The Dennie Lockefeer Chair is realized through unique crowdfunding. All donations that are made available through a contract or gift are used exclusively for the three cornerstones on which the Dennie Lockefeer Chair focuses:
Research (e.g. to support the inland shipping sector, innovative inland navigation concepts,…);
Education (e.g. annual award for best thesis, biennial fee for Antwerp Inland Navigation School,…) and;
Scientific services (organizing a series of lectures,…).

[Verslag] Inauguratie Leerstoel Dennie Lockefeer

Uittreksel brief Jo Van Moer

Op 11  januari jl. overleed op amper 42-jarige leeftijd onze dierbare collega en sterkhouder binnen het directiecomité Dennie Lockefeer. Het is onmogelijk om iemand te vergeten die zoveel gaf om te herinneren.

Dennie zijn opmerkelijke carrière ging van start toen hij afstudeerde bij de Hogere Zeevaartschool Antwerpen. Als kapitein ter lange omvaart van gastankers bij Exmar bevoer hij de wilde wateren waarna hij vervolgens een nieuwe uitdaging vond bij Cobelfret. Alles kwam pas echt in een stroomversnelling toen Dennie aan boord ging bij DP World, waar hij in acht jaar tijd een indrukwekkend traject afrondde. Hij werd onder andere opgenomen in het GOLD Assignee Program in Dubai en eindigde zijn carrière bij DP World Intermodal als General Manager. In de zomer van 2013 zette Dennie voet aan wal bij Van Moer Logistics als Chief Commercial Officer. Hij speelde een erg belangrijke rol in de groei van ons bedrijf. In 2018 gaf hij de fakkel van CCO door en vervulde hij zijn roeping als Managing Director Port & Intermodal Logistics. Daarbuiten was hij ook medeoprichter van Euroshipping en zetelde Dennie in de raad van bestuur van Port+ en in de adviesraad van het VIL.

Dennie was in de havengemeenschap en in het bijzonder in de wereld van de binnenscheepvaart erg gewaardeerd voor zijn inzichten en expertise. Zo werkte hij vaak samen met de Port of Antwerp, de Vlaamse Regering, Universiteit Antwerpen en zoveel andere instellingen. Hij werd vaak geconsulteerd door academici en werd veelvuldig gevraagd om zijn kennis te delen met studenten en professoren. Het was dan ook professor Christa Sys die een oproep lanceerde om ter nagedachtenis van Dennie een leerstoel voor fundamenteel onderzoek inzake intermodaal vervoer met zijn naam op te richten aan de universiteit van Antwerpen. Op die manier blijft Dennie terecht voortbestaan en wordt hem de eer toebedeeld waar hij alle recht op heeft. Iets waar hij, maar zeker ook zijn echtgenote Bernadette, zijn drie prinsesjes Kyra, Naomi en Eline, enorm trots op zullen zijn.

> Steun de leerstoel Dennie Lockefeer

Excerpt letter Jo Van Moer

On January 11, our dear colleague and member of the executive committee Dennie Lockefeer passed away at the age of barely 42. It’s impossible to forget someone who left so much to remember.

Dennie's remarkable career started when he graduated from the Antwerp Maritime Academy. As captain of the long circumnavigation of gas tankers at Exmar, he sailed the wild waters before finding a new challenge at Cobelfret. Everything really gained momentum when Dennie went on board at DP World, where he completed an impressive process in eight years. He was included in the GOLD Assignee Program in Dubai and ended his career at DP World Intermodal as General Manager. In the summer of 2013, Dennie came ashore at Van Moer Logistics as Chief Commercial Officer. He played a very important role in the growth of our company. In 2018, he passed on CCO's torch and fulfilled his calling as Managing Director Port & Intermodal Logistics. In addition, he was also co-founder of Euroshipping and Dennie was a member of the Port + board of directors and the advisory board of the VIL.

Dennie was highly appreciated in the port community and especially in the world of inland navigation for his insights and expertise. He often collaborated with the Port of Antwerp, the Flemish Government, University of Antwerp and so many other institutions. He was often consulted by academics and was frequently asked to share his knowledge with students and professors. It was therefore Professor Christa Sys who launched a call to establish a chair for fundamental research in intermodal transport with his name at the University of Antwerp in memory of Dennie. In this way, Dennie rightly continues to exist and is given the honor to which he is entitled. Something that he, but certainly also his wife Bernadette, his three princesses Kyra, Naomi and Eline, will be extremely proud of.

Geef vandaag om morgen

Waarom de "Leerstoel Dennie Lockefeer"?

