Over het project

Students for Students is een netwerk van studenten voor studenten. De studenten in het netwerk verlenen ondersteuning aan medestudenten.

In vele Angelsaksische landen bestaan al jaren gelijkaardige initiatieven. Deze initiatieven zijn een vorm van peer support. Peer support kan gedefinieerd worden als ondersteuning die gegeven wordt van en voor mensen met gelijkaardige problemen, ervaringen of omstandigheden. Er bestaan vele vormen van peer support, bv. buddy-systemen van één-op-één ondersteuning, praatgroepen van patiënten, ... Ook in onze universiteit zijn er al enkele peer support werkingen, bv. peter- en meterwerkingen in studentenverenigingen.

Students for Students verschilt van de reeds bestaande initiatieven op een aantal punten:

 • Praatmaten worden niet aan specifieke andere studenten gekoppeld, maar zijn er voor alle medestudenten.
 • De focus van Students for Students is psychosociale ondersteuning, dus niet (of niet in eerste instantie) ondersteuning op het vlak van studie, maar wel op psychologisch en sociaal vlak.
 • Praatmaten volgen een grondige opleiding in luister- en communicatievaardigheden en volgen tweewekelijkse supervisie zolang ze deel uitmaken van het netwerk Students for Students.

Het leven als peer supporter

Hoe ziet het leven er uit als peer supporter? Of liever, als een praatmaat, zoals we peer supporters noemen bij Students for Students!

Het academiejaar start met een gedegen opleiding van 24u, gespreid over twee dagen half september en wekelijkse sessies van 3u tot half oktober. In deze opleiding leer je empathisch luisteren, omgaan met crisissituaties, grenzen stellen en doorverwijzen. De opleiding wordt gegeven door ervaren psychologen werkzaam aan de Universiteit Antwerpen en is ervaringsgericht van aard. Je krijgt dus weinig theorie aangereikt maar je krijgt tijdens de opleiding de kans om véél te oefenen, zodat je leert uit je eigen ervaring. 

Vanaf half oktober worden er tweewekelijks supervisiemomenten georganiseerd, begeleid door dezelfde psychologen als waarbij je de opleiding volgde. Tijdens deze supervisiemomenten krijg je de kans om ervaringen uit te wisselen over situaties die je meemaakt als praatmaat. Daarnaast denken we in groep na hoe jullie als praatmaten jullie zelf bekend gaan maken bij de grotere studentengemeenschap. Dat kan op allerlei manieren en het is aan de groep om hier samen over te beslissen. Het is immers de bedoeling dat studenten die dat nodig hebben, het niet al te moeilijk hebben om een praatmaat te bereiken. 

Opleiding, supervisie en bekendmaking zijn natuurlijk allemaal slechts (noodzakelijke) voorbereiding op het échte werk... Je bent bereid om tijd vrij te maken voor studenten die je als praatmaat contacteren en je biedt een luisterend oor. Uiteraard kan je ook zelf initiatief nemen en afstappen op medestudenten waar je je zorgen over maakt.

Als je je engageert als praatmaat, doe je dat voor een academiejaar, uitgezonderd vakantie- en examenperiodes. Dat betekent dat je tijdens de onderwijsweken beschikbaar bent voor studenten die dat nodig hebben, maar uiteraard mag je ook daarin je eigen grenzen aangeven en bewaken.

Voordelen peer support

Voor personen die steun ontvangen:

 • Empowerment
 • Sociale steun
 • Empathie
 • Acceptatie
 • Reductie van stigma
 • Hoop
 • Motivatie

Voor personen die steun geven:

 • Empowerment
 • Zelfvertrouwen
 • Negatieve ervaringen (uit het verleden) in iets positief veranderen
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Employability

(Gebaseerd op: Student Minds, 2014)