Onderzoeksmethode

Het wetenschappelijk onderzoek van de onderzoeksgroep vertrekt vanuit het klassieke juridische onderzoek dat beoogt:

  • het bestaand recht en zijn ontwikkelingen in kaart te brengen,
  • zijn precieze juridische en maatschappelijke draagwijdte te begrijpen en uit te leggen,
  • de tekortkomingen in het licht van de doelstellingen van de verschillende betrokken disciplines te analyseren,
  • voorstellen tot verbetering uit te werken.

Intradisciplinariteit of m.a.w. de wisselwerking tussen de verschillende rechtstakken staat centraal in de onderzoeksgroep. Zowel het nationale recht als het Europese en internationale recht en hun onderlinge samenhang komen hierbij aan bod, met een bijzondere aandacht voor de grondrechtelijke/mensenrechtelijke benadering van de onderzoeksvragen. Rechtsvergelijking neemt hierbij een belangrijke plaats in. Bijzondere aandacht gaat naar de maatschappelijke context waarin deze ontwikkelingen zich situeren (‘law in context’). Het recht zal waar nuttig interdisciplinair gepercipieerd worden in interactie met o.m. zijn psychologische, criminologische, sociologische, economische en historische omgeving. Bijzondere aandacht zal hierbij worden besteed aan de rechtspsychologie en het integraal veiligheidsonderzoek. Het interdisciplinaire karakter van het onderzoek laat toe  de focus te leggen op het empirisch onderzoek.

De onderzoeksgroep wenst een gezond evenwicht na te streven tussen individueel en collectief onderzoek. Ook al betreft de collectieve gerichtheid een existentiële voorwaarde voor de onderzoeksgroep en vormt het een onmisbaar element voor de eigen identiteit van de onderzoeksgroep, toch mag deze gerichtheid niet wegen op de vrije analyse en de besluitvorming van de onderzoeker. Evenmin mag de overkoepelende onderzoeksthematiek onderzoek over andere thema’s uitsluiten. Annex researchwerk kan immers bevruchtend werken voor de research binnen de centrale en overkoepelende thematiek, m.n. de optimale handhaving van de privaatrechtelijke, strafrechtelijke en sociaalrechtelijke rechtsregels.

De onderzoeksgroep wil diverse types van wetenschappelijk onderzoek aantrekken, voortzetten en opstarten. Dit is nodig gelet op de diversiteit van de disciplines die de onderzoeksgroep overkoepelt. De dimensies en de finaliteit van rechtswetenschappelijk onderzoek zijn per definitie erg gevarieerd. De onderzoeksgroep zal zowel focussen op fundamenteel onderzoek (met inbegrip van doctoraatsonderzoek) als op praktijkgericht of beleidsondersteunend onderzoek (dat o.i. ook fundamenteel onderzoek kan zijn). Uit het wetenschappelijk onderzoek vloeien automatisch publicaties (artikelen in tijdschriften, edited volumes, hoofdstukken in boeken, noten,…) en congressen voort. 

De onderzoeksgroep wenst ook een gezond evenwicht na te streven tussen nationale en internationale publicaties. Internationalisering binnen het onderzoek is een belangrijk gegeven. Niettemin moet worden benadrukt dat de koepelthematiek zich uit zijn aard voor een substantieel deel zal lenen tot nationaalrechtelijk gerichte publicaties.