Dennie Lockefeer is en was binnen de havengemeenschap en in het bijzonder in de wereld van de binnenscheepvaart erg gewaardeerd voor zijn inzichten en expertise. Zo werkte hij vaak samen met Port of Antwerp, de Vlaamse Regering, Universiteit Antwerpen en zoveel andere instellingen. Hij werd vaak geconsulteerd door academici en werd veelvuldig gevraagd om zijn kennis te delen met studenten en professoren.

Onder impuls van professor Christa Sys ontstond het idee om een leerstoel op te richten: “Ik lanceerde een oproep om ter nagedachtenis van Dennie een leerstoel voor fundamenteel onderzoek op te richten aan de Universiteit Antwerpen inzake intermodaal vervoer. Daar werd binnen en buiten de havengemeenschap meteen gevolg aan gegeven. Op die manier blijft Dennie terecht voortbestaan en wordt hem de eer toebedeeld waar hij alle recht op heeft. Iets waar hij, maar zeker ook zijn echtgenote Bernadette en zijn drie dochters Kyra, Naomi en Eline enorm trots op zullen zijn.”

Prof. Christa Sys fungeert samen met Prof. Thierry Vanelslander als promotor van de “Leerstoel Dennie Lockefeer”.

Why the “Dennie Lockefeer Chair”?

Dennie Lockefeer is and was highly appreciated within the port community and in particular in the world of inland navigation for his insights and expertise. He often collaborated with the Port of Antwerp, the Flemish Government, the University of Antwerp and so many other institutions. He was often consulted by academics and was frequently asked to share his knowledge with students and professors.

Under the impulse of Professor Christa Sys, the idea arose to establish a chair: “I launched a call to set up a chair for fundamental research at the University of Antwerp on intermodal transport in memory of Dennie. This was immediately followed up within and outside the port community. In this way Dennie rightly continues to exist and is given the honor to which he is entitled. Something that he, but certainly also his wife Bernadette and his three daughters Kyra, Naomi and Eline will be extremely proud of. ”

Prof. Christa Sys acts together with Prof. Thierry Vanelslander as promoter of the “Dennie Lockefeer Chair”.

Ruben Van Deuren vertelt over de Leerstoel Dennie Lockefeer

Wat wil de "Leerstoel Dennie Lockefeer" realiseren?

De “Leerstoel Dennie Lockefeer” zet in op drie pijlers: onderzoek, onderwijs en dienstverlening in de binnenscheepvaart.

In eerste instantie bestaat de leerstoel uit een doctoraat in de binnenscheepvaart. Concreet gaat de leerstoel op zoek naar ‘future vision voor de binnenvaart'. Dit valt onder de eerste pijler: 'Onderzoek'.

Het onderzoek heeft vier doelen:

 1. analyseren of nieuwe (terminal) capaciteit kan bijdragen tot vlottere doorloopplanning van de binnenvaart alsook efficiëntere benutting van de overslagcapaciteit voor de binnenvaart,
 2. definiëren van de bottlenecks in de ontbrekende integratieschakel tussen deepsea/inland terminal en warehouse,
 3. ontwikkelen van efficiënte en effectieve indicatoren/instrumenten voor de binnenvaart,
 4. onderzoeken van de relatie normale ROI –positieve cashflow – noodzakelijke investeringen.

Op het vlak van 'Onderwijs' kent de “Leerstoel Dennie Lockefeer” jaarlijks een prijs uit voor de beste thesis binnenvaart. Tevens reiken we een tweejaarlijkse fee voor de Antwerp Inland Navigation School uit..

Onder derde pijler ‘Dienstverlening’ valt een lezingenreeks. De “Leerstoel Dennie Lockefeer” organiseert de komende academiejaren jaarlijks een lezing gelinkt aan de binnenvaart. Hiertoe zal alle expertise uit de Leerstoel samengebracht worden, alsook studenten/jonge werknemers betrokken en geënthousiasmeerd worden voor de binnenvaart.

What does the “Dennie Lockefeer Chair” want to achieve?

The “Dennie Lockefeer Chair” focuses on three pillars: research, education and services in inland shipping.

Initially, the chair consists of a PhD in Inland Navigation. In concrete terms, the chair is looking for 'future vision for inland shipping'. This falls under the first pillar: 'Research'.

The research has four goals:

 1. analyse whether new (terminal) capacity can contribute to smoother throughput planning for inland navigation as well as more efficient use of inland navigation transhipment capacity,
 2. defining the bottlenecks in the missing integration link between deepsea/inland terminal and warehouse,
 3. developing efficient and effective indicators/tools for inland navigation, 
 4. examining the relationship normal ROI - positive cash flow - necessary investments.

In the field of 'Education', the “Dennie Lockefeer Chair” awards an annual prize for the best thesis concerning inland shipping. We also award a biennial fee for the Antwerp Inland Navigation School.

