Bauwens Michaël

Historisch en hedendaags onderzoek in de ethiek en de metafysica.

Techniek

Conceptuele analyse, gedachtenexperimenten.

Gebruikers

Brede publiek dat interesse heeft in filosofische vragen.

Trefwoorden

Christendom, Economie en ethiek, Verhouding kerk-staat, Metafysica, Filosofie, Filosofie van religie

Dromelet Catherine

Mijn onderzoek richt zich op David Hume's uiteenzetting van de epistemische en morele autoriteit van religie en samenleving. In het bijzonder analyseer ik Hume's methodologische verschuiving tussen het onderzoek naar menselijk begrip en het onderzoek naar de principes van de moraal. Ik verduidelijk de noties van nut en bijgeloof in zijn filosofische en historische werk en ik benadruk het belang van ficties in zijn theorie van de overheid. Mijn resultaten dagen traditionele interpretaties van Hume als scepticus, naturalist en atheïst uit.

Techniek

Niet van toepassing

Gebruikers

Studenten en onderzoekers in de Geschiedenis van de filosofie

Trefwoorden

Geschiedenis van filosofie

Franken Leni

Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op actuele politieke filosofie (Rawls, Dworkin, Raz, Kymlicka, Kukathas, Galston), perfectionisme versus antiperfectionisme, overheidsneutraliteit, kerk-staat regimes, onderwijs- en godsdienstvrijheid, levensbeschouwelijke vakken, en levensbeschouwelijk georiënteerde scholen. De voorbije jaren heb ik me vooral toegespitst op levensbeschouwelijk onderwijs, met bijzondere aandacht voor niet-confessioneel onderwijs over levensbeschouwingen en neutraliteit; islamonderwijs in België en in Europa; en vergelijkende studies in Religious Education. Mijn benadering hierbij is niet empirisch of theologisch, maar gebaseerd op politieke filosofie, epistemologie en religiewetenschappen.

Techniek

Theoretisch onderzoek, voornamelijk in politieke filosofie, epistemologie, religiewetenschap en internationale literatuur rond religieonderwijs en kerk-staat verhoudingen. Praktische onderwerpen zoals religieonderwijs, financieren van levensbeschouwingen, erkennen en subsidiëren van confessionele scholen, etc. worden vervolgens vanuit deze disciplines op een kritische maar ook constructieve manier geëvalueerd.

Gebruikers

Academische onderzoekers Beleidsmakers Politici Onderwijsverstrekkers en -experten Journalisten

Trefwoorden

Onderwijsbeleid, Grondwet, Staatssteun, Godsdienstonderwijs, Religieus pluralisme, Politieke filosofie, Overheidsneutraliteit en religie, Vrijheid van onderwijs, Religieuze studies, Autonomie

Hens Kristien

Ethische vragen met betrekking tot nieuwe reproductieve technologieën en genetica. Vragen met betrekking tot neurodiversiteit (autisme, ADHD...) en ouderlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Techniek

Kwalitatief onderzoek

Gebruikers

Onderzoekers, bedrijven

Trefwoorden

Epigenetica

Lemmens Willem

Geschiedenis van de moderne filosofie (17e-18e eeuw), David Hume, Meta-ethiek en morele psychologie, bio-ethiek

Techniek

Historisch onderzoek.

Gebruikers

Academisch (intra en extra-disciplinair).

Trefwoorden

Toegepaste ethiek, Moraalpsychologie, Economische filosofie, Ethiek

Levrau François

Studies: MA Psychology, MA Moral Philosophy, PhD Social Science. Research on: Multiculturalism, Political Philosophy, Integration, Social cohesion, Interculturalism, Higher Education.

Techniek

Desk research Kwalitatief onderzoek

Gebruikers

Academici, politici, media, middenveld

Trefwoorden

Burgerschap, Politieke filosofie

Loobuyck Patrick

Voordrachten, lezingen en workshops over de verhouding kerk-staat, het seculariseringsproces in het westen, tolerantie en pluralisme, de relatie levensbeschouwing - zingeving - wetenschap en levensbeschouwelijke ideeëngeschiedenis.

Techniek

Voordrachten, lezingen en workshops.

Gebruikers

- Vormingsinstellingen - Overheidsdiensten en - Middenveldorganisaties

Trefwoorden

Verdraagzaamheid en pluralisme, Verhouding wereldvisies-wetenschap, Verhouding kerk-staat, Secularisatie in het westen, Moraalfilosofie, Godsdienstwetenschappen, Radicalisering, Levensbeschouwing, Religie

Meijer Michiel

Van 2006 tot 2010 studeerde ik filosofie aan de Universiteit van Tilburg, Universiteit Leiden en Radboud Universiteit Nijmegen. In 2016 doctoreerde ik als FWO-aspirant aan de Universiteit Antwerpen met een proefschrift over de verhouding tussen ethiek, filosofische antropologie en ontologie in de filosofie van Charles Taylor. Van 2017 tot 2020 was ik postdoctoraal onderzoeker van het FWO aan UAntwerpen. Mijn onderwijs- en onderzoeksinteresses bevinden zich op de grensgebieden tussen ethiek, hermeneutiek, filosofische antropologie, metafysica en fenomenologie.

Techniek

Kernwoorden: metaethiek, herbetovering, niet-naturalisme, moreel realisme, morele fenomenologie, morele ontologie.

Gebruikers

Doelgroepen die te maken hebben met filosofische vraagstukken over ethiek

Trefwoorden

Hermeneutiek, Filosofische antropologie, Metaethiek, Ethiek, Metafysica

Schaubroeck Katrien

Vragen uit de morele psychologie en meta-ethiek, met een focus op morele emoties en de verhouding tussen liefde en moraliteit. Vragen uit de feministische filosofie, vooral de feministische ethiek en feministische epistemologie Interdisciplinair onderzoek binnen het domein van health humanities (autisme, abortus, levenseinde)

Techniek

conceptuele analyse reflectie uit de leunstoel kritiek van fundamenten literatuurstudie

Gebruikers

academische filosofen brede publiek

Trefwoorden

Verantwoordelijkheid, Autisme, Liefde, Vooroordelen, Emoties

Van Liedekerke Luc

Bedrijfsethiek, duurzaam ondernemen, duurzaam investeren

Techniek

Vooral conceptuele analyse met occasioneel gebruik van kwalitatieve en kwantitatieve data analyse

Gebruikers

Bedrijven, finaciële actoren, beleidsmakers in het domein van duurzaamheid, NGO's

Trefwoorden

Duurzaam investeren, Ethiek, Duurzame groei