Piloot studie voor monitoring van broeikasgassen in steden (PAUL) 01/10/2021 - 30/09/2025

Abstract

Dit project heeft als doel een observatienetwerk te ontwikkelen voor broeikasgasobservaties in stedelijk milieu. Dit project ondersteunt de Europese Green Deal door de verificatie van emissies uit steden die gezien worden als een belangrijke bron van antropogene emissies.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Oplossingen voor Kalibratie en Validatie van Coperincus remote sensing producten (CCVS). 01/12/2020 - 30/11/2022

Abstract

DIt project staat in voor het ontwikkelen van een duurzame lange termijn cal/val strategie voor alle Copernicus Sentinel missies. Binnen dit project wordt bestaande expertise rond cal/val activiteiten gelinkt aan operationele onderzoeksinfrastructuren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De ondersteuning van ICOS voor de noodzakelijke geintegreerde globale observaties van broeikasgassen (RINGO). 01/01/2017 - 31/01/2019

Abstract

Readiness of ICOS for Necessities of integrated Global Observations (RINGO) is een H2020 EU project dat als doel heeft om de ontwikkeling van de ICOS onderzoeksinfrastructuur te ondersteunen. Binnen dit project is de Universiteit van Antwerpen verantwoordelijk om te onderzoek of het mogelijk is om terrestial laser scanning (LiDAR) te gebruiken om bovengrondse biomassa te schatten in bossen. Bovengrondse biomassa is namelijk een cruciale component van de koolstofbalans van bossen en is moeilijk nauwkeurig te meten. LIDAR is een nieuwe techniek die veel potentieel heeft om zeer accurate schatting te geven de hout volumes in een bos. Binnen dit project zullen we verschillende sites selecteren in België die we met de LiDAR zullen scannen en waar we bovendien een aantal bomen zullen oogsten om zo de LIDAR scans te valideren. In een tweede fase van het project zullen we een aantal ICOS sites in binnen en buitenland bezoeken om nauwkeurige schattingen te kunnen maken van de bovengrondse biomassa.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Studie van de effecten van verbossing op de broeikasgasbalans in een moerasgebied. 01/01/2006 - 31/12/2006

Abstract

Het bovenbekken van de Biebrza in noordoost Polen omvat één van Europa's zeldzame grootschalige moerasgebieden en biedt dan ook een unieke mogelijkheid om de broeikasgasbalansen van natuurlijke moerasgebieden te bestuderen. Verstoring van moerasgebieden door veranderingen in klimaat of in landbouwpraktijken zou de broeikasgasbalans van onverstoorde moerasgebieden substantieel kunnen veranderen. Veranderingen in landbouwpraktijken (wegvallen van het arbeidsintensieve maaibeheer), en klimaat (drogere zomers en warmere winters) kunnen leiden tot verberking van het wetland. Bomen verdampen meer dan kleinere planten waardoor ze de grond- en oppervlaktewaterstanden in het wetland kunnen verlagen. Lagere watertafels resulteren in meer aerobe condities en warmere temperaturen in de bovenste lagen van de bodem. Onder deze condities versnelt de afbraak van het veen en komen er grote hoeveelheden nutriënten en organische zuren vrij. Een deel van de vrijgekomen N zal worden genitrificeerd tot NO3- en gedenitrificeerd tot N2O en zal dus de broeikasgasbalans van het moerasgebied wijzigen. Een ander deel zal uitlogen en via de rivier uit het wetland verdwijnen. Een substantieel deel van de vrijgekomen nutriënten zal echter worden opgenomen door de vegetatie en er de productiviteit en waterverbruik van verhogen. Bovenop de toegenomen N2O emissies komen er bij versnelde decompositie van veen grote hoeveelheden CO2 vrij, terwijl de aerobe condities resulteren in lagere CH4 emissies (lagere productie en gestimuleerde oxidatie tot CO2). Gezien de onzekerheid in de broeikasgasbalans van wetlands, de waarschijnlijkheid van veranderingen in de toekomst en de grote C en N voorraden in wetlands, is er een grote behoefte aan meer onderzoek. In dit project willen we zowel de huidige toestand als de potentiele effecten van verberking op de broeikasgasbalans van de Biebrza-wetlands bepalen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)