A series of lectures fall under the third pillar 'Services'. The “Dennie Lockefeer Chair” is organizing an annual lecture linked to inland shipping for the coming academic years. To this end, all expertise from the Chair will be brought together, as well as students / young employees will be involved and enthusiastic about inland shipping.

[TOP]

Prijs en beurs

Aansluitend bij de visie van Dennie Lockefeer maakt de financiering het mogelijk dat er elk jaar een prijs wordt uitgereikt voor de beste thesis betreffende een gerelateerd onderwerp aan binnenvaart. Daarnaast zal er tweejaarlijks één beurs worden toegekend om deel te nemen aan de Antwerp Inland Navigation school (AINS).

Price and scholarship

In line with Dennie Lockefeer's vision, the funding makes it possible to award a prize each year for the best thesis on a subject related to inland navigation. In addition, one grant will be awarded every two years to participate in the Antwerp Inland Navigation school (AINS).

Thesisprijs Dennie Lockefeer

Oproep

De prijs werd in het leven geroepen om jonge mensen te motiveren om onderzoek te verrichten over het onderwerp binnenvaart. De prijs wordt uitgereikt aan een thesis met een hoge wetenschappelijke waarde. Rekening houdend met de visie van Dennie Lockefeer houdt de commissie bij de beoordeling ook rekening met de maatschappelijke en economische relevantie van de studie. Geïnteresseerd? Zie voorwaarden Dennie Lockefeer Thesisprijs 2022.

Winnaars 2020 & 2021

In 2020 ontving laureaat Sana Somers de eerste Dennie Lockefeer thesisprijs met haar masterproef ‘Drijvende opslag van olie en oliegerelateerde producten in de ARA-regio’. In 2021 werd voor de tweede keer de thesisprijs Dennie Lockefeer uitgereikt. Dieter Havermans imponeerde de commissie met zijn thesis over het potentieel van elektrische batterijen in de binnenvaart. Op 9 juli 2021 vond de fysieke uitreiking van de thesisprijs 2020 en 2021 plaats. Op deze manier wil de jury de inhoud van de masterproeven alsook het enthousiasme van Sana en Dieter voor de sector erkennen. Bekijk enkele mooie afbeeldingen van de uitreiking op onze LinkedIn-pagina! Meer interesse over de inhoud van beide thesissen? Sana Somers en Dieter Havermans maakten apart een filmpje waarin ze uitleggen wat ze met hun masterproeven bestudeerden alsook wat de prijs voor hen betekent. De filmpjes zijn terug te vinden op de linkedIn-pagina van de leerstoel Dennie Lockefeer of via volgende links: filmpje Sana Somers, filmpje Dieter Havermans.


Thesis Prize Dennie Lockefeer

Appeal

The prize was created to motivate young people to conduct research in the field of inland shipping. The prize is awarded to a dissertation of high scientific value. According to Dennie Lockefeer's view, the committee also takes into account the social and economic relevance of the research in its assessment. Interested? See conditions Thesis Price Dennie Lockefeer 2022.

Winner 2020 & 2021

In 2020, laureate Sana Somers won the first Dennie Lockefeer thesis prize with her master's thesis, "Floating storage of oil and oil-related products in the ARA region". In 2021, the Dennie Lockefeer thesis prize was awarded for the second time. Dieter Havermans impressed the committee with his thesis on the potential of electric batteries in inland shipping. The physical award ceremony of the 2020 and 2021 thesis prizes took place on 9 July 2021. In this way, the jury wants to recognize the contents of the master's theses and the enthusiasm of Sana and Dieter for the sector. Check out some beautiful images of the award ceremony on our LinkedIn page! Do you want to know more about both theses? Sana Somers and Dieter Havermans made a short video (in Dutch) explaining what they studied with their master's theses and what the prize means to them. The videos can be found on the LinkedIn page of the Dennie Lockefeer chair or via the following links: video Sana Somers, video Dieter Havermans.

Beurs Antwerp Inland navigation School (AINS)

De leerstoel Dennie Lockefeer is het resultaat van een unieke crowdfunding door de industrie ter nagedachtenis van de heer Dennie Lockefeer. De leerstoel werkt rond het onderwerp "toekomstvisie voor de binnenvaart". Daartoe financiert de leerstoel Dennie Lockefeer één beurs voor de Antwerpse Binnenvaartschool. Kandidaten kunnen solliciteren door een e-mail te sturen naar Prof. Christa Sys, promotor van de leerstoel Dennie Lockefeer (christa.sys@uantwerpen.be). Kandidaten wordt gevraagd om een motivatiebrief en CV te sturen. De motivatiebrief moet vóór 1 april 2022 ontvangen zijn om in aanmerking te komen.

Antwerp Inland navigation School (AINS)

The Chair Dennie Lockefeer is the result of an unique crowdfunding by the industry in memory of Mr. Dennie Lockefeer. The Chair is working on the topic "future vision for inland shipping. Thereto, the chair Dennie Lockefeer finances one scholarship to attend the Antwerp Inland Navigation School. Candidates can apply by sending an e-mail to prof. Christa Sys, promotor of the chair Dennie Lockefeer (christa.sys@uantwerp.be). Candidates will be asked to send a motivation letter and CV. The motivation letter must be received before April 1st, 2022 for eligibility. Eligible candidates will receive email notification.

Scholarship winners for the year 2020

The winners of the grants for the AINS 2020 (May 25-29) are Griet Van Der Vurst and Gwenny Noterdaeme. For more information, please visit the LinkedIn page of the Dennie Lockefeer chair or the following link for Griet Van Der Vurst and Gwenny Noterdaeme.

Events

De derde pijler van de Leerstoel Dennie Lockefeer is het organiseren van een lezingenreeks. 

The third pillar of the Dennie Lockefeer Chair is organizing a series of lectures. 

20th January 2021: Lecture Dennie Lockefeer Chair

On Wednesday the 20th of January 2021, the Dennie Lockefeer Chair organized a virtual lecture linked to inland navigation.

The central theme was: ‘Adequate data, a key step that will benefit inland shipping’

The following link will lead you to the lecture.

20th January 2020: Official inauguration Dennie Lockefeer Chair

It is more than clear that collaboration and intermodality are two things that stand out. With the chair, we are going to do more than our effort to make this happen. The fact that the chair was created from a collaboration of already 29 companies is a good start to this.

 Presentatie

Presentatie van de inauguratie

Foto's

Foto's van de inauguratie

Resultaten poll

Hieronder kunt u de resultaten van de poll terug vinden die op het event werd uitgevoerd.

Hier zijn de antwoorden te zien waarvan er minstens twee van zijn gegeven.

Het is meer dan duidelijk dat samenwerking en intermodaliteit twee zaken zijn die er uit springen. Met de leerstoel gaan we meer dan onze moeite doen om hiervan werk te maken. Dat de leerstoel is ontstaan uit een samenwerking van nu al reeds 29 bedrijven is hier alvast een mooie start van.

[TOP]

Research output

Partners (bedrijven) en vrienden (particulieren)

Samen met het Universiteitsfonds Antwerpen worden drie partnerpakketten voorgesteld:

Pakket ‘goud’ (10.000 euro/jaar gedurende drie opeenvolgende jaren) met als return:

 • Logovermelding op de website van de leerstoel Dennie Lockefeer (1ste plaats)
 • Vier uitnodigingen voor het launchevent van de leerstoel Dennie Lockefeer
 • Exclusieve betrokkenheid als lid van de stuurgroep van de leerstoel Dennie Lockefeer onder leiding van prof. dr. Christa Sys
 • Vier uitnodigingen voor het slotmoment van de leerstoel Dennie Lockefeer
 • Uitnodigingen bij tussentijdse events (lezingen, uitreikingen bij prijzen voor studenten,…)

Pakket ‘zilver’ (5.000 euro/jaar gedurende drie opeenvolgende jaren) met als return:

 • Logovermelding op de website van de leerstoel Dennie Lockefeer (2de plaats)
 • Twee uitnodigingen voor het launchevent van de leerstoel Dennie Lockefeer
 • Twee uitnodigingen voor het slotmoment van de leerstoel Dennie Lockefeer
 • Uitnodigingen bij tussentijdse events (lezingen, uitreikingen bij prijzen voor studenten,…)

Pakket ‘brons’ (1.000 euro/jaar gedurende drie opeenvolgende jaren) met als return:

 • Twee uitnodigingen voor het launchevent van de leerstoel Dennie Lockefeer
 • Twee uitnodigingen voor het slotmoment van de leerstoel Dennie Lockefeer
 • Uitnodigingen bij tussentijdse events (lezingen, uitreikingen bij prijzen voor studenten,…)

Indien interesse, kan u promotor van de Leerstoel Dennie Lockefeer (Christa.sys@uantwerpen.be) dit laten weten. De formaliteiten inzake het financieel engagement worden vervolgens samen geregeld door het Universiteitsfonds Antwerpen.

