Klimaatneutraliteit is meer dan ooit nodig. Daarom slaan Stad Antwerpen, Fluvius en de Universiteit Antwerpen de handen in elkaar voor de nieuwe Leerstoel Warmtenetten. Eén van de kernpunten is het aanleggen van warmtenetten gevoed door restwarmte en groene warmte. Binnen het onderzoek van de leerstoel bestuderen we waar we deze warmtenetten het beste uitrollen, hoe ze er uit moeten zien en wanneer welke acties nodig zijn.  

Het doel

De Leerstoel Warmtenetten heeft tot doel om de optimale uitrol van warmtenetten te faciliteren, rekening houdend met technisch-economische uitdagingen en veranderingen. Dit zowel technisch maar ook organisatorisch en met oog voor juridisch-economische aspecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan welke markt- en tariefstructuren deze optimalisatie kunnen ondersteunen, dan wel tegenwerken. Warmtenetten vormen immers vaak het sluitstuk in de optimalisatie van de energievoorziening in een regio en bieden de nodige flexibiliteit aan andere energienetten.

Het onderzoek

Om het doel te bereiken worden binnen de leerstoel een aantal aspecten onderzocht:

  • Een netwerktopologie uitwerken voor een zone/case study waarbij we rekening houden met enerzijds de lokale energievraag/productie en hoe deze evolueert in de tijd, en anderzijds kijken naar de mogelijkheden qua decentrale opwekking en opslag en technische toepassing van warmtetransfer tussen verschillende netten; Door deze zaken te onderzoeken, creëren we de nodige academische onderbouw om beleidsbeslissingen te nemen inzake een gedifferentieerde en gefaseerde uitrol van warmtenetten.
  • De context van een warmtemodel documenteren die juridisch/economisch een backbone kan vormen voor de verdere uitrol van optimaal werkende warmtenetten.

Door deze zaken te onderzoeken, creëren we de nodige academische onderbouw om beleidsbeslissingen te nemen inzake een gedifferentieerde en gefaseerde uitrol van warmtenetten.

  • Leerstoelhouder: prof. dr. Ir. Ivan Verhaert
  • Faculteit: Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen/Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling IMDO
  • Actief: sinds 2022
  • Partners: Fluvius en Stad Antwerpen