Onderzoeksgroep

Bio-imaging

Expertise

Instrumentatie (MRI + anaesthesie + fysiologische monitorring) en beeld/data verwerkingssoftware voor in vivo moleculaire, functionele, fysiologische en anatomische neuro MRI van kleine proefdieren (muizen, zangvogeltjes, vissen).

Upgrade van 9.4T Bruker BioSpec MRI-scanner naar Avance NEO hardware-architectuur. 01/05/2020 - 30/04/2024

Abstract

Upgrade van de hardware van ons huidig 9.4T MRI systeem van Bruker zal ons toelaten alle niewe Bruker software paketten te implementeren. Dit zal ons in staat stellen om state of the art MRI experimenten uit te voeren ter hoogte van de hersenen van kleine proefdieren zoals muizen, ratten en zangvogels.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Neurobiologische predictoren en sociale versterkers van vocaal leren. 01/10/2019 - 30/09/2023

Abstract

Net zoals spraakontwikkeling in mensen, wordt het zangleerproces in zangvogels zeer sterk beïnvloed door de manier waarop volwassenen met elkaar en met hun nakomelingen interageren. Hoewel de belangrijkheid van deze sociale interacties alom bekend zijn, blijft de neurobiologische basis van zulke sociale facilitatie van leren tot op heden onbekend. Zeer recent ontdekten we dat de uiteindelijke accuraatheid van het zangleerproces al zeer vroeg in het leven van de jonge vogeltjes voorspeld kan worden op basis van de structurele eigenschappen van de hersengebieden die instaan voor de verwerking van auditieve stimuli. Gebaseerd op deze recente bevindingen trachten we in dit project (1) de neurobiologische basis van de voorspelling te identificeren; (2) te ontrafelen welke hersennetwerken instaan voor de verwerking van de sociale aspecten van zangleren; en (3) de functionele en structurele connectiviteit te meten tussen de auditieve hersenregio waar de voorspelling gemaakt wordt en de rest van de hersenen om zo inzage te krijgen in de manier waarop die verschillende netwerken interageren. Hierbij maken we gebruik van geavanceerde magnetische resonantie beeldvormingsmethoden (MRI) die toelaten om in jonge vogels herhaaldelijk enerzijds de structurele eigenschappen en connectiviteit van de hersenen te kwantificeren en anderzijds te onderzoeken welke hersenregio's geactiveerd worden onder de impuls van een video opname van een tutor (zangleermeester) in een specifieke sociale situatie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Hoe de interactie tussen neuronenpopulaties in de basale voorhersenen de hersenstaat bepaalt en hoe dit veranderd is in de ziekte van Alzheimer. 01/10/2018 - 30/09/2022

Abstract

Een verbeterde levenskwaliteit tijdens de laatste decennia heeft geleid tot een langere levensverwachting. Dit werd vooral bekomen door vooruitgang in translationeel onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe therapeutische middelen. Het nadeel is dat hoge leeftijd een van de belangrijkste risicofactoren is voor dementies en neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer, gekarakteriseerd door een belangrijke afname in cognitieve functies (bv. korte en lange termijn geheugenverlies) en een verstoorde regulatie van hogere corticale functies (bv. verstoord beslissingsvermogen en denken). De pathologische conditie van deze aandoeningen is van die aard dat het de alledaagse activiteit compromitteert. Een langere leeftijd heeft weinig waarde als de levenskwaliteit niet gegarandeerd kan worden. De pathogenese van Alzheimer wordt spijtig genoeg nog niet voldoende begrepen. Dit zou de reden kunnen zijn waarom de huidige beschikbare farmacologische therapieën voor deze ziekte onvoldoende zijn. De huidige behandelingen zijn puur symptomatisch en werken niet op de aanvang en progressie van de pathologie. Het is welbekend dat de cholinerge neuronen in de basale voorhersenen gevoelig zijn voor degeneratie tijdens ouder worden alsook in dementies zoals Alzheimer. "De cholinerge hypothese van geriatrische cognitieve dysfunctie" wordt ook ondersteund door de significante correlatie tussen het niveau van cholinerge depletie en de ernst van cognitieve problemen. Acetylcholine is een neuromodulator die wijdverspreid onderzocht wordt voor zijn rol in leren en geheugen, maar het is niet de enige neurotransmitter die een rol speelt in Alzheimer. In de basale voorhersenen zijn er naast cholinerge neuronen ook twee niet-cholinerge neurontypes aanwezig: GABAerge en glutamaterge neuronen. Er werd aangetoond dat dysfuncties in de glutamaterge en GABerge systemen ook betrokken zijn bij Alzheimer. Tot voor kort hebben neurowetenschappers Alzheimeronderzoek beperkt tot de studie van een enkel neurontype (hoofdzakelijk cholinerge neuronen in de basale voorhersenen), zonder rekening te houden met de mogelijke rol van niet-cholinerge neuronenpopulaties (GABAerge en glutamaterge). Het is echter heel belangrijk om de interactie tussen cholinerge en niet-cholinerge neuronen in de basale voorhersenen te ontrafelen om nieuwe strategieën voor de behandeling van Alzheimer te ontwikkelen. Het voorgestelde onderzoeksproject heeft als doel om de interactie tussen de drie verschillende neuronenppoulaties in de basale voorhersenen te onderzoeken en tot het licht te brengen hoe de cholinerge neuronenactiviteit de andere twee neurontypes in de basale voorhersenen beïnvloedt in zowel gezonde als pathologische condities. Tot nu toe is het verre van duidelijk hoe de neurale staat van de cholinerge neuronen de GABAerge en glutamaterge neuronen in de basale voorhersenen beïnvloedt en hoe deze, op hun beurt, de cholinerge neuromodulatie beïnvloeden. We stellen voor om de activiteit van de neuronenpopulaties in de basale voorhersenen te bestuderen tijdens spontane activiteit en de relatie te bepalen van de activiteit van deze drie neuronenpopulaties met functionele connectiviteit in de volledige hersenen. Dan zullen we de cholinerge neuronen in de basale voorhersenen stimuleren mbv optogenetics om te begrijpen hoe het netwerk interacties beïnvloedt en om de optimale stimulatie protocols te identificeren in een diermodel voor Alzheimer welke de netwerk staat kunnen induceren zoals gezien tijdens spontane activiteit in gezonde dieren. Om deze doelstellingen te bereiken, stellen we voor om een innovatieve en multimodale aanpak te gebruiken welke gebruik maakt van innovatieve technieken zoals fMRI tools, optogenetics en fiber-optic calcium recording. De resultaten van deze studie zullen een verbeterd begrip creëren van de neuronale netwerken in de basale voorhersenen, welke zal leiden tot nieuwe toekomstperspectieven voor de behandeling van cognitieve aandoeningen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Cholinerge en noradrenerge modulatie van geheugen en gemoedstoestand. 01/10/2018 - 30/09/2021

Abstract

De huidige therapieën voor de ziekte van Alzheimer zijn ontoereikend en nieuwe therapieën zijn nodig. Cholinerge en noradrenerge neurotransmittersystemen zijn betrokken bij de modulatie van geheugen en stemming. Een add-on effect van verhoogde noradrenerge transmissie bovenop de standaard therapie van verhoogde cholinerge transmissie is voorgesteld geweest voor Alzheimer patiënten. De interactie tussen de twee systemen is echter nog niet goed gekend. In dit onderzoek gaan we de effecten evalueren van activatie via DREADDs van 1) cholinerge neuronen in het mediale septum, 2) noradrenerge neuronen in de locus coeruleus, welke projecteren naar het mediale septum en de hippocampus, en 3) de combinatie van de cholinerge en noradrenerge neuronen. We zullen het effect van deze verschillende modulaties evalueren op gedrag (geheugen en stemming) en verschillende hersennetwerkeigenschappen in een veelbelovend rat model voor Alzheimer's ziekte en in gezonde ratten. We gaan functionele connectiviteit onderzoeken in de hersenen, oscillaties in local field potentials in de hippocampus (welke locale hippocampale netwerkeigenschappen reflecteren) en de activatiestatus in de hele hersenen gerelateerd aan sharp-wave ripples, een neuronale gebeurtenis die in de hippocampus plaatsvindt en gelinkt is aan geheugen. Ten slotte gaan we onderzoeken of vroege stoornissen in functionale connectiviteit en cerebrale bloeddoorstroming het gedrag op lange termijn kan voorspellen in onbehandelde Alzheimer ratten en of stoornissen in deze parameters de respons op behandeling (een van de drie mogelijke modulaties) kan voorspellen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Longitudinale moleculaire beeldvorming van synaptische integriteit bij de ziekte van Huntington. 01/01/2017 - 31/07/2022

Abstract

De ziekte van Huntington (HD) is een dominant erfelijke aandoening gekenmerkt door progressieve neurodegeneratie van het striatum, dat ook andere gebieden treft zoals de hersenschors. Patiënten vertonen progressief motorische, cognitieve en psychiatrische stoornissen. De symptomen beginnen gewoonlijk op middelbare leeftijd. De mutatie die verantwoordelijk is voor deze fatale ziekte is een abnormaal aantal en onstabiele CAG herhalingen in de coderende regio van het huntingtine-gen. De pathogene mechanismen waarbij het mutant huntingtine-eiwit neuronale disfunctie en celdood veroorzaakt, zijn nog niet volledig begrepen (Menalled, 2005). Er werd aangetoond dat één van de pathofysiologische kenmerken onderliggend aan het mechanisme van HD-gerelateerde onderdrukking van inhibitie de tonische activiteit van de metabotrope glutamaat receptor type 5 (mGluR5) is (Dvorzhak, Semtner, Faber, & Grantyn, 2013). Inhibitie van glutamaterge neurotransmissie via specifieke interactie met mGluRs kan interessant zijn voor zowel inhibitie van de ziekteprogressie als voor vroege symptomatische behandeling (Scheifer et al., 2004). Om de rol van glutamaterge pathways verder te onderzoeken door middel van PET-beeldvorming bij kleine proefdieren, heeft deze studie als doel verschillende Pet imaging agents te gebruiken als tracers in een knock-in muismodel van de ziekte van Huntington.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Een studie van ruimtevlucht geïnduceerde neurale plasticiteit door mdidel van geavanceerde MRI-methoden (BRAIN-DTI). 01/01/2012 - 31/12/2021

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Labo voor evenwichtsonderzoek en aerospace (LEIA)

Is melanopsine een mediator van seizoenale neuroplasticiteit in spreeuwen ? 01/10/2018 - 31/03/2021

Abstract

Licht is een belangrijke omgevingsfactor die en belangrijke rol speelt in de fysiologie van mens en dier. Er zijn twee systemen om licht te detecteren in dieren: i) het visueel systeem dat instaat voor beeldvorming (image formation = IF) en ii) het niet beeldvormend visueel systeem (Non-image-forming = NIF). NIF in zoogdieren is gemedieerd door melanopsine dat terug te vinden is in de intrinsieke fotoreceptieve retinale ganglioncellen in het oog die rechtstreeks geconnecteerd zijn met diverse hersenregio's die tussenkomen in de regeling van slaap, circadiaanse ritmes, cognitie enzomeer. Wij willen onderzoeken of en welke rol NIF speelt bij licht geïnduceerde seizoenale neuroplasticiteit in zangvogels. Hiervoor maken we gebruik van de Europese spreeuw, in vivo MRI en moleculair biologische technieken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Niet-beeldende fotoreceptie bij seizoenale vogels: een mogelijke rol bij seizoenale plasticiteit. 01/02/2018 - 30/09/2018

Abstract

Licht is een belangrijke omgevingsfactor die verschillende functies in de fysiologie van dieren aandrijft door gebruik te maken van het visueel circuit of het 'non-image forming' (NIF) circuit. In zoogdieren bestaat NIF uit intrinsiek fotosensitieve retinale ganglioncellen (ipRGCs) die melanopsine (OPN4) bevatten, die verschillende hersenregio's innerveren die verantwoordelijk zijn voor de regulatie van slaap, dag-en-nachtritme, cognitie… NIF heeft een hoge sensitiviteit voor blauw licht, aangezien blauw licht melanopsine activeert. Eveneens is licht in de vorm van foto periodieke verschillen over de seizoenen verantwoordelijk voor de seizoenale neuroplasticiteit in het zang controle systeem (SCS) van zangvogels. Dit effect van licht is mogelijk onafhankelijk van hormonen. Onze hypothese is dat NIF een onderliggende factor speelt in deze seizoenale neuroplasticiteit, aangezien het invloed heeft op verschillende hersenregio's die niet tot het visuele systeem behoren. Om dit te testen gebruiken we Europese spreeuwen, aangezien zij extensieve seizoenale neuroplasticiteit van het SCS vertonen. Eerst willen we demonstreren dat het NIF circuit bestaat in vogels, door gebruik te maken van in vivo MRI en moleculaire biologische technieken om de rol van de ogen en de hersenen te onderzoeken. Daarna zullen wij proberen de neuroplasticiteit te moduleren door de melanopsine in het NIF circuit gericht te activeren met blauw licht. De resultaten hiervan zullen voor het eerst een directe link aantonen tussen licht en neuroplasticiteit. Melanopsine is eveneens betroken in aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer, seizoensafhankelijke depressie (SAD) en nachtlicht gerelateerde problemen in steden. Op deze manier kan de interactie tussen licht, melanopsine en hun invloed op de neuroplasticiteit leiden tot meer inzicht in deze aandoeningen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Seizoenale neuroplasticiteit van de intgratie van het visuele en auditieve systeem: een in vivo MRI studie in spreeuwen. 01/10/2016 - 30/09/2019

Abstract

in dit project onderzoeken we of seizoenale neuroplastische veranderingen in sensorische netwerken van seizoenale zangvogels gepaard gaan met functionle veranderingen die leiden tot gedragswijzigingen die reproductie in de hand werken. Het onderzoek maakt gebruik van multisensory fMRI.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar de rol van schildklierhormonen in de seizoenale plasticiteit van het zangcontrolesysteem in volwassen zangvogels. 01/10/2016 - 30/09/2019

Abstract

Het is geweten dat veranderingen in testosteron concentraties tijdens het broedingseizoen een effect hebben op het zanggedrag van spreeuwen. Deze seizoenale neuroplasticiteit wordt echter niet alleen door testosteron bepaald. Schildklierhormonen spelen mogelijk ook een rol. Met dit project willen we onderzoeken hoe neuronale en/of systemische veranderingen in schildklierhormonen bijdragen tot de seizoenale neuroplasticiteit in spreeuwen. Eveneens willen we onderzoeken of deze schildklierhormonen een direct effect hebben op de neuroplasticiteit of dat ze eerder op een indirecte wijze de neuroplasticiteit veranderen door hun effect op de gonadale hormonen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

MALDI massaspectrometrie Imaging (MALDI-MSI): Het overbruggen van proteomics en beeldvorming. 01/05/2016 - 30/04/2020

Abstract

In dit project wordt een `matrix assisted laser desorption ionization time-of-flight' (MALDI-TOF) massaspectrometer aangevraagd, die uitgerust is voor massaspectrometrie gebaseerde beeldvorming. Deze techniek is speciaal ontwikkeld voor de identificatie van biomoleculen waarbij de cytologische en histologische patronen bewaard blijven. Deze nieuwe techniek, afgekort MALDI-MSI, begeeft zich op het zeer interessante en productieve raakvlak tussen massaspectrometrie en beeldvormingstechnieken. Daardoor vormt dit project de brug tussen 3 CORE faciliteiten van Universiteit Antwerpen: Center for Proteomics, Bio-Imaging lab en de Biomedical Microscopic Imaging Core. Verschillende onderzoeksgroepen, die bij elkaar gebracht zijn door een gemeenschappelijke interesse in onderzoek naar de moleculaire schade die wordt veroorzaakt door afwijkende verouderingsprocessen, zullen door het gebruik van MALDI-MSI een ganse reeks van moleculen kunnen identificeren rechstreeks op de weefselcoupes en dit gaande van kleine molecules (peptiden en metabolieten) tot grotere eiwitten. Dit is onmogelijk met andere gebruikte proteomics, metabolomics technieken en zelf meer geavanceerde beeldvormingstechnieken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Translationele Neurobiologie

Do thyroid hormones play a role in photoperiod induced neuroplasticity and neurogenesis in seasonal songbirds? 01/03/2016 - 31/08/2017

Abstract

Dit project onderzoekt de rol van Hypothalamus-Hypofyse-Schildklier(-Thyroid) hormonen in photoperiodiciteit geinduceerde neuroplasticiteit in seizoenale zangvogels en de interactie met Hypothalamus-Hypofyse-Gonadale hormonen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ultrasnelle Functionele Ultrasound Beeldvorming (fUS) voor hoge resolutie mapping van functionele connectiviteit in wakkere muizenhersenen (FUSIMICE). 01/12/2015 - 30/11/2018

Abstract

In dit project wordt een nieuwe methode (functionele Ultra Sound) ontwikkeld, getest en vergeleken met resting state functionele Magnetische Resonantie Beeldvorming voor het onderzoek van de connectiviteit van en tussen verschillende hersencircuits.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Slaap deprivatie, oplosbaar Amyloid ɴen het glymfatisch systeem. Een neurotoxische triade voor de ziekte van Alzheimer? 01/10/2015 - 07/03/2017

Abstract

De ziekte van Alzheimer is een zeer ernstige neurologische aandoening en de meest voorkomende oorzaak van dementia bij ouderen. De ziekte wordt vooral gekarakteriseerd door de vorming van kleine proteïne aggregaten in de hersenen, beter gekend als 'amyloid beta (Aβ) plaques'. Deze Aβ plaques vormen zich wanneer de oplosbare vorm van Aβ oligomeriseert, een proces dat vlotter verloopt naarmate er een hogere concentratie aan oplosbaar Aβ aanwezig is in de hersenen. Zeer recent is er een systeem ontdekt in de hersenen dat verantwoordelijk is voor het verwijderen van metabole afvalproducten uit de hersenen, waaronder dus ook het oplosbaar Aβ. Men kon aantonen dat dit systeem, genoemd het glymfatisch systeem, veel actiever is wanneer men slaapt. Dit houdt dus in dat wanneer men slaapt, het glymfatisch systeem de metabole afvalproducten opruimt die zich osptapelen tijdens de normale activiteit van de hersenen overdag. Binnen dit onderzoeksproject willen we de relatie tussen slaap (en slaapstoornissen), het glymfatisch systeem, oplosbaar Aβ en de vorming van Aβ plaques onderzoeken. Omdat men heeft waargenomen dat slaapstoornissen één van de eerste symptomen zijn in patiënten die later de ziekte van Alzheimer ontwikkelen, en omdat er een directe link blijkt te zijn tussen slaapstoornissen en de vorming van Aβ plaques, wensen we te ontrafelen welke van de 2 zich eerst voordoet en welke rol het glymfatisch systeem hier juist in speelt. Het volledig begrepen van deze factoren is uitermate interessant mits onze moderne levensstijl slaap eerder als een nodig kwaad beschouwd. Zeer veel mensen slapen te weinig op zich en andere werken nacht shiften bijvoorbeeld hetgeen kan leiden tot een slaaptekort en dus mogelijks een verhoogd risico om de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Karakterisatie van de witte hersenmaterie bij het gebruik van diffusie MRI. 01/07/2015 - 30/09/2019

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

High-throughput microscopie. 01/06/2015 - 31/12/2016

Abstract

In het kader van dit project wordt een methode tot stand gebracht om de microscopische opnames van grotere aantallen biologische stalen te automatiseren en te standaardiseren. Dit, zowel voor histologische coupes als voor celculturen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op een combinatie van optica, robotica en biologische beeldinformatica.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Biomedische Microscopische Beeldvorming en in-vivo Bio-Imaging (EGAMI). 01/01/2015 - 31/12/2020

