwikkelen die een meer duurzame, inclusieve en sociaal rechtvaardige ASGM-sector zal bevorderen. Er zijn twee belangrijke doelstellingen. Ten eerste zullen we de co-creatie van kritische kennis over het proces van goudproductie verbeteren, zowel wat betreft de manier waarop de activiteit is ingebed in de lokale gemeenschappen (door te focussen op arbeiders) als de impact op het omringende milieu (door te focussen op water). Kennis zal door academische en niet-academische belanghebbenden worden gecreëerd om ervoor te zorgen dat het werk zowel praktische als academische waarde heeft. Ten tweede zullen we een mechanisme ontwikkelen om ervoor te zorgen dat kennis effectief wordt gedeeld tussen alle relevante stakeholders.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoeksverblijf als 'Visiting Scholar' op Columbia University (USA) 01/12/2019 - 01/12/2021

Abstract

Dit verblijf als Visiting Research Scholar op het departement Antropologie van Columbia Universiteit is een volledig onderdeel van mijn doctoraatsonderzoek, opleiding en onderzoekscarrière ontwikkeling. De toegevoegde wetenschappelijke waarde is drieledig. Ten eerste zal ik, onder supervisie / mentorschap van prof. Paige West, mijn data-analyse verdiepen door mijn empirische bevindingen beter te integreren met conceptuele kaders uit antropologie en ontologische / epistemologische vragen. Ten tweede zal ik wat aanvullende empirische gegevens verzamelen over de interface tussen wetenschap en technologie en bospolitiek. Ik zal in-depth interviews houden met geospatiale experts van het Global Forest Watch-project (gevestigd aan de Universiteit van Maryland en World Resource Institute in Washington) en met andere belangrijke belanghebbenden in de VS. Het zal ook dienen als een verkennend onderzoek voor het bouwen van een toekomstig onderzoeksproject. Ten slotte, met zijn essentiële interdisciplinaire karakter, zal de Amerikaanse academische wereld mij uitdagen om kritisch en innovatief denken verder te ontwikkelen, evenals mijn expertise beter uit te wisselen en ideeën uit te wisselen door deelname aan seminars op de afdeling Antropologie en andere wetenschappelijke evenementen aan de Columbia University.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De multidimensionale impact van landelijke en stedelijke elektrificatie: economische ontwikkeling, veiligheid en natuurbehoud? Een casestudie in Oost Congo. 01/10/2019 - 30/09/2023

Abstract

We meten de impact van elektriciteitsvoorziening op economische ontwikkeling, veiligheid en natuurbehoud. Als casestudie bestuderen we landelijke en stedelijke gemeenschapen rondom het Virunga Park, gelegen in Noord-Kivu, DR Congo. De gemeenschappen - verarmd door twee decennia van gewapend conflict - vullen hun levensonderhoud aan met de exploitatie van natuurlijke rijkdommen uit het park (landbouw, houtskoolproductie, jacht, visvangst). Deze natuurlijke rijkdommen worden ook illegaal uitgebuit door minstens acht gewapende groepen die zich schuilhouden in het park. De uitrol van elektrificatie wordt geïmplementeerd door Virunga Alliance, een publiek-privaat partnerschap dat economische ontwikkeling op gang probeert te brengen, om zo ook de veiligheid en het natuurbehoud in de regio te verbeteren. Volgens Virunga's veranderingstheorie zal elektrificatie economische ontwikkeling stimuleren. Op zijn beurt, zou dit ervoor moeten zorgen dat de lokale bevolking minder afhankelijk wordt van de natuurlijke rijkdommen van het park, en hun steun voor – en deelname aan – activiteiten van rebellengroepen vermindert. De veranderingstheorie vindt steun in de literatuur, maar moet verder getest worden. De geplande geleidelijke uitrol van elektrificatie laat ons toe om de causale impact van elektrificatie te meten door locaties die toegang zullen krijgen tot elektriciteit in de periode 2019-2020 te vergelijken met gelijkaardige locaties die pas nadien toegang krijgen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De ResQ methode: Een combinatie van 'realist synthesis' en 'qualitative comparative analysis' Ontwikkeling van een theorie omtrent prestatie-gebaseerde financiering. 01/10/2019 - 30/09/2022

Abstract

De internationale donorgemeenschap heeft in de afgelopen twee decennia miljarden dollars geïnvesteerd in 'performance-based financing' (PBF). PBF is een financieringsmechanisme dat gezondheidswerkers en/of centra fondsen geeft op basis van hun prestaties gecombineerd met andere componenten zoals meer autonomie, meer supervisie, meer fondsen etc.. Doordat het in zeer verschillende contexten wordt geïmplementeerd en dit volgens zeer verschillende modaliteiten is het een uiterst complex onderzoeksthema waardoor we nog steeds niet weten hoe PBF exact werkt. Om hier achter te komen hebben we nood aan aangepaste methodologieën. In dit onderzoek ontwikkelen we een combinatie van twee zulke methodologieën: 'realist synthesis' (RS) en 'qualitative comparative analysis' (QCA). RS is een methode om een systematische literatuurstudie uit te voeren die specifiek gericht is op de mechanismes die in gang worden gezet door een bepaalde interventie. Deze methode focust niet enkel op de vraag of de interventie heeft gewerkt, maar kijkt vooral in welke context, voor wie en hoe de interventie werkt. QCA, vervolgens, is een techniek die steunt op 'fuzzy logica' om te onderzoeken welke condities voldoende en/of noodzakelijk zijn om tot een bepaalde uitkomst te komen. In dit geval het in gang zetten van een bepaald mechanisme. In dit onderzoek zullen we deze combinatie van methodologieën verder ontwikkelen en tegelijkertijd gebruiken om de mechanismes van PBF te onderzoeken en begrijpen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De multidimensionale impact van landelijke en stedelijke elektrificatie: economische ontwikkeling, veiligheid en natuurbehoud? Een casestudie in Oost Congo. 01/10/2019 - 30/09/2022

Abstract

We meten de impact van elektriciteitsvoorziening op economische ontwikkeling, veiligheid en natuurbehoud. Als casestudie bestuderen we landelijke en stedelijke gemeenschapen rondom het Virunga Park, gelegen in Noord-Kivu, DR Congo. De gemeenschappen - verarmd door twee decennia van gewapend conflict - vullen hun levensonderhoud aan met de exploitatie van natuurlijke rijkdommen uit het park (landbouw, houtskoolproductie, jacht, visvangst). Deze natuurlijke rijkdommen worden ook illegaal uitgebuit door minstens acht gewapende groepen die zich schuilhouden in het park. De uitrol van elektrificatie wordt geïmplementeerd door Virunga Alliance, een publiek-privaat partnerschap dat economische ontwikkeling op gang probeert te brengen, om zo ook de veiligheid en het natuurbehoud in de regio te verbeteren. Volgens Virunga's veranderingstheorie zal elektrificatie economische ontwikkeling stimuleren. Op zijn beurt, zou dit ervoor moeten zorgen dat de lokale bevolking minder afhankelijk wordt van de natuurlijke rijkdommen van het park, en hun steun voor – en deelname aan – activiteiten van rebellengroepen vermindert. De veranderingstheorie vindt steun in de literatuur, maar moet verder getest worden. De geplande geleidelijke uitrol van elektrificatie laat ons toe om de causale impact van elektrificatie te meten door locaties die toegang zullen krijgen tot elektriciteit in de periode 2019-2020 te vergelijken met gelijkaardige locaties die pas nadien toegang krijgen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Percepties van Zelf en Ander in Burundi. Het belang van etniciteit in alledaagse interacties in een post-transitie context. 01/10/2019 - 30/09/2021

Abstract

Het 'etnisch' conflict tussen Hutu en Tutsi in Burundi resulteerde in duizenden slachtoffers sinds de onafhankelijkheid (1962). Een vredesovereenkomst uit het jaar 2000 introduceerde een periode van transitie naar vrede en democratisering. De overeenkomst had tot doel om de politiek te 'de-etniseren'. Op lokaal niveau konden mensen hun dagelijkse bezigheden opnieuw hervatten na jaren van oorlog. Maar, deze 'gewone' Burundezen dienden om te gaan met de nasleep van het gewelddadige conflict. Velen kozen, om pragmatische redenen, voor een vredevolle co-habitatie met anderen. Dit proces werd ondermijnd door een politieke crisis in 2015, wanneer de president besloot om een derde (en niet-constitutioneel- presidentieel mandaat te ambiëren. Deze crisis lag aan de basis van een hernieuwd discours van ethnische haat. De Burundese samenleving lijkt nog steeds vatbaar voor dergelijk discours. De vraag is echter of, in welke mate en op welke wijze 'gewone' burgers reageren op dit discours. Dit onderzoeksproject heeft tot doel om de betekenis en relevantie van etniciteit in de socio-politieke context van het hedendaagse Burundi te begrijpen. Het project focust op de dynamiek van verandering in de betekenis en relevantie van etniciteit. Het doel is om bij te dragen tot de theoretische, empirische en methodologische studie van etniciteit. Een beter begrip van deze thematiek is relevant voor zowel academici en beleidsmakers.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Ingelaere Bert
 • Co-promotor: Vandeginste Stef
 • Mandaathouder: Paviotti Antea

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Etniciteit na massageweld. Een studie over de aard en transformatie van etnische groepsvorming in Rwanda en Burundi. 01/04/2019 - 30/03/2020

Abstract

Ondanks de slogan 'nooit meer' is er nog steeds geweld tegen 'bevolkingsgroepen' met als doel het uitroeien van specifieke sociale categorieën van mensen. Deze vormen van massaal 'categorisch' geweld hebben vaak een etnische dimensie waarbij meerderheden/minderheden in de bevolking betrokken zijn. Het lijkt gemeengoed te zijn dat etniciteit - ofwel het gevoel van emotionele verbondenheid aan een specifieke groep en afscheiding van of zelfs antipathie tegen buitenstaanders - de bron van dit geweld is. Dit onderzoeksproject heeft tot doel om deze hypothese empirisch te weerleggen. De voorgestelde onderzoeksactiviteiten - gebaseerd op een constructivistische benadering van etniciteit - hebben tot doel om, ten eerste, aan te tonen dat de zogenaamde 'salience' van etniciteit de uitkomst van massageweld is en niet de onderliggende oorzaak zoals vaak wordt aangenomen. Ten tweede, de onderzoeksactiviteiten zullen nagaan of en op welke wijze de zogenaamde 'salience' van etniciteit vermindert of verdwijnt en waarom. Om deze doelstelling te bereiken zullen de onderzoeksactiviteiten zowel 'manieren om de wereld te zien' (cognitie) alsook 'manieren om te handelen in de wereld' (gedrag) onderzoeken. Het eerstgenoemde zal onderzocht worden aan de hand van een unieke databank van meer dan 700 levensverhalen van mensen die massaal 'categorisch' geweld ervaren hebben in twee landen: Rwanda en Burundi. Het laatstgenoemde zal onderzocht worden via de gedetailleerde studie van het dagelijks gedrag van een aantal van deze individuen. Deze zullen geselecteerd worden op basis van een analyse van de data in de databank van levensverhalen.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Ingelaere Bert