Vrienden van de Leerstoel Dennie Lockefeer

Naast bedrijven kunnen nu ook particulieren de ‘leerstoel Dennie Lockefeer’ steunen door als ‘Vriend van de leerstoel Dennie Lockefeer' een financiële bijdrage te leveren. Alle giften gaan uitsluitend naar de leerstoel (onderzoek, lezingen, prijs). 'Vrienden van de leerstoel Dennie Lockefeer' worden uitgenodigd voor de inauguratie van de leerstoel Dennie Lockefeer (gratis) en worden op de hoogte gehouden van alle activiteiten. Als u vriend wil worden van de leerstoel Dennie Lockefeer, kan u dat doen door:

Uw gift te storten op de bankrekening van de Universiteit Antwerpen (BE 42 7310 4624 7854) (naam: Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13) met de referentie Gift – uw naam -Leerstoel Dennie Lockefeer en een e-mail sturen naar Dimitry Beuckelaers (Dimitry.Beuckelaers@uantwerpen.be). U ontvangt een fiscaal attest voor giften vanaf € 40.

Partners (companies) and friends (individuals)

Three partner packages are proposed together with the University Fund Antwerp:

"Gold" package (10,000 euros / year for three consecutive years) with the following return:

 • Logo mention on the Dennie Lockefeer chair website (1st place)
 • Four invitations to the launch event of the Dennie Lockefeer chair
 • Exclusive involvement as a member of the steering committee of the Dennie Lockefeer chair chaired by Prof. Dr. Christa Sys
 • Four invitations for the closing moment of the Dennie Lockefeer chair
 • Invitations to interim events (lectures, awards at students' prizes, etc.)

"Silver" package (5,000 euros / year for three consecutive years) with the return:

 • Logo mention on the Dennie Lockefeer chair website (2nd place)
 • Two invitations to the launch event of the Dennie Lockefeer chair
 • Two invitations for the closing moment of the Dennie Lockefeer chair
 • Invitations to interim events (lectures, awards at students' prizes, etc.)

"Bronze" package (1,000 euros / year for three consecutive years) with the return:

 • Two invitations to the launch event of the Dennie Lockefeer chair
 • Two invitations for the closing moment of the Dennie Lockefeer chair
 • Invitations to interim events (lectures, awards at students' prizes, etc.)

If interested to become a partner, you can let the promotor of the Chair Christa Sys (christa.sys@uantwerpen.be) know this. The formalities regarding financial commitment are then jointly arranged by the University Fund Antwerp.

Friends of the Dennie Lockefeer Chair

At the request of friends from the late Dennie Lockefeer, we are now launching a call for 'Friends of the chair Dennie Lockefeer'. Next to companies, private individuals will also be able to support the chair Dennie Lockefeer by making donations as "Friends of the chair Dennie Lockefeer". All donations will go towards the chair (research, lectures, award). "Friends of the chair Dennie Lockefeer" will be invited to the inauguration of the chair Dennie Lockefeer (free of charge) and will be kept informed of all the activities. You can become a friend of the chair Dennie Lockefeer by:

Transferring your donation to the University of Antwerp's bank account (BE 46 7350 0799 7636) (name: University of Antwerp, Prinsstraat 13) with the reference Gift - Chair Dennie Lockefeer. and sending an email to Dimitry Beuckelaers (Dimitry.Beuckelaers@uantwerp.be) You will receive a tax certificate for any donation exceeding € 40.

Wie zijn de partners van de leerstoel?

Hierbij een overzicht van de partners (dd 1/10/2020). Een dankjewel is meer dan op zijn plaats voor onderstaande partners en cofunders (* de lijst met partners wordt volop aangevuld).

Who are the partners of the chair?

Hereby an overview of the partners (dated 02/07/2021). A thank you is more than justified for the partners and co-founders listed below (* the list of partners is fully completed).

Gouden partners aan het woord

“Als marktleider in logistieke vastgoedinvesteringen in België vinden wij het onze plicht om mee te na te denken rond alle thema’s die een impact hebben op onze maatschappij. Het ondersteunen van kwalitatief onderzoek naar een veel intenser gebruik van onze waterwegen past hier perfect in en zal o.i. leiden tot een daadwerkelijke shift. Wij stellen dan ook graag financiële middelen en onze expertise ter beschikking van deze leerstoel.” Peter Demuynck, Montea

De Vlaamse Waterweg nv verloor met Dennie Lockefeer een voorname bondgenoot en pleitbezorger van de binnenvaart. Met kennis van zaken en gewapend met de nodige visie zocht hij naar de beste logistieke oplossingen voor de klant, waarbij hij steeds de binnenvaart als oplossing en modus stimuleerde. Het stond voor hem als een paal boven water dat een efficiënte logistieke keten meerwaarde creëert, niet alleen voor het bedrijf in kwestie, maar ook voor de maatschappij. Noem hem gerust een visionair van de binnenvaart, waarvan we het nalatenschap verder moeten zetten. Met deze leerstoel kunnen we met gedrevenheid de binnenvaart verder professionaliseren, in het belang van de mobiliteit, de logistiek en het klimaat.” ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder De Vlaamse Waterweg nv