Abstract

EGAMI staat voor Expert Group Antwerp Molecular Imaging en is het spiegelwoord van image. EGAMI clustert de internationaal erkende expertise in het domein van fundamentele en biomedische beeldvorming van vijf onderzoeksgroeps binnen de Universiteit Antwerpen: het het Bio-Imaging Lab, het Molecular Imaging Center Antwerp (MICA), de Radiology, het Laboratory for Cell Biology and Histology en het Vision Lab (voor post-bewerking van medische beelden). EGAMI's missie is om een geïntegreerd onderzoeksplatform aan te bieden dat alle aspecten van multi-modality translationeel medische beeldvorming omvat. Multi-modality verwijst naar de integratie van informatie van verschillende beeldvormingstechnieken. Binnen EGAMI is er preklinische en klinische expertise en infrastructuur voor magnetic resonance imaging (MRI), computed tomography (CT), positron emission tomography (PET) en single-photon emission computed tomography (SPECT). EGAMI heeft projecten i.v.m. toegepast biomedisch (beeldvormings)onderzoek en fundamenteel onderzoek naar beeldvormingsmethodologie. Het toegepaste biomedische onderzoek focust op de onderzoeksgebieden neuro(bio)logie (o.a. de ontwikkeling en validatie van biomarkers (en therapie evaluatie) voor de ziekte van Alzheimer, schizofrenie, multiple sclerose enz.) en op oncologie (o.a. biomarkers voor betere patiënt stratificatie en therapie monitoring). Aangezien het preklinische biomedische onderzoek van EGAMI maakt gebruik van geminiaturiseerde versies van humane beeldvormingsapparatuur (scanners) is het inherent translationeel, m.a.w. initiële bevindingen in proefdieren kunnen vertaald worden naar klinische toepassingen voor verbeterde diagnose en behandeling van patiënten ('from bench to bedside'). Naast de toepassing van beeldvorming in biomedisch onderzoek heeft EGAMI ook projecten die verbetering en optimalisatie van de beeldvormingsmethodologie beogen. De expertise van de MICA (m.b.t. de ontwikkeling van nieuwe radiotracers) en van Visielab (m.b.t. de ontwikkeling van beeldreconstructie, segmentatie en analyse algoritmes) bieden hierbij mogelijkheid voor de strategische opbouw van intellectuele eigendom.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Neuro Image-guided decodering van normale, versnelde en pathologische veroudering. 01/01/2015 - 31/12/2018

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Amyloid β en slaapproblemen, een neurotoxische pas de deux tijdens het ouder worden? 01/01/2015 - 31/12/2018

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

In vivo interleukin-13 mRNA-gentherapie voor modulatie van neuro-inflammatoire laesies: een preklinisch proof-of-concept onderzoek in het cuprizone muismodel van multiple sclerose. 01/01/2015 - 31/12/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Image-guided decodering van mechanismen in normale, versnelde en pathologische veroudering. 01/10/2014 - 30/09/2017

  Abstract

  Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  De ziekte van Alzheimer ontrafeld: de relatie tussen neuropathologie en neurocognitieve-gedragsmatige deficits, en het therapeutische belang ervan. 01/10/2014 - 30/09/2017

  Abstract

  De ziekte van Alzheimer (AD) is een progressieve hersenziekte die cognitieve veranderingen, geheugenverlies en gedragsveranderingen veroorzaakt. Neuropathologische kenmerken van AD omvatten hersenatrofie en de aanwezigheid van twee verschillende soorten eiwitaggregaties: tangles die bestaan ​​uit hyperfosforyleerde Tau en plaques bestaande uit amyloïde. Het neurodegeneratieve proces in AD wordt aanvankelijk gekenmerkt door synaptische schade, vergezeld van neuronaal verlies. Bovendien is synaptisch verlies een van de sterkste correlaties met de cognitieve beperking bij patiënten met AD. De mechanismen die ten grondslag liggen aan synaptische en cognitieve tekorten in AD blijven slecht begrepen. Om meer inzicht te krijgen in deze mechanismen, zullen we nagaan hoe de hersenen veranderen in mutante Tau-muizen en hoe Tau betrokken is bij cognitieve en gedragsprocessen en gerelateerde hersengebieden. Recente studies hebben aangetoond dat targeting Tau therapeutisch veelbelovend is. Dit wordt gedaan door verbindingen die Tau defosforyleren. De verschillende verbindingen zullen worden geëvalueerd door het correleren van gedrag met elektrofysiologische uitgangen, en state-of-the-art in situ visualisatie technieken.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Onderzoek naar het neuraal substraat van spraakontwikkeling gebruik makend van functionele MRI in het zebravink model. 01/10/2014 - 30/09/2016

  Abstract

  Zebravinken zijn een veelgebruikt dierenmodel voor de studie van taalverwerving. Zowel mensen als zebravinken kennen namelijk een sensitieve periode voor taal- en zangverwerving. In dit project worden zebravinken gebruikt voor de studie van de neurale mechanismen achter deze sensitieve periode door eenzelfde groep vogels longitudinaal op te volgen en op verschillende tijdspunten zangproductie en -perceptie te evalueren. Enerzijds zullen er zangopnames worden uitgevoerd en anderzijds in vivo functionele MRI tijdens auditieve stimulatie met verschillende soorten zang o.a. zang met verschillende sociale context. Sensori-motorisch leren in mannetjes, die leren zingen van een volwassen tutor, zal vergeleken worden met louter sensorisch leren in vrouwtjes, die niet zingen maar voor wie zang belangrijk is voor partnerkeuze. Ook het effect van sociale omgeving op zangverwerving zal onderzocht worden. Uiteindelijk kan deze studie leiden tot de identificatie van het tijdsvenster en spatiele neurale coördinaten van cruciale ontwikkelingen in de hersenen tijdens zangontwikkeling en zal zo het onderzoek van de onderliggende neurale en moleculaire mechanismen van zangontwikkeling als model voor humane taalverwerving, initiëren.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Onderzoek naar de rol van schildklierhormonen in de seizoenale plasticiteit van het zangcontrolesysteem in volwassen zangvogels. 01/10/2014 - 30/09/2016

  Abstract

  Het is geweten dat veranderingen in testosteron concentraties tijdens het broedingseizoen een effect hebben op het zanggedrag van spreeuwen. Deze seizoenale neuroplasticiteit wordt echter niet alleen door testosteron bepaald. Schildklierhormonen spelen mogelijk ook een rol. Met dit project willen we onderzoeken hoe neuronale en/of systemische veranderingen in schildklierhormonen bijdragen tot de seizoenale neuroplasticiteit in spreeuwen. Eveneens willen we onderzoeken of deze schildklierhormonen een direct effect hebben op de neuroplasticiteit of dat ze eerder op een indirecte wijze de neuroplasticiteit veranderen door hun effect op de gonadale hormonen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Het ontrafelen van de rol van neuroglobine in neuroprotectie en neuroplasticiteit. 01/10/2014 - 30/09/2016

  Abstract

  Homeostatische mechanismen in de hersenen zijn noodzakelijk voor het behoud van vitale hersenfuncties. Gezien het neuroprotectieve karakter van neuroglobine ontpopt dit zuurstofbindend eiwit zich tot potentieel sleuteleiwit in deze processen. Aan de hand van in vivo en afgeleide in vitro modellen wordt de rol van neuroglobine in neuroprotectie en 17β-estradiol geïnduceerde neuroplasticiteit en neurogenese bestudeerd om inzicht te verwerven in de onderliggende moleculaire mechanismen van deze levensnoodzakelijke en fundamentele hersenfuncties.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Studie van de interactie tussen synaptisch verlies, neuro-inflammatie en amyloid pathologie in muismodellen voor de ziekte van Alzheimer. 01/01/2014 - 31/12/2017

  Abstract

  De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie met een hoge prevalentie bij bejaarden. Amyloid pathologie en inflammatie, die toxische effecten veroorzaken t.h.v. de synapsen, zijn potentiële drijfkrachten achter deze ziekte. Het is van cruciaal belang meer inzicht te verwerven in deze vroege gebeurtenissen om de mechanismen achter de ziekte van Azheimer beter te begrijpen. In dit project focussen we ons op de interactie tussen synaptisch verlies, amyloidosis en inflammatie door gebruik te maken van rust-status functionele MRI in een muismodel voor amyloidosis.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  HPG-axis gerichte studie om synaptische stoornissen en voornaamste spelers te moduleren bij Alzheimer. 01/01/2014 - 31/12/2015

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds SAO. UA levert aan SAO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Moleculaire beeldvorming van de pathofysiologie van de hersenen (BrainPath). 01/10/2013 - 30/09/2017

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Het effect van hersen-geproduceerde oestrogenen op gedragsmatig relevante auditieve perceptie en het leren van zang (geheugen) in de volwassen zangvogel hersenen. 01/10/2013 - 22/08/2016

  Abstract

  In dit project zijn we geïnteresseerd in welke hormonale interacties (snelle neuronale en/of trage gonadale) nodig zijn om omstandigheden te creëren die de neuroplasticiteitsveranderingen toelaten bij seizoenale broedvogels. We willen achterhalen of Europese spreeuwen een meer 'juveniel' patroon van hersenconnectiviteit vertonen wanneer ze in staat zijn om nieuwe liedjes aan te leren en wanneer ze in staat zijn om bepaalde auditieve vocale signalen beter te kunnen onderscheiden. We zullen dit doen door gebruik te maken van 'real-time', niet-invasieve, in vivo beeldvormingstoepassingen (namelijk MRI) die toelaten om een individu meerdere malen te meten tijdens functionele of anatomische veranderingen van de zangvogelhersenen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Onderzoek naar de interactie tussen testosteron en schildklierhormonen en hun impact op de seizoenale plasticiteit van zangvogelhersenen. 01/01/2013 - 31/12/2016

  Abstract

  Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Hormonen en neuroplasticiteit: een op beeldvorming gebaseerde ontdekkingstocht naar moleculaire mechanismen (PLASTOSCINE). 01/10/2012 - 31/12/2017

