Psychotische depressie bij ouderen (60+) als prodroom/risicofactor voor cognitieve deterioratie/dementie. 01/09/2018 - 30/08/2019

Abstract

Psychotische depressie bij oudere volwassenen is een ernstige invaliderende aandoening. De helft van de oudere volwassenen met depressieve symptomen vertonen ook psychotische symptomen. Psychotische symptomen omvatten meestal wanen over financiële, somatische of nihilistische thema's. De depressieve symptomen zijn vooral erger bij psychotische depressie dan bij niet-psychotische depressie, wat ook het geval is vergeleken met psychotische depressie bij jongere volwassenen. Bovendien vertonen (depressieve) oudere volwassenen problemen in verschillende cognitieve domeinen zoals uitvoerende functies, aandacht en geheugen. Bij jongere depressieve patiënten verbeteren de cognitieve problemen wanneer ze in remissie zijn, maar remissie van depressie bij oudere patiënten betekent vaak niet de oplossing van hun cognitieve problemen. Hoewel vroeger onderzoek inconsistent aantoonde dat depressie op latere leeftijd een voorbode of risicofactor voor cognitieve achteruitgang en dementie was , is er weinig geweten van de relatie tussen psychotische ouderdomsdepressie en incident cognitieve achteruitgang. In deze studie worden patiënten met een beginnende psychotische depressieve episode regelmatig gecontroleerd wat betreft hun cognitief functioneren gedurende een periode van 18 maanden, en vergeleken met een controle groep van oudere volwassenen met niet-psychotische depressie. Zowel globaal als cognitief functioneren (uitvoerende functies, (werk)geheugen, en aandacht) worden geëvalueerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek in het vakgebied van de psychiatrie en in dat van de medische psychologie. 01/01/2017 - 30/06/2017

Abstract

Graag wil ik in de beoogde periode onderzoekswerk verrichten in twee domeinen: het eerste in het vakgebied van de psychiatrie, het tweede in dat van de medische psychologie. Het betreft de volgende onderzoeksprojecten: 1) Antwerp ROM Data inzake patiënten lijdend aan therapieresistente depressie (TRD). Doel van het onderzoek is om met behulp van de analyses van de eerste 200 patiënten van dit unieke databestand een onderzoeksstrategie voor de volgende jaren uit te tekenen. Te verwachten output: A1 publicaties over de data-analyses; definitief onderzoeksplan met opzet van meerdere doctoraatsprojecten binnen de lijn "depressieve stoornissen" van de vakgroep CAPRI (Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute: www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/capri) 2) Medisch psychologische literatuurstudie naar de opvattingen over lichaam, lichaamsbeleving en lichaamsbeeld in de grote Westerse filosofische stromingen. Te verwachten output: cursustekst plus boek

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Subtypes binnen de Borderline Persoonlijkheidsstoornis, hun validatie en therapieverloop. 01/09/2016 - 31/08/2018

Abstract

Ondanks de mogelijkheid om de Borderline Personality Disorder (BPD) te diagnosticeren, gedefinieerd als een duurzaam patroon van instabiele interpersoonlijke relaties, zelfbeeld en emoties, en een sterke impulsiviteit, nog steeds aanzienlijke heterogeniteit werd waargenomen in de BPD bevolking, welke diagnose en behandeling van deze patiënt moeilijk maakt. De indeling van BPD in subtypen op basis van temperament en emotieregulatie heeft theoretische en klinische implicaties. Bijvoorbeeld, op basis van temperament profielen of BPD kan de patiënt persoonsgebonden behandeling ontwikkelen. Daarom is het eerste doel van dit project te onderzoeken of we subtypes van BPS patiënt op basis van temperamentvolle functies kunnen definiëren en te onderzoeken of deze subtypes respectievelijk verschillen met betrekking tot de psychopathologie en het omgaan (bijv., Psychiatrische symptomen, emotieregulatie). Het tweede doel van dit project is te onderzoeken of de verschillende subtypes van BPS anders zullen reageren op de behandeling dat zij zullen ondergaan. Tijdens de laatste twee jaar hebben we de verzamelde gegevens van150 patiënten met een Borderline-stoornis in twee psychiatrische afdelingen, die gespecialiseerd zijn in de behandeling van BPD, op basis van de dialectiek gedragstherapie. De deelnemers werden beoordeeld door zowel direct (interviews en vragenlijsten) en indirecte maatregelen (op prestaties gebaseerde taken) of temperamentvolle kenmerken, coping-stijlen (bijvoorbeeld dissociatie) en psychopathologie (bv niet-suïcidale zelfverwonding, depressie, alexithymie) en worden gevolgd tijdens de behandeling.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwikkeling van translationele modellen voor de evaluatie van behandelingen met antidepressiva. 01/01/2015 - 31/12/2018

Abstract

Wereldwijd onderzoekt men nieuwe manieren om depressies te behandelen die steunen op de snelle antidepressieve werking van lage dosissen van het anesteticum ketamine. Spijtig genoeg wordt de snelle actie algemeen ook verbonden aan de relatief kortdurende werking. Om de bruikbaarheid van dergelijke benaderingen te verbeteren, is het belangrijk om te onderzoeken waarom en hoe de herhaling van symptomen ontwikkelt en of behandelingen dergelijke terugval kunnen beletten. In dit project wil men experimentele therapeutische modellen ontwikkelen voor de evaluatie van medicijnen die het herhalen van symptomen kunnen beletten bij depressies.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Translationeel onderzoeksplatform voor getrapte zorg bij therapieresistente depressie. 13/11/2014 - 31/12/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Psychologische en gedragsmatige trek-kwetsbaarheden in de etiopathogenese van ernstige majeure depressie. 01/09/2014 - 31/08/2015

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Elektroconvulsie Therapie (ECT) bij de Majeur Depressieve Stoornis : verder onderzoek naar de impact van ECT op psychomotorische en cognitieve symptomen en naar optimalisatie van onderhoudsbehandelingsschema's. 01/08/2014 - 15/11/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Emmaus. UA levert aan Emmaus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De cognitieve factoren van functionele uitkomst in bipolaire en psychotische stoornis. 01/08/2014 - 31/07/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Emmaus. UA levert aan Emmaus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Multimodale studie van een neuroinflammatoir model bij bipolaire stoornis. 01/02/2014 - 31/01/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Emmaus. UA levert aan Emmaus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek in het domein van de volwassenenpsychiatrie. 01/01/2014 - 30/04/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds PZ Duffel. UA levert aan PZ Duffel de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Protocollering van de vraagverheldering door de meldpunten crisisjeugdhulp. 04/02/2013 - 30/11/2013

Abstract

In crisisjeugdhulp dient er snel en doelmatig gereageerd te worden op een cliëntsysteem dat uit balans geraakt is. Snel en doelmatig werken vraagt om een gemeenschappelijke taal die samenwerking over de verschillende sectoren heen kan bevorderen en een eenduidigheid die toeleiding kan faciliteren. Om te komen tot een helder en bruikbaar instrument stelt het onderzoeksteam een stappenplan voor dat uit vier duidelijk onderscheiden stappen bestaat: de inventarisatiefase, de toetsingsfase, de consolidatiefase en de rapporteringsfase.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Multimodaal onderzoek van een neuroinflammatoir model bij schizofrenie. 01/01/2013 - 31/12/2016

Abstract

Doel van dit project is de rol van deze processen in de pathogenese van schizofrenie op te helderen, door middel van een exploratieve studie bij een groep jonge en acuut psychotische schizofrene patiënten, bij wie op verschillende momenten in het verloop van de ziekte metingen zullen gebeuren van biologische parameters die allen gelinkt zijn aan de neuro-inflammatoire hypothese: (i) microglia-activiteit in het centraal zenuwstelsel zal rechtstreeks worden bepaald via een nucleaire merker bij PET-scan, (ii) cytokinewaarden wijzend op inflammatie zullen worden gemeten in perifeer bloed met flowcytometrie en (iii) aanwezigheid van relevante metabolieten uit de tryptofaan-pathway zullen worden vastgesteld in bloedstalen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Sociale cognitie van pool tot pool: een onderzoek naar sociale cognitie in de affectieve fases van bipolaire stoornis. 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

454 sequencing-gebaseerde identificatie van causale varianten voor schizofrenie en bipolaire stoornis in multigenerationele families. 01/01/2012 - 31/12/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Intensieve behandeling voor patiënten met een dubbele diagnose. 21/11/2011 - 28/02/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds PZ St.-Norbertus. UA levert aan PZ St.-Norbertus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

To do or not to do? Effort based besluitvorming in schizofrenie. 01/01/2011 - 31/12/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Sociaal gedrag in schizofrenie: een neurocognitieve benadering. 01/01/2011 - 31/12/2014

Abstract

Door de herkenning van sociale cognitie als een belangrijke beperking bij schizofreniepatiënten is er meer onderzoek verricht naar deze aspecten. Echter zijn dat altijd onderzoeken geweest met passieve taken die de realiteit nauwelijks benaderden. Hier tegenover staan wel heel wat actievere onderzoeken naar sociale cognitie bij gezonde vrijwilligers. Nu blijkt dat de hersengebieden die betrokken zijn bij sociale cognitie bij gezonde mensen, veel overlap vertonen met de specifieke hersengebieden die verstoord zijn bij schizofreniepatiënten in niet-sociale taken. Daarom willen wij de lacunes van het huidige onderzoek naar sociale cognitie bij schizofreniepatiënten overbruggen met behulp van (1) paradigma's die zich richten op 'daadwerkelijk' gedrag in verschillende sociale contexten, (2) reële sociale interactieve situaties waarin de taken zijn verdeeld onder de deelnemers, (3) beeldvorming door middel van EEG en fMRI.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Neuropsychologie en de elektrofysiologie van cognitieve stoornissen bij schizofrenie. 01/07/2010 - 30/06/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

454 sequencing-gebaseerde identificatie van causale varianten voor schizofrenie en bipolaire stoornis in multigenerationele families. 01/01/2010 - 31/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Polygebruik en mentale gezondheid bij druggebruikers die een vraag naar behandeling stellen (POLYMEH). 01/12/2009 - 30/06/2011

Abstract

De onderzoeksdoelstellingen van deze studie zijn drieledig: Vooreerst willen we de prevalentie van polydruggebruik en de kenmerken van polydruggebruikers in kaart brengen, dit binnen de ambulante en residentiele verslavingszorg in Belgie; . Vevolgens willen we nagaan in welke mate personen in behandeling voor middelengerelateerde problemen ook kampen met bijkomende psychiatrische stoornissen en willen we de prevalentie en het type van DSM 'As l'- en 'As II'-stoornissen in deze populatie bepalen; Tot slot willen we de kenmerken en het psychiatrisch profiel van polydruggebruikers vergelijken met die van personen die slechts één middel misbruiken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Diagnose van het psychomotorische syndroom bij schizofrenie. 01/08/2009 - 30/01/2012

Abstract

Het project zal data geven over het voorkomen en de ernst van psychomotorsymptomen in een grote groep van schizofienie-patiënten en wil een nieuwe diagnostische methode op punt stellen waarmee de arts in alle stadia van de ziekte (klinisch en subklinisch) gemakkelijk de psychomotorische functionering kan meten. Dit zal resulteren in een meer precieze diagnostische evaluatie op het klinische en cognitieve neuropsychologisch vlak en zal de voorspelling van de sociale en functionele uitkomst ondersteunen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Leerstoel "Advanced research and development in addiction medicine & psychiatry". 01/01/2009 - 31/12/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Actiestoornissen bij depressie: de sociaal-functionele betekenis en achterliggende neurale mechanismen. 01/01/2009 - 31/12/2012

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek rond impulscontrole bij alcoholverslaving. 01/12/2008 - 30/11/2009

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Psychomotore symptomen bij depressie. 01/10/2008 - 30/09/2009

Abstract

De drie doelstellingen van dit onderzoek zijn: 1/ het onderlinge verband tussen de drie genoemde psychomotorische deeldomeinen bij depressieve patiënten te onderzoeken om zo tot een betere definiëring en classificatie van 'psychomotorische vertraging' te kunnen komen. 2/ de relatie nagaan tussen psychomotorische vertraging op het moment van de start van de behandeling en de uitkomst inzake depressieve symptomen en algemeen, sociaal en professioneel functioneren. 3/ de gelijkenissen en/of verschillen in het patroon van psychomotorische afwijkingen tussen MDS en MP gedetailleerd in kaart te brengen en dit voor alle bovenvermelde psychomotorische deeldomeinen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Identificatie van susceptibiliteitsgenen voor schizofrenie. 01/10/2008 - 30/09/2009

Abstract

In dit onderzoeksproject zal getracht worden een belangrijke bijdrage te leveren tot het onderzoek naar de etiologie van Schizofrenie (SZ) in het algemeen en van SZ cognitieve endofenotypes in het bijzonder. Een eerste specieke doelstelling is het aanleggen van een Biobank (DNA, cellijnen, plasme) in combinatie met fenotype data van ongerelateerde SZ patiënten. Ook zullen grote 3-generatie Belgische SZ families worden verzameld voor koppelingsstudies. DNA van deze biobank zal gebruikt worden in moleculaire genetische/genomische analysen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Onderzoek naar de effecten van langetermijnbehandeling met Modalfinil op de terugval en op de impulscontrole bij alcoholafhankelijke patiënten. 14/07/2008 - 13/07/2012

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds PC B. Alexianen. UA levert aan PC B. Alexianen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Bijkomend onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van behandelingsprogramma's, specifiek voor patiënten met een dubbele diagnose. 15/04/2006 - 28/02/2009

  Abstract

  Het doel van deze opdracht is voldoende patiënten in de controlegroep te testen, en dit op een voldoende lange periode om op een valide wijze te kunnen testen of de behandeling in de pilootprojecten effectiever en efficiënter is dan de behandeling in de residentiële standdardbehandelingen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Kennis en toepassing van evidence-based richtlijnen in de verslavingszorg. 01/10/2005 - 31/12/2006

  Abstract

  Het doel van dit onderzoek is om richtlijnen te ontwikkelen voor de behandeling van middelengerelateerde stoornissen (legaal en illegaal).

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Depressie en action monitoring. 01/01/2005 - 31/12/2008

  Abstract

  De specifieke verwachtingen in dit onderzoek zijn: - De amplitudo van de Ne/ERN is kleiner bij depressieve patienten dan bij controlepersonen (in de rnedicatie-vrije periode voorafgaande aan de therapie). - De amplitudo van de Ne/ERN zal negatief correleren met de mate van cagnitieve stoornissen en de ernst van de cagnitieve en motorische vertraging. - De Ne/ERN-reductie zal verminderen na een behandeling (van 6 weken met een SSRI). Het blijft nag een open vraag in hoeverre de NelERN reductie na behandeling volledig zal verdwijnen (zodat het als 'state marker' moet worden aangemerkt). - Het verminderen van de Ne/ERN-reductie na behandeling zal (positief) correleren met de mate van herstel van de cognitieve stoornissen en de emst van de cagnitieve en motorische vertraging na behandeling.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Effectiviteit en efficiëntie van medicamenten gebruikt voor substitutie. (SUBST-OP) 01/01/2005 - 31/12/2005

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Onderzoek naar het cognitief functioneren van patiënten met een middelengebonden stoornis. 01/11/2004 - 31/10/2006

  Abstract

  Prominente onderzoekers onderkennen het verband tussen impulsiviteit en middelengebonden stoornissen. Daar deze persoonlijkheidstrek verschillende gedragingen waaronder 'novelty seeking', een gebrekkige gedragscontrole en disinhibitie omvat, is het essentieel uit te zoeken of elke gedragscomponenten even belangrijk is. Het onderhavige onderzoeksteam onderzoekt de functie van de disinhibitiecomponent bij abstinente alcoholici. Het team maakt hierbij gebruik van vragenlijsten, go no go paradigma's en goktaken.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Onderzoek naar de effectiviteit van behandelingsprogramma's, specifiek voor patiënten met een dubbele diagnose. 01/11/2004 - 31/10/2006

  Abstract

  Het onderzoek kadert binnen de beleidsnota voor geestelijke gezondheidszorg (Aelvoet & Vandenbroucke, 2001) en de beleidsnota van de federale regering in verband met de drugsproblematiek (2001). In de eerste nota wordt gesteld dat er nood is aan specifieke aandacht voor de crisisopvang en behandeling van dubbele diagnose patiënten. In de tweede nota wordt gesteld dat de experimenten rond dubbele diagnose patiënten ondersteund en geëvalueerd dienen te worden. Het onderzoek spitst zich zowel toe op patiënten met een dubbele diagnose als op het personeel dat met deze patiënten werkt. Het eerste deel betreft de patiënten met een dubbele diagnose. In dit onderzoek zijn dubbele diagnose patiënten, patiënten die tezelfdertijd lijden aan een ernstige persisterende stoornis van psychotische aard en aan een middelengebonden stoornis. Er wordt getracht een antwoord te formuleren op volgende vragen: 1.Worden dubbele diagnose patiënten effectief behandeld indien zij een residentieel geïntegreerde behandeling volgen? 2.Is er een verschil in effectiviteit tussen residentieel geïntegreerde behandelingen en residentiële standaardbehandelingen?

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Cognitieve en motorische stoornissen bij patiënten met depressie. 15/02/2004 - 31/03/2008

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Meta-analyse van het onderzoek naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het medicinaal gebruik van cannabis. 01/11/2003 - 31/12/2004

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Onderzoek naar de effectiviteit van behandelingsprogramma's, specifiek voor patiënten met een dubbele diagnose (DD). 01/08/2003 - 31/12/2004

  Abstract

  Het onderzoek kadert binnen de beleidsnota voor geestelijke gezondheidszorg (Aelvoet & Vandenbroucke, 2001) en de beleidsnota van de federale regering in verband met de drugsproblematiek (2001). In de eerste nota wordt gesteld dat er nood is aan specifieke aandacht voor de crisisopvang en behandeling van dubbele diagnose patiënten. In de tweede nota wordt gesteld dat de experimenten rond dubbele diagnose patiënten ondersteund en geëvalueerd dienen te worden. Het onderzoek spitst zich zowel toe op patiënten met een dubbele diagnose als op het personeel dat met deze patiënten werkt. Het eerste deel betreft de patiënten met een dubbele diagnose. In dit onderzoek zijn dubbele diagnose patiënten, patiënten die tezelfdertijd lijden aan een ernstige persisterende stoornis van psychotische aard en aan een middelengebonden stoornis. Er wordt getracht een antwoord te formuleren op volgende vragen: 1.Worden dubbele diagnose patiënten effectief behandeld indien zij een residentieel geïntegreerde behandeling volgen? 2.Is er een verschil in effectiviteit tussen residentieel geïntegreerde behandelingen en residentiële standaardbehandelingen?

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Onderzoek in het kader van de samenwerking tussen het PC-Sint-Norbertus en het Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI - Medische Psychologie en Psychiatrie). 01/07/2003 - 31/12/2004

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Haalbaarheidsonderzoek voor de evaluatie van behandelcentra voor patiënten met dubbeldiagnose. 01/07/2002 - 30/09/2003

  Abstract

  Dit onderzoek is een voorbereidende studie voor een later te plannen groter evaluatieonderzoek van behandelcentra voor patiënten met een dubbele diagnose. Op basis van de beschikbare wetenschappelijke literatuur (bestaande richtlijnen ('guidelines'), standaarden, protocollen en evaluatieonderzoeken) en onze eigen ervaring opgedaan in binnen- en buitenlandse behandelcentra, zal in een eerste fase van het onderzoek een advies geformuleerd worden over de haalbaarheid van een Belgisch evaluatieonderzoek. Rekening houdend met deze bevindingen zal vervolgens in een tweede fase van het onderzoek een voorstel van een onderzoeksprotocol worden opgesteld. Het evaluatieonderzoek dient het verschil in effectiviteit te meten en te exploreren tussen de verschillende behandelprogramma's gericht naar die patiënten die tezelfdertijd lijden aan een ernstige persisterende psychiatrische stoornis van psychotische aard en aan een middelengebonden stoornis. Concreet betekent dit dat men de effectiviteit van de standaardbehandelingen vergelijkt met de effectiviteit van de intensieve residentiële behandelprogramma's, de zogenaamde klinische pilootprojecten . Verwacht wordt dat de intensieve residentiële behandelprogramma's omwille van hun geïntegreerd zorgaanbod enerzijds en de geboden continuïteit in zorg anderzijds, beter tegemoet komen aan de noden van de individuele patiënt en zijn of haar brede omgeving. Dit haalbaarheidsonderzoek omvat dus de volgende subdoelen: 1.Een onderzoek naar de haalbaarheid van de evaluatiestudie. Na een grondige inventarisatie van de officiële behandelingsrichtlijnen en de resultaten van de reeds eerder uitgevoerde evaluatieonderzoeken wordt een advies geformuleerd over de inhoudelijke en praktische haalbaarheid van een dergelijk evaluatieonderzoek binnen de Belgische context. 2.De opzet en ontwikkeling van een eerste onderzoeksprotocol en -draaiboek. Deze onderzoeksfase omvat ondermeer: ·De verdere afbakening van de doelgroep en de controlegroepen. ·De keuze van de onafhankelijke (vb: operationalisatie inhoud zorgprogramma) en afhankelijke (vb: aantal recidieven) variabelen. Elk van deze variabelen dient op de volgende niveaus omschreven te worden: ·De individuele patiënt. ·Het socio-familiale netwerk. ·Het zorgnetwerk. ·Het maatschappelijk netwerk. ·De zorgverleners. ·De ontwikkeling van een specifieke methodologie, ondermeer het definiëren van geschikte meetinstrumenten om bovengenoemde variabelen te meten. ·De vastlegging van de te volgen onderzoeksprocedure.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject