Onderzoeksmissie

Het Centrum voor Demografie, Familie en Gezondheid is een onderzoekscentrum dat fundamenteel en beleidsvoorbereidend onderzoek uitvoert binnen de sociale demografie en de sociologie van familie, welzijn en gezondheid. Door haar onderzoek wil het centrum bijdragen aan inzichten over gezinsdynamieken doorheen de levensloop met bijzondere aandacht voor gezondheid, arbeid, intergenerationele solidariteit en de impact van meso- en macrobeleid. Als speerpunten worden de thema’s gezinsvorming en –ontbinding, de combinatie arbeid & gezin en de vermaatschappelijking van de zorg aangehouden.

Het centrum hanteert hiervoor kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden die op een geavanceerde wijze ingezet worden op een ruim scala van databronnen gaande van grootschalige pan-Europese surveys over registergegevens tot diepte-interviews. Het Centrum voor Demografie, Familie en Gezondheid is met name gespecialiseerd in surveymethodologie, event history analyse en Grounded Theory methodologie. Het centrum verzamelt onder andere de Vlaamse SHARE- en SIV-gegevens en is betrokken bij het Generations & Gender Programme.  

Sinds 2015 is Centrum voor Demografie, Familie en Gezondheid erkend als excellentiecentrum van de Universiteit Antwerpen binnen het consortium FAMCARE.

Het centrum omvat volgende onderzoekslijnen:

Dataverzameling en methodologie 

In de eerste plaats vervult het centrum een methodologische rol. Voortbouwend op een lange traditie werkt het centrum mee aan diverse nationale en internationale dataverzamelingsprojecten. Zowel in CAPI-enquêtering als in post-enquêtes werd op dit domein een ruime expertise opgebouwd. Het centrum bezit ook een eigen pool aan interviewers die hiervoor ingezet kunnen worden. Daarnaast is in de loop der jaren een ruime expertise opgebouwd in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodologie en analyse. De verschillende professoren in het centrum geven in de faculteit SW en daarbuiten, cursussen onderzoeksmethodologie of statistiek. Daarnaast wordt de methodologische rol opgenomen door middel van advies en middels toegankelijke methodologische literatuur zoals de reeks MTSO-INFO en Stap in Statistiek en Onderzoek (Acco).

Familiesociologie 

De familiesociologische onderzoekslijn van het centrum concentreert zich op de studie van oorzaken en gevolgen van belangrijke levenslooptransities. In het bijzonder ligt de nadruk hierbij op de oorzaken en gevolgen van echtscheiding en op de betekenis van nieuwe samengestelde gezinnen. 

Sociale demografie 

Deze onderzoekslijn focus op transities in huishoudens, vorming van gezinnen, vruchtbaarheid en de positieve van migranten. Bijzondere aandacht gaat naar de relatie tussen demografische processen aan de ene kant en veranderende waardeoriëntaties, economisch en (sociaal) beleid aan de andere kant. Voortbouwend op de VUB-onderzoekstraditie in familievorming, wordt deze expertise verder uitgebouwd in CDFG. 

Arbeidssociologie 

Binnen de arbeidssociologische onderzoekslijn ligt de nadruk op de loopbaan van individuen en de gevolgen van transities tijdens de loopbaan op het verdere verloop van de carrière. Daarnaast wordt in het onderzoek ook aandacht besteed aan de kwaliteit van de loopbaan en de eindeloopbaanproblematiek. Op het kruispunt met de familiesociologie wordt aandacht besteed aan de combinatieproblematiek tussen gezin en arbeid. 

Sociologie van zorg en gezondheid 

Deze onderzoekslijn behandelt een breed spectrum van gezondheidsgerelateerde onderwerpen met speciale aandacht voor organisationele aspecten van gezondheidszorg (ziekenhuis- en thuiszorg), taakverschuiving en inter-professionele samenwerking in de gezondheidszorg, kwaliteit van zorg en kwaliteit van het leven, sociologie van chronische ziekten, HIV/AIDS zorg (antiretrovirale behandelingstrouw) en internationaal comparatief gezondheidssysteem-onderzoek. Deze kennis wordt toegepast in regionale, nationale en internationale (Zuid-Afrika) onderzoekssettings.