Over Antwerp HeArts - Missie en visie

Antwerp HeArts (Healthcare for Artists - Gezondheidszorg voor kunstenaars) is een multidisciplinair expertisecentrum voor de preventie en behandeling van klachten bij kunstenaars. Zowel professionele kunstenaars als liefhebbers kunnen een beroep doen op Antwerp HeArts.

Het centrum werd opgericht in september 2016 door het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen en heeft de sympathie van Opera Ballet Vlaanderen, Jan Fabre, deFilharmonie, het Toneelhuis en de Antwerpse schools of arts. 

Doelstellingen

Antwerp HeArts heeft drie doelstellingen:

  1. Een optimale zorg verlenen voor kunstenaars met klachten

  2. Bijdragen aan de preventie van klachten

  3. De kennis en inzicht in dit domein vergroten door wetenschappelijk onderzoek en opleiding/navorming

Aanpak

In dit expertisecentrum wordt de nadruk gelegd op:

  • een interprofessionele aanpak met specifieke aandacht voor communicatie tussen de verschillende zorgverleners
  • het verlenen van medische zorg
  • de verbinding tussen onderzoek, opleiding en klinische praktijk
  • de samenwerking met de artistieke sector en met het Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA)

Activiteiten

1. Kwaliteitsvolle zorg op maat

Kunstenaars leggen een belasting op hun lichaam op die vergelijkbaar is met de belasting van topsporters. De vele uren training, waarbij steeds dezelfde houdingen en/of bewegingen worden uitgevoerd, in combinatie met stress voor en tijdens de voorstellingen, leiden tot een immense belasting, zowel fysiek als mentaal. Als gevolg daarvan vertonen kunstenaars frequent klachten die interfereren met de artistieke praktijk. Bij de behandeling van deze klachten dient er daarom steeds rekening gehouden te worden met de specificiteit van de kunstenaar. Het expertisecentrum fungeert als verbindende factor tussen de verschillende experten, om de meest optimale zorg aan te bieden voor kunstenaars met klachten. Daarbij is de samenwerking tussen de eerste-, tweede- en derdelijnszorg cruciaal. Daarnaast is het essentieel dat er ook zorg verleend kan worden buiten de kantooruren.
Figuur 1 bevat een voorbeeld van hoe dit expertisecentrum werkt. Er wordt met één centraal telefoonnummer gewerkt. Op basis van het telefonische gesprek verwijst de secretaresse de patiënt met een klacht verder door naar de meest geschikte medisch specialist. Er wordt nauw samengewerkt met aanverwante disciplines met expertise.

> Boek een raadpleging

2. Preventie van klachten

Ondanks het feit dat kunstenaars aan een zeer hoge belasting blootgesteld worden en zij veel risico hebben om gekwetst te worden, wordt er in de artistieke wereld relatief weinig aandacht besteed aan de preventie van klachten. Nochtans blijkt dat het vroegtijdig ingrijpen bij medische problemen tot een significante reductie leidt van het aantal klachten. Het expertisecentrum heeft daarom als doel om in samenwerking met de schools of arts en met het werkveld bij te dragen tot het verder uitbouwen van preventie. Dit zal gebeuren in nauw overleg met de bestaande diensten.

> Preventietips

3. Onderzoek en opleiding/navorming

Om de bestaande expertise verder uit te bouwen, speelt het expertisecentrum een leidende rol spelen in het wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek verricht aan het expertisecentrum heeft een interprofessioneel en internationaal karakter. Samenwerking is essentieel, zowel met andere faculteiten van de Universiteit Antwerpen als met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), met het universitair instituut ARIA, met medewerkende universitaire diensten buiten het UZA en medewerkende instanties op de verschillende echelons van het gezondheidszorgsysteem, alsook met het artistieke werkveld. De bestaande en verworven kennis en competenties worden doorgegeven via interprofessioneel onderwijs en navorming, zowel voor huidige als voor toekomstige gezondheidswerkers.

> Onderzoek

> Opleiding en navorming