  Abstract

  Binnen dit project gebruiken we een combinatie van in vivo beeldvorming en moleculaire technieken om te onderzoeken hoe hersenplasticiteit op cellulair vlak geregeld wordt in twee zangvogelsoorten die verschillend zijn voor wat betreft het leren van zang en neuroplasticiteit. Onze hypothese is dat de hersenplasticiteit geïnduceerd door hormonen en de omgeving minstens gedeeltelijk berust op epigenetische veranderingen in DNA methylatiepatronen, histonmodificaties (acetylatie, methylatie) en expressie van niet coderende RNAs.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Diffusion Kurtosis MRI bij neuro-ontwikkeling en neurodegeneratie. 01/10/2012 - 31/03/2016

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Janssen Pharmaceutica. UA levert aan Janssen Pharmaceutica de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Onderzoek naar het neuraal substraat van spraakontwikkeling gebruik makend van functionele MRI in het zebravink model. 01/10/2012 - 30/09/2014

  Abstract

  Zebravinken zijn een veelgebruikt dierenmodel voor de studie van taalverwerving. Zowel mensen als zebravinken kennen namelijk een sensitieve periode voor taal- en zangverwerving. In dit project worden zebravinken gebruikt voor de studie van de neurale mechanismen achter deze sensitieve periode door eenzelfde groep vogels longitudinaal op te volgen en op verschillende tijdspunten zangproductie en -perceptie te evalueren. Enerzijds zullen er zangopnames worden uitgevoerd en anderzijds in vivo functionele MRI tijdens auditieve stimulatie met verschillende soorten zang o.a. zang met verschillende sociale context. Sensori-motorisch leren in mannetjes, die leren zingen van een volwassen tutor, zal vergeleken worden met louter sensorisch leren in vrouwtjes, die niet zingen maar voor wie zang belangrijk is voor partnerkeuze. Ook het effect van sociale omgeving op zangverwerving zal onderzocht worden. Uiteindelijk kan deze studie leiden tot de identificatie van het tijdsvenster en spatiele neurale coördinaten van cruciale ontwikkelingen in de hersenen tijdens zangontwikkeling en zal zo het onderzoek van de onderliggende neurale en moleculaire mechanismen van zangontwikkeling als model voor humane taalverwerving, initiëren.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  VECTor/CT: simultane PET/SPECT/CT scanner voor kleine dieren. 28/06/2012 - 31/12/2017

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Beeldvorming van neuroinflammatie bij neurodegeneratieve aandoeningen (INMIND). 01/03/2012 - 28/02/2018

   Abstract

   Dit EU project (INMiND) omvat onderzoek naar moleculaire mechanismen die neuro-inflammatie en neurodegeneratie verbinden. Hierdoor zullen we nieuwe biologische merkers voor geactiveerde microglia identificeren, die zowel diagnostische als therapeutische interessant kunnen zijn. Finaal hoopt INMiND om deze inzichten te kunnen vertalen naar toepassingen voor patiënten.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   MULTIMAR: Multidisciplinaire magnetische resonantie. 01/01/2012 - 31/12/2016

   Abstract

   MULTIMAR of Multidisciplinaire Magnetische Resonantie omvat een netwerk van 10 Vlaamse en 9 'internationale' onderzoeksgroepen die actief zijn in multidisciplinair en complementair onderzoek waarbij onderzoekstechnieken centraal staan die allen uitgaan van het fenomeen van magnetische resonantie. Deze groepen vormen een multinodaal netwerk georganiseerd rond electron magnetische resonantie (EMR, Prof. Van Doorslaer UA coördinator), nucleaire magnetische resonantie (NMR, Dr. N. Van Nuland, coördinator) en (niet-klinische) biomedische magnetische resonantie (Prof. U. Himmelreich, coördinator). De verdere versterking en verbreding van de samenwerking in magnetisch resonantie onderzoek binnen Vlaanderen wordt ondersteund door verschillende regionale grote schaal faciliteiten voor spectroscopie en beeldvorming. De 'internationale' partners beschikken over expertise, apparatuur en onderzoeksinteresses die complementair zijn met deze van minstens 2 Vlaamse partners zodat wetenschappelijke interactie en uitwisseling over de disciplinegrenzen heen gestimuleerd wordt.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Studie naar functionele en structurele hersenabnormaliteiten aan de hand van multimodale beeldvorming in een diermodel met relevantie voor schizofrenie. 01/01/2012 - 31/12/2015

   Abstract

   Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Modulering en neuroinflammatie tijdens de- en remyelinisatieprocessen: een in-vivostudie. 01/01/2012 - 31/12/2015

   Abstract

   Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Versnelde verwerking en reconstructie van MRI-scans (SUPERMRI). 01/01/2012 - 31/12/2013

   Abstract

   Het SuperMRI project is gericht op - het versnellen van de opname door het ontwikkelen van nieuwe beeldvormingssequenties en bemonsteringstrategieën. - het reduceren van de rekentijd van iteratieve reconstructiemethoden via de ontwikkeling van snelle en generieke voorwaartse en terugprojectie via parallellisatie en distributie van de algoritmen, in combinatie met aangepaste hardware architectuur (GPU of FPGA). - Het verbeteren van de beeldkwaliteit door het ontwikkelen van nieuwe reconstructiemethoden gebaseerd op compressive sensing en discrete tomografie. - De ontwikkeling van nieuwe algoritmen die de opgenomen data ten volle benutten voor verbeterde segmentatie en bewegingscorrectie.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Niet-invasieve beeldvorming van trypanosomen bij ratten. Een nieuwe methode voor in vivo opvolging van chronische Trypanosoma brucei infectie in ratten via bioluminescentie en magnetische resonantiebeeldvorming. 01/01/2012 - 31/12/2013

   Abstract

   Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Functionele identificatie van aangeboren immuunresponsen na stamceltransplantatie in het centraal zenuwstelsel van muizen. 01/10/2011 - 10/04/2013

   Abstract

   Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Ontwikkeling van uPA-probes met toepassing in beeldvorming en diagnostiek. 01/05/2011 - 30/04/2013

   Abstract

   In dit project worden uPA probes welke hun werking reeds hebben aangetoond in in vitro studies verder ontwikkeld via cellulaire en in vivo studies. De innovatieve probes zijn recent aangemeld bij de interface dienst om de octrooiprocedure te starten. Een eerste stap in het valorisatieproces is het aantonen van proof of concept in een in vivo model. Het resultaat dat hieruit volgt zal toelaten om verdere financiering aan te vragen via grotere kanalen zoals Fournier-Majoie,IWT en investeerders (VC). Het uiteindelijk valorisatiedoel is de oprichti ng van een spin-off bij voorkeur binnen de termijn van 3 jaar.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Neurale Stamcellen: moleculaire en fysiologische controle van in vivo migratie en differentiatie. 01/01/2011 - 31/12/2014

   Abstract

   Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Leren en hersenplasticiteit: een studie op drie niveaus. 01/01/2011 - 31/12/2014

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Karakterisering van innate immuunresponsen in het centraal zenuwstelsel: modulatie tot immunologische acceptatie van allogene celimplantaten. 01/01/2011 - 31/12/2014

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Functionele plasticiteit van auditieve en visuele systemen bij zangvogels in een seizoenale context. 01/10/2010 - 30/09/2013

     Abstract

     Zangvogels vertonen seizoensgebonden plasticiteit in een breed scala van gedrags- en morfologische kenmerken die zijn gekoppeld aan de voortplanting. Wijzigingen in de productie van zang zijn goed beschreven echter wijzigingen in de perceptie van de zang niet. In het huidige project, zullen we de seizoensgebonden functionele variatie in de auditieve verwerking van de Europese spreeuw (Sturnus vulgaris) bestuderen met behulp van functionele MRI. We zullen testen of de neurale substraten van de perceptie van zang verschillen naar gelang de functie en de sociale waarde van de zang en ofdat seizoensgebonden veranderingen van deze neurale substraten optreden alleen voor die zang waarvan de functie en de sociale waarde wijzigen per seizoen. Een anatomisch seizoensgebonden plasticiteit in het visueel systeem (optisch chiasma) is geconstateerd in spreeuwen. De exacte ultrastructurele uitleg/mechanisme achter deze opmerkelijke verandering blijft echter onbekend. In het tweede deel van dit project zullen we de precieze mechanismen bestuderen verantwoordelijk voor seizoensgebonden anatomische variatie in de optisch chiasma.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Ruststatus fmri in kleine dieren: Een nieuwe kijk op neuroplasticiteit? 01/10/2010 - 30/09/2011

     Abstract

     In rust worden laag frequente fluctuaties in de intensiteit van het fMRI signaal geobserveerd die temporeel gecorreleerd zijn tussen verschillende regio's die bijgevolg functioneel geconnecteerd worden genoemd. De techniek om dit te meten wordt ruststatus fMRI genoemd. Het doel van deze thesis is enerzijds de op punt stelling van de techniek in controle ratten als proof-of-principle. Anderzijds zal de techniek geïmplementeerd op geoptimaliseerd worden in zangvogels. Gebruik makend van het goed ontwikkelde Model voor neuronale plasticiteit in het zangcontrole systeem van de zangvogel is het de bedoeling de resultaten van deze techniek te correleren aan technieken die structurele connecitiviteit meten (MEMRI, DTI).