“Als grote terminal operator binnen de haven van Antwerpen, besteden wij veel aandacht, tijd en middelen aan thema’s die belangrijk zijn, zowel voor onze business als voor de maatschappij. Optimaliseren van duurzame vormen van transport is één van deze thema’s. Het Gouden Partnership van PSA voor deze leerstoel, is een belangrijk engagement dat we hieromtrent aangaan ter ondersteuning van onze ambitie om onze kennis en expertise omtrent deze materie verder uit te diepen. Dit partnerschap sluit bovendien nauw aan bij onze nieuwe Learning & Development ambities waarbij we ons in de toekomst nog meer zullen richten op strategische samenwerkingsverbanden met universiteiten, hogescholen en op fundamenteel onderzoek.” Jan Van Mossevelde, Managing Director PSA Antwerp

“De Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV) ziet de oprichting van de UA leerstoel Dennie Lockefeer voor fundamenteel onderzoek inzake intermodaal vervoer als een ideale opportuniteit om haar leden (scheepsagenten en hun principalen/rederijen) te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun dienstverlening. De aantrekkelijkheid van rederijen wordt steeds minder bepaald door efficiënte en snelle doorkruising van de wereldzeeën, dan wel door de kundigheid om perfect te kunnen aansluiten op de supply chains van het cliënteel. En net op dat gebied vormt de intermodaliteit een kritische succesfactor. Wij hopen dat zeevervoerders en hun scheepsagenten, met hun wereldwijde ervaring in het uitbouwen van intermodale netwerken, door hun medewerking aan de leerstoel kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Antwerpen als een intermodaal speerpunt.” Eddy Wouters, Directeur-generaal ASV.

“Wij zijn ervan overtuigd dat sterke partnerschappen tussen het bedrijfsleven en de onderwijs- en academische wereld essentieel zijn om antwoorden te bieden op maatschappelijke en economische uitdagingen, zoals de verdere verduurzaming van de logistieke keten. Onze steun aan deze leerstoel heeft voor ons een extra dimensie, aangezien Dennie in zijn jaren bij DP World een sterke en blijvende stempel heeft gedrukt op het intermodaal denken binnen onze organisatie. Dit partnerschap is voor ons dan ook zowel een mooi eerbetoon aan onze voormalige collega als een zeer zinvolle investering in een duurzame logistieke toekomst.” Stijn Meeus, HR Director DP World Antwerp

Golden partners have their say

“As the market leader in logistics real estate investments in Belgium, we believe it is our duty to think along with regard to all themes that have an impact on our society. Supporting qualitative research into a much more intensive use of our waterways fits in perfectly with this and will, in our opinion, lead to an actual shift. We are therefore happy to make financial resources and our expertise available to this chair.” Peter Demuynck, Montea

“With Dennie Lockefeer, the Vlaamse Waterweg nv lost a major ally and advocate of inland shipping. With knowledge of the business and armed with the necessary vision, he searched for the best logistics solutions for the customer, always promoting inland shipping as a solution and mode. For him it was absolutely clear that an efficient logistics chain creates added value, not only for the company in question, but also for society. Feel free to call him a visionary of inland navigation, whose legacy we must continue. With this chair we can further professionalise inland shipping with passion, in the interest of mobility, logistics and the climate.” ir. Chris Danckaerts, managing director of De Vlaamse Waterweg nv

“As a large terminal operator within the port of Antwerp, we devote a lot of attention, time and resources to themes that are important, both for our business and for society. Optimizing sustainable forms of transport is one of these themes. PSA's Golden Partnership for this chair is an important commitment that we are making in this regard to support our ambition to further deepen our knowledge and expertise in this matter. This partnership also ties in closely with our new learning & development ambitions, whereby in the future we will focus even more on strategic partnerships with universities, colleges and fundamental research. ” Jan Van Mossevelde, Managing Director PSA Antwerp

“The Antwerp Shipping Association (ASV) sees the establishment of the UA Dennie Lockefeer Chair for fundamental research on intermodal transport as an ideal opportunity to support its members (shipping agents and their principals / shipping companies) in the development of their services. The attractiveness of shipping companies is determined less and less by efficient and fast crossing of the world's seas, or by the ability to perfectly connect to the supply chains of the clientele. And it is precisely in this area that intermodality is a critical success factor. We hope that maritime transporters and their shipping agents, with their worldwide experience in developing intermodal networks, can contribute to the further development of Antwerp as an intermodal spearhead through their participation in the chair. ” Eddy Wouters, Director General ASV.

“We are convinced that strong partnerships between business and the education and academic world are essential to provide answers to societal and economic challenges, such as making the logistics chain more sustainable. Our support to this chair has an extra dimension for us, as Dennie left a strong and lasting mark on intermodal thinking within our organization during his years at DP World. For us, this partnership is therefore both a nice tribute to our former colleague and a very meaningful investment in a sustainable logistics future.” Stijn Meeus, HR Director DP World Antwerp

Organisatiestructuur

In de media

3 september 2021 - Telex: DP World, boete PostNL, UECC, IKEA en 4 zeevarenden omgekomen DP World Antwerp is op maandag 30 augustus 2021 toegetreden tot de Stuurgroep van de Leerstoel Dennie Lockefeer aan Universiteit Antwerpen. Flows

16 Juli 2021 - Telex: bierdoop, Dennie Lockefeer, controles, schaftcontainer en coke De laureaten voor de Thesisprijs van de Leerstoel Dennie Lockefeer hebben door COVID-19 lang op de fysieke uitreiking van hun award moeten wachten, maar op 9 juli was het zover. Flows

2 Juli 2021 - Telex: Van Dievel, DP World, PSA Antwerp, crewwissel, CPu en Leerstoel DP World Antwerp is de vijfde 'gouden partner' van de Leerstoel Dennie Lockefeer aan de Universiteit Antwerpen. Flows

25 Mei 2021 - Telex: Dennie Lockefeer, DAF, Ziegler Group, DHL en uitstootmetingen De 'Leerstoel Dennie Lockefeer' gaat voor de derde keer op zoek naar laureaten voor de 'Thesisprijs Dennie Lockefeer', die een bachelor- of masterproef bekroont over een onderwerp in verband met de binnenvaart. Flows

21 Januari 2021 - Onderzoek: Rijn wacht daling containertrafiek en droge zomer Het departement transport en ruimtelijke economie van de Antwerpse universiteit stelt een onderzoek in naar de impact van het Covid-19 virus op verschillende sectoren waaronder de binnenvaart. Jan Schils, Scheepvaartkrant

21 Januari 2021 - Leerstoel Dennie Lockefeer: “Schrijnend gebrek aan data binnenvaart” Tijdens de eerste online lezing van de leerstoel Dennie Lockefeer onder de noemer 'Adequate data, a key step that will benefit inland shipping' werden enkele tekortkomingen met betrekking tot data besproken. Koen Heinen, Flows

07 Juni 2020 - Sana Somers wint eerste editie thesisprijs Leerstoel Dennie Lockefeer  Sana Somers schreef de thesis ‘Drijvende opslag van olie en oliegerelateerde producten in de ARA-regio’. Daarmee sleept ze de eerste editie in de wacht van de thesisprijs bij de Leerstoel Dennie Lockefeer. Michiel Leen, Flows

07 Juni 2020 - Griet Van Der Vurst/Gwenny Noterdaeme en Inland Navigation School UA Griet Van Der Vurst en Gwenny Noterdaeme sleepten een beurs in de wacht voor hun deelname aan de Inland Navigation School van de Universiteit Antwerpen. Beide dames blikken terug op een intense week vol digitale colleges. Michiel Leen, Flows

03 februari 2020 - Leerstoel binnenvaart opgericht als eerbetoon aan overleden Dennie Lockefeer: “Zijn gedachtengoed leeft nu verder”  De Universiteit Antwerpen heeft samen met een dertigtal bedrijven een leerstoel opgericht voor onderzoek naar een meer efficiënte en duurzame binnenvaart. De leerstoel Dennie Lockefeer is een eerbetoon aan de 42-jarige CCO bij Van Moer Logistics, die begin vorig jaar overleed na een aanrijding met een trein. “Het verlies blijft even groot, maar we zijn blij dat zijn gedachtengoed via deze weg wordt verdergezet”, zegt vader Louis Lockefeer. Kristof Pieters, HLN

22 januari 2020 - 'Kortere doorlooptijd in de haven bespaart veel kosten'. De binnenvaart speelt vandaag al een belangrijke rol in onder meer de Antwerpse haven. Binnenvaart neemt in de modal split van de haven een vervoersaandeel van 30 procent in. Maar het kan veel doeltreffender, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen. Scheepvaartkrant

21 Januari 2020 - Veel emotie én giften bij inhuldiging leerstoel Dennie Lockefeer De leerstoel Dennie Lockefeer aan de Universiteit Antwerpen werd gisteren onder ruime belangstelling gelanceerd. De herinnering aan de overleden Van Moer-topman leeft voort in een ambitieus project met gulle steun van de havengemeenschap. Michiel Leen, Flows