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De drijfkracht van ontwikkeling, veiligheid en natuurbehoud? De impact van elektrificatie door Virunga Alliance in Oost-Congo. 01/04/2019 - 30/03/2020

Abstract

We meten de impact van elektriciteitsvoorziening in Congolese gemeenschappen rondom het Virunga Park, gelegen in Noord-Kivu, DR Congo. De gemeenschappen - verarmd door twee decennia van gewapend conflict - vullen hun levensonderhoud aan met de exploitatie van natuurlijke rijkdommen uit het park (landbouw, houtskoolproductie, jacht, visvangst). Deze natuurlijke rijkdommen worden ook illegaal uitgebuit door minstens acht gewapende groepen die zich schuil houden in het park. De uitrol van elektrificatie wordt geïmplementeerd door Virunga Alliance, een publiek-privaat partnerschap dat economische ontwikkeling op gang probeert te brengen, om zo ook de veiligheid en het natuurbehoud in de regio te verbeteren. Volgens Virunga's veranderingstheorie zal elektrificatie economische ontwikkeling stimuleren. Op zijn beurt, zou dit ervoor moeten zorgen dat de lokale bevolking minder afhankelijk wordt van de natuurlijke rijkdommen van het park, en hun steun voor – en deelname aan – activiteiten van rebellengroepen vermindert. De veranderingstheorie vindt steun in de literatuur, maar moet verder getest worden. We ontwierpen een impactevaluatie om het oorzakelijke effect van elektrificatie op economische ontwikkeling, veiligheid en natuurbehoud te meten. De geplande geleidelijke uitrol van elektrificatie laat ons toe om de impact te meten door locaties die toegang zullen krijgen tot elektriciteit in de periode 2019-2020 te vergelijken met locaties die pas toegang krijgen vanaf 2021.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Stimuleren van goed bestuur via het betrekken van de lokale gemeenschap (fase II) - focus op community-based monitoring 01/01/2019 - 31/12/2022

Abstract

Dit actie-onderzoek focust specifiek op het gebruik van mobiele technologie in community-based monitoring van lokale waterbronnen en het effect hiervan op 'leren' en 'accountability' en finaal op het verbeteren van toegang en kwaliteit van (drink)water. De belangrijkste onderzoeksvragen zijn: 1) kan gebruik van een mobiel community based monitoring systeem het bestaande M&E systeem in de rurale watervoorziening verbeteren? Maw. levert dit een bijdrage aan de informatiedoorstroming en het gebruik door verschillende actoren (zowel langs de vraag-als aanbodzijde) van informatie voor accountabilty en leren? indien dit zo is, via welke kanalen wordt dit gerealiseerd en wat zijn verklarende factoren? 2) kan mobiel community based monitoring bijdragen aan het verbeteren van rurale watervoorziening (toegang, functionaliteit, kwaliteit en gebruik)? Indien dit het geval is, op welke manier en via welke kanalen? 3) kan het delen van informatie tussen gebruikers die upstream en downstream wonen conflicten tussen gemeenschappen verminderen? indien dit het geval is, op welke manier en wat zijn de verklarende factoren. Om deze vragen te beantwoorden zal het actie-onderzoek een cross-sectional longitudinale set-up gebruiken. Meer specifiek zal het onderzoek de werking en de effecten vergelijken van het huidige systeem (controle) met twee lichtjes verschillende vormen van mobiel community-based monitoring die zullen geïmplementeerd worden in zeer gelijkaardige dorpen van Mvomero district. Dataverzameling zal gebaseerd zijn op mixed methods, met zowel gebruik van survey, network survey en kwalitatieve data verzameling (observatie, focusgroep discussies etc.). Sociale netwerkanalyse zal gebruikt worden om (veranderingen in) karakteristieken van informatienetwerken te bestuderen alsook (veranderingen in) posities van actoren binnen het netwerk alsook gebruik van informatie door verschillende betrokken actoren (zowel actoren langs vraag-en aanbodzijde).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Gender en klimaatsverandering: een comparatieve studie bij landbouwhuishoudens geleid door mannen en vrouwen naar percepties betreffende klimaatsverandering, kwetsbaarheid en voorkeuren voor adaptatie. 01/01/2019 - 31/08/2022

Abstract

Om de gevolgen van klimaatsverandering op te vangen, worden verschillende initiatieven van adaptatie geïmplementeerd in Ethiopië. Echter, de meeste van deze initiatieven houden geen rekening met het feit dat mannen en vrouwen vaak verschillende percepties hebben over klimaatsverandering, de mate waarin ze de gevolgen ondervinden verschilt vaak alsook de voorkeuren die ze hebben voor specifieke adaptatie-strategieën. De verschillen op basis van gender worden vaak ook doorkruist (versterkt) door verschillen op andere dimensies, bv. leeftijd, huwelijksstatus, onderwijs, etc. (intersectionaliteit). Dit onderzoeksproject wordt uitgevoerd in het noordwesten van Ethiopië waar landbouw afhankelijk is van regen. Bedoeling is om gendergevoelige adaptatiestrategieën uit te werken en te testen en om op die manier een genderdimensie te mainstreamen in het adaptatieproces. Het project heeft twee componenten: 1) diagnose en participatorisch uitwerken van gendergevoelige adaptatiestrategieën, 2) het documenteren en verspreiden van projectoutputs bij lokale gemeenschappen, ontwikkelingsactoren, beleidsmakers en de academische gemeenschap met de bedoeling om de bevindingen van het onderzoek toe te passen bij het uitwerken van toekomstige interventies. Het tevens ook de bedoeling om bij te dragen aan een innovatieve manier om adaptatiestrategieën te analyseren vanuit een genderperspectief. Tenslotte zal het project bijdragen aan capaciteitsopbouw op het vlak van onderzoek aan de universiteit van Gondar en kan het tevens toekomstige samenwerking promoten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ecologie politique de la gestion des ressources forestières: le chaînon manquant. 01/01/2019 - 31/08/2022

Abstract

In een context van toenemende ontbossing, en boshervormingen in de Democratische Repbuliek van Congo, wil dit project bijdragen tot een beter begrip van ontbossing en boshervorming in de Democratische Republiek Congo. Meer specifiek wil het gebruik maken van een 'politieke ecologie' benadering die kijkt naar politieke en socio-economische dynamieken die hiertoe bijdragen. Het project zal bijdragen tot een versterkte samenwerking tussen drie academische instellingen (UNIKIS, ISDR-Bukavu en IOB) en twee maatschappelijke organisaties (Tropenbos DRC en Africapacity). Het maakt gebruik van een 'research-action' benadering die de stemmen en participatie van de lokale bevolking wil versterken in processen van boshervorming, en het wil bijdragen tot een betere rechtvaardigheid op het gebied van milieu en sociale rechtvaardigheid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Etniciteit na massaal geweld. Een studie van de aard en transformatie van etnische groepsvorming in Rwanda en Burundi. 01/01/2019 - 31/12/2021

Abstract

Ondanks de slogan 'nooit meer' is er wereldwijd nog steeds geweld tegen 'groepen' van mensen. Dit geweld is gericht op de uitroeiing van bepaalde categorieën van mensen. Dit type van massaal categorisch geweld heeft vaak een etnische dimensie waarbij meerderheids- en minderheidsgroepen betrokken zijn. Het lijkt algemeen aanvaard te zijn dat etniciteit - of het emotioneel gevoel te behoren tot een specifieke groep en de differentiatie met of zelfs antipathie ten opzicht van 'buitenstaanders' - de oorzaak is van dit type geweld. Dit onderzoeksproject heeft tot doel om empirisch aan te tonen dat deze hypothese niet klopt. Gebaseerd op een constructivistische benadering van etniciteit hebben de onderzoeksactiviteiten tot doel om aan te tonen dat etnische 'salience' de uitkomst is van massaal categorisch geweld, niet de onderliggende oorzaak. Bovendien is het de bedoeling om na te gaan of en op welke wijze etnische 'salience' ten gevolge van massaal categorisch geweld vermindert overheen de tijd. Het onderzoek zal daarom zowel 'manieren om de wereld te zien' (cognitie) en 'manieren om in de wereld te handelen' (gedrag) bestuderen. Het eerste zal onderzocht worden via een unieke en reeds beschikbare databank met meer dan 700 levensverhalen van mensen die massaal categorisch geweld doorstonden in twee landen: Rwanda en Burundi. Het tweede zal onderzocht worden via de gedetailleerde studie' van specifiek geselecteerde individuen die deel uitmaken van de 'levensverhalen' databank.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Ingelaere Bert

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een politieke coalitie dataset van de Democratische Republiek van Congo. 01/01/2019 - 31/12/2021

Abstract

In hoeverre beïnvloeden heersende elites en de coalities die hen ondersteunen het bestuur en de ontwikkeling van een bepaald land? De 'political settlement' literatuur kijkt specifiek naar hoe macht wordt georganiseerd en verdeeld in de samenleving; dit onderzoeksproject wil deze literatuur aanvullen d.m.v. de casestudy de Democratische Republiek Congo: ten eerste wil het een concreet methodologisch instrument bieden om deze 'political settlements' te analyseren. Zo wil het via kwalitatieve interviews de relatie tussen die elites en hun bredere steunbasis (de 'heersende coalitie') beter begrijpen. Ten tweede wil dit onderzoeksproject political settlements niet alleen op nationaal niveau bekijken, maar in interactie met het lokale niveau. Ten derde zal dit project de variabelen die political settlements beïnvloeden analyseren zoals etniciteit, militaire achtergrond, enz.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Bibliotheekkrediet Sociale en Human Wetenschappen (Instituut Ontwikkelingsbeleid). 01/01/2019 - 31/12/2021

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

InForMining in Peru: onderzoek en partnerschap rond informele goudmijnbouw 01/01/2019 - 31/12/2020

Abstract

Het FWO-project 'InForMining: een diepgravende studie van informalisering in de mondiale goudproductie' (promotor Sara Geenen, postdoctoraal onderzoeker Boris Verbrugge, doctoraal onderzoekster Maria Eugenia Robles Mengoa) combineert een mondiale mapping van structurele trends met een vergelijkende studie van ASGM-expansie in verschillende landen. Een van de landen die niet zijn opgenomen in het InForMining-voorstel is Peru, momenteel de zesde belangrijkste goudproducent ter wereld, die een grote variëteit aan mijnsites herbergt. Dit Global Minds-project is gericht op het analyseren van de case van Peru binnen het InForMining-kader. Ten tweede werken we sinds vorig jaar aan een VLIR projectvoorstel in samenwerking met de Universidad Nacional del Altiplano (UNA) in Puno, Peru. Het tweede objectief van het Global Minds-project is daarom een stap voorwaarts te zetten in een duurzame samenwerking met UNA, door het organiseren van een onderzoeksworkshop en het opnieuw indienen van een VLIR-voorstel. Het InForMining-project wordt geleid door twee onderzoeksvragen, die respectievelijk focussen op mondiale- en lokale dynamieken in verband met informalisering: 1. Hoe is informalisering geworteld in structurele trends in het wereldwijde goudproductiesysteem? 2. Hoe herstructureert informalisering lokale arbeidsmarkten en wat zijn de gevolgen voor de mijnwerkers?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen als kompas voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking. 01/01/2019 - 31/12/2019

Abstract

Dit beleidsvoorbereidend onderzoek in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (DG Ontwikkelingssamenwerking) onderzoekt de mate waarin de Belgische Ontwikkelingssector de SDG doelen, indicatoren en principes geïntegreerd heeft in de werking. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met KULeuven (HIVA) en IOB.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Transitie naar duurzame ontwikkeling aan de landbouwgrens in Nicaragua: articulatie van 'Microfinanciering Plus' en lokale institutionele verandering naar duurzaamheid. 01/12/2018 - 30/11/2021

Abstract

Participatief actie-onderzoek naar de territoriale 'pathway' dynamieken die leiden tot de dominantie van een (sociaal en ecologisch) niet duurzame extensieve veeteelt en een hiermee gepaard gaande massale ontbossing met negatieve gevolgen in termen van klimaatverandering, biodiversiteit en gewelddadige onteigening van de originele inheemse bevolking. Het onderzoek vindt plaats in de streek van het natuurreservaat Bosawas (Noorden van Nicaragua). De resultaten van het participatieve actie-onderzoek vormen het vertrekpunt voor de identificatie van en de promotie van concrete mogelijkheden tot transformatie van deze dynamieken. (Dit is de doelstelling van het Transformation to Sustainability (T2S) initiatief – in het kader van de klimaatakkoorden van Parijs). De actie-component is vooral verbonden met het zoeken naar verbeterde strategieën voor microfinanciering, technische assistentie en 'Betalingen voor Milieudiensten' van de partnerorganisatie (Fondo de Desarrollo Local/ FDL – één van de grootste microfinancieringsinstellingen in Nicaragua, opgericht door Nitlapan-Universidad Centroamericana, de academische partner van het IOB en USOS). Ook worden lokale 'citizen science' weerstations geïnstalleerd (i.s.m. de milieu-NGO Centro Humboldt), die via een connectie met Hadley-center in de UK, toelaten om lokale weers- en klimaatvoorspellingen te doen die we willen gebruiken om meer lokaal klimaatbewustzijn te stimuleren. Via deze ingangspoorten en het bredere participatief onderzoek is het de bedoeling om een alliantie van lokale en andere relevante actoren te creëren/stimuleren met het potentieel om de huidige destructieve dynamieken om te buigen. (o.a. via een code-of-conduct van alle banken en microfinancieringsinstellingen, lokale ontwikkelingsplannen van lokale overheden, coöperatieven, deelname aan veeteelt-duurzaamheidsfora enz. )

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Naar een sociaal- en politiek-geïnformeerde analyse van 'Betalingen voor Ecosysteemdiensten': Vergelijkende gevalstudies in Nicaragua en Guatemala. 01/10/2018 - 30/09/2022

Abstract

Het op marktprincipes gebaseerde 'Betalingen voor Ecosysteemdiensten (PES)' is meer en meer een dominant paradigma voor het internationale milieu- en klimaatbeleid geworden. Op het eerste gezicht oogt deze aanpak zeer aantrekkelijk: landgebruikers, dikwijls maar zwak gemotiveerd om natuurlijke hulpbronnen (en de zogenaamde ecosysteemdiensten die deze produceren) te beschermen, worden door PES gestimuleerd om dit wel te doen via conditionele betalingen door geïnteresseerde consumenten/kopers (bv. koofstof-beperkte elektriciteitsbedrijven of reizende onderzoekers van universiteiten die betalen voor herbebossing om hun CO2 emissies te compenseren). PES systemen worden ook aangeprezen als een aantrekkelijk instrument voor armoedebestrijding in het Zuiden. Het idee van conditionele 'groene' betalingen komt duidelijk tot uiting in internationale instrumenten voor klimaatfinanciering, zoals het mechanisme voor schone ontwikkeling (CDM) in het Kyoto-protocol, vrijwillige en verplichte koolstofmarkten en het wereldwijde VN-programma voor het terugdringen van emissies door ontbossing en bosdegradatie ( REDD+, opgenomen in het Parijs Klimaatakkoord van 2015). Al deze instrumenten kunnen worden geconceptualiseerd als globale PES-mechanismen. Maar ondanks de toenemende populariteit bij donors en overheden zijn de empirische bewijzen over de resultaten van PES, in termen van zowel sociale als milieueffecten, niet echt overtuigend. Ook blijft de theoretische onderbouw voor de interpretatie van de socio-economische en politieke processen in PES systemen erg zwak, wat leidt tot een erg oppervlakkige, en daardoor dikwijls inadequate duiding van de manier waarop machtsrelaties en culturele diversiteit de uiteindelijke sociale en ecologische resultaten van PES projecten vorm geven. Door een vergelijkende analyse van minstens twee gevalstudies in Nicaragua en Guatemala wil dit onderzoek nieuwe onderzoeks- en uiteindelijk interventie-methodologieën ontwikkelen die kunnen bijdragen om deze analytische en empirische leemtes in de kennis over PES systemen te verminderen. Daartoe willen we onderzoeken in welke mate en hoe PES instrumenten erin slagen (of juist niet) om de fundamentele verhoudingen tussen natuur en lokale samenleving te veranderen, en hoe ze het gedrag m.b.t. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen al dan niet kunnen wijzigen in diverse sociale en culturele contexten. Dit onderzoek wil daardoor beleidsrelevante inzichten genereren over hoe interacties van het globale tot het lokale niveau (en omgekeerd) concreet vorm geven aan PES interventies. Dit moet het mogelijk maken voor het PES beleid om beter aan te sluiten bij lokale noties van waarde, gelijkheid en rechtvaardigheid, en zodoende ook meer effectief te zijn in het nastreven van globale ecologische doelstellingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Socio-ecologische veerkracht: een nieuw perspectief voor gemeenschappen actief in kleinschalige mijnbouw? 01/10/2018 - 30/09/2020

Abstract

Dit project onderzoekt of het concept sociaal-ecologische veerkracht (socio-ecological resilience) kan bijdragen tot een beter empirisch en conceptueel begrip van veranderingen in kleinschalige mijnbouw (ASM) gemeenschappen. Het heeft drie hoofddoelen die hiaten in de ASM-literatuur zullen aanpakken: 1) een beter inzicht verwerven in de interne structuren, actoren en dynamieken van ASM-gemeenschappen ; 2) een conceptueel kader ontwikkelen om de interagerende sociaal-ecologische systemen rondom ASM-gemeenschappen te begrijpen, door te focussen op de belangrijkste trends die ASM transformeren; 3) een bijdrage leveren aan de literatuur over veerkracht door de relatie tussen veerkracht op gemeenschapsniveau en op systeemniveau te onderzoeken. In het project zal het conceptuele kader van sociaal-ecologische veerkracht gecombineerd worden met perspectieven uit de politieke ecologie. Dit kader zal worden toegepast op twee case studies, twee verschillende ASM-gemeenschappen in de Democratische Republiek Congo (DRC). Het project wil hiermee een meer holistisch perspectief bieden op ASM. Bovendien kan de gegenereerde kennis worden gebruikt om beleid en interventies beter te informeren. De bevindingen zullen worden gepubliceerd in vier artikelen in academische tijdschriften met een hoge impact: één artikel voor elk van mijn drie onderzoeksdoelstellingen; en een vierde om het concept sociaal-ecologische veerkracht te combineren met perspectieven uit de politieke ecologie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De Demobilisatie van Denkwijzen: Ideeën en Ideologie na Oorlog. Een gevalstudie over Rwandese FDLR rebellen. 01/10/2018 - 30/09/2020

Abstract

Sinds 2001 werden duizenden Rwandese FDLR (Forces Démocratiques pour La Libération du Rwanda) die actief waren in Oost-Congo gedemobiliseerd en gerepatrieerd naar Rwanda. De FDLR werd opgericht in 2000 in de gemeenschap van, in hoofdzaak, Rwandese Hutu vluchtelingen. Ze staan gekend voor een uitgesproken 'Hutu ideologie' die haar wortels heeft in het Rwanda van voor de genocide. Centraal staat een etnisch antagonisme tussen Hutu, de meerderheidsgroep in Rwanda, en Tutsi, een minderheid. Deze ideologie staat in sterk contrast met de ideologie ingevoerd en opgelegd aan de Rwandese samenleving door het Rwandan Patriotic Front (RPF), de dominerende politieke partij van president Kagame. Voor de ex-FDLR rebellen betekent terugkeren naar Rwanda niet alleen het oversteken van een fysieke maar evenzeer een ideologische grens. Het onderzoek heeft tot doel om de aard van en het (wijzigende) ideeëngoed van deze gedemobiliseerde en gerepatrieerde rebellen te bestuderen. Dit project heeft tot doel om na te gaan of, hoe en waarom de blootstellingen aan deze nieuwe ideologie verandering brengt - omkering, vervagen of versterken - van "oude" ideeën, overtuigingen en denkwijzen. Het doel is om een bijdrage te leveren tot de studie van post-genocide Rwanda (een internationaal belangrijke case-studie mbt verzoening en herintegratie) van onderuit, tot de theorievorming mbt de rol van ideologie tijdens en na gewelddadig conflict, en tot het ontwikkeling van onderzoeksmethodologie en -technieken in de studie van "het demobiliseren van denkwijzen".

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

BOF Sabbatsverlof Prof. De Herdt. 01/10/2018 - 30/09/2019

Abstract

Ik zou de topic "real governance" van mijn onderzoek verder willen uitdiepen tijdens mijn sabbatical. In de eerste plaats wil ik een concept paper schrijven waarin ik gebruik maak van de literatuur over publiek bestuur, macht en rationaliteit in zg. ontwikkelde landen en de brug sla naar de "real governance" literatuur in ontwikkelingslanden. Doorgaans worden de eerste soort landen gezien als een 'model' voor de tweede soort, maar een real-governance lens stelt hierbij vraagtekens. Nadien wil ik deze thematiek verder uitwerken in een onderzoeksproject, in een collectief leeronderzoek naar "black Europe"' en door een hoofdstuk te herschrijven over "equality of opportunity" in mijn cursusboek "armoede en ongelijkheid".

