Onderzoek

Onderzoeksgroep

Ecosysteembeheer

Expertise

  • Diatomeeën, eencellige, autotrofe algen, vormen één van de meest abundante en diverse algengroepen in de wereld. Als primaire producenten liggen zij aan de basis van alle voedselketens en zijn ze op die manier van groot belang voor het goed functioneren van de aquatische ecosystemen. Elk van de (naar schatting 50,000) soorten heeft eigen voorkeuren voor een grote waaier aan ecologische parameters zoals pH, geleidbaarheid, nutriënten, zware metalen en organische stoffen. Veranderingen in hun (physico-chemische) omgeving leiden automatisch tot veranderingen in de samenstelling van de diatomeeëngemeenschappen in rivieren, meren en bodems. Sinds enkele jaren verplicht de Europese Unie alle lidstaten om de goede kwaliteit van hun waterlichamen, zowel stilstaande als stromende te garanderen. Deze zogenaamde Europese Kaderrichtlijn Water vereist constante monitoring van de waterkwaliteit van meren en rivieren in de hele Europese Unie. Een van de belangrijkste indicatoren van de veranderingen in de kwaliteit van het water zijn zoetwater diatomeeën. De afgelopen 20 jaar zijn verschillende systemen ontwikkeld om gegevens van de diatomeeëngemeenschappen als bio-indicator te gebruiken. Het gebruik van diatomeeën heeft verscheidene voordelen: (1) ze reageren zeer snel op veranderingen in hun milieu, (2) ze zijn altijd overvloedig aanwezig in alle waterlopen en meren, (3) de bemonstering en monsterbereiding is vrij eenvoudig en goedkoop en ( 4) de diatomeeën analyse kan zeer eenvoudig worden omgevormd tot de waterkwaliteit indices. Een van de belangrijkste nadelen is echter de expertise die nodig is om de diatomeeëngemeenschap analyseren. Niet alleen zijn er een groot aantal soorten (ong. 1500 in België alleen al), hun identificatie vereist het gebruik van een performante lichtmicroscoop en soms zelfs een raster elektronenmicroscoop, en een constante training om vertrouwd te blijven met de nieuwste taxonomische updates omdat nieuwe soorten constant beschreven en ecologisch beter gekarakteriseerd worden. De onderzoeken die verband houden met de voorgestelde expertise omvatten professionele bemonstering op het terrein, het prepareren van de diatomeeënmonsters en de analyse en het tellen van de diatomeeënpreparaten met behulp van een lichtmicroscoop. Zodra de diatomeeëntellingen beschikbaar zijn, maakt het softwarepakket OMNIDIA een snelle berekening van de diatomeeën indices mogelijk. Alle analyses en technieken zijn conform de Europese richtlijnen EN13946 (diatomeeënbereiding) en EN 14407 (diatomeeën tellen).

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.