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     'Molecular Imaging' onmoet 'Imaging Molecules' 01/07/2010 - 30/06/2014

     Abstract

     Bij stamcelonderzoek speelt MRI beeldvorming een cruciale rol om te kunnen bepalen of toegediende stamcellen het doelwitorgaan bereiken, lokaal overleven, differentiëren en deel zullen uitmaken van het aangetaste weefsel. Echter, kennis m.b.t. de interactie van contrastpartikels met (sub)cellulaire structuren ontbreekt. In dit project zullen geavanceerde TEM technieken worden toegepast om verschillende types MRI contrastpartikels en opladingstechnieken voor neurale stamcellen te onderzoeken.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Biomedische Microscopische Beeldvorming en in-vivo Bio-Imaging (EGAMI). 01/02/2010 - 31/12/2014

     Abstract

     Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Trypanosomen in beeld: een vernieuwend model voor in vivo opvolging van Trypanosoma brucei infecties via bioluminescentie en magnetische resonantie beeldvorming. 01/01/2010 - 31/12/2013

     Abstract

     Objectief van het project: ontwikkelen van een in vivo BLI/MRI model voor experimenteel onderzoek op slaapziekte, gebaseerd op bioluminescente muizen, geïnfecteerd met bioluminescente en met biomagnetische T. brucei. Verwacht resultaat: een innovatief infectiemodel van T. brucei in muis voor immunologisch en therapeutisch onderzoek met uitbreidingsmogelijkheden naar andere gastheren en protozoaire parasietsoorten.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Innovatieve medische beeldvorming voor neurologische aandoeningen (iMIND). 01/01/2010 - 31/12/2011

     Abstract

     Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de IBBT. UA levert aan de IBBT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Evaluatie van een recent ontwikkelde in vivo MRI techniek - Diffusion Kurtosis Beeldvorming - aan de hand van transgene ratmodellen voor polyglutamine aandoeningen. 01/01/2010 - 31/12/2011

     Abstract

     Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Temporele analyse van het auditieve systeem van makaak en zangvogel gebruik makend van fMRI. 01/10/2009 - 15/01/2012

     Abstract

     De doelstelling van dit project is het onderzoeken hoe verschillende amplitude modulatiesnelheden verwerkt worden in de auditieve cortex van makaak en zangvogels en om te bepalen of deze verwerking gelateraliseerd is. Om deze vragen te beantwoorden zal functionele Magnetische Resonantie Beeldvorming (fMRI) gebruikt worden. Dit zal nieuwe inzichten geven inzake de fundamentele mechanismen van auditieve temporele analyse wat van belang is voor de verdere analyse van ethologisch relevante geluiden in verschillende diersoorten.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Capaciteitsopbouw biomedische beeldvorming: MRI apparatuur voor kleine proefdieren. 19/12/2008 - 01/05/2015

     Abstract

     Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Het oorzakelijk verband tussen hersenplasticiteit, motorische activiteit en motivatie: in vivo neuro MRI onderzoek in zangvogels. 01/10/2008 - 30/09/2010

     Abstract

     Het voornaamste doel van dit project is dan ook om, gebruik makend van de nieuwe mogelijkheden die de ontwikkelde MR-beeldvormingstechniek biedt, een nieuw licht te werpen op het causale verband tussen steroïde hormonen (testosteron), hersenplasticiteit (van het zangcontrolesysteem en andere relevante regio's), motorische gedrag (zang) en (seksuele) motivatie. Alle experimenten zullen worden uitgevoerd met de spreeuw (Sturnus vulgaris) als modelsoort. Er zullen drie hypothesen getoetst worden aan de hand van een aantal experimenten. De hypothesen zijn: I. Testosteron werkt rechtstreeks in op de zangcontrole kernen en ligt aan de oorzaak van hun groei en een verhoogde zangproductie, II. Testosteron werkt niet rechtstreeks in op de zangcontrole kernen maar op andere regio's in de hersenen die instaan voor seksueel gemotiveerd gedrag III. De verhoogde (motorische) activiteit (zang) induceert hersenplasticiteit.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Ontwikkeling van gecombineerde magnetische resonantie en bioluminescnetie beeldvorming ter opvolgien van stamcelmigratie en -overleving in muis hersenen na neurotrauma. 01/10/2008 - 30/09/2009

     Abstract

     In dit onderzoeksproject willen we in eerste instantie onderzoek verrichten naar de ontwikkeling van een geoptimaliseerd protocol voor gecombineerde magnetische resonantie en bioluminescentie beeldvorming ter detectie van stamcellokalisatie en -overleving in vivo na intracraniale transplantatie van mesenchymale en neurale stamcellen. Daaropvolgend willen we de ontwikkelde technieken gebruiken om stamcelmigratie en - overleving te bestuderen en te moduleren in een muis proefdiermodel van neurotrauma na intraveneuze of intracraniale (contralateraal) transplantatie van mesenchymale en neurale stamcellen.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Nanodeeltjes voor therapie en diagnose van de ziekte van Alzheimer. (NAD) 01/09/2008 - 31/08/2013

     Abstract

     Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     In situ labeling van endogene neurale stamcellen en visualisatie van hun rekrutering en incorporatie in muizenhersenen aan de hand van in vivo microMRI. 01/01/2008 - 31/12/2009

     Abstract

     In gezonde volwassen muizen is de grootste locatie met aanmaak van neurale precursoren de 'subventriculaire zone (SVZ)' welke gelegen is rond de laterale ventrikels. De neurale precursoren migreren vanuit deze zone naar de bulbus olfactorius om er te differentiëren in nieuwe interneuronen. Deze migratie gebeurt in gezonde hersenen volgens een specifieke baan namelijk de rostrale migratie stroom (RMS). In vivo onderzoek naar deze normale migratie vormt de eerste stap naar mogelijke manipulaties van de endogene neurale precursoren voor therapeutische strategieën. Voor het in situ labelen van de precursoren met een superparamagnetische contraststof zullen we twee nieuwe technieken evalueren en vergelijken: 1)Directe injectie van superparamagnetische ijzer oxide partikels (SPIO's) in de laterale ventrikel zodat na opname door de SVZ cellen deze met in vivo MRI zichtbaar worden. 2)Virale introductie van een MRI reportergen in de SVZ cellen waardoor deze zelf een superparamagnetische contraststof aanmaken en gevisualiseerd kunnen worden met MRI. De succesvolle design van een cellulaire beeldvorming studie met in vivo MRI is afhankelijk van een reeks methodologische evaluaties en optimalisaties. De evaluatie van beide labelingstechnieken zal gebaseerd worden op: 1) toxiciteit en effect op celproliferatie en migratie van de contraststof en het reportergen, 2) de identificatie van de celtypes die de contraststof opnemen/aanmaken, 3) de visualisatie van de neuronale migratie met in vivo MRI en 4) de visualisatie van geïncorporeerde nieuwe cellen in de bulbus olfactorius. De validatie van de MRI studies zal gebeuren aan de hand van immunohistochemie.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     In-vivo visualisatie en kwantificatie van endogene neuronale stamcelrekrutering in zangvogelhersenen aan de hand van Beeldvorming (BLI en MRI). 01/12/2007 - 31/12/2012

     Abstract

     Dit project beoogt de visualisatie en kwantificatie van endogene neuronale stamcelrekrutering in de hersenen van levende zangvogels gebruik makend van Bioluminescentie Beeldvorming (BLI) en het reportergen luciferase en Magnetische Resonantie Beeldvorming (MRI) gebruik makend van het reportergen Ferritine of van MRI contraststoffen die door de neuronale progenitorcellen uit de subventriculaire zone worden opgenomen. De ontwikkelde technieken zullen daarna gebruikt worden om de onderliggende mechanismen van seizoenale veranderingen in neuronale rekrutering te onderzoeken.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Neuronale netwerken in transgene ratmodellen van polyglutamine aandoeningen in beeld gebracht met micropet en magnetische resonantie beeldvorming. 01/10/2007 - 31/10/2009

     Abstract

     Door de toepassing van complementaire in vivo beeldvorming technieken die specifiek informatie leveren op het niveau van de receptoren en het metabolisme (¿PET), axonaal transport (MEMRI) en 'downstream' effect van a- / antagonist binnen een neuronaal netwerk (phMRI), willen we een inzicht verwerven op het effect van neurodegeneratie op het functioneren van neuronale netwerken in HD en SCA17.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Niet-invasieve kwantitatieve moleculaire beeldvorming met toepassingen voor het bestuderen van cellulaire processen in de oncologie en neurologie. 01/01/2007 - 31/12/2011

     Abstract

     Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Magnetische Resonantie in de materiaal-, chemische en biomedische wetenschappen. 01/01/2007 - 31/12/2011

     Abstract

     Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Zang bij zangvogels als modelsysteem voor de studie van complexe gedragingen: integratie van ecologische, fysiologische en neurobiologische data in een evolutionair kader. 01/01/2007 - 31/12/2010

     Abstract

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Toepassing van gevorderde en diffusie ondersteunde Magnetische Resonantie technieken als nieuwe onderzoeksmethode voor de studie van nanodeeltjes en hersenbiochemie. 01/01/2007 - 31/12/2010

     Abstract

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Europees project betreffende de kwalificatie van transgene ratmodellen voor neurodegeneratieve en psychiatrische ziekten: geautomatiseerde home cage analyses, live beeldvorming en behandeling. (RATstream) 01/01/2007 - 30/06/2010

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Auditieve perceptie en verwerking bij zangvogels en de krokodillen: een ethologische en functionele MRI benadering. 01/01/2007 - 31/12/2007

      Abstract

      De doelstelling van het project is het onderzoek naar de functie van de hersenen bij het gebruik van complexe akoestische stimuli in de vocale communicatie tussen individuen. Onze algemene interesse is de koppeling tussen de cerebrale functie en het gedrag van het dier.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Ontwikkeling van reportergen beeldvorming voor MRI en BLI opvolging van migratie en overleving van getransplanteerde mesenchymale en neurale stamcellen na traumatisch hersenletsel bij muizen. 01/10/2006 - 30/09/2010

      Abstract

      Stamceltransplantatie na neurotrauma is een veelbelovende onderzoeksrichting in huidig biomedisch onderzoek. Echter, er is weinig gekend over effectieve migratie en overleving van getransplanteerde stamcelpopulaties op plaats van trauma. Dit project beoogt de ontwikkeling van genetisch gemodificeerde adulte en embryonale stamcelpopulaties die na transplantatie in getraumatiseerde muis hersenen opgevolgd kunnen worden via MRI en BLI.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Onderzoek naar interacties tussen anatomische plasticiteit en elektrofysiologische activiteit in het zangcontrolesysteem van volwassen zangvogels. 01/10/2006 - 30/09/2009

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      In vivo beeldvormingsonderzoek naar het neuraal substraat van zangverwerking en geheugen bij zangvogels. 01/10/2006 - 30/09/2008