20 Januari 2020 - UAntwerpen ontwerpt samen met bedrijven nieuwe leerstoel voor meer efficiënte en duurzame binnenvaart “De sector heeft nood aan wetenschappelijk onderbouwd out-of-the-box-denken.” De Universiteit Antwerpen liet vandaag de nieuwe leerstoel Dennie Lockefeer officieel van start gaan. Hiermee willen de universiteit en de deelnemende bedrijven het wetenschappelijk onderzoek naar de binnenvaart in de haven een stevige boost geven. Het Laatste Nieuws

20 Januari 2020 - Dertig Belgische vervoerders steunen leerstoel betere binnenvaart Maandag 20 januari om vier uur wordt in Antwerpen een universitaire leerstoel geïnaugureerd die het gebruik van deze modaliteit in de aan- en afvoer tussen havens en achterland moet bevorderen. De leerstoel is vernoemd naar de vorig jaar overleden Dennie Lockefeer, die zich in de praktijk en in wetenschappelijk werk aan de Antwerpse universiteit zeer voor deze modaliteit heeft ingespannen. Folkert Nicolai, Nieuwsblad Transport

19 Januari 2020 - Karin De Schepper: "Binnenvaart was voor Dennie echt een missie" Bij de inhuldiging van de leerstoel Dennie Lockefeer neemt Karin De Schepper, directeur van Inland Navigation Europe, het woord. Ze schetst de uitdagingen van de sector, maar brengt ook Lockefeers engagement voor de sector in herinnering. Michiel Leen, Flows

18 december 2019 - Nieuwjaarsbrief Jo Van Moer (CEO Van Moer Logistics). In de reeks nieuwjaarsbrieven van Flows blikt een prominente auteur in een persoonlijke brief terug naar het voorbije jaar en ook vooruit naar 2020. Vandaag is dat Jo Van Moer, CEO van Van Moer Logistics. Flows

18 december 2019 - 'Focus op onderzoek naar containervervoer in binnenvaart'. Intermodaal vervoer is volgens de visie van Dennie Lockefeer de oplossing voor een aantal grote vervoersproblemen in Vlaanderen. De problematiek betreffende de capaciteit in de container binnenvaart in de Vlaamse regio en de congestie zowel in de haven als het hinterland zal in de doctoraatstudie bestudeerd worden. Jan Schils, Scheepvaartkrant

16 oktober 2019 - Antwerpse leerstoel voor de binnenvaart zet in op onderzoek, onderwijs en ontwikkeling van sector. Op dinsdag 1 oktober is de Universiteit Antwerpen samen met de financiële steun van een 25-tal bedrijven een opmerkelijk binnenvaartinitiatief gestart met de oprichting van de 'Leerschool Dennie Lockefeer'. Jan Schils, Scheepvaartkrant 

22 september 2019 - Leerstoel Dennie Lockefeer zet in op capaciteit containerbinnenvaart. De Leerstoel Dennie Lockefeer aan UAntwerpen, ter nagedachtenis van de overleden managing director Port & Intermodal Logistics van Van Moer Group, zet in op de capaciteit van de containerbinnenvaart. Vrijdag kwam de stuurgroep voor het eerst bijeen. Koen Heinen, Flows

25 augustus 2019 - Leerstoel Dennie Lockefeer biedt doctoraatsbeurs binnenvaartproject. De leerstoel Dennie Lockefeer aan UAntwerpen krijgt een steeds concretere vorm. De initiatiefnemers hebben een eerste vacature in de aanbieding voor een doctoraatstraject rond binnenvaartinnovatie, niet toevallig Lockefeers expertisedomein. Michiel Leen, Flows

13 augustus 2019 - Leerstoel Dennie Lockefeer zoekt nu ook individuele sponsors. De leerstoel Dennie Lockefeer aan de Universiteit Antwerpen krijgt stilaan vorm. Voor de financiering van het initiatief worden nu ook individuele sponsors toegelaten. Medeoprichter Christa Sys hoopt op de interesse van de Antwerpse havencommunity. Michiel Leen, Flows

4 juni 2019 - Jo Van Moer zoekt steun voor leerstoel Dennie Lockefeer. Bedrijfsleider Jo Van Moer zoekt partners die de start van een leerstoel voor fundamenteel onderzoek inzake intermodaal vervoer willen steunen. De leerstoel krijgt de naam van de betreurde Dennie Lockefeer. Bart Timperman, Flows

21 januari 2019 Havengemeenschap wil Dennie Lockefeer eren met eigen leerstoel. Bij de herdenking van de recent overleden Dennie Lockefeer lanceerde transportexperte Christa Sys een oproep om een leerstoel in het leven te roepen ter nagedachtenis. Het idee vindt brede steun in de havengemeenschap, de invulling volgt nog. Michiel Leen, Flows

[TOP]