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Agronomische informatieoverdracht via ICT aan Ugandese gezinnen met een vrouwelijk gezinshoofd 01/10/2018 - 15/12/2018

Abstract

De studie bouwt verder op een experiment (gedocumenteerd in Van Campenhout, Lecoutere, & Spielman, 2017) waarin boeren ad random toegekend zijn voor interventies die landbouw informatie verspreiden via ICT toepassingen waarin de gender samenstelling van de boodschapper en/of de ontvanger van de informatie telkens anders is. De specifieke onderzoeksvraag voor gezinnen met een vrouwelijk gezinshoofd is welke gender van de boodschapper het meest effectief is voor kennis overdracht, het stimuleren van de efficientie van mais productie en voor empowerment van vrouwen in landbouw. De studie zal daarom gezinnen met een vrouwelijk gezinshoofd die een interventie kregen waarbij de boodschapper en de ontvanger allebei vrouw zijn vergelijken met gezinnen met een vrouwelijk gezinshoofd die een interventie kregen waarbij de boodschapper een man en de ontvanger een vrouw is. De studie kan op die manier een oorzakelijk verband vaststellen tussen de ICT gebaseerde informatie interventies met verschillende gender matches en de verworven kennis, tussen de ICT gebaseerde informatie interventies met verschillende gender matches en adoptie van aanbevolen agronomische praktijken, tussen de ICT gebaseerde informatie interventies met verschillende gender matches en opbrengst van mais rpoductie, tussen de ICT gebaseerde informatie interventies met verschillende gender matches en welzijn van het gezin, en tussen de ICT gebaseerde informatie interventies met verschillende gender matches en empowerment van vrouwen.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Lecoutere Els

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Analyse van de evolutie van de buitenlandse en publieke schuld van de lage inkomenslanden gedurende de laatste tien jaar. 16/07/2018 - 30/09/2018

Abstract

Deze paper geeft een omvattend overzicht van de evolutie van de externe en publieke schuld van de groep van lage-inkomens ontwikkelingslandenlanden gedurende de laatste 10 jaar, de oorzaken die aan de basis liggen van deze evolutie, en de gevolgen ervan voor de schulddraagbaarheid, en voor de economische groei in de betrokken landen. Slechts een decennium na grootschalige internationale schuldkwijtschelding verleend aan deze landen, kampen sommigen ervan terug met een hoge schuldgraad en potentiële of zelfs reële schuldterugbetalingsproblemen, vandaar de urgentie om de redenen ervan adequaat in kaart te brengen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Politieke ongelijkheid in de Democratische Republieke Congo: het opbouwen van een dataset 25/05/2018 - 30/11/2018

Abstract

Wat is de relatie tussen ongelijke toegang tot politieke en economische instellingen en conflict? (On)gelijkheid manifesteert zich niet alleen op een economische manier, maar ook politiek, in de verdeling van politieke macht, en toegang tot politieke en economische instellingen. Het is eerder aangetoond hoe ongelijke toegang tot bepaalde sociale en politieke groepen conflict- en vredesdynamieken kan verklaren (Lindemann 2010). Toch ontbreken data om deze stelling te onderbouwen, vooral voor Democratische Republiek Congo (DRC) - die getroffen is door conflictcycli. Dit project heeft tot doel een dataset te bouwen over de toegang tot de belangrijkste politieke en economische posities in het land sinds de onafhankelijkheid. Meer in het bijzonder is dit project gericht op het analyseren van de kenmerken van ministers, hun kabinetten, en bestuursleden in parastatale bedrijven. Eerdere analyses hebben vooral gefocust op etniciteit als verklarende factor van de in- en exclusie in een aantal Afrikaanse landen (bijvoorbeeld François, Rainer & Trebbi, 2015). Dit project wil het proces van ongelijkheid langs een breder scala van kenmerken analyseren: taalkundige, regionale, politieke partij, gender en militaire achtergrond. Op basis hiervan zal de relatie tussen politieke ongelijkheid en conflict worden bestudeerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Evaluatie van het project 'verbeteren van early warning systemen om conflictpreventie te verhogen' 15/02/2018 - 30/03/2020

Abstract

Dit onderzoek is een evaluation van het ICG project (dat gefinancierd wordt door the EU). De evaluatie meet de mate waarin de vooropgestelde activiteiten inderdaad geïmplementeerd zijn, en of de voorlopige resultaten behaald zijn.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Evaluatie van de werking en resultaten van de Internationale Crisis Groep (2017-2018) 15/02/2018 - 30/03/2019

Abstract

Deze evaluatie opdracht heeft tot doel de interne werking en de resultaten van de activiteiten van the ICG af te toetsen op de bestaande missie, visie, theory of change, beleidsdocumenten en geprojecteerde doelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Winnaars en verliezers van globalisering en marktintegratie: inzichten op basis van micro-data 01/01/2018 - 31/12/2021

Abstract

Globalisering en marktintegratie hebben winnaars en verliezers over de hele wereld gecreëerd. Recente politieke gebeurtenissen (bijvoorbeeld Amerikaanse verkiezingen en Brexit) tonen aan dat veel mensen bezorgd zijn en een beleid eisen om de globalisering te stoppen door nieuwe handelsbelemmeringen en beperkingen van het vrije verkeer van mensen. Onderzoek naar de precieze impact van globalisering en marktintegratie is beperkt door meet- en gegevensproblemen. Theoretische en empirische modellen op basis van geaggregeerde gegevens konden geen gedetailleerde heterogene effecten vastleggen. Het identificeren van precieze impactmechanismen of causaliteit is gecompliceerd wanneer tegelijkertijd andere factoren (zoals technologische verandering) optreden. Ons project wil de impactanalyse verbeteren met behulp van unieke en nieuwe gedetailleerde microgegevens (op bedrijfs-, regio- en huishoudniveau) en micro-econometrische technieken. De focus van ons project is globaal (met betrekking tot veel landen, zowel rijk als arm) en lokaal (met het gebruik van microgegevens) op hetzelfde moment. We gebruiken een moderne kijk op marktintegratie - d.w.z. dat handel meer is dan een goederenstroom - door lokale en wereldwijde waardeketens te integreren in onze analyse, rekening houdend met technologieoverdracht en product- en procesvereisten. Deze aanpak zal de impact op het niveau van bedrijven, sectoren, regio's en huishoudens kunnen identificeren, rekening houdend met de complexiteit van de impactmechanismen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

InForMining? Een diepgravend onderzoek naar informalisering in de goudmijnbouw. 01/01/2018 - 31/12/2021

Abstract

Om onderzoek te doen naar trends in wereldwijde productie wordt er meer en meer een beroep gedaan op 'netwerk benaderingen' zoals mondiale grondstoffenketens (global commodity chains), waardeketens (global value chains) of productienetwerken (global production networks). Deze trends kunnen als volgt worden samengevat: de wereldwijde geografische expansie van productie; de concentratie van financiële middelen en macht in de handen van grote bedrijven (lead firms); en de groei van een flexibele en tijdelijke arbeidsmarkt. Ondanks vele sterktes, hebben deze benaderingen ook belangrijke tekortkomingen, zoals de relatieve afwezigheid van informele productie, en van extractieve industrieën zoals mijnbouw. Dit project wil aan beide tegemoetkomen, door informaliseringsprocessen in globale goudproductie te bestuderen. Meer specifiek analyseren we twee mechanismen die duiden op een groeiend belang van informele arbeid: (1) grote mijnbedrijven die activiteiten uitbesteden aan lokale ondernemingen, die vaak in de marges van de formele economie opereren; en (2) de extreme expansie van low-tech, arbeidsintensieve en veelal informele artisanale en kleinschalige mijnbouw. We zullen eerst een mapping doen van globale goudproductie, om de globale wortels van informaliseringsprocessen te onderzoeken. Daarna focussen we op case studies in zes mijnregio's in drie verschillende landen (Filippijnen, Colombia en Democrayische Republiek Congo), om te onderzoeken hoe deze informaliseringsprocessen interageren met veranderingen in de lokale arbeidsmarkt, en zo bepalen wie er wint, en wie er verliest bij dergelijke informalisering.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het begrijpen van informele taksen: systematische data collectie bij de Congolese verkeerspolitie. 01/01/2018 - 31/12/2020

Abstract

Alhoewel er een uitgebreide literatuur over taxatie is, focust deze literatuur vooral op taxen die bij de staat belanden, waardoor vele andere praktijken van belastingsinning genegeerd worden. Het concept van 'informele taxatie' (Prud'homme 1992) besteed aandacht aan deze praktijken; maar er bestaan bijzonder weinig empirische data over deze praktijken. Dit project probeert deze lacune op te vullen, door data te verzamelen bij de Congolese verkeerspolitie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

(Bij)geloof en ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika. 01/01/2018 - 31/12/2020

Abstract

Sub-Sahara Afrika (SSA) loopt achter op het gebied van gezondheid en gendergelijkheid. Een uitgebreide etnografische literatuur beweert dat magico-religieuze overtuigingen (MRB's) die hun oorsprong vinden in de Afrikaanse kosmologie van invloed zijn op deze ontwikkelingsresultaten. We onderzoeken of en hoe MRB's inderdaad invloed hebben op gezondheid en gendergelijkheid in SSA. We kijken naar twee vermeende kanalen. Ten eerste kunnen MRB's gezondheidsgedrag beïnvloeden door het begrip van ziekteveroorzaking en -preventie vorm te geven. Ten tweede kunnen MRB's de genderrelaties beïnvloeden door alleen een hogere status toe te kennen aan die meisjes en vrouwen waarvan wordt aangenomen dat ze een link hebben met het goddelijke. We analyseren deze kanalen empirisch op drie manieren. Eerst kijken we naar een steekproef van 13 SSA-landen om de relatie te bestuderen tussen MRB's van 165 etnische groepen en het gebruik van muskietennetten om malaria te voorkomen. Ten tweede richten we ons op West-Afrika om de impact te kwantificeren van een MRB-gerelateerde hogere status voor vrouwen en meisjes op de toewijzing van middelen binnen huishoudens. Ten derde, in Benin, waar MRB's bijzonder levendig zijn, onderzoeken we of hun effect op de status van vrouwen en meisjes leidt tot een hoger verdienpotentieel en empowerment van vrouwen op latere leeftijd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Dienstverlening aan E-CA CRE-AC vzw 01/01/2018 - 31/12/2019

Abstract

ECA – CREAC promoot een betere toegang tot en verspreiding van kennis omtrent central Afrika. De organisatie bidet een platform voor dialog en uitwisseling van informative tussen de academische wereld, politieke actoren, civiele maatschappij, en de private sector op Belgisch, Europees en internationaal niveau. CREAC plaatst zich binnen een traditie van partnerschap tussen België en central Africa, reflecteert kritisch over huidige dynamieken, en lanceert debatten rond de opportuniteiten en uitdagingen van toekomstige samenwerking.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Consultancy diensten aan ECA-CREAC. 01/01/2018 - 31/12/2018

Abstract

ECA – CREAC promoot een betere toegang tot en verspreiding van kennis omtrent central Afrika. De organisatie bidet een platform voor dialog en uitwisseling van informative tussen de academische wereld, politieke actoren, civiele maatschappij, en de private sector op Belgisch, Europees en internationaal niveau. CREAC plaatst zich binnen een traditie van partnerschap tussen België en central Africa, reflecteert kritisch over huidige dynamieken, en lanceert debatten rond de opportuniteiten en uitdagingen van toekomstige samenwerking.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Review studie mbt de resultaten van Algemene Budget steun. 16/10/2017 - 15/02/2018

Abstract

Dit onderzoek is een deskstudie. Het tracht een duidelijk en genuanceerd overzicht te geven van de bestaande empirische resultaten van Algemene Budgetsteun aan Ontwikkelingslanden. Dit onderzoek werd uitgevoerd ism met Geske Dijkstra van het ISS in Den Haag

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Percepties van Zelf en Ander in Burundi. Het belang van etniciteit in alledaagse interacties in een post-transitie context 01/10/2017 - 30/09/2019

Abstract

Het 'etnisch' conflict tussen Hutu en Tutsi in Burundi resulteerde in duizenden slachtoffers sinds de onafhankelijkheid (1962). Een vredesovereenkomst uit het jaar 2000 introduceerde een periode van transitie naar vrede en democratisering. De overeenkomst had tot doel om de politiek te 'de-etniseren'. Op lokaal niveau konden mensen hun dagelijkse bezigheden opnieuw hervatten na jaren van oorlog. Maar, deze 'gewone' Burundezen dienden om te gaan met de nasleep van het gewelddadige conflict. Velen kozen, om pragmatische redenen, voor een vredevolle co-habitatie met anderen. Dit proces werd ondermijnd door een politieke crisis in 2015, wanneer de president besloot om een derde (en niet-constitutioneel- presidentieel mandaat te ambiëren. Deze crisis lag aan de basis van een hernieuwd discours van ethnische haat. De Burundese samenleving lijkt nog steeds vatbaar voor dergelijk discours. De vraag is echter of, in welke mate en op welke wijze 'gewone' burgers reageren op dit discours. Dit onderzoeksproject heeft tot doel om de betekenis en relevantie van etniciteit in de socio-politieke context van het hedendaagse Burundi te begrijpen. Het project focust op de dynamiek van verandering in de betekenis en relevantie van etniciteit. Het doel is om bij te dragen tot de theoretische, empirische en methodologische studie van etniciteit. Een beter begrip van deze thematiek is relevant voor zowel academici en beleidsmakers.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Ingelaere Bert
 • Co-promotor: Vandeginste Stef
 • Mandaathouder: Paviotti Antea

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

monitoren van kleine, opkomende steden in Tanzania: proof-of-concept 01/10/2017 - 28/02/2018

Abstract

Dit project levert technische support aan de Prime Office Regional Administration and Local Government (PO-RALG) in Tanzania voor het inzamelen van data over kleine, opkomende steden. PO-RALG schat dat er tot 800 dergelijke steden zijn en dat veel ervan niet officieel al dusdanig erkend zijn op centraal overheidsniveau. Voor PO-RALG is het gebrek aan accurate en actuele informatie over kleine opkomende steden een van de belangrijkste obstakels voor het voeren van een degelijk stedelijk beleid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Alledaagse voorzieningen van recht en veiligheid voor ontheemden en inwoners van Bukavu, DRC. 01/10/2017 - 30/11/2017

Abstract

Het onderzoek focust op consequences van migration mbt recht en veiligheid voor ontheemden en bewoners van Bukavu, DRCongo Taken: ondersteuning in data-management, qualitatieve en quantitatieve analyse, interviews met internationale actoren, organisatie workshop.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Ingelaere Bert

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het beheer van olie in de Democratische Republiek van Congo. 01/09/2017 - 31/08/2018

Abstract

Alhoewel de productie van olie in de Democratische Republiek van Congo reeds startte in de jaren 1960, bleef de interesse en productie jarenlang beperkt. Dit veranderde in de jaren 2000, met een hernieuwde internationale belangstelling in olie over gans Afrika, waardoor exploratie en explotatie van olie toenam: een reeks internationale bedrijven begonnen activiteiten in het land. Zeer weinig is geweten over deze dynamieken. Steunend op een 'political settlement' benadering, probeert dit project het bestuur van olie beter te begrijpen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Horizons Verleggen - Secundaire dorpen en ruraal-urbane migratie in Tanzania 01/07/2017 - 31/12/2017

Abstract

Dit onderzoek bouwt verder op de paper "Expanding Horizons - secondary towns and rural-urban migration in Tanzania". Levensverhalen worden verder onderzocht mbt de rol van rurale dorpen als vangnet en de implicaties voor migratiekeuzes alsook de onderliggende factoren die uiteenlopende migratie trajecten bepalen. Drie blogs voor de World Bank Jobs and Development blogs worden voorbereid alsook een aanzet tot papers over rurale dorpen als vangnet en de factoren die migratie trajecten bepalen.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Ingelaere Bert

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Belgische onderzoeksgroep voor de financiering van ontwikkeling (BeFinD). 01/05/2017 - 31/10/2018

Abstract

Belgian policy research group on Financing for Development (BeFinD) is een consortium van drie onderzoekscentra van Belgische universititeiten met als doel het ondersteunen van het Belgische federale ontwikkelingsbeleid (en het Directoraat-Generaal voor Ontwikkleingssamenwerking, DGD meer specifiek) en het beantwoorden van concrete beleidsvragen met betrekking tot 'Financing for Development' binnen het kader van het 'Academic Research Group for Policy Support (ACROPOLIS) van VLIRUOS. BeFinD (2017-2018) onderzoek is gestructureerd rond twee grote topics en 5 work packages: 1: Domestic resource mobilization WP 1: Towards effective intervention models for supporting local taxation programs in weak institutional contexts. WP 2: Contributory social protection schemes for informal workers as alternative mechanisms of domestic resource mobilization. 2: Implications of the private sector through innovative financing and private sector development A: Innovative Financing WP 3: Development Impact Bonds WP 4: Blending B: Private Sector Financing WP 5: A randomized evaluation on a Belgian development program: the case of BTC agricultural support in Benin.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De impact van massageweld op vertrouwen, veiligheid en politieke representatie. 01/04/2017 - 31/03/2018

Abstract

Er is weinig gekend over de impact van oorlog, massageweld en andere vormen van door staten gesponsord geweld op zogenaamde '(informele) instituties'. Een beter begrip van de (lange termijn) impact van oorlogsgeweld op institutionele en sociale processen is echter noodzakelijk, vooral ook in het licht van het formuleren van beleid aangaande maatschappelijk herstel en ontwikkeling. Dit project heeft tot doel de factoren die een invloed uitoefenen op de ervaring van menselijke veiligheid, vertrouwen en politieke representatie te identificeren. Het onderzoek is gebaseerd op de analyse van honderden levensverhalen en levenstrajecten van individuen uit samenlevingen (gevalsstudies Rwanda en Burundi) die grootschalig geweld kenden in een recent verleden.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Ingelaere Bert

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

ICP: Ontwikkelingsevaluatie en management 01/01/2017 - 31/08/2022

Abstract

Deze financiering is gelinkt aan het ICP 'Development Evaluation and Management' waarvan ik promoter ben. Het betreft één van de advanced master programma's ingericht aan het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderwijsproject

ICP – Incrementele toelage Master of Governance and Development 01/01/2017 - 31/08/2022

Abstract

Dit is een capaciteitsopbouwproject waarin onderwijsprogramma's samen worden opgezet door een team van UA en onderzoekers van de Université Catholic de Bukavu (UCB). Het onderwijsprogramma is gecentreerd rond kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en het beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderwijsproject

ICP - Incrementele toelage Master of Development Evaluation and Management 01/01/2017 - 31/08/2022

Abstract

Het incremental funding project (IF) is gelinkt aan de Advanced Master in Development Evaluation and Management. De bedoeling is om de zuidcomponent van de master verder uit te bouwen, waarbij de nadruk ligt op twee partners in het Zuiden, Mzumbe University (Tanzania) en de la Salle University (Filippijnen). Het project focust hoofdzakelijk op de nexus tussen onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Een van de belangrijke nexusprojecten is Fuatilia Maji, een actieonderzoek over mobiele community-based monitoring van waterbronnen en drinkwater binnen huishoudens. In dit project werken studenten en staff van Mzumbe University en IOB samen met community monitors en lokale overheidsverantwoordelijken. Het actieonderzoek wordt gedeeltelijk gefinancierd door IF en door IUS (Antigoonproject ID 41579)

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderwijsproject

Fase III Partner Programma voor institutionele universitaire samenwerking met de Université de Burundi (2017-2020). 01/01/2017 - 31/08/2022

Abstract

Dit project is de derde fase van een lange termijn institutionele samenwerking tussen een aantal Vlaamse universiteiten, gecoördineerd door de UA, en de publieke 'Université du Burundi', gevestigd in Bujumbura. Het programme bestrijkt een periode van 10 jaar, waarvan dit de laatste fase is, en omvat vijf deelprojecten in recht, gezondheidszorg, agronomie, fysica en ICT. Bovendien draagt het project bij tot de capaciteitsopbouw inzake onderzoek van de partneruniversiteit, onder meer via de oprichting van een 'Ecole Doctorale'. Dit project kadert in de VLIR-UOS landenstrategie m.b.t. Burundi.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Naar een nieuw theoretisch kader rond lokale integratie van grootschalige mijnbouw: aandacht voor macht en patronen van toegang en uitsluiting. 01/01/2017 - 31/12/2019

Abstract

Optimisten geloven dat grootschalige mijnbouw niet enkel een krachtige motor is voor economische groei, maar ook andere productieve sectoren kan aanzwengelen en zo kan bijdragen tot brede sociale en economische ontwikkeling. Om dit te bewerkstelligen worden internationale bedrijven en regeringen nu steeds meer aangemaand om wetgeving in te voeren die internationale bedrijven verplicht om te werken met lokale werknemers en bedrijven, vooral in ontwikkelingslanden. Theoretisch wordt dit beleid ondersteund door academisch onderzoek over 'economische linken' en globale toevoerketens. Maar wat deze literatuur niet in rekening brengt, is dat dergelijke 'linken' tot stand komen in een politieke context. De ontwikkeling van 'economische linken' wordt dus beïnvloed door macht, sociale relaties en lokale instituties. Bovendien creëert dit patronen van inclusie en exclusie, bijvoorbeeld door bepaalde groepen in de gemeenschap toegang te geven tot jobs en andere niet. Dit is een belangrijke reden om te focussen op lokale bedrijven die in onderaanneming voor grote mijnbedrijven werkkrachten aannemen. Hoe dragen zij bij tot lokale ontwikkeling via jobs? Dit onderzoek zal trachten de notie 'economische linken' te problematiseren door een politiek perspectief toe te voegen. Methodologisch leunt het onderzoek op kwalitatief veldwerk, met inbedding van kwantitatieve surveys en descriptieve statistieken. De focus ligt op a) macht, sociale relaties en inbedding in lokale instituties en b) patronen van toegang en uitsluiting in en rond de onderaannemingen. Deze zullen worden onderzocht in twee concessies van grootschalige goudmijnbouw in Ghana en de Democratische Republiek Congo.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het 'Secure Livelihood Research Consortium' - Democratische Republiek Congo: 'Macht, armoede en politiek in de Democratische Republiek Congo' 01/01/2017 - 31/12/2018

Abstract

Dit onderzoeksprogramma wil bestuur, dienstverlening en economische groei in de Democratische Republiek Congo beter begrijpen. Specifiek wil het de besluitvorming van nationaal tot het lokale niveau beter begrijpen, door een aantal sector-specifieke onderwerpen te onderzoeken die aansluiten bij de interesses van DFID-DRC, en die toelaten om beter tussen te komen m.b.t. bestuur in fragiele staten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Seks en oorlog: voorbij verkrachting. 01/10/2016 - 30/04/2019

