Onderzoeksgroep

Economie

Corporatisme in het macro-economische beleid. 01/10/2005 - 31/12/2007

Abstract

De bestaande literatuur over de werking van het corporatistisch model van macro-economisch beleid wordt in twee opzichten uitgebreid. Vooreerst wordt het belang bestudeerd van asymmetrische informatie bij de onderhandelingen tussen de betrokken partijen. Vervolgens wordt ook het budgettair beleid van de overheid bij de analyse betrokken. Deze betere theorievorming moet uiteindelijk leiden tot een betere specificatie van de onderzochte empirische relaties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Europese loonflexibiliteit: een vergelijkend internationaal onderzoek naar de determinanten 01/01/2004 - 30/12/2007

Abstract

Het hoofddoel van dit onderzoek bestaat uit een analyse van de werking en de evolutie van de arbeidsmarkten in het eurogebied. Dit gebeurt aan de hand van een econometrische schatting van de looncurves in de deelnemende landen, gebruik makend van een consistente micro-economische databank voor de periode 1985-1998. Dit is een belangrijke beleidsvraag, vermits het succes van de EMU cruciaal afhankelijk is van de wijze waarop de nationale arbeidsmarkten binnen de EMU opereren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Kapitaalmobiliteit, financiële kwetsbaarheid en de transitie van Centraal- en Oost-Europese landen naar de EMU. 01/10/2003 - 31/12/2004

Abstract

Dit onderzoeksvoorstel focusseerdt op de monetaire en financiële risico's voor de 8 Centraal- en Oost-Europese landen (CEEC) in de periode tussen hun toetreding tot de EU en het EMU-lidmaatschap.. Het omvat: 1. Een 'assessment' van de financiële kwetsbaarheid van CEEC. In dit luik onderzoeken we de impact van 'twin deficits' (deficit op de lopende rekening én een budgettair tekort) op de kwetsbaarheid van CEEC voor wisselkoerscrisissen. 2. De doelstelling van het econometrisch luik van dit onderzoek is de sensitiviteit inschatten van budgettaire consolidatie in de 8 CEEC voor buitenlandse kapitaalbewegingen. Het mode van Von Hagen, Hallet and Strauch (2001) kan daarbij als referentiebasis gebruikt worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Werkgelegenheidseffecten van de invoering van de Europese Monetaire Unie 01/10/1997 - 30/09/2001

Abstract

In dit onderzoek gaan we na welke directe en indirecte invloed de invoering van de Europese eenheidsmunt uitoefent op de determinanten van de vraag naar en het aanbod van arbeid en zodoende op de hoogte en de stabiliteit van de natuurlijke werkloosheidsgraad. Speciale aandacht wordt besteed aan de veranderingen in de arbeidsmarktinstituties en aan het strategisch gedrag van economische agenten onder invloed van de gewijzigde omgeving.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Werkloosheid, werkgelegenheid en de EMU 01/10/1997 - 31/03/1998

  Abstract

  Dit onderzoeksproject wil de invloed op de werkloosheid en de werkgelegenheid per EU-land opsplitsen in drie deeleffecten, nl. het effect dat het gevolg is van de maatregelen die vereist zijn om te voldoen aan de convergentiecriteria van Maastricht ('convergentie-effect'), het effect van het invoeren van de monetaire unie en de eenheidsmunt ('EMU-effect') en het effect dat voortkomt uit een aantal andere factoren zoals arbeidsmerktinstituties (centralisatiegrad van llononderhandelingen, syndicalisatiegraad, ontslagregelingen, werkloosheidsuitkeringen), reële rentevoeten, handel en innovatie. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een arbeidsmarktmodel met variabele coëfficiënten.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Eindredactie van de teksten voor de cursus 'Inleiding in de Belgische Economie' 01/07/1995 - 31/12/1995

   Abstract

   Eindredactie van de cursus 'Inleiding tot de Belgische Economie' t.b.v. de Open Universiteit.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    World-wide growth prospects for the coming decade. Wereldomvattend groei-verwachtingen voor het komend decennium. 01/06/1995 - 31/08/1995

    Abstract

    Het doel van deze studie is de ontwikkeling van een bruikbaar referentiekader dat consistent is met de economische groeitheorie en op basis waarvan middellange en lange termijn-groeivooruitzichten voor BBP en BBP/capita kunnen worden bekomen. Na een overzicht te hebben gepresenteerd van de na-oorlogse groeiprestaties in verschillende landen wordt de economische theorie inzake groeideterminanten samengevat. //..Vervolgens worden de kwantitatieve gegevens i.v.m. de groeideterminanten getoond. Tenslotte worden groeivooruitzichten afgeleid voor een 75-tal landen, gebaseerd op de beschikbare doorsnede regressieresultaten.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Het ontwikkelen van teksten voor delen 2 en 3 van de cursus 'Inleiding in de Belgische Economie' 01/11/1994 - 31/10/1995

     Abstract

     De bedoeling van dit onderzoek is de aanpassing voor België te verwezenlijken van een tweetal cursusdelen van de Open-Universiteit cursus 'Inleiding in de Nederlandse economie' (Open Universiteit, Heerlem, 1993)

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Fiscaliteit,parafiscaliteit en de werking van de arbeidsmarkt in Belgie 01/09/1992 - 31/12/1995

      Abstract

      Het onderzoek wil nagaan op welke wijze en in welke mate de fiscaliteit en de parafiscaliteit de arbeidsvraag, het arbeidsaanbod en de loonvorming in de Belgische economie beinvloeden en wat hiervan de weerslag is op de werkgelegenheid.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Economische structuur en economisch beleid in kleine open economieen (domeinonderzoek). 01/11/1988 - 31/10/1995

       Abstract

       De bedoeling van dit project is de uiteenlopende economische prestaties van kleine open economieen te verklaren in functie van de structurele verschillen tussen de bestudeerde landen enerzijds en de verschillen in het gevoerde beleid anderzijds. Vandaaruit kan de effectiviteit en efficientie van beleidsmaatregelen nader bekeken worden.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)