Het hele MIOS team investeert sterk in maatschappelijke valorisatie, naast ons academische werk.

Enerzijds werken we mee aan de ontwikkeling van preventie- en interventie-initiatieven van diverse organisaties (o.a. Awel, Child Focus, Gezinsbond, Mediawijs (het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid), Sensoa, Vlaams Instituut Gezond Leven).

Anderzijds ontwikkelen we ook zelf evidence-based interventies om, bijvoorbeeld, negatief online gedrag tegen te gaan.

Mediawijsheid

In samenwerking met Mediawijs.be, het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid, heeft MIOS meegewerkt aan de ontwikkeling van verschillende tools gericht tot leraren, ouders en jongeren.

MIOS werkt mee aan de ontwikkeling van de volgende thematische websites:

In sexting.be hebben we vanuit internationale studies en ons onderzoek informatie bijeengebracht over motieven en risico’s van sexting. Daarnaast hebben we ook adviezen geformuleerd voor verschillende doelgroepen (jongeren, ouders, scholen).

De site tegencyberpesten.mediawijs.be bespreekt verschillende vormen van cyberpesten, de rol van daders, slachtoffers en getuigen. Hierbij wordt eveneens advies gegeven voor jongeren en ouders en hoe scholen een beleid kunnen ontwikkelen om onder meer cyberpesten tegen te gaan.

Reclamewijs.be is ontwikkeld vanuit het interuniversitaire AdLit SBO-project waarin de reclamewijsheid van kinderen en jongeren werd bestudeerd. Op de site worden verschillende vormen van reclame gericht tot jongeren uiteengezet. Ook juridische en opvoedkundige adviezen komen aan bod.

Ook werd de mediawijsheidsgids Mediawijs Online geredigeerd en verspreid in 1200 Vlaamse middelbare scholen. In deze gids worden verschillende thema's behandeld, waarbij zowel inzichten uit onderzoek als concreet advies wordt gecombineerd over: vriendschappen online, cyberliefde, sexting, grooming, cyberpesten, online reputatie, ... Meer informatie over het boek en recensies vindt u op mediawijsonline.be

Verder heeft MIOS meegewerkt aan de mediawegwijzers rond cyberpestensexting en een gaminggids. MIOS onderzoekers hebben ook hun medewerking verleend aan MOOCS en  podcasts (o.a. over sexting en cyberrelationeel geweld).

Daarnaast verzorgt MIOS ook bijdragen in de website gericht tot opvoeders medianest.be. Meer in het bijzonder werd advies gegeven voor ouders van wie het kind slachtoffer, dader of getuige van cyberpesten is.

Ook over nieuwe vormen van reclame en hoe jongeren hiermee omgaan, heeft MIOS meegewerkt aan het ontwikkelen van tools. In het kader van het SBO project AdLit over reclamewijsheid hebben we een video ontwikkeld waarin uitleg gegeven wordt over de manier waarop gepersonaliseerde advertenties tot stand komen en wat de doelstellingen van bedrijven zijn. Ook werkte MIOS mee aan online dossiers over reclame en lespakketten (secundair en buso).

FOOMS : Food, Media and Society

Ook op het vlak van voeding werken we aan interventie-studies waarbij we vooral kijken naar de mogelijke inzet van diverse (online) media om voedselgeletterdheid te bevorderen bij kinderen, jongvolwassenen, volwassenen (SBO InFlOOD project) en andere specifieke doelgroepen (we hebben bv. ook een project lopen in Zuid-Afrika waar we entertainment-media inzetten ter preventie van obesitas bij vrouwen in armoede).

Steeds meer trachten we met FOOMS inzichten uit de food studies te combineren met inzichten over narratieve (gezondheids)communicatie en evolutionaire psychologie. Dat laatste gebruiken we om beter inzicht te verwerven in wat de innerlijke motivaties zijn die ons eetgedrag sturen, en we bestuderen hoe dit in interactie met de media-omgeving tot attitudes, kennis en gedrag leidt. Bijzondere aandacht wordt hierbij besteed aan storytelling; hoe voeding en verhalen verbonden zijn en samen als krachtig kanaal kunnen gebruikt worden om aan gezondheidsbevordering te doen.

Ons onderzoek focust thematisch globaal op drie domeinen : Food Marketing, Food Media en Social Food Studies.

Food Marketing gaat in de ruime zin over alle processen tussen de voedselproducent en de voedselconsument, wij focussen voornamelijk op voedingsreclame. Food Media gaat over alle mediaberichten over voeding uitgezonderd de klassieke reclame (die we onder food marketing brengen). Denk aan kooktelevisie, websites, maar zeker ook aan alles dat op sociale media over voeding circuleert en de vele goeroes die het eetgedrag van velen beïnvloeden met hun visie (en vaak met populaire kookboeken): wat doet dit met de gebruiker? Hoe wordt voeding afgebeeld in deze programma’s, berichten, of zelfs films? Hoe ‘gezond’ is het eetpatroon dat diverse media ons willen aanprijzen? Social Food Studies tot slot vullen wij in met studies naar voedselconsumptie als sociaal proces; voeding is meer dan calorieën/nutriënten, er zijn tal van sociale aspecten aan verbonden. Wat je eet bepaalt ook mee je identiteit, en vandaag beleven we ook dit allemaal offline en online; hoe en met welke effecten? Of wat met de impact van ons mediagebruik op de manier waarop we eten: samen eten zet aan tot meer vertrouwen en coöperatie en leidt tot tal van fysieke en psychologische voordelen, maar hoe spelen media in op deze processen?