Baert Jan

In ben geïnteresseerd in hoe ecologische en evolutionaire processen beïnvloed worden door het gebruik van informatie.

Techniek

Modelleren, GPS tracking, remote sensing

Gebruikers

Beleidsmakers

Trefwoorden

Gedrag, Meeuwen

Eens Marcel

Evolutionair biologisch en moleculair ecologisch onderzoek. Veldecotoxicologisch en gedragsonderzoek bij vogels.

Techniek

- Beschrijven, analyse en interpretatie van gedragingen - Bioakoestische analyses - Moleculair-ecologische analyses - Elektrische visvangst technieken - Biomonitoring

Gebruikers

- Milieu- en natuuradministratie - Media

Trefwoorden

Biomonitoring, Veldecotoxicologie, Visecologie, Bioakoestiek, Evolutionaire ecologie

Evens Ruben

- Dutch version to be updated - Starting my own research trajectory in 2009, I have shown independence and urge to reach professional maturity. What started as a conservation-based research trajectory, now evolved into a profound commitment to understand animal behaviour. I have designed and led research on different species in Belgium, Switzerland Afrika and Asia and collaborated with (international) scientists from other fields (biostatistics, population genetics, immunology). To support my research ideas, I have collected over 250.000 EURO of project and personal funding. The initial pioneering, labour-intensive field work to establish Nightjars as a model organism for the study of timing of animal behaviour, and recent invitations to work at prestigious research institutes are an example of my high sense of duty and my acquired scientific independence. It also shows that I possess the mental, organizational, and technical skills to successfully carry out all the objectives of the proposal. I am aware that this pioneering may have resulted in a reduction in the number of publications in recent years, although that will be largely compensated in upcoming years, hopefully in light of this FWO-fellowship. The application of state-of-the-art tracking technologies, which are highly innovative for this type of model organism, has led to the compilation of large and relatively complex datasets that require advanced statistical analysis. I have developed several methods by myself to optimize data collection and investigate new, challenging questions regarding animal behaviour. I have optimized the data-analysis protocols under the supervision of Dr. Bart Kempenaers at the Max Planck Institute for Ornithology. In the past years, I was supported and trained by a team of world-renowned scientists at prestigious institutes in order to expand my expertise in movement ecology and activity patterns by undertaking innovative and fundamental research (using cutting-edge technology). Building further on this, I will collaborate within a world-class research environment (sensory pollution, animal behaviour, physics) where I will get the freedom to undertake innovative research using nightjars as a model organism. I will become an expert on the impact of astronomical light pollution on animal behaviour, an impactful research frontier in behavioural ecology and global change.

Techniek

Nachtzwaluwonderzoek

Gebruikers

Overheid, andere onderzoekers

Trefwoorden

Lichtpollutie, Nachtzwaluw, Geolocatie

Groffen Thimo

Ik heb een achtergrond in biologie en ecologische toxicologie. Mijn interesses focussen voornamelijk op de biomonitoring van per- en polyfluoralkyl stoffen (PFAS) in terrestrische en aquatische ecosystemen en de ecologische en humane risico's die zij met zich meebrengen. Momenteel onderzoek ik vooral de verspreiding van PFAS in zowel terrestrische en aquatische ecosystemen en de ecologische en humane gezondheidsrisico's die hieraan verbonden zijn. In het terrestrische milieu ligt de focus van mijn onderzoek vooral op de biomonitoring van PFAS in de terrestrische voedselketen (bodem, ongewervelden, planten, vogels). Ik bestudeer de biobeschikbaarheid vanuit de bodem naar biota en de mogelijke effecten van PFAS accumulatie in deze organismen. Bovendien ben ik bezig met het ontwikkelen en optimaliseren van analytische methodes om PFAS in verschillende matrices te kunnen meten. In het aquatisch milieu ligt mijn focus ook op de verspreiding van PFAS in de voedselketen, de toxiciteit van PFAS in aquatische organismen, en het onderzoeken van factoren die de biobeschikbaarheid kunnen beïnvloeden. Daarnaast onderzoek ik of verschillende monitoring technieken geschikt zijn om PFAS in het aquatisch milieu te analyseren. In mijn vorige onderzoeken ontwikkelde ik een analytische methode voor de detectie van PFAS in diverse abiotische en biotische stalen. Daarnaast onderzocht ik de verspreiding van PFAS in bodem, ongewervelden en zangvogels in de buurt van een PFAS hotspot en de associaties tussen deze PFAS concentraties, oxidatieve stress en diverse reproductieve parameters in de zangvogels. Mijn vorige onderzoeken naar PFAS in het aquatisch milieu focusten zich vooral op de verspreiding van PFAS in aquatische ecosystemen in Afrika.

Techniek

- Ontwikkeling en uitvoering van analytische methodes voor de analyse van PFAS in biotische en abiotische stalen. - Onderzoeken van biobeschikbaarheid, bioaccumulatie en toxiciteit van PFAS in aquatische en terrestrische ecosystemen.

Gebruikers

Iedereen (overheidsinstellingen, universiteiten, industrie, etc.) met interesse in de beschikbaarheid, bioaccumulatie en toxiciteit van PFAS in het milieu.

Trefwoorden

Ecosysteem (aards), Milieuvervuiling, Milieutoxicologie, Perfluorverbindingen, Aquatische ecosystemen

Grunst Andrea

Mijn onderzoek is gericht op de aviaire gedragsecologie, de instandhoudingsecologie en de stedelijke ecologie. Ik concentreer me vooral op de manier waarop blootstelling aan antropogene verstorende factoren, waaronder chemische vervuiling en directe menselijke verstoring, de gedragskenmerken, levensgeschiedenissen en de conditie van vogels beïnvloeden. Ik ben vooral geïnteresseerd in hoe antropogene verstoringen de snelheid van senescentie en de expressie van seksuele signalen beïnvloeden. Bovendien ben ik ook geïnteresseerd in hoe stedelijke omgevingen van invloed zijn op vogelpersoonlijkheden, zoals gedefinieerd door consistente individuele gedragsverschillen. -------------------------------------------------------------------------------- Mijn onderzoek is gericht op de aviaire gedragsecologie, de instandhoudingsecologie en de stedelijke ecologie. Ik concentreer me vooral op de manier waarop blootstelling aan antropogene verstorende factoren, waaronder chemische vervuiling en directe menselijke verstoring, de gedragskenmerken, levensgeschiedenissen en de conditie van vogels beïnvloeden. Ik ben vooral geïnteresseerd in hoe antropogene verstoringen de snelheid van senescentie en de expressie van seksuele signalen beïnvloeden. Bovendien ben ik ook geïnteresseerd in hoe stedelijke omgevingen van invloed zijn op vogelpersoonlijkheden, zoals gedefinieerd door consistente individuele gedragsverschillen

Techniek

Ik heb technische expertise op het gebied van methoden voor onderzoeksvragen in vogelgebieden, waaronder banding, mistnetting en het verzamelen van gedragsobservatie bij vogels. Bovendien heb ik ook uitgebreide ervaring met laboratoriummethoden die worden gebruikt in ecofysiologische studies, met name inclusief het uitvoeren van qPCR om de lengte van telomeren te meten en het gebruik van spectrofotometrie om kleuring van verenkleed te meten. Ik heb ook ervaring met het meten van chemische contaminanten en het uitvoeren van complexe statistische analyses in R.

Gebruikers

Mijn onderzoek is van belang voor gedrags-ecologen die geïnteresseerd zijn in fundamentele evolutionaire en gedragsprocessen, en voor milieubeschermers en stedenbouwkundigen.

Trefwoorden

Stedelijke ecologie, Seksuele signalering, Vogelpersoonlijkheden, Ecotoxicologie, Gedragsecologie

Grunst Melissa

Mijn onderzoek betreft het effect van natuurlijke en antropogene verstoringsfactoren op de fysiologie, het gedrag en de processen van veroudering. De huidige projecten richten zich op het effect van antropogeen licht en geluidsvervuiling op telomeren, oudergedrag en overleving. Daarnaast onderzoek ik de effecten van geluidsoverlast op slaapgedrag.

Techniek

Ik heb expertise met het meten van stresshormonen via radio-immunoassays, qPCR om de lengte van telomeren te meten, oxidatieve stress-assays, het meten van seksuele kleuring via spectrofotometrie en het opnemen en analyseren van aviaire vocalisaties. Ik ben ook bedreven in veldtechnieken in de vogelecologie, waaronder mistgaas, nesten en bloedmonsters.

Gebruikers

Gedragsecologen, Studenten, Conservation Planners

Trefwoorden

Senescentie, Stedelijke verstoring, Stressfysiologie

Lopez Antia Ana

Mijn expertisedomeinen zijn ecotoxicologie, beoordeling van milieurisico’s en conservatie. Eén van de lijnen binnen mijn onderzoek spitst zich toe op de risico’s van pesticide behandelde zaden voor vogels. Behandeling van zaden is een algemeen gebruikte methode om gewassen te beschermen, maar vormen tevens een risico voor vogels en zoogdieren die zaden hebben als voorname voedselbron. In mijn doctoraatsproject beschreef ik de toxicologische effecten van verteerde zaden die behandeld werden met pesticiden (insecticiden en fungiciden) op de gezondheid en reproductief succes van rode patrijzen (Alectoris rufa). Een tweede doel was om het risico in te schatten van blootstelling van patrijzen aan behandelde zaden in het veld. Momenteel onderzoek ik de negatieve effecten van perfluoralkyl componenten op vogels. Deze componenten hebben een brede waaier aan toepassingen zoals oppervlaktelagen van tapijten, textielkleuringen, afweermiddelen, inpakpapier en brandvertragers. Het frequent gebruik van perfluoralkyl componenten, samen met hun hoge persistentie, heeft geresulteerd in een globale contaminatie van zowel omgeving, dieren als mensen. De alomtegenwoordigheid van deze componenten staat is scherp contrast met de beperkte hoeveelheid informatie van hun effecten op organismen. Met dit project willen we zowel het toxiciteitsmechanisme van perfluoralkyl componenten begrijpen, alsook de biologische gevolgen nagaan van blootstelling aan de dosis in de hedendaagse omgeving. Voor mijn doctoraal onderzoek werkte ik vijf jaar in de Ebro Delta als ornitholoog en vogelringer.

Techniek

Gebruikte veldtechnieken: Vogels vangen (mistnetten, fuiken, nestkasten), biometrie, ringen, bloed / vet / stuitklier olie bemonsteren (niet destructief) / uitwerpselen / braakballen verzamelen. Gebruikte laboratorium technieken: chromatografie (HPLC-MS, GC-MS), spectroscopie (AA), ELISA, genetische analyses (PCR), genomics en transcriptomics (RT-PCR). Deze technieken werden gebruikt om de volgende analyses uit te voeren: Toxicologische analyses: pesticiden, PFAAs, rodenticiden, metalen. Antioxidanten en oxidatieve stress parameters: totaal niet-enzymatisch antioxidant capaciteit (TAC), glutathione peroxidase (GPX) / superoxide dismutase (SOD) / catalase (CAT) activiteit / proteïne carbonylen, vet peroxidase (MDA), gereduceerd (GSH) en geoxideerd glutathion (GSSG), vitaminen (retinol, α-tocopherol) en carotenoïden (zeaxanthine en luteine). Immuun parameters: aangeboren immuun parameters (agglutinatie, lysis, haptoglobine concentraties en nitraatoxide concentraties), cellulaire immuunrespons (phytohemagglutinine (PHA) huidtest), humorale immuunrespons (haemagglutinatie test na injecteren van een antigen, SRBC). Plasma biochemie: alkaline fosfatase (ALP), alanine aminotransferase (ALT), aspartaat aminotransferase (AST), lactaat dehydrogenase (LHD), creatine fosfokinase (CPK), albumine, totaal proteïne, glucose, cholesterol, triglyceriden, calcium, magnesium, fosfor, creatinine, urea en urinezuur. Hormoon concentraties: geslachtshormonen (testosteron en oestradiol) en thyroidhormonen (thyroxine T4), triiodothyronine (T3)). Transcriptomics: RNA extractie, RT-PCR, high throughput sequencing. Andere metingen: moleculaire geslachtsbepaling bij vogels, acetylcholinesterase activiteit (AChE).

Gebruikers

Andere onderzoekers. Industrie (chemische industrie om studies uit te voeren over de effecten van verontreinigende stoffen bij vogels).

Trefwoorden

Wildlife, Toxicologie, Conservatie, Risicoanalyse, risicobeoordeling

Messina Simone

I conducted a PhD project on the impact of forest selective logging on stress physiology of tropical birds. I have skills for mist-netting birds. I have skills in laboratory analysis of oxidative stress markers in blood, corticosterone in feathers (ELISA), screening of avian blood haemosporidian parasites. I have also have skills in the use of software R for statistical analysis (GLM, GLMM, meta-analysis), either with frequentist and bayesian approach.

Techniek

Laboratory: ELISA assay (protocol for measuring corticosterone in feathers); protocol for measuring antioxidant enzymes SOD, CAT and GPx in red blood cells. Statistic: Meta-analysis, phylogenetic GLM and GLMM. Software R and SPSS. Experimental induction of oxidative challenge in passerines.

Gebruikers

other research groups that may wish starting a collaboration. NGO involved in conservation of species and ecosystems. Environmental agencies.

Trefwoorden

Dierlijke ecologie, Ecofysiologie, Conservatiebiologie

Müller Wendt

Bewegingsecologie: studie van foerageergedrag, migratie en ouderzorg. Gedragsecologie: studeren van de effecten van natuurlijke selectie op experimenteel gemanipuleerde kenmerken bij wilde dieren. Evolutionaire ecologie: onderzoek naar de oplossing van intra-familiale conflicten, fenotypische plasticiteit en co-adaptatie, onder andere via artificiële selectie experimenten.

Techniek

GPS tracking, Gedragsobservaties en analyses, Immunologische analyses, Hormoon analyses (bloedstalen of andere weefsels), Moleculair genetische analyses

Gebruikers

Natuurbescherming, Overheden, Landbouw, Media

Trefwoorden

Familieaangelegenheden, Habitatbeheer, Natuurlijke selectie

Pinxten Annie

Vakdidactieken Biologie, Fysica, Chemie en Natuurwetenschappen - (i)STEM onderwijs - Wetenschappelijke geletterdheid (in evolutie) - Onderzoekscompetenties - Lerarenopleiding Gedragsecologisch- en Ecotoxicologisch onderzoek bij zangvogels

Techniek

onderzoek aan de hand van vragenlijsten

Gebruikers

leerkrachten biologie en wetenschappen

Trefwoorden

School onderzoek, Schoolfunctionering, Natuurlijke selectie