Voorstelling

Bouwrecht, Vastgoed en Onroerend goed

"Bouwen" is vanuit juridisch perspectief een multidisciplinair gegeven. Aspecten van contractenrecht, zakenrecht, administratief recht, milieurecht, stedenbouwrecht, sociaal recht, fiscaal recht, aansprakelijkheidsrecht, procesrecht e.d. kunnen worden onderscheiden. Deze betreffen zowel de grond waarop wordt gebouwd, de activiteit van het bouwen als het gebouw zelf. Het actieterrein van het Interuniversitair en Intradisciplinair Centrum voor Bouwrecht en Onroerend Goed is derhalve zeer ruim, met name de problematiek inzake gronden, gebouwen en de interactie tussen beide. Het Centrum verkiest de term "bouwrecht" boven vastgoedrecht, omdat deze beter aansluit bij de internationale praktijk terzake. Zowel in Nederland als elders in Europa heeft men het immers over bouwrecht of construction law. De toevoeging "onroerend goed" benadrukt het ruime actieterrein (bv. ook verwerving en ter beschikking stelling van onroerend goed).

Een multidisciplinair centrum

Voornoemde activiteiten betreffen alle juridische aspecten van het bouwgebeuren, in de meest ruime zin, zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk. De multidisciplinaire benadering vormt een wezenlijk uitgangspunt en doelstelling voor het Centrum. Alle activiteiten en producten zijn er van doordrongen.

Een academisch, interuniversitair centrum

De juridische deskundigheid inzake het bouwgebeuren was disparaat en fragmentair. Pogingen om deze deskundigheid academisch bij elkaar te brengen en te coördineren vonden voor 2002 niet plaats. Nochtans bleek een grote vraag naar juridische expertise terzake en dat er een markt is voor het gegroepeerd aanbieden van dergelijke expertise. Met de oprichting van een Centrum voor Bouwrecht aan de Rechtsfaculteit van de KU Leuven creëerden de professoren Bouwrecht (Kurt Deketelaere) en Contractenrecht (Alain-Laurent Verbeke) in 2002 een institutioneel kader waarbinnen de academische deskundigheid inzake bouwrecht werd samengebracht en gecoördineerd, en gaven op deze wijze een nieuw functioneel rechtsgebied academisch vorm. Binnen het Centrum werden diverse activiteiten inzake bouwrecht opgezet: onderzoek, onderwijs, permanente vorming, wetenschappelijke dienstverlening, publicaties. Tien jaar na de opstart, in 2012, werd het Centrum interuniversitair door de toetreding van professor Zakenrecht (Nicolas Carette) van de Rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen (Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen) tot de Board of Directors. Tevens trad in 2012 dr. Bram Delvaux van de Rechtsfaculteit van de KU Leuven toe tot de Board of Directors. Deze evoluties hebben ertoe geleid dat de naam omgevormd werd tot Interuniversitair en Intradisciplinair Centrum voor Bouwrecht en Onroerend Goed (ICBO)/Interuniversity Intradisciplinary Centre for Construction Law and Real Estate (ICCRE).

Een internationaal centrum

Vanuit het Interuniversitair en Intradisciplinair Centrum voor Bouwrecht en Onroerend Goed zullen samenwerkingsverbanden worden opgezet met binnenlandse en buitenlandse organisaties, universiteiten en instituten (Confederatie van Immobiliënberoepen, Vlaamse Confederatie Bouw, Nederlandse Vereniging en Instituut voor Bouwrecht, UK Society for Construction Law, European Society for Construction Law enz.).