NL
Een kwarteeuw eiwittransitie: inzichten uit agro- voedingsmarketing en consumentenonderzoek

De veelbesproken eiwittransitie werd 25 jaar geleden ingezet en de roep om een versnelling hoger te schakelen lijkt vandaag luider dan ooit tevoren. In zijn inaugurale lezing geeft Wim Verbeke een kijk vanuit het perspectief van agro-voedingsmarketing en consumentenonderzoek op de gemaakte keuzes, de evolutie van de onderzoeksthema’s en agenda, de opgedane inzichten en de nieuwe vragen die rijzen over de eiwittransitie. Daarbij komen onder andere de opkomst van het flexitarisme, de introductie en acceptatie van alternatieve eiwitbronnen zoals insecten, microalgen of kweekvlees, en de diversiteit onder consumenten aan bod.

Wim Verbeke is gewoon hoogleraar in het vakgebied agro-voedingsmarketing en consumentengedrag bij de vakgroep Landbouweconomie van de Universiteit Gent. Hij valoriseert er zijn complementaire achtergrond in de biologische en economische wetenschappen door het gedrag van consumenten en andere belanghebbenden in de agro-voedingssector te bestuderen. Een breed scala aan onderwerpen en onderzoeksvragen passeerde de revue tijdens de voorbije 25 jaar, waarbij vooral de eiwitcomponent op ons bord de rode draad doorheen zijn onderzoek vormde. 


EN
A quarter century of protein transition: insights from agri-food marketing and consumer research

The much-discussed protein transition was initiated 25 years ago and the call to shift gears resonates louder today than ever before. In his inaugural lecture, Wim Verbeke provides a view from the perspective of agri-food marketing and consumer research on the choices made, the evolution of the research themes and agenda, the insights gained and the new questions that arise about the protein transition. These include the rise of flexitarianism, the introduction and acceptance of alternative protein sources such as insects, microalgae or cultured meat, and diversity among consumers.

Wim Verbeke is full professor of agri-food marketing and consumer behaviour in the Department of Agricultural Economics at Ghent University. He valorises his complementary background in natural (bio-engineering) and social (economic) sciences by studying the behaviour of consumers and other stakeholders in the agri-food sector. A wide range of topics and research questions have passed the review over the past 25 years, with the protein component on our plates usually being the common thread.