Baert Jan

In ben geïnteresseerd in hoe ecologische en evolutionaire processen beïnvloed worden door het gebruik van informatie.

Techniek

Modelleren, GPS tracking, remote sensing

Gebruikers

Beleidsmakers

Trefwoorden

Gedrag, Meeuwen

Eens Marcel

Evolutionair biologisch en moleculair ecologisch onderzoek. Veldecotoxicologisch en gedragsonderzoek bij vogels.

Techniek

- Beschrijven, analyse en interpretatie van gedragingen - Bioakoestische analyses - Moleculair-ecologische analyses - Elektrische visvangst technieken - Biomonitoring

Gebruikers

- Milieu- en natuuradministratie - Media

Trefwoorden

Biomonitoring, Veldecotoxicologie, Visecologie, Bioakoestiek, Evolutionaire ecologie

Groffen Thimo

Ik heb een achtergrond in biologie en ecologische toxicologie. Mijn interesses focussen voornamelijk op de biomonitoring van perfluoralkaanzuren (PFAS) in terrestrische en aquatische ecosystemen en de ecologische en humane risico's die zij met zich meebrengen. Momenteel onderzoek ik de ecologische en humane risico's van PFAS in (voornamelijk) Afrikaanse aquatische ecosystemen. In het terrestrische milieu ligt de focus van mijn onderzoek vooral op de biomonitoring van PFAS in de terrestrische voedselketen (bodem, ongewervelden, planten, vogels). Ik bestudeer de biobeschikbaarheid vanuit de bodem naar biota en de mogelijke effecten van PFAS accumulatie in deze organismen. Bovendien ben ik bezig met het ontwikkelen en optimaliseren van analytische methodes om PFAS in verschillende matrices te kunnen meten. In mijn vorige onderzoeken ontwikkelde ik een analytische methode voor de detectie van PFAS in diverse abiotische en biotische stalen. Daarnaast onderzocht ik de verspreiding van PFAS in bodem, ongewervelden en zangvogels in de buurt van een PFAS hotspot en de associaties tussen deze PFAS concentraties, oxidatieve stress en diverse reproductieve parameters in de zangvogels. Mijn vorige onderzoeken naar PFAS in het aquatisch milieu focusten op de verspreiding van PFAS in aquatische ecosystemen in Afrika.

Techniek

- Ontwikkeling en uitvoering van analytische methodes voor de analyse van PFAS in biotische en abiotische stalen. - Onderzoeken van biobeschikbaarheid, bioaccumulatie en toxiciteit van PFAS in aquatische en terrestrische ecosystemen.

Gebruikers

Iedereen (overheidsinstellingen, universiteiten, industrie, etc.) met interesse in de beschikbaarheid, bioaccumulatie en toxiciteit van PFAS in het milieu.

Trefwoorden

Ecosysteem (aards), Milieuvervuiling, Milieutoxicologie, Perfluorverbindingen, Aquatische ecosystemen

Grunst Andrea

Mijn onderzoek is gericht op de aviaire gedragsecologie, de instandhoudingsecologie en de stedelijke ecologie. Ik concentreer me vooral op de manier waarop blootstelling aan antropogene verstorende factoren, waaronder chemische vervuiling en directe menselijke verstoring, de gedragskenmerken, levensgeschiedenissen en de conditie van vogels beïnvloeden. Ik ben vooral geïnteresseerd in hoe antropogene verstoringen de snelheid van senescentie en de expressie van seksuele signalen beïnvloeden. Bovendien ben ik ook geïnteresseerd in hoe stedelijke omgevingen van invloed zijn op vogelpersoonlijkheden, zoals gedefinieerd door consistente individuele gedragsverschillen. -------------------------------------------------------------------------------- Mijn onderzoek is gericht op de aviaire gedragsecologie, de instandhoudingsecologie en de stedelijke ecologie. Ik concentreer me vooral op de manier waarop blootstelling aan antropogene verstorende factoren, waaronder chemische vervuiling en directe menselijke verstoring, de gedragskenmerken, levensgeschiedenissen en de conditie van vogels beïnvloeden. Ik ben vooral geïnteresseerd in hoe antropogene verstoringen de snelheid van senescentie en de expressie van seksuele signalen beïnvloeden. Bovendien ben ik ook geïnteresseerd in hoe stedelijke omgevingen van invloed zijn op vogelpersoonlijkheden, zoals gedefinieerd door consistente individuele gedragsverschillen

Techniek

Ik heb technische expertise op het gebied van methoden voor onderzoeksvragen in vogelgebieden, waaronder banding, mistnetting en het verzamelen van gedragsobservatie bij vogels. Bovendien heb ik ook uitgebreide ervaring met laboratoriummethoden die worden gebruikt in ecofysiologische studies, met name inclusief het uitvoeren van qPCR om de lengte van telomeren te meten en het gebruik van spectrofotometrie om kleuring van verenkleed te meten. Ik heb ook ervaring met het meten van chemische contaminanten en het uitvoeren van complexe statistische analyses in R.

Gebruikers

Mijn onderzoek is van belang voor gedrags-ecologen die geïnteresseerd zijn in fundamentele evolutionaire en gedragsprocessen, en voor milieubeschermers en stedenbouwkundigen.

Trefwoorden

Stedelijke ecologie, Seksuele signalering, Vogelpersoonlijkheden, Ecotoxicologie, Gedragsecologie

Grunst Melissa

Mijn onderzoek betreft het effect van natuurlijke en antropogene verstoringsfactoren op de fysiologie, het gedrag en de processen van veroudering. De huidige projecten richten zich op het effect van antropogeen licht en geluidsvervuiling op telomeren, oudergedrag en overleving. Daarnaast onderzoek ik de effecten van geluidsoverlast op slaapgedrag.

Techniek

Ik heb expertise met het meten van stresshormonen via radio-immunoassays, qPCR om de lengte van telomeren te meten, oxidatieve stress-assays, het meten van seksuele kleuring via spectrofotometrie en het opnemen en analyseren van aviaire vocalisaties. Ik ben ook bedreven in veldtechnieken in de vogelecologie, waaronder mistgaas, nesten en bloedmonsters.

Gebruikers

Gedragsecologen, Studenten, Conservation Planners

Trefwoorden

Senescentie, Stedelijke verstoring, Stressfysiologie

Lopez Antia Ana

Mijn expertisedomeinen zijn ecotoxicologie, beoordeling van milieurisico’s en conservatie. Eén van de lijnen binnen mijn onderzoek spitst zich toe op de risico’s van pesticide behandelde zaden voor vogels. Behandeling van zaden is een algemeen gebruikte methode om gewassen te beschermen, maar vormen tevens een risico voor vogels en zoogdieren die zaden hebben als voorname voedselbron. In mijn doctoraatsproject beschreef ik de toxicologische effecten van verteerde zaden die behandeld werden met pesticiden (insecticiden en fungiciden) op de gezondheid en reproductief succes van rode patrijzen (Alectoris rufa). Een tweede doel was om het risico in te schatten van blootstelling van patrijzen aan behandelde zaden in het veld. Momenteel onderzoek ik de negatieve effecten van perfluoralkyl componenten op vogels. Deze componenten hebben een brede waaier aan toepassingen zoals oppervlaktelagen van tapijten, textielkleuringen, afweermiddelen, inpakpapier en brandvertragers. Het frequent gebruik van perfluoralkyl componenten, samen met hun hoge persistentie, heeft geresulteerd in een globale contaminatie van zowel omgeving, dieren als mensen. De alomtegenwoordigheid van deze componenten staat is scherp contrast met de beperkte hoeveelheid informatie van hun effecten op organismen. Met dit project willen we zowel het toxiciteitsmechanisme van perfluoralkyl componenten begrijpen, alsook de biologische gevolgen nagaan van blootstelling aan de dosis in de hedendaagse omgeving. Voor mijn doctoraal onderzoek werkte ik vijf jaar in de Ebro Delta als ornitholoog en vogelringer.

Techniek

Gebruikte veldtechnieken: Vogels vangen (mistnetten, fuiken, nestkasten), biometrie, ringen, bloed / vet / stuitklier olie bemonsteren (niet destructief) / uitwerpselen / braakballen verzamelen. Gebruikte laboratorium technieken: chromatografie (HPLC-MS, GC-MS), spectroscopie (AA), ELISA, genetische analyses (PCR), genomics en transcriptomics (RT-PCR). Deze technieken werden gebruikt om de volgende analyses uit te voeren: Toxicologische analyses: pesticiden, PFAAs, rodenticiden, metalen. Antioxidanten en oxidatieve stress parameters: totaal niet-enzymatisch antioxidant capaciteit (TAC), glutathione peroxidase (GPX) / superoxide dismutase (SOD) / catalase (CAT) activiteit / proteïne carbonylen, vet peroxidase (MDA), gereduceerd (GSH) en geoxideerd glutathion (GSSG), vitaminen (retinol, α-tocopherol) en carotenoïden (zeaxanthine en luteine). Immuun parameters: aangeboren immuun parameters (agglutinatie, lysis, haptoglobine concentraties en nitraatoxide concentraties), cellulaire immuunrespons (phytohemagglutinine (PHA) huidtest), humorale immuunrespons (haemagglutinatie test na injecteren van een antigen, SRBC). Plasma biochemie: alkaline fosfatase (ALP), alanine aminotransferase (ALT), aspartaat aminotransferase (AST), lactaat dehydrogenase (LHD), creatine fosfokinase (CPK), albumine, totaal proteïne, glucose, cholesterol, triglyceriden, calcium, magnesium, fosfor, creatinine, urea en urinezuur. Hormoon concentraties: geslachtshormonen (testosteron en oestradiol) en thyroidhormonen (thyroxine T4), triiodothyronine (T3)). Transcriptomics: RNA extractie, RT-PCR, high throughput sequencing. Andere metingen: moleculaire geslachtsbepaling bij vogels, acetylcholinesterase activiteit (AChE).

Gebruikers

Andere onderzoekers. Industrie (chemische industrie om studies uit te voeren over de effecten van verontreinigende stoffen bij vogels).

Trefwoorden

Wildlife, Toxicologie, Conservatie, Risicoanalyse, risicobeoordeling

Müller Wendt

Bewegingsecologie: studie van foerageergedrag, migratie en ouderzorg. Gedragsecologie: studeren van de effecten van natuurlijke selectie op experimenteel gemanipuleerde kenmerken bij wilde dieren. Evolutionaire ecologie: onderzoek naar de oplossing van intra-familiale conflicten, fenotypische plasticiteit en co-adaptatie, onder andere via artificiële selectie experimenten.

Techniek

GPS tracking, Gedragsobservaties en analyses, Immunologische analyses, Hormoon analyses (bloedstalen of andere weefsels), Moleculair genetische analyses

Gebruikers

Natuurbescherming, Overheden, Landbouw, Media

Trefwoorden

Familieaangelegenheden, Habitatbeheer, Natuurlijke selectie

Pinxten Annie

Vakdidactieken Biologie en Natuurwetenschappen Lerarenopleiding Misconcepties rond evolutie, gedrag van mensen en dieren in het secundair en hoger onderwijs Onderzoekscompetenties in het secundair onderwijs Gedragsecologisch- en Ecotoxicologisch onderzoek bij zangvogels

Techniek

onderzoek aan de hand van vragenlijsten

Gebruikers

leerkrachten biologie en wetenschappen

Trefwoorden

School onderzoek, Schoolfunctionering, Natuurlijke selectie

Raap Thomas

Fysiologisch en gedragsonderzoek bij vogels.

Techniek

Gedragsonderzoek op vogels.

Gebruikers

Ecologische onderzoekers

Trefwoorden

Lichtpollutie