Abstract

Wanneer het gaat over het seks in de context van oorlog, dan hebben zowel de academische als beleidsgerichte literatuur vooral aandacht voor gevallen van verkrachting. Hierbij zijn suggestieve taal die verkrachting beschrijft als een 'oorlogswapen' en het vrouwelijke lichaam als een strijdveld gebruikelijk. Alhoewel sommige onderzoekers de gelijkenissen tussen geweld voor, gedurende en na een conflict aantonen, is weinig geweten over de relatie tussen seks en oorlog – met andere woorden tussen gewelddadige gebeurtenissen zoals verkrachting of oorlog en 'normale' relaties tussen mannen en vrouwen. Veel literatuur omtrent seks in de context van oorlog focust op seksueel geweld, seksuele uitbuiting of HIV zonder de analyse van deze fenomenen te plaatsen in de bredere context van seksualiteit. Hierdoor worden de complexe verwevingen tussen macht, verlangen, geweld en overleving genegeerd. Ook is de focus hoofdzakelijk op vrouwen, die vooral als slachtoffers gezien worden, en vaak wordt vrouwelijk agency (zelfs indien dit het geval is onder serieus beperkende omstandigheden)geminimaliseerd of ondergewaardeerd. Dit postdoctoraal project wil dit gebrek in de literatuur aankaarten door een gedetailleerde etnografische studie van de relatie tussen seks en oorlog in de Acholi sub-regio van Noord Uganda. Deze studie bouwt voort op onderzoek dat focuste op gedwongen seks gedurende zeven jaar veldwerk, en wil de verschillende manieren aantonen waarop oorlog de 'normale' sociale en gender relaties van de Acholi samenleving verderzet, overdrijft en/of verstoort. Dit zou moeten toelaten om de geweldlogica beter te verstaan, maar ook om die te voorkomen, of om er beter op te reageren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De impact van intrahuishoudelijke besluitvorming op de duurzaamheid, efficiëntie en rechtvaardigheid van huishoudelijke landbouw in Sub-Sahara Afrika (INTRACOF). 01/10/2016 - 30/09/2018

Abstract

Dit onderzoek beoogt na te gaan in welke mate meer participatorische intrahuishoudelijke besluitvorming over productie en allocatie van middelen kan bijdragen tot meer duurzame, efficiënte en rechtvaardige (huishoudelijke) landbouwsystemen in Sub-Sahara Afrika (met speciale focus op koffie landbouwsystemen in Uganda en Tanzania). Huishoudens worden op willekeurige wijze geselecteerd (randomised controlled experiment) om deel te nemen aan een interventie waarbij intensieve training en coaching in participatorische besluitvorming wordt voorzien. Deze experimentele benadering laat toe om te testen of huishoudens met meer participatorische besluitvorming (de experiment groep) op een meer coöperatieve wijze produceren en verdelen in vergelijking met huishoudens in de controle groep (zonder interventie). De impact van de participatorische besluitvorming op de landbouwsystemen wordt bestudeerd aan de hand van individuele enquête (survey) data die verzameld wordt bij beide partners (mannen & vrouwen) in zowel de experiment als de controle groep. Op basis van de bevindingen zal ook, samen met de implementerende organisatie, een bruikbare monitoring tool ontwikkeld worden die in staat is om veranderingen in intrahuishoudelijke besluitvorming te detecteren (en op te volgen) alsook het effect van deze veranderingen op de duurzaamheid, efficiëntie en rechtvaardigheid van (koffie) landbouwsystemen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Wetenschappelijk dienstverlening aan E-CA CRE-AC. 01/09/2016 - 31/08/2017

Abstract

Academic events organiseren voor CRE-AC en de thema's ervan aanleveren, de communicatie en outreach van CRE-AC verzorgen, en een jaarlijkse publicatie van CRE-AC co-editen. Academic events organiseren voor CRE-AC en the thema's ervan aanleveren, de communicatie en outreach van CRE-AC verzorgen, en een jaarlijkse publicatie van CRE-AC co-editen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Follow-up veldwerk rond het meten van gezinsarbeid bij kleine boeren 20/05/2016 - 30/06/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De impact van besluitvorming binnen het gezin op de duurzaamheid, efficiëntie en billijkheid van gezinslandbouw in Afrika bezuiden de Sahara. 01/04/2016 - 31/03/2017

Abstract

Dit project onderzoekt de mate waarin meer participatorische besluitvorming over productie en aanwending van middelen binnen het landbouwgezin bijdraagt tot meer duurzame, efficiënte en billijke landbouwsystemen in Afrika bezuiden de Sahara, meer specifiek koffie landbouwsystemen in Uganda. Een interventie die gezinnen intensief begeleidt in meer participatorische besluitvorming over productie, aanwending van middelen en besteding van het inkomen wordt gerandomiseerd geïntroduceerd bij Ugandese kleinschalige koffie verbouwende gezinnen. Met een economisch experiment wordt geëvalueerd of het investering- en consumptie gedrag van echtgenoten in gezinnen met een meer participatorische besluitvorming meer coöperatief is dan in gezinnen die dienen ter controle. De impact van meer participatorische besluitvorming binnen het gezin op de duurzaamheid, efficiëntie en billijkheid van het landbouwsysteem wordt bestudeerd aan de hand van gegevens verzameld door middel van gestructureerde individuele interviews met echtgenoten in gezinnen die deelnamen aan de interventie en in gezinnen die dienen ter controle.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Lecoutere Els

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

IMF en crisispreventie : een empirische evaluatie van voorzorgsleningen. 28/01/2016 - 30/09/2016

Abstract

De versterking van het globale financiële opvangnet staat centraal binnen beleidsdiscussies over het internationaal monetair systeem. Sinds het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis heeft het IMF zijn arsenaal uitgebreid met nieuwe voorzorgsleningen, in het bijzonder de Flexible Credit Line (FCL) en de Precautionary and Liquidity Line (PLL), arrangementen die de rol van het IMF als internationale 'lender of last resort' moeten ondersteunen. Dit onderzoeksproject wil vooral bijdragen aan een betere empirische onderbouwing van de huidige debatten rond deze IMF voorzorgsleningen, en dat op twee vlakken. Eerst en vooral zullen de macro-economische, financiële en politieke factoren die verklaren of landen al dan niet in zulke voorzorgsarrangementen stappen geïdentificeerd worden. Daarnaast zal het effect van deze arrangementen op de obligatiespreads en andere uitkomstvariabelen in de deelnemende landen geëvalueerd worden aan de hand van een recent ontwikkelde counterfactuele techniek, de zogenaamde 'synthetic control method'.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Politieke representatie van en door vrouwen na massaal inter-ethnisch geweld: een vergelijking tussen Rwanda en Burundi 15/01/2016 - 30/04/2017

Abstract

We bestuderen de impact van electorale genderquota's in het naoorlogse Burundi en Rwanda op de politieke vertegenwoordiging van vrouwen. Ten eerste kijken we naar beschrijvende representatie door het aantal vrouwelijke vertegenwoordigers en het prestige van hun posities in de wetgevende en uitvoerende takken van de overheid te bestuderen. Ten tweede richten we ons op politieke representatie zoals waargenomen door gewone vrouwen, vóór, tijdens en na de introductie van genderquota. We constateren dat, zowel in Rwanda als in Burundi, de beschrijvende vrouwelijke politieke vertegenwoordiging aanzienlijk is toegenomen door de invoering van genderquota, waarbij het aandeel vrouwen in het parlement en ministeries consequent meer dan 30 procent bedraagt. Hoewel vrouwen nog altijd onevenredig in een ministerie met een relatief lager prestige belanden, neemt de kloof met mannen af naarmate meer vrouwen lid worden van de uitvoerende machtstakken. We vinden geen tastbaar effect op de gepercipieerde politieke vertegenwoordiging van vrouwen. Onder de mogelijke verklaringen bespreken we het autoritaire karakter van het regime en de verdringing van genderidentiteit door etnische identiteit. Wij argumenteren dat deze verklaringen niet volledig in overeenstemming zijn met onze gegevens en stellen een derde verklaring voor, dat wil zeggen dat de perceptie van politieke vertegenwoordiging afhankelijk is van de implementatie van beleid - dus substantiële representatie, niet van beschrijvende representatie - en dat mannen en vrouwen in grote mate dezelfde beleidsmaatregelen appreciëren..

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Partner Programma voor institutionele universitaire samenwerking tussen de Universiteit van Burundi en de Vlaamse universiteiten, Fase II (2014-2016). 01/01/2016 - 31/03/2017

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Dood aan de 'falende staat', lang leve 'hybride bestuur'? Hybride bestuur en internationale donoren in de basisonderwijssector van Somaliland. 01/10/2015 - 30/09/2019

Abstract

Hoe worden publieke diensten verleend in een staat die aangetast is door langdurig conflict en een fundamenteel gebrek aan middelen? Volgens de 'falende staat' literatuur worden deze plekken gekenmerkt door een autoriteitsvacuüm. Dit wordt in vraag gesteld door de literatuur omtrent 'hybride bestuur' die stelt dat staatsactoren maar één van vele actoren zijn die een bepaalde plek besturen: de zwakte van de formele staat betekent niet noodzakelijk dat chaos, of een vacuum, ontstaat. Steunende op een hybride bestuur perspectief wil dit project basisonderwijs in Somaliland bestuderen: Somalië, en de Somaliland regio, wordt als een archetypische 'falende staat' beschouwd, en alhoewel de staat grotendeels afwezig is in de publieke sector worden toch onderwijsdiensten georganiseerd. Echter, de hybride bestuur benadering besteed weinig tot geen aandacht aan twee cruciale elementen: de rol van legitimiteit en macht in deze arrangementen en de rol van internationale actoren. Beide aspecten hebben een belangrijke impact op hoe diensten worden geleverd, maar zijn onvoldoende geanalyseerd. Speciale aandacht zal gegeven worden aan islamitische donors, die een belangrijke rol spelen in het steunen van de onderwijssector in Somaliland: hun specifieke religieuze karakter, met specifieke vormen van legitimiteit, en hun impact op publieke (onderwijs) diensten is onvoldoende geanalyseerd, vooral in de context van een hoofdzakelijk afwezige staat.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Waarom vechten? Een studie over het verband tussen minerale grondstoffen, conflict en tewerkstellingsmogelijkheden in de mijnsector van Zuid-Kivu, DRC. 01/10/2015 - 30/09/2017

Abstract

Het project bestudeert het verband tussen minerale grondstoffen, conflict en tewerkstellingsmogelijkheden. Leidt de aanwezigheid van minerale grondstoffen tot conflictsituaties? Waarom vechten jonge mannen? Hoe kan jobcreatie bijdragen aan sociale stabiliteit? We bestuderen deze vragen in de context van Oost-Congo, een van s 'werelds armste en meest door conflict geteisterde regio's, die tegelijkertijd rijk is aan minerale grondstoffen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Access to Credit and Women Entrepreneurship: Evidence from Bangladesh 01/10/2015 - 28/10/2015

Abstract

Herziening van een papieren analyse van de gevolgen van deelname aan microkredieten voor vrouwen ondernemerschap. De empirische analyse, gebaseerd op een groot HH onderzoek, en rekening houdend met de potentiële endogeniteit van de toegang tot microkredieten voor het ondernemerschap, systematisch vergelijkt de resultaten voor mannen en vrouwen, maar ook hun potentieel interconnecties.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Sanfilippo Marco

