Volgens haar missie en visie wil de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (FGGW) in de Antwerpse regio een inspirerende en stimulerende rol opnemen om netwerkvorming in de gezondheidszorg te realiseren. Daartoe werd de Universitaire Medische Campus Antwerpen (UMC Antwerpen of UMCA) opgericht.

Het UMCA heeft als doel om tot een bredere academische samenwerking en netwerking te komen zowel qua onderwijs als qua onderzoek in het domein van de gezondheidszorg binnen de onderwijs- en opleidingsregio van de FGGW- Universiteit Antwerpen.

Samenwerking

Concreet beoogt UMCA samenwerking met de Antwerpse ziekenhuizen en andere partners in de gezondheidszorg binnen de regio, met de andere faculteiten op de campus Drie Eiken (CDE) en specifiek met de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen (FFBD)– met het Instituut Tropische Geneeskunde (ITG), met de departementen Gezondheidszorg van de Hogescholen in de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA).

Initiatieven

Hiertoe zal UMCA volgende initiatieven ondernemen:

  • Organiseren en uitbouwen van opleidingen en navorming, wanneer gemeenschappelijk
  • Stimuleren van gemeenschappelijk wetenschappelijk onderzoek en projecten
  • Katalysator- en regierol opnemen naar meer samenwerking tussen eerste-, tweede- en derdelijnszorg, acute, chronische en geriatrische zorg alsook die van de geestelijke gezondheidzorg in de hoger omschreven onderwijs- en opleidingsregio.