      Abstract

      Evenals mensen beschikken zangvogels (d.i. Passeriformes) over het vermogen tot vocale imitatie. Vogelzang is net als spraak een natuurlijk complex aangeleerd gedrag dat memorisatie van de zang van een volwassen soortgenoot vereist. Het leren en produceren van zang wordt gereguleerd door een circuit van hersenkernen, het zogenaamde zangcontrolesysteem (SCS). Ook het auditieve systeem, welke verantwoordelijk is voor de perceptie en verwerking van auditieve informatie, is van essentieel belang voor het aanleren van zang. Zangleren vereist het horen, het luisteren naar, en het zich herinneren van liedjes, wat een actieve rol van het auditieve systeem doet vermoeden. Ondanks het feit dat de auditieve netwerken veel minder bestudeerd werden dan de vocale en dit in de context van aanleren van zang, werden er in het auditieve systeem fenomenen zoals habituatie en hiërarchische organisatie aangetoond. Een extra aanwijzing voor een functionele connectie tussen de twee netwerken is de indicatie dat delen van het auditieve systeem (en niet van het SCS!) optreden als neurale substraat voor de herkenning van een aangeleerd lied (de zogenoemde `tutortemplate'). Bij mensen wordt het neurale substraat voor spraak en taal onderzocht a.d.h.v. in-vivo functionele MRI teneinde de auditieve en spraak geïnduceerde activaties in de hersenen te kunnen lokaliseren. Het succesvol implementeren van deze techniek in zangvogels (Van Meir et al, 2004) biedt ons de mogelijkheid om auditief geïnduceerde hersenactiviteit te visualiseren in het auditief en/of het vocale circuit en dit in geanaestheseerde dieren. Dit zal ons toelaten om hersenactiviteit te detecteren tijdens blootstelling aan verschillende auditieve stimulaties (bijvoorbeeld opeenvolgende aanbieding van conspecifieke en eigen zang, gemanipuleerde zang, multi tonen, enz.) en dit alles binnen éénzelfde individu en zelfs voor en na het aanleren van zang (opleiden van vogels met tutorzang). Door de combinatie met proefdieronderzoek kan dieper worden ingegaan op de onderliggende cellulaire en moleculaire mechanismen van cognitie. Het beoogde doel van het project is een bepaling van het neurale substraat dat instaat voor auditieve herkenning bij zangvogels. Wat is de relatie van dit gebied tot het conventioneel zangcircuit? Door in zebravinken met fMRI de neuronale activatie bij blootstelling aan de geleerde zang en andere auditieve stimuli te analyseren in relatie tot de graad van zangleren, kan het neurale substraat dat instaat voor auditieve herkenning bij zangvogels worden bepaald.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Het oorzakelijk verband tussen hersenplasticiteit, motorische activiteit en motivatie: in vivo neuro MRI onderzoek in zangvogels. 01/10/2006 - 30/09/2008

      Abstract

      Het voornaamste doel van dit project is dan ook om, gebruik makend van de nieuwe mogelijkheden die de ontwikkelde MR-beeldvormingstechniek biedt, een nieuw licht te werpen op het causale verband tussen steroïde hormonen (testosteron), hersenplasticiteit (van het zangcontrolesysteem en andere relevante regio's), motorische gedrag (zang) en (seksuele) motivatie. Alle experimenten zullen worden uitgevoerd met de spreeuw (Sturnus vulgaris) als modelsoort. Er zullen drie hypothesen getoetst worden aan de hand van een aantal experimenten. De hypothesen zijn: I. Testosteron werkt rechtstreeks in op de zangcontrole kernen en ligt aan de oorzaak van hun groei en een verhoogde zangproductie, II. Testosteron werkt niet rechtstreeks in op de zangcontrole kernen maar op andere regio's in de hersenen die instaan voor seksueel gemotiveerd gedrag III. De verhoogde (motorische) activiteit (zang) induceert hersenplasticiteit.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Verbeteren van de beeldkwaliteit bij snelle Diffusietensor Magnetische Resonantie Beeldvorming. 01/01/2006 - 31/12/2007

      Abstract

      Diffusietensor magnetische resonantie beeldvorming (DT-MRI) is een recent ontwikkelde techniek die toelaat om de witte hersenmaterie (WM) architectuur in vivo en niet-invasief te bestuderen. DT-MRI is gebaseerd op de Brownse beweging van de H2O-moleculen in biologisch weefsel en maakt het mogelijk om via diffusie-gewogen MRI opnames de anisotrope diffusie van deze moleculen te bepalen. Deze anisotrope diffusie kan men dan relateren aan gealigneerde microstructuren, zoals WM hersen-vezels, hetgeen van grote diagnostische waarde is voor de biomedische wereld. Aangezien men bij deze techniek een grote hoeveelheid data nodig heeft, is het aangewezen om snelle beeldvormingssequenties te gebruiken. Deze technieken introduceren echter steeds een aantal specifieke artefacten in de beelden die zorgen voor een suboptimale beeldkwaliteit. Daarom is het aangewezen om verschillende strategieën te bestuderen om de kwaliteit van de beelden te optimaliseren. De huidige acquisitiestandaard bij snelle DTI, EPI (Echo Planar Imaging), is zeer gevoelig aan o.a. susceptibiliteitartefacten welke voor een geometrische vervorming in het beeld zorgen. Deze artefacten worden meer uitgesproken naargelang men bij een hogere velsterkte werkt (hier: 7 Tesla en 9.4 Tesla) Door gebruik te maken van een aangepaste EPI-sequentie kunnen de lokale susceptibiliteitsverschillen gemeten worden en kan een correctie in de beelden doorgevoerd worden. Bij een andere strategie zal DTI gecombineerd worden met Fast Spin Echo (FSE). Deze techniek zou minder gevoelig moeten zijn aan susceptibiliteitsartefacten dan EPI. Een recente aanpak, waarbij gebruik gemaakt wordt van meerdere ontvangers (parallelle beeldvorming), zal gebruikt worden om deze artefacten te reduceren.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      In situ labeling van endogene neurale stamcellen en visualisatie van hun rekrutering en incorporatie in muizenhersenen aan de hand van in vivo microMRI. 01/01/2006 - 31/12/2007

      Abstract

      In gezonde volwassen muizen is de grootste locatie met aanmaak van neurale precursoren de 'subventriculaire zone (SVZ)' welke gelegen is rond de laterale ventrikels. De neurale precursoren migreren vanuit deze zone naar de bulbus olfactorius om er te differentiëren in nieuwe interneuronen. Deze migratie gebeurt in gezonde hersenen volgens een specifieke baan namelijk de rostrale migratie stroom (RMS). In vivo onderzoek naar deze normale migratie vormt de eerste stap naar mogelijke manipulaties van de endogene neurale precursoren voor therapeutische strategieën. Voor het in situ labelen van de precursoren met een superparamagnetische contraststof zullen we twee nieuwe technieken evalueren en vergelijken: 1) Directe injectie van superparamagnetische ijzer oxide partikels (SPIO's) in de laterale ventrikel zodat na opname door de SVZ cellen deze met in vivo MRI zichtbaar worden. 2) Virale introductie van een MRI reportergen in de SVZ cellen waardoor deze zelf een superparamagnetische contraststof aanmaken en gevisualiseerd kunnen worden met MRI. De succesvolle design van een cellulaire beeldvorming studie met in vivo MRI is afhankelijk van een reeks methodologische evaluaties en optimalisaties. De evaluatie van beide labelingstechnieken zal gebaseerd worden op: 1) toxiciteit en effect op celproliferatie en migratie van de contraststof en het reportergen, 2) de identificatie van de celtypes die de contraststof opnemen/aanmaken, 3) de visualisatie van de neuronale migratie met in vivo MRI en 4) de visualisatie van geïncorporeerde nieuwe cellen in de bulbus olfactorius. De validatie van de MRI studies zal gebeuren aan de hand van immunohistochemie.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Catecholaminergic modulation of auditory processing in songbirds as assessed by functional magnetic resonance imaging (fMRI): a window into cognitive processing in non-mammalian vertebrates. 01/01/2006 - 31/12/2006

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Diagnostische moleculaire beeldvorming: een excellentienetwerk voor de identificatie van nieuwe moleculaire beeldvorming merkers voor diagnostische doeleinden (DIMI) 01/04/2005 - 30/09/2010

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Een nieuwe aanpak van het onderzoek naar neuroplasticiteit: In-vivo MRI van de hersenen van zangvogels' 01/01/2005 - 31/12/2008

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      NMR voor in vivo beeldvorming en spectroscopie op kleine dieren; 9.4 T magneet. 01/12/2004 - 30/11/2007

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      MRI apparatuur voor kleine en grote proefdieren. 01/12/2004 - 30/11/2007

      Abstract

      De Universiteit Antwerpen is een Europees excellentie centrum voor in vivo MRI van kleine proefdieren en wil de huidige ondertussen verouderde apparatuur aanvullen met een state of the art versie ten einde zijn excellentieniveau te kunnen behouden enerzijds en in te pikken op de groeiende vraag naar beeldvorming van kleine proefdieren vanuit de overige Vlaamse universiteiten anderzijds.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      In vivo beeldvormingsonderzoek naar het neuraal substraat van zangverwerking en geheugen bij zangvogels. 01/10/2004 - 30/09/2006

      Abstract

      Evenals mensen beschikken zangvogels (d.i. Passeriformes) over het vermogen tot vocale imitatie. Vogelzang is net als spraak een natuurlijk complex aangeleerd gedrag dat memorisatie van de zang van een volwassen soortgenoot vereist. Het leren en produceren van zang wordt gereguleerd door een circuit van hersenkernen, het zogenaamde zangcontrolesysteem (SCS). Ook het auditieve systeem, welke verantwoordelijk is voor de perceptie en verwerking van auditieve informatie, is van essentieel belang voor het aanleren van zang. Zangleren vereist het horen, het luisteren naar, en het zich herinneren van liedjes, wat een actieve rol van het auditieve systeem doet vermoeden. Ondanks het feit dat de auditieve netwerken veel minder bestudeerd werden dan de vocale en dit in de context van aanleren van zang, werden er in het auditieve systeem fenomenen zoals habituatie en hiërarchische organisatie aangetoond. Een extra aanwijzing voor een functionele connectie tussen de twee netwerken is de indicatie dat delen van het auditieve systeem (en niet van het SCS!) optreden als neurale substraat voor de herkenning van een aangeleerd lied (de zogenoemde `tutortemplate'). Bij mensen wordt het neurale substraat voor spraak en taal onderzocht a.d.h.v. in-vivo functionele MRI teneinde de auditieve en spraak geïnduceerde activaties in de hersenen te kunnen lokaliseren. Het succesvol implementeren van deze techniek in zangvogels (Van Meir et al, 2004) biedt ons de mogelijkheid om auditief geïnduceerde hersenactiviteit te visualiseren in het auditief en/of het vocale circuit en dit in geanaestheseerde dieren. Dit zal ons toelaten om hersenactiviteit te detecteren tijdens blootstelling aan verschillende auditieve stimulaties (bijvoorbeeld opeenvolgende aanbieding van conspecifieke en eigen zang, gemanipuleerde zang, multi tonen, enz.) en dit alles binnen éénzelfde individu en zelfs voor en na het aanleren van zang (opleiden van vogels met tutorzang). Door de combinatie met proefdieronderzoek kan dieper worden ingegaan op de onderliggende cellulaire en moleculaire mechanismen van cognitie. Het beoogde doel van het project is een bepaling van het neurale substraat dat instaat voor auditieve herkenning bij zangvogels. Wat is de relatie van dit gebied tot het conventioneel zangcircuit? Door in zebravinken met fMRI de neuronale activatie bij blootstelling aan de geleerde zang en andere auditieve stimuli te analyseren in relatie tot de graad van zangleren, kan het neurale substraat dat instaat voor auditieve herkenning bij zangvogels worden bepaald.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Europese moleculaire beeldvormingslaboratoria (EMIL). 01/07/2004 - 30/06/2009

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Europese moleculaire beeldvormingslaboratoria (EMIL). 01/01/2004 - 30/06/2009

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Ontwikkeling en niet-invasieve monitoring van nieuwe diermodellen op basis van lokale, somatische transgenese voor een betere diagnose en therapie van neurodegeneratieve aandoeningen. 01/01/2004 - 31/12/2008

      Abstract

      Het project betreft de ontwikkeling van een nieuw platform voor de ontwikkeling van diermodellen als alternatief voor transgenese, waarbij de focus in de eerste plaats ligt op neurodegenratieve ziektes. Het basis principe steunt op het gebruik van lentivirale vectoren voor een systematische onderdrukking van verschillende genen via het principe van RNA inhibitie. Niet invasieve bio-imaging methoden, zoals in-vivo microPET, microSPECT, microCT en microMRI en bioluminiscentie zullen ontwikkeld worden en op punt gezet worden voor toepassing op kleine proefdieren. Naast transductie van adulte gedifferienteerde cellen worden in het project ook stamcell migratie als mogelijke therapeutische oplossing in deze diermodellen geviseerd.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Correcties voor EPI distorsies noodzakelijk voor hoog-veld functionele Magnetische Resonantie Beeldvorming. 01/05/2003 - 30/04/2005

      Abstract

      De huidige trend in de Magnetische Resonantie Beeldvonning (MRI) om snelle Echo Planar Imaging (EP1) beeldvormingssequenties te gebruiken, zowel voor humaan als het proefdier hersenonderzoek, introduceert een aantal beeldartefacten. Het voorgestelde project kadert in de noodzaak om deze artefacten te verhelpen, zowel aan de hand van nieuwe ontwikkelingen ter hoogte van de EPI beeldvonningssequenties als de post processing. Deze correctietechniek willen we toepassen in het bepalen van functionele actieve regio's in de hersenen van rat ten en zangvogels.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Calamiteitenfonds: bijpassing herstellingskosten magneet. 01/04/2003 - 31/12/2003

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      In vivo magnetische resonantie beeldvormingsonderzoek van het neuraal substraat van geluidsperceptie en -verwerking van zang bij zangvogels. 01/01/2003 - 31/12/2004

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Fenotypische karakterisering van een nieuw muismodel voor de ziekte van Alzheimer gebruik makend van histopathologie en in vivo MR beeldvorming. 01/01/2003 - 31/12/2004

      Abstract

      Recent identificeerden we een nieuwe mutatie in een gen voor de ziekte van Alzheimer (AD) dat aanleiding geeft tot amyloid ß (Aß) depositie in de hersenen in de vorm van niet-fibrillaire diffuse plaques, in plaats van de klassieke compacte plaques. De zeer ernstige presentatie van AD bij deze patiënten stemt goed overeen met recente in vitro data die suggereren dat vroege Aß conformaties de meest pathologische vorm van Aß zijn. We willen deze hypothese testen aan de hand van een correlatieve neuropathologische, biochemische, en neuro MRI studie van een nieuw muismodel waarin deze mutant tot overexpressie werd gebracht.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Calamiteitenfonds: dekking herstellingskosten 7-Tesla magneet. 03/12/2002 - 31/12/2002

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       In-vivo bepaling van CBV, CBF en de hemodynamische respons in muismodellen. 01/10/2002 - 30/09/2003

       Abstract

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Gevorderde NMR toepassingen in de materiaal-, chemische en biomedische wetenschappen. 01/01/2002 - 31/12/2006

        Abstract

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

        Seksuele selectie-onderzoek als modelsysteem voor het bestuderen van verbanden tussen hormonen, hersenen en gedragingen. 01/01/2002 - 31/12/2005

        Abstract

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

        De interrelatie tussen sociale status, stressgevoeligheid en neurale plasticiteit in een sociale teleost(Haplochromis burtoni). 01/01/2002 - 31/08/2002

        Abstract

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Onderzoek in het domein van "Bio-Imaging". 01/10/2001 - 31/08/2010

         Abstract

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

         ZAPBOF-interdisciplinair project " Bio-Imaging": startsteun. 01/10/2001 - 30/09/2004

         Abstract

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

         Onderzoek naar de primaire stressrespons bij de gewone karper (Cyprinus carpio). 01/10/2001 - 31/12/2002

         Abstract

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Eenmalige opvangbeurs voor gerangschikte maar niet gefinancieerde kandidaten voor een FWO-mandaat als aspirant 01/10/2001 - 30/09/2002

          Abstract

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Phenotypical characterisation of transgenic mouse models for Tau protein pathology relevant for Alzheimer's disease using Magnitic Resonance Technology. 01/01/2001 - 31/12/2002

           Abstract

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            In vivo functionele magnetische resonantie beeldvorming van geluidsperceptie en aanleren van zang bij zangvogels. 01/01/2001 - 31/12/2002

            Abstract

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             In vivo MRI-onderzoek naar de functionale organisatie van de hersenen bij de kanarie (Serinus canarrius) en de zebravink (Taeniopygia guttata) met behulp van mangaan als tract tracer. 01/01/2001 - 31/12/2002

             Abstract

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Continuïteit wetenschappelijke coördinatie multidisciplinaire groep Bio-Imaging Lab. 01/01/2001 - 30/09/2001

              Abstract

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Studie van bilaterale activaties ter hoogte van het cerebellum en de cerebrale cortex in de rat aan de hand van functionele MR beeldvorming. 01/10/2000 - 30/09/2002

               Abstract

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Een geïntegreerde computersimulatie en experimentele studie van werking en functie van het cerebellum. 01/01/2000 - 31/12/2003

                Abstract

                Ondanks de eenvoudige en zeer regelmatige anatomische structuur van het cerebellum blijven de functie en werking ervan nog steeds onduidelijk. Dit project beoogt om door een combinatie van computersimulaties en experimenten in mens en proefdier de werking van het cerebellum beter te begrijpen. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van morfologische en electrofysiologische technieken in de rat en functionele magnetische resonantie beeldvorming van mens en rat.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                Opvangbeurs Jan EELEN (IWT) 01/01/2000 - 31/12/2000

                Abstract

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Opvangbeurs Ilse TINDEMANS (IWT) 01/01/2000 - 31/12/2000

                 Abstract

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Continuering multidisciplinaire groep Bio-Imaging Lab 01/01/2000 - 31/12/2000

                  Abstract

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   In-vivo Nucleair Magnetisch resonantie onderzoek van de hersenen van karpers met betrekking tot hypoxie- en anoxieresistentie. 01/05/1999 - 30/04/2001

                   Abstract

                   Een aantal vertebraten, waaronder de kroeskarper, beschikken over biochemische en fysiologische strategieën, die er voor zorgen dat de hersenen anoxieresistent zijn. In het kader van dit project willen wij aan de hand van in-vivo Nucleaire Magnetische Resonantie beeldvorming en spectroscopie, uitgevoerd ter hoogte van de hersenen van levende kroeskarpers en de gewone karpers (controle) onder hypoxie en anoxie, de onderliggende mechanismen van anoxieresistentie onderzoeken.

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Hoge resolutie functionele magnetische resonantie beeldvorming (FMRI) en beeldanalyse uitgevoerd op een modelsysteem in de rat: localisatie van (faciale) tactiele input-projecties in het cerebellum. 01/10/1998 - 30/09/2000

                    Abstract

                    Implementatie en optimalisatie van hoge resolutie fMRI en beeldanalyse op een 7 Tesla toestel met behulp van verschillende opname en verwerkingstechnieken, met als doel een zo hoog mogelijke spatiële en temporele resolutie te bekomen.

                    Onderzoeker(s)

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Studie van seksuele selectie bij vogels: een interdisciplinaire benadering. 01/01/1998 - 31/12/2001

                     Abstract

                     Het project beoogt de studie van de endocriene basis van individuele variatie in voorplantingsgedrag. Daarnaast zullen effecten van testosteron op de ontwikkeling van secundaire geslachtskenmerken, op fysiologische processen, het immuunsysteem en uiteindelijk op overleving bestudeerd worden. Er zal met 5 modelsoorten gewerkt worden: spreeuw, parkiet, pimpelmees, koolmees en waterhoen.