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Urbanisation, growth and poverty reduction: the role of secondary towns. 01/05/2015 - 31/12/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Bewijsmateriaal vanuit de politieadministratie in de Democratische Republiek van Congo. 01/04/2015 - 25/02/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Exploratief veldwerk rond hybride bestuur in mijnconcessies in Ghana 01/02/2015 - 31/12/2015

Abstract

Dit exploratief veldwerk in Ghana maakt deel uit van mijn onderzoeksproject rond 'hybride bestuur in mijnconcessies in Ghana en de Democratische Republiek Congo'. Hierin bestudeer ik op een vernieuwende manier de impact van de activiteiten van transnationale mijnbedrijven op lokaal bestuur. Het veldwerk zal uitgevoerd worden in 2 fasen: 1) netwerken en introductie in de geselecteerde gemeenschappen, 2) kwalitatieve dataverzameling.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De interne organisatie van informele taxatie: bewijsmateriaal vanuit de politieadministratie in de Democratische Republiek van Congo. 01/02/2015 - 31/12/2015

Abstract

Informele taksen spelen een belangrijke rol in het 'echte' dagdagelijkse bestuur van taxatie. Alhoewel de term toenemende aandacht krijgt in zowel het academische als beleidsveld, zijn erg weinig empirische data beschikbaar over het onderwerp. Door niet eerder geziene toegang tot de Congolese politie, wil dit onderzoeksproject hierover data verzamelen, en daarmee ook deze lacune helpen te dichten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een analyse over de relatie tussen gewelddadig conflict, politieke participatie van vrouwen en economische ontwikkeling. 01/01/2015 - 31/12/2017

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De impact van grootschalig geweld en post-conflict herstel op sociale mobiliteit. Een exploratie van de aard en onderliggende dynamieken van sociale transformatie in Rwanda en Burundi. Veldwerk in Burundi. 01/01/2015 - 31/12/2017

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Ingelaere Bert

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Zoektocht naar effectieve dienstenlevering: decentralisatie, districtbalkanisatie en lokale bestuursuitdagingen voor het komende decennium en in Oeganda. 15/12/2014 - 14/12/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Duurzame oplossingen vinden voor de taaklasten van oude vluchtelingen in de Nakivale nederzetting - Mbarara District. 15/12/2014 - 14/12/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Handel, bedrijven en de vraag naar arbeid in fabricage: bedrijfperformantie en werkgelegenheidsreacties op importcompetitie in Zuid-Afrika. 04/12/2014 - 30/09/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Sanfilippo Marco

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Beleidsbeïnvloeding, lobbying en advocatuur. 07/10/2014 - 30/09/2015

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Min. Buitenlandse Zaken (NL). UA levert aan Min. Buitenlandse Zaken (NL)de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Transnationale ondernemingen en lokale politiek. Hybride bestuur in mijnconcessies in de Democratische Republiek Congo en in Ghana. 01/10/2014 - 30/09/2018

Abstract

Groeiende competitie over steeds schaarser wordende grondstoffen drijft transnationale mijnbouwbedrijven naar moeilijker bereikbare regio's, inclusief post-conflictgebieden en gebieden met een zwakke aanwezigheid van de staat. Bedrijven nemen hier vaak ook een aantal functies op in het kader van 'corporate social responsibility', zoals het bieden van veiligheid, sociale diensten en publieke infrastructuur. Maar de impact van deze bedrijven op lokaal niveau gaat veel verder dan dat. Niet enkel de economische en sociale realiteit verandert na de komst van een mijnbedrijf, ook de lokale politieke verhoudingen worden vaak door elkaar geschud. Dit project onderzoekt hoe de activiteiten van transnationale mijnbouwbedrijven lokale politieke processen beïnvloeden, en hoe ze erdoor beïnvloed worden, en steunt daarbij op de recente literatuur rond 'hybride bestuur'. De positie van lokale elites, macht en autoriteit zullen worden geanalyseerd in enkele concessies in de Democratische Republiek Congo en in Ghana. Deze analyse zal ons meer inzicht bieden in de complexe relaties tussen bedrijven en lokale gemeenschappen in 'fragiele staten'.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het openen van de zwarte doos van de prestatiegerichte financiering in de gezondheidszorg: Een case studie over motivatie, rent seeking en M & E in Oeganda. 01/10/2014 - 30/09/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Dit onderzoeksproject bestudeert de effecten van performance based finance in Uganda op motivatie van gezondheidswerkers, rent seeking gedrag en de rol van monitoring en evaluatie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De rol van het onderwijs in vredesopbouw: een analyse van de impact van de Ivoriaanse educatieve content en praktijken. 01/10/2014 - 30/09/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De normen en praktijken van de Afrikaanse Unie ter bevordering van constitutionalisme: een juridische analyse. 01/10/2014 - 30/09/2018

Abstract

Dit voorstel beoogt een onderzoek naar de normen, het beleid en de praktijk van de Afrikaanse Unie inzake de bevordering van grondwettelijk bestuur in haar lidstaten. Daarmee sluit dit onderzoeksvoorstel aan bij een internationale trend, met name de toegenomen academische belangstelling voor collectieve actie ter bevordering van vrede, veiligheid, stabiliteit en democratische staatsopbouw in Afrika. Dit onderzoek zal leiden tot een beter begrip van het concept constitutionalisme, met name in de bijzondere context van staten en samenlevingen die gekenmerkt worden door een geschiedenis van staatsgrepen en gewapende conflicten, en, heel vaak, een gebrek aan breed gedragen grondwettelijke waarden. Dit onderzoek zal ook meer algemeen wetenschappelijk inzicht bieden in de rol van intergoevernementele instelllingen in de bevordering van politieke integratie. Het onderzoek zal zich voornamelijk toeleggen op een analyse van (1) het normatieve kader dat de Afrikaanse Unie ontwikkelt rond grondwettelijk bestuur in Afrika, (2) de achterliggende ratio hiervan, (3) de toepassing van deze normen, waarbij bijzondere aandacht zal worden besteed aan de nalevings- en sanctiemechanismen (van juridische, maar ook politieke en diplomatieke aard), en (3) het samenspel tussen de internationale en nationale juridische orde. Naast haar academische relevantie, heeft dit voorstel ook grote beleidsrelevantie en zal het bijdragen tot betere op kennis gebaseerde interventies inzake de bevordering van rechtsstatelijkheid. In het bijzonder zal het onderzoek toelaten om de voordelen en beperkingen van een top down juridisch en politiek construeren van grondwettelijk bestuur in Afrika. De resultaten van dit onderzoek zullen bijdragen tot de formulering van richtlijnen voor nationale en internationale beleidsmakers ter bevordering van een meer duurzame praktijk van grondwettelijk bestuur.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Politieke Economie Analyse van de Afrikaanse Unie, en Regionale Economische Gemeenschappen in Afrika. 01/08/2014 - 31/10/2015

Abstract

Het gevraagde werk van de Universiteit van Antwerpen is het leveren van een bijdrage tot een grotere studie naar de politieke economie van de Afrikaanse Unie en 5 Afrikaanse REGs, waarin geprobeerd zal worden om de volgende centrale onderzoeksvraag te beantwoorden: Hoe en waarom beïnvloeden verschillende actoren en factoren REG/AU beleidskeuze en de implementatie ervan in verschillende thematische gebieden? De specifieke bijdrage van de Universiteit Antwerpen zal gericht zijn op het Programma 'Infrastructuur Ontwikkeling in Afrika' van de Afrikaan se Unie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De impact van internationale ngo's op ontwikkeling in fragiele staten, met focus op DRC en Haïti. 01/07/2014 - 31/10/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds 11.11.11. UA levert aan 11.11.11de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Analyse van de situatie van kinderen en vrouwen in de RD Congo. 20/06/2014 - 30/09/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Unicef. UA levert aan Unicef de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opleiding voor onderzoek in bestuur en openbare diensten. 01/06/2014 - 30/09/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Belgische onderzoeksgroep voor de financiering van ontwikkeling (BeFinD). 01/05/2014 - 30/04/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Partner Programma voor institutionele universitaire samenwerking tussen de Universiteit van Burundi en de Vlaamse universiteiten, Fase II (2014-2016). 01/04/2014 - 31/12/2015

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Goed bestuur: democratisering, promotie van de rechtsstaat en controle van corruptie. 14/02/2014 - 31/01/2015

Abstract

Deelname aan de referentiegroep voor de IOB (Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer)-beleidsdoorlichting met als titel 'Goed bestuur: democratisering, promotie van de rechtsstaat en controle van corruptie'.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Waarom vechten? Een studie over het verband tussen minerale grondstoffen, conflict en tewerkstellingsmogelijkheden in Zuid-Kivu, DRC. 01/01/2014 - 31/12/2016

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

IOB-evaluatie van het Nederlands beleid met betrekking tot de Arabische regio (2009-2013). 01/01/2014 - 31/12/2014

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Min. Buitenlandse Zaken (NL). UA levert aan Min. Buitenlandse Zaken (NL)de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Stedelijk beleid in Kampala: een onderzoekspartnership. 01/11/2013 - 10/11/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Verkennen van de mogelijkheden voor samenwerking en het initiëren van gezamenlijke onderzoek over het onderwerp: "Intrahousehold and gender analysis to address food and health insecurities among rural communities in south western Uganda". 01/11/2013 - 31/10/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Dit onderzoeksproject dat uitgevoerd wordt in ruraal Uganda (Mbarara district) focust op de interactie tussen intrahuishoudelijke relaties, tijdsgebruik en effecten op onderwijs en gezondheidszorg van de leden van het huishouden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Adaptief beheer van bergecosysteemdiensten voor armoedebestrijding mogelijk gemaakt door virtule milieuobservatoria (MOUNTAIN-EVO). 17/10/2013 - 31/05/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Imperial College. UA levert aan Imperial College de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De impact van grootschalig geweld en post-conflict herstel op sociale mobiliteit. Een exploratie van de aard en onderliggende dynamieken van sociale transformatie in Rwanda en Burundi. 01/10/2013 - 30/09/2016

Abstract

Dit onderzoeksproject exploreert de determinanten van sociale mobiliteit in situaties na gewelddadig conflict. Er is immers weinig bekend over de micro-dynamiek van sociale transformatie na grootschalig geweld. Het doel is om innovatieve onderzoekstechnieken te gebruiken om patronen van verandering te identificeren. Dit zal gebeuren via originele analyses van gedetailleerde levensverhalen van individuen en socio-economische profielen van huishoudens uit Rwanda en Burundi. De focus is niet alleen op economische indicatoren, maar evenzeer op gevoelens en percepties van veiligheid, vertrouwen en politieke participatie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Betalingen voor milieudiensten en landgebruik: motivationele en institutionele interacties - een praktijkonderzoek op het platteland in Nicaragua. 01/10/2013 - 30/09/2016

