Onderzoeksgroep

Rechtshandhaving

Onderzoek met betrekking tot de, in het kader van de strategische visie Defensie, uitgewerkte beleidsvoorstellen in het domein van de medische operationele steun en van de arbeidsgeneeskunde. 15/03/2017 - 31/12/2017

Abstract

Dit onderzoek maakt deel uit van de audit 'Medische operationale steun en arbeidsgeneeskunde' die op vraag van de Minister van Defensie in uitvoering van de 'De Strategische Visie voor Defensie' werd uitgevoerd. De audit omvat twee luiken - enerzijds de medische operationele steun (inclusief het militair hospitaal) en anderzijds de organisatie van de arbeidsgeneeskunde - en negen onderzoeksvragen. Een onderbouwd antwoord op alle vragen vereist een multidisciplinair onderzoek. De juridische vragen zijn:  Evaluatie van het voorstel tot rationalisatie en optimalisatie van de arbeidsgeneeskunde binnen Defensie, via een bredere samenwerking met interne en externe partners (zoals IDPBW, EDPBW, medewerkers andere FOD, …) met als doel het verzekeren van een kwalitatieve arbeidsgeneeskunde op een kostenefficiëntere manier, aangepast aan de operationele noden van Defensie en rekening houdend met de specificiteit van het militaire beroep  Het in kaart brengen van de noodzakelijke wettelijke aanpassingen om de voorstellen tot rationalisatie te kunnen verwezenlijken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Duurzaam omgaan met menselijk kapitaal. 01/05/2015 - 31/12/2015

Abstract

De voorbije 3 jaren werkten de vakbonden en de Universiteit Antwerpen samen in een ESF project over Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO). Dit samenwerkingsverband ontwikkelde instrumenten voor syndicale medewerkers en syndicaal afgevaardigden. De instrumenten staan de vakbonden bij in het detecteren, analyseren en omgaan met IAO processen in de ondernemingen. Een innovatieve sociale dialoog over arbeidsorganisatie kwam tot stand. De methode hiertoe was enerzijds deskresearch. Een periode waarin de belangrijkste literatuur over IAO werd doorgenomen. Anderzijds organiseerden de projectpartners verschillende lerende netwerken met délégués. De délégués kwamen uit ondernemingen waar IAO processen plaatsvonden. Tijdens de lerende netwerken wisselden de délégués ervaringen uit. Het proces werd bewaakt door een panel van experten. Academici en beleidsmakers evalueerden en bouwden mee aan het ontwikkelde materiaal. Het IAO project werd geselecteerd tot ESF ambassadeur 2015. Als prijs kregen we extra tijd en middelen om de bevindingen van het project te verspreiden in een nieuw project dat de naam 'duurzaam omgaan met menselijk kapitaal' kreeg.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project website

  De meerwaarde van het coöperatief ondernemingsmodel voor huidige en toekomstige maatschappelijke behoeften - VIONA. 15/02/2011 - 31/05/2011

  Abstract

  Aanlyse van de juridische vormen voor en regelgeving ten aanzien van het coöperatief ondernemen in Europa, met specifieke aandacht voor legal issues die een invloed kunnen hebben op de geschiktheid van deze vormen om een antwoord te bieden op hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Onderzoeks- en consultancy activiteiten ter voorbereiding van de Vlaamse deelname aan het Europees thematisch netwerk sociale economie. 15/02/2011 - 16/03/2011

   Abstract

   Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds ESF. UA levert aan ESF de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Er Terug-zijn³ - Re-integratie van sub-acute arbeidsongeschikte werknemers als aanbod binnen de dienstverlening van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. 01/09/2010 - 31/12/2012

    Abstract

    Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IDEWE vzw. UA levert aan IDEWE vzw de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Verbonden in Veiligheid. 01/10/2009 - 01/09/2012

     Abstract

     Doelstelling: met het bedrijfsleven als hart van de veiligheidsopleidingen komt innovatie van het transnationaal veieligheidsonderwijs tot stand. In op elkaar aansluitende (deels) nieuw te vormen opleidingen werken bedrijfsleven en overheid samen met hogescholen en universiteiten in de havenregio en Maintenance Valley als voorbeeld voor de bredere omgeving.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      De liberalisering van de arbeidsmarkt: een existentiële bedreiging voor het sociaal recht. De onderaanneming: de ultieme vorm van sociale dumping? 01/01/2007 - 31/12/2010

      Abstract

      De mondialisering en de Europeanisering van de economische verhoudingen genereren een liberalisering van de arbeidsmarkt. Gebruik makend van Europese communautaire regelgeving, inzonderheid i.v.m. vrij verkeer van diensten, hebben grensoverschrijdende onderaannemingspiramides het licht gezien. In de mate dat de onderaanneming een situatie van schijnzelfstandigheid afdekt, brengen deze constructies de sociale correcties aan de vrije arbeidsmarkt in het gedrang. Het onderzoek strekt ertoe een beter juridisch inzicht te brengen in deze mechanismen teneinde de beleidsvoerders juridische remedies aan te reiken.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Onderzoek betreffende oneerlijke concurrentie door buitenlandse ondernemingen. 01/02/2006 - 31/01/2007

       Abstract

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Onderzoek naar een aangepast statuut voor gidsen en reisleiders. 01/01/2006 - 28/02/2007

        Abstract

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Naar een vlottere aanpasbaarheid van arbeid in loondienst: premisse van een duurzaam beleid van vastheid van betrekking? 01/05/2005 - 30/04/2009

         Abstract

         Het project beoogt het arbeidsconcept juridisch in te vullen en te positioneren, rekening houdend met de moderne noden en realiteiten. Uitgangspunt is de vraag in hoeverre de arbeid verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, momenteel aanpasbaar is. Het doel is vervolgens aan te geven welke pistes de regelgever kan volgen om te komen tot een grotere flexibiliteit, zonder aan de vastheid van betrekking van de werknemer te raken.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Het begrip "loopbaan". 01/03/2003 - 30/09/2005

          Abstract

          De doelstelling van dit project behelst het identificeren van de hedendaagse loopbaantransities en de bijhorende determinerende factoren. In tegenstelling tot de traditionele rechtlijnige loopbaan, kenmerkt de nieuwe loopbaan zich door een sequentie van jobopportuniteiten in meerdere organisaties en de samenhang met andere levenssferen. Zowel de wetenschap als het beleid heeft belang bij een gedegen kennis van de inhiberende en faciliterende factoren van een beroepsloopbaan. Twee fasen zullen doorlopen worden. In de eerste fase worden negen golven van de PSBH-data (1992-2000) vanuit arbeidssociologisch perspectief geanalyseerd om een globaal beeld te schetsen van de loopbaanmobiliteit van de respondenten. De tweede fase bestaat uit twee luiken. De determinanten van de beroepsloopbaan worden zowel op het bedrijfs- als het sociaalrechtelijke niveau onder de loep genomen. Dit proces resulteert in een herdenken van het maatschappelijke en juridische loopbaanconcept.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

          Studie naar aspecten van internationale detachering. 01/01/1993 - 31/12/1993

          Abstract

          Theoretische en praktische benadering van arbeidsrechterlijke, sociaalzekerheidsrechterlijke en fiscaalrechterlijke aspecten van internationale detachering.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)