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                      Simultaan uitgevoerde MRI en EEG opname van hersenfunctie geïntegreerd in een enkel instrument. 01/01/1998 - 31/12/1999

                      Abstract

                      Het doel van dit project is de ontwikkeling van hard- en software die zullen toelaten om simultane MRI en EEG metingen uit te voeren en dit zowel in een proefdieromgeving als voor humaan onderzoek. De resultaten zullen aanleiding geven tot een EEG upgrade van het MRI instrument.

                      Onderzoeker(s)

                      Onderzoeksgroep(en)

                       In-vivo studie van regulatiemechanismen ter hoogte van de bloedcirculatie aan de hand van Magnetische Resonantie Beeldvorming (MRI) Microscopie uitgevoerd op twee diermodellen. 01/01/1998 - 31/12/1999

                       Abstract

                       Het is de voornaamste functie van de cutane bloedstroom om het oppervlakkige lichaamswarmte verlies te controleren. In de rat gebeurt bijna 20% van het totale warmte verlies door sympathisch gemedieerde stijging in bloedstroom doorheen een systeem van arterioveneuze anastomoses (AVAs) in de huid van de staart (afwezig aan de basis en overvloedig aan de top). De mechanismen die werkelijk betrokken zijn bij het thermoreguleren blijven onbekend, daar geen enkel werk benadert zowel de staarttemperatuur als de diameter van de bloedvaten. Het was dan ook ons doel om de bloedvat temperatuur, extern gemeten, en de arteriële en veneuze bloedvat diameter on-line te monitoren m.b.v. MRA. Toepassing: multi slice GE sequentie, TE/TR 6/20ms, FOV 20mm. Het experimenteel protocol werd herhaald op 3 belangrijke posities op de staart: basis, midden en top gedurende een geleidelijke stijging van de rectale temperatuur van 36°C tot 40°C. De staarttemperatuur werd gemeten ter hoogte van de ventrale arterie (Ta) en de laterale venes (Tv) m.b.v. temperatuur afhankelijke weerstanden. De MRA data geven een perfecte voorstelling weer van de anatomie van de staart. De diameter van de ventrale arterie en de laterale venes stijgen met stijgende rectale temperatuur. De grootte van de 3 kleinere venes boven de ventrale arterie stijgt pas na een rectale temperatuur van 39°C. Berekening van (Ta-Tv) in functie van de rectale temperatuur tijdens opwarming, leert ons meer over het effect van de thermogenetische vaso-activiteit op de bloedvaten en de onset van vasodilatatie.Aan de basis van de staart zien we een maximum verschil bij een rectale temperatuur van 38°C en een minimum bij 39°C. In het midden en de top van de staart, stijgt (Ta-Tv) geleidelijk. Als wij veronderstellen dat vasodilatatie een synchroon proces is langs de lengte van de staart, dan is het verschil in (Ta-Tv) te wijten aan de aanwezigheid van AVAs.

                       Onderzoeker(s)

                       Onderzoeksgroep(en)

                        In vivo onderzoek van de hersenen van de anoxie resistente kroeskarper aan de hand van functionele magnetische resonantie beeldvorming en spectroscopie. 01/01/1998 - 31/12/1998

                        Abstract

                        In het voorgestelde project wordt de anoxiesresistentie van de hersenen van de kroeskarper (Carassius carassius) onderzocht. Hiervoor wordt in-vivo Nucleaire Magnetische Resonantie beeldvorming en spectroscopie uitgevoerd op levende intacte karpers onder hypoxische en anoxische omstandigheden. Op deze manier word inzicht verkregen inzake 1) de aanpassingen ter hoogte van hemoglobine met betrekking tot zuurstof affiniteit, 2) wijzigingen in de bloedvoorziening van de hersenen en 3) energie- ion- en water huishouding in de hersenen.

                        Onderzoeker(s)

                        Onderzoeksgroep(en)

                         In-vivo Nucleair Magnetisch Resonantie onderzoek van de hersenen van karpers met betrekking tot anoxieresistentie. 01/05/1997 - 30/04/1999

                         Abstract

                         Een aantal vertebraten, waaronder de kroeskarper, beschikken over biochemische en fysiologische strategieën, die er voor zorgen dat de hersenen anoxieresitent zijn. In het kader van dit project willen wij aan de hand van in vivo Nucleaire Magnetische Resonantie beeldvorming en spectroscopie, uitgevoerd ter hoogte van de hersenen van levende kroeskarpers onder hypoxie en anoxie, de onderliggende mechanismen van anoxiaresistentie onderzoeken.

                         Onderzoeker(s)

                         Onderzoeksgroep(en)

                          In vivo-analyse van fysiologische adaptatieprocessen in karpers, na blootstelling aan stressoren, aan de hand van Magnetische Resonantie Beeldvorming 01/01/1997 - 31/12/1997

                          Abstract

                          Een zoetwatervis beschikt over een aantal regelingsmechanismen om zijn ion- en waterhuishouding in stand te houden (homeostase) zonder al te grote schommelingen in zijn energiebudget te veroorzaken. Natuurlijke en antropogene stressoren zullen een verstorende invloed hebben op deze mechanismen. Deze verstoringen kunnen bestudeerd worden aan de hand van niet-invasieve technieken op levende karpers. Tevens zal de kinetiek van adaptatie aan deze gewijzigde omstandigheden worden onderzocht.

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                           Ontwikkeling van een in vivo tumormodel ter bestudering van de relatie tussen angiogenese, groei en metabolisme. 01/01/1996 - 31/12/1997

                           Abstract

                           Onderzoeker(s)

                           Onderzoeksgroep(en)

                            In vivo, niet invasieve, kwantitatieve bepaling van weefsel- en orgaandoorbloeding aan de hand van NMR beeldvorming 01/07/1995 - 30/06/1997

                            Abstract

                            Binnen het voorgestelde project willen wij een methode ontwikkelen om aan de hand van NMR beeldvormingstechnieken en eventueel het gebruik van NMRcontraststoffen, weefseldoorbloeding op een kwantitatieve wijze te bepalenin een levend proefdier. Hierbij wordt concreet gedacht aan het meten van cerebrale perfusie alsook perfusie van subcutane tumoren, beiden in diermodellen in de rat of de muis.

                            Onderzoeker(s)

                            Onderzoeksgroep(en)

                             NMR-microscoop voor structureel en dynamisch onderzoek van chemische en biochemische processen. 01/10/1994 - 30/09/1999

                             Abstract

                             In-vivo Magnetische Resonantie Beeldvorming en Spectroscopie stelt ons in staat om op niet invasieve wijze informatie te bekomen van biochemische en fysiologische processen in levend organismen. De in het kader van dit project ter beschikking gestelde MR Microscoop maakt het mogelijk om dergelijk onderzoek uit te voeren met een zeer hoge spectrale en spatiale resolutie op kleine proefdieren.

                             Onderzoeker(s)

                             Onderzoeksgroep(en)

                              Stroomsterkte meting met NMR en optimalisatie van beeldkwaliteit. 01/04/1994 - 31/03/1996

                              Abstract

                              Met NMR 'flow imaging' technieken is het mogelijk stroomsnelheden van laminaire stromingen te meten. Ook kan men van gepulste stroming (mechanisch hydraulisch model van arteriële bloedstroming) het volledige snelheidsverloop opmeten mits een aangepaste triggering. Een recente zelfgebouwde gradiëntset zal toelaten een hogere beeldresolutie te behalen.

                              Onderzoeker(s)

                              Onderzoeksgroep(en)

                               In vivo analyse van fysiologische adaptatieprocessen in zoetwater vissen. 01/01/1994 - 31/12/1995

                               Abstract

                               Onderzoeker(s)

                               Onderzoeksgroep(en)

                                NMR-studie van fotochemisch geinduceerde neocorticale infarcten bij rat. 01/11/1993 - 31/12/1994

                                Abstract

                                De bioactiviteit van een cerebroprotectief product zal geevalueerd worden aan de hand van een in-vivo NMR beeldvormingsstudie. Hierbij worden T2- en diffusie-gewogen beelden opgenomen van ischemische letsels in de hersencortex van behandelde en onbehandelde dieren.

                                Onderzoeker(s)

                                Onderzoeksgroep(en)

                                 Nucleaire magnetische resonantie beeldvorming en spectroscopie van een diermodel voor multiple sclerose in de rat. 01/10/1992 - 30/09/1994

                                 Abstract

                                 Onderzoeker(s)

                                 Onderzoeksgroep(en)

                                  31P NMR spectroscopie als niet-invasieve test voor myopathieën en predispositie voor maligne hypertermie. 01/10/1992 - 30/06/1993

                                  Abstract

                                  Onderzoeker(s)

                                  Onderzoeksgroep(en)

                                   Nukleaire magnetische resonantie spectroscopie voor in vivo bepaling van metabole stress indicatoren bij aquatische invertebraten en vertebraten. 01/10/1991 - 31/12/1996

                                   Abstract

                                   De energiestatus kan beschouwd worden als een maat voor de fysiologische fitness van een organisme. Aan de hand van 31P NMR spectroscopie wordt op een niet-invasieve en in vivo manier de energiestatus van onder stress (hypoxie, anoxie) geplaatste testorganismen (karpers en mossels) bepaald. Toediening van extra chemische stressors (PCB, zware metalen...) zal de energiestatus van het dier meetbaar beïnvloeden zodat dit ons op zijn beurt een maat geeft voor de ernst van de veroorzaakte omgevingsstress.

                                   Onderzoeker(s)

                                   Onderzoeksgroep(en)

                                    31P NMR spectroscopie als niet-invasieve test voor myopasthieen en predispositie voor maligne hypertermie. 01/10/1990 - 30/09/1991

                                    Abstract

                                    Onderzoeker(s)

                                    Onderzoeksgroep(en)

                                     Medische beeldvorming. 01/10/1989 - 30/09/1991

                                     Abstract

                                     Onderzoeker(s)

                                     Onderzoeksgroep(en)

                                      31P NMR spectroscopie als niet-invasieve test voor myopasthieen en predispositie voor maligne hypertermie. 01/10/1989 - 30/09/1990

                                      Abstract

                                      Onderzoeker(s)

                                      Onderzoeksgroep(en)