Abstract

Tijdens het laatste decennium hebben "Betalingen voor Ecosysteemdiensten"(PES, Payments for Ecosystem Services), zowel in academische als politieke kringen, steeds meer aandacht gekregen in de context van natuurbehoud. Deze aanpak oogt ook aantrekkelijk: land gebruikers, die vaak slecht gemotiveerd zijn om de natuur op hun land te beschermen, worden aangemoedigd om dit toch te doen doormiddel van directe en voorwaardelijke betalingen door gebruikers/ kopers geïnteresseerd in de zodoende geproduceerde ecosysteemdiensten (bijvoorbeeld stedelijke downstream watergebruikers die upstream boeren betalen voor het verbeteren van waterinfiltratie op hun land door herbebossing en/of erosiebestrijding). PES mechanismen worden ook steeds meer gezien als veelbelovende instrumenten voor plattelandsontwikkeling en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden, omdat ze een bijkomende inkomensbron voor dikwijls geïsoleerde rurale gemeenschappen zouden vormen. De PES filosofie en de concrete initiatieven zijn echter niet onomstreden. Ondanks de groeiende literatuur over PES zijn er nog grote tekortkomingen in onze theoretische en empirische kennis over de sociaalecologische en politiekeconomische gevolgen van PES mechanismen en de interactie van monetaire stimuli met reeds bestaande motivaties voor individuele en collectieve beslissingen m.b.t. bodemgebruik en al dan niet duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Dit onderzoek draagt bij aan een meer uitgebreide en holistische agenda over het potentieel en de beperkingen van PES-initiatieven doormiddel van theoretische reflectie en vergelijkende gevalstudies in Nicaragua.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Waarom vechten? Een studie over het verband tussen minerale grondstoffen, conflict en tewerkstellingsmogelijkheden in de mijnsector van Zuid-Kivu, DRC. 01/10/2013 - 30/09/2015

Abstract

Het project bestudeert het verband tussen minerale grondstoffen, conflict en tewerkstellingsmogelijkheden. Leidt de aanwezigheid van minerale grondstoffen tot conflictsituaties? Waarom vechten jonge mannen? Hoe kan jobcreatie bijdragen aan sociale stabiliteit? We bestuderen deze vragen in de context van Oost-Congo, een van s 'werelds armste en meest door conflict geteisterde regio's, die tegelijkertijd rijk is aan minerale grondstoffen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Tussentijdse evaluatie van het NIMD-programma in Oeganda 2009-2013. 15/08/2013 - 30/10/2013

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds NIMD. UA levert aan NIMD de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Naar meer doeltreffende en rechtvaardige dienstverlening voor de lokale gemeenschappen: het vergelijken van de impact van verschillende 'accountability' mechanismen en analyseren van dienstverleningsbeleid. 01/07/2013 - 30/06/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Bestuur en wederopbouw na de conflicten in Noord-Oeganda. 01/07/2013 - 30/06/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Groei en Armoede project (GAPP). 01/06/2013 - 31/12/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds UNU. UA levert aan UNU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Burundese landhervorming: de velden van bitterheid 29/04/2013 - 30/06/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds International Crisis Group (ICG). UA levert aan ICG de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Kohlhagen Dominik

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

IRC/DRC governance sectorstrategie analyse. 26/04/2013 - 08/05/2013

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds ODI. UA levert aan ODI de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Meerdere wegen naar genderbewuste begrotingssteun in de onderwijssector. 15/04/2013 - 15/10/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijdsde UNU-Wider. UA levert aan de VN de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Dit project bestudeert het gebruik van incentieven (sekse-gedesaggregeerde indicatoren in PAFs en gender werkgroepen) door donoren om budgethulp meer gendergevoelig te maken op basis van een steekproef van landen in Sub Sahara Africa.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

IOB Evaluatie 'directe financiering NGO's'. 28/03/2013 - 01/04/2014

Abstract

Deelname aan de referentiegroep ter advisering van de directeur van het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB) ter ondersteuning van de kwaliteit van het onderzoek en de terugkoppeling van onderzoeksresultaten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De blauwdruk voorbij: een zoektocht naar succesrijke informele monitoring en evaluatiesystemen in Rwanda en Uganda. 01/01/2013 - 31/12/2016

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek in het domein van de ontwikkelingssamenwerking. 01/01/2013 - 30/09/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Bibliotheekkrediet Sociale en Human Wetenschappen (Instituut Ontwikkelingsbeleid). 01/12/2012 - 31/12/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Internationale overschrijvingen en armoedebestrijding in de Filipijnen: bewijs van de Community-Based Monitoring System (CBMS) data. 01/10/2012 - 30/09/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Calfat German

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De wisselwerking tussen besluitvormingsprocessen binnen het huishouden, genderrelaties en klimaatadaptatiebeleid. Een quasi-experimentele impactstudie in de Morogoro Regio, Tanzanië. 01/10/2012 - 30/09/2016

Abstract

Dit onderzoek sluit aan bij één van de meest prominente onderwerpen op de ontwikkelingsagenda voor de komende decennia, met name, klimaatsverandering en meer bepaald de noodzaak aan doeltreffend adaptatiebeleid in ontwikkelingslanden. Het onderzoek vertrekt vanuit de vaststelling dat adaptatiebeleid zich tot op heden veelal richt op huishoudens en er dus impliciet vanuit gaat dat het huishouden functioneert als een soort van neutrale intermediaire tussen het beleid en individuen. Deze veronderstelling gaat voorbij aan het onderzoek inzake intrahuishoudelijke allocatie dat heeft aangetoond dat het huishouden veelal niet opereert als een eenheid met één nutsfunctie en één gemeenschappelijk huishoudelijk budget maar eerder als een arena van zowel coöperatief gedrag als conflict. Op basis van wetenschappelijk onderbouwde empirische evidentie wordt tegenwoordig aangenomen dat besluitvorming binnen het huishouden het best kan gemodelleerd worden als een onderhandelingsproces tussen individuen met verschillende preferenties en onderhandelingsmacht. Verkeerdelijk uitgaan van een unitaire visie en interventies richten op het huishouden zonder rekening te houden met verschillende preferenties en conflict binnen het huishouden heeft in het verleden vaak geleid tot een falend beleid. Sterk uiteenlopende preferenties en gedrag, vaak gestructureerd langs lijnen van 'gender', bestaan op verschillende domeinen, en niet in het minst inzake de omgang met natuurlijke hulpbronnen en de manier en intensiteit van adaptatie. Ondanks deze vaststelling is er tot heden relatief weinig kruisbestuiving tussen onderzoek betreffende klimaatsadaptatie en literatuur inzake intrahuishoudelijke allocatie. Dit onderzoek richt zich specifiek op deze lacune en beoogt om de analyse van adaptatiegedrag en -beleid te versterken via inzichten over intrahuishoudelijke allocatie en besluitvormingsprocessen. Het onderzoek zal specifiek inzoomen op het adaptatiebeleid inzake landbouwgewassen en waterbeheer in de Rwenzori regio in Uganda, een gebied dat sterk onder druk staat door toenemende klimaatsverandering. Het is de bedoeling om de impact te vergelijken van adaptatie-interventies die marginaal van elkaar afwijken en die (impliciet) vertrekken vanuit verschillende assumpties inzake huishoudens. Meer bepaald zal de doeltreffendheid en impact vergeleken worden van interventies die zich richten op huishoudens (en dus het huishouden beschouwen als een eenheid) met interventies die specifiek gericht zijn op vrouwen (en dus veronderstellen dat mannen en vrouwen niet noodzakelijk dezelfde preferenties en besluitvormingsmacht hebben). Het empirisch onderzoek zal een quasi-experimentele onderzoeksopzet hanteren om de interne onderzoeksvaliditeit te verhogen. Kwantitatieve methodes van dataverzameling (enquêtes) zullen gecombineerd worden met kwalitatieve methodes om meer inzicht te krijgen in de onderliggende causale mechanismen en percepties van mannen en vrouwen. Het onderzoek beoogt bij te dragen aan de relatief schaarse basis aan wetenschappelijk solide impactstudies betreffende adaptatiebeleid. Deze studie is vooral relevant binnen een context waarin er in toenemende mate erkend wordt dat doeltreffende adaptatie niet enkel beïnvloed wordt door technologische innovatie maar ook grotendeels bepaald wordt door lokale (gender)normen en instituties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

"Citizen -led Gender Budget Initiatives" bij de lokale overheid: een quasi-experimentele impact studie gericht op de gezondheidszorg van het Kabale District, Oeganda. 01/10/2012 - 30/09/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Staatsinstellingen en hybride bestuur voorbij de 'falende' staat: een comparatieve studie van douaneinstellingen langs de grenzen van Zuid Soedan, de Democratische Republiek Congo en Oeganda. 01/10/2012 - 31/08/2014

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De impact van seksueel geweld op sociale voorkeuren en wederopbouw na conflictsituaties: een case-studie in DR Congo. 01/10/2012 - 30/09/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Mainstreaming van Gendergelijkheid bij EU-gefinancierde samenwerking met Rwanda. 01/06/2012 - 28/06/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de ILO. UA levert aan de ILO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Gezamenlijke MSF II evaluaties i.k.v. de ontwikkeling van interventies op nationaal niveau: 'Congo'. 01/03/2012 - 28/02/2015

Abstract

Uitvoeren van baseline assessments, follow-up assessments en quality control in het kader van het consortiumproject "Joint MFS II Evaluations at Country level: DR Congo" (project in hoofdorde gesubsidieerd door NWO-WOTRO)

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

01/01/2012 - 31/12/2018

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Groene microfinanciering en betalingen voor milieudiensten: van marktgerichte panacees naar een geïntegreerde benadering voor een duurzame en integrale plattelandsontwikkeling. Case-studies uit Centraal-Amerika 01/10/2011 - 30/09/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksproject tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Terug naar het landbouwvraagstuk: gezinslandbouw en politieke arena's rond land en natuurlijke rijkdommen in de context van klimaatveranderingen en veranderende globale voedselketens. Getuigenissen uit Nicaragua. 01/10/2011 - 30/09/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De juridische dimensie van ontwikkeling: partnerschap tussen het Refugee Law Project (Makerere Universiteit) en de onderzoeksgroep Recht en Ontwikkeling (Universiteit Antwerpen). 01/10/2011 - 30/09/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Partner Programma voor institutionele universitaire samenwerking tussen de Universiteit van Burundi en de Vlaamse universiteiten, Fase I (2011-2013). 01/04/2011 - 31/03/2014

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Partner Programma voor institutionele universitaire samenwerking tussen de Katholieke Universiteit van Congo en de Vlaamse universiteiten, Fase I (2011-2013). 01/04/2011 - 31/03/2014

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ondernemerschap, grensoverschrijdende handelsnetwerken en re-migratie in Zuid-Soedan. 01/11/2009 - 31/10/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds WU. UA levert aan WU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Impact van de vrije markt op Senegalese huishoudens. 01/10/2009 - 30/09/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Calfat German

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het genereren van kennis en de versterking van de synergie voor plattelandsontwikkeling. Proefproject voor een innovatieve aanpak van het sociaal leren in Muy Muy en Matiguás, Nicaragua. 01/06/2009 - 31/05/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoeksplatform Improved Aid Architecture and Aid Effectiveness (O*platform). 15/03/2009 - 31/12/2013

Abstract

Het O*platform stelt zich tot algemeen doel de kwaliteitsversterking van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het O*platform stelt zich tot specifiek doel de inbedding van het wetenschappelijk onderzoek in de beleidsvorming en -vertaling van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject