Ontwerp­wetenschappen

Refereren

Refereren - tentoonstelling

In dit project gaat Dirk Janssen op zoek naar de rol en de betekenis van het refereren in het artistieke proces. Met de bedoeling om het gebruik van referenties zichtbaar en bespreekbaar te maken, heeft hij naast een literatuurstudie, gesprekken gevoerd met negen kunstenaars, waaronder ook architecten*.  Deze gesprekken hebben geleid tot brieven waarin hij hun gebruik van referenties beschrijft en analyseert.

De tentoonstelling REFEREREN bevat negen beeld-schikkingen als resultaat van de gesprekken met de negen kunstenaars/architecten. Naast deze primaire schikking tonen Kate Kerkhofs en Pieterjan Maes (masterstudenten architectuur) ook een her-schikking, een shuffle die beeldverwantschappen zoekt tussen het materiaal van de verschillende tafels.

Op basis van de brieven en de literatuurstudie is een eerste taxonomische (her-)schikking gemaakt als basis voor verdere exploratie. Ze wordt gepubliceerd in ONTO-03 samen met de brieven en een beeldessay van Maximiliaan Royakkers.
 

  • Steven Aalders, Jantje Engels en Marius Grootveld, John Körmeling, Jasper Rigole, Dirk Somers, Koen Van Bockstal, Benjamin Verdonck, Leon Vranken, Erik Wiëers

English version

In this project Dirk Janssen goes in search of the role and meaning of referring in the artistic process. With the intention of making the use of references visible and open to discussion, he has, in addition to a literature study, held discussions with nine artists, including architects *, on this subject. These conversations have led to letters describing and analyzing their use of references.

The exhibition REFERRING contains nine image arrangements as a result of the conversations with the nine artists / architects. In addition to this primary arrangement, Kate Kerkhofs and Pieterjan Maes (master students of architecture) also show a re-arrangement, a shuffle, that seeks image relationships between the material on the different tables.

Based on the letters and the literature study, a first taxonomic arrangement was made as the basis for further exploration. It will be published in ONTO-03 together with the letters and a image essay by Maximiliaan Royakkers.