Onderzoeksgroep

Expertise

Ik voer theoretisch en toegepast onderzoek uit binnen de transporteconomie. Mijn recente onderzoek betreft de politieke economie van maatregelen (rekeningrijden, belastinghervormingen, publiek transport) om de files te bestrijden, het gebruik van "zachte" maatregelen om verkeer te beinvloeden (verkeersdrempels, verkeerslichten, autovrije zones, lage emissiezones, etc), en de invloed van verbeteringen in infrastructuur voor de productiviteit van bedrijven.

Investeringen in publiek transport: een rëele optie benadering 01/01/2018 - 31/12/2021

Abstract

Bestaande reele optiemodellen evalueren het effect van onzekerheid op de timing van investeringen in publiek transport. Het project bestudeert het gedrag van een investeerder in publieke transportinfrastructuur die tracht de welvaart te optimaliseren en contrasteert dit met een winstmaximaliserende investeerder. Een sequentieel reeel optiemodel wordt ontwikkeld om na te gaan hoe onzekerheid betreffende de vraag naar publiek transport de optimale capaciteit en de optimale timing beinvloedt, en hoe dit op zijn beurt effect heeft op de vraag naar publiek transport. Dit laatste element is nieuw in de literatuur over reele opties. Hierdoor zal het project de state of the art in dit domein verschuiven; bovendien draagt het project bij aan de discussie betreffende de liberalisering van het openbaar vervoer. Tenslotte merken we op dat de samenwerking tussen de universiteiten van Antwerpen, Hasselt, Tilburg en de Norwegian University of Science and Technology een sterk team genereert in het domein van toepassing van reele optietheorie op publiek transport. diesntverleing in publiek transport.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Duurzaam Transport en Logistiek. 01/01/2015 - 31/12/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Economische analyse van milieubeleid in de Europese automarkt. 01/10/2013 - 31/08/2015

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Beleid en coördinatie ten aanzien van transportbeslissingen op het lokaal niveau. 01/01/2013 - 31/12/2016

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Op zoek naar zuinigheid in de overheid in tijden van budgettaire krapte - Effecten van autonomie controle, taak en management op overheadkosten in publieke organisaties: theoretisch-empirisch onderzoek met niet-obtrusieve data en 3 analyse-methodes. 01/10/2012 - 30/09/2016

Abstract

Door de huidige globale financiële crisis kampen overheden met budgettaire schaarste, ook omwille van het beleid van de Europese Unie. Op zoek naar budgettaire besparingen probeert men het kostenbewust en zuinig gedrag van overheidsorganisaties te verbeteren en hun overhead kosten te doen dalen. Voor overheden is het daarom belangrijk de redenen te kennen waarom overhead kosten in bepaalde organisaties relatief hoger liggen dan bij anderen. De taak van de publieke organisatie is uiteraard sterk bepalend voor de mate waarin overhead nodig is, maar ook andere organisatie-externe en –interne factoren hebben een invloed. Bovendien hebben overheden Nieuw Publiek Management hervormingen doorgevoerd om organisaties meer performant, en ook kostenbewuster te maken, ondermeer via verzelfstandiging van publieke taken in autonome en resultaatsgestuurde agentschappen en door het invoeren van een meer 'private sector-georiënteerd' management. Echter, meer en meer overheden blijken sceptisch over de mate waarin deze hervormingen inderdaad voor zuinigere en performantere publieke organisaties hebben gezorgd. Dit project onderzoekt welke factoren de overhead kosten in publieke organisaties verklaren en wat de invloed ter zake is van autonomie, controle, taak en management. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een robuuste dataset van 70 Vlaamse departementen en agentschappen, waarvan de data gebaseerd is op niet-obtrusieve datagaring en het probleem van respondent-gebaseerde 'bias' dus vermeden wordt (in tegenstelling tot veel bestaande studies). Via het ontwikkelen en testen van hypothesen vanuit neo-institutionele economische theoriëen en alternatieve theoretische kaders zal het project voor theoretische verdieping en versterking van de huidige literatuur zorgen. Bovendien is het project methodologisch innovatief door causaliteit te onderzoeken via het toepassen van drie verschillende analysetechnieken op dezelfde data (multi-variate regressie, econometrische schatting van parametrische 'frontiers' en 'Qualitative Comparative Analysis' - technieken).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Economische analyse van het milieubeleid in de Europese automarkt. 01/10/2011 - 30/09/2013

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Wetenschappelijk onderzoek in het domein van de transporteconomie. 01/10/2009 - 30/09/2010

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De politieke economie van prijszetting en investeringen in transport. 01/01/2008 - 31/12/2011

Abstract

Het recente transport-economisch onderzoek was vooral normatief gericht (zie onder meer Small en Verhoef (te verschijnen 2007), Arnott, Rave and Schöb (IFO monograph, 2005), De Borger en Proost (EE boek, 2001)). De centrale vraagstelling was: wat zijn de meest efficiënte prijszettings- en investeringsstrategieën in de transportsector, rekening houden met verschillende marktimperfecties? Deze imperfecties zijn niet enkel gesitueerd in de transportsector zelf (vb. wanneer geen tijdsdifferentiatie mogelijk is, wanneer niet alle alternatieven perfect kunnen geprijsd worden, als er imperfecte concurrentie is voor sommige transportmodi), maar betreffen ook de arbeidsmarkt (loonwig door belastingen, imperfecte herverdelingsinstrumenten). Dit normatief onderzoek heeft aangetoond dat nieuwe vormen van prijszetting (road pricing, cordon prijzen, kilometerheffingen, etc.) belangrijke efficiëntiewinsten kunnen meebrengen indien de opbrengsten van deze instrumenten juist worden aangewend. In de praktijk vindt men echter eerder inefficiënte prijszetting en investeringsbeslissingen terug. De nieuwe vormen van prijszetting waarvan sprake worden maar heel traag ingevoerd. In dit voorstel gebruiken we een positieve i.p.v. een normatieve benadering. De centrale vraagstelling is hoe we de huidige belastingen en investeringen in de transportsector kunnen verklaren, zowel in individuele landen als in federaties van landen. Aangezien het hier een zeer breed onderzoeksveld betreft, concentreren we ons in dit voorstel tot een drietal specifieke topics. Het ultieme doel blijft natuurlijk een meer algemene theorie op te bouwen en te testen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De effecten van etnische buurten op de arbeidsmarktintegratie van allochtonen. 01/10/2007 - 31/07/2009

Abstract

Het voorgestelde onderzoek heeft als doel de effecten te analyseren van etnische geografische concentraties op de arbeidsmarktintegratie van mensen met een immigratie achtergrond. Het effect van etnische geografische concentraties is immers niet a priori duidelijk.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Congestie en het belastingsbeleid ten aanzien van bedrijfswagens. 01/01/2007 - 31/12/2008

Abstract

Het doel van dit project is de fiscale behandeling van bedrijfswagens te bestuderen in het kader van een geïntegreerd optimaal belastingsbeleid ten aanzien van zowel de arbeidsmarkt als de transportmarkt, waarbij rekening wordt gehouden met de rol van bedrijfswagens voor de externe kosten van vervoer (congestie, vervuiling, ongevallenrisico, etc.). Zowel optimale belastingen als budgettair neutrale belastinghervormingen worden onderzocht. De bekomen theoretische inzichten worden geïllustreerd aan de hand van numerieke modellen toegepast op de Belgische situatie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Havenconcurrentie en hinterlandcongestie. 15/06/2006 - 31/12/2008

Abstract

In dit project wordt de interactie bestudeerd tussen, enerzijds, de concurrentie tussen haven en, anderzijds, congestieproblemen in het hinterland. We construeren een theoretisch kader om na te gaan hoe hinterlandcongestie en het congestiebeleid van de lokale overheid de prijs- en kwaliteitsconcurrentie tussen havens beïnvloedt. Verder analyseren we de effecten van congestie en het prijsbeleid van de havens voor een optimaal congestiebeleid op het hinterland. Tenslotte leiden we resultaten af over een optimaal investeringsbeleid dat rekenening houdt met de interactie tussen havenconcurrentie en hinterlandcongestie. De theorie wordt geïllustreerd met numerieke simulaties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Europees concurrentiebeleid: theorie en toepassingen op transport en uitzendrechten in de sport. 01/01/2006 - 31/12/2009

Abstract

In dit project worden recente theorieën van industriële organisatie toegepast om de prijszetting en regulering te bestuderen in enkele specifieke economische sectoren zoals vervoer, sport en de communicatiesector. De nadruk ligt op de positieve analyse van recente voorgestelde maatregelen (bijvoorbeeld prijzen van de toegang tot infrastructuur en concurrentie in capaciteit in vervoer, de toewijzing van televisierechten van sportwedstrijden, enz.). Bovendien bekijken we de normatieve effecten door in elk van de bestudeerde toepassingen de potentiële welvaartsverbeteringen te analyseren. Keuze van de sectoren is geïnspireerd op de recente expertise van de promotoren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Congestie, tijdsallocatie en de arbeidsmarkt. 01/01/2004 - 31/12/2006

Abstract

Doel van het project is een optimaal congestiebeleid te bestuderen binnen het raamwerk van tijdsallocatiemodellen (Becker (1966), DeSerpa (1971), Jara-Diaz (2000)). We bekijken eerst optimale congestiebelastingen in een Becker tijdsallocatiemodel onder twee types van hypothesen: (i) in de veronderstelling dat enkel de inputs in de productie van vervoer kunnen worden belast (zoals vb via brandstofbelastingen); (ii) in de veronderstelling dat de activiteit 'transport' zelf direct kan worden belast (zoals via systemen van rekeningtijden). Ten tweede, we breiden dit model uit om aan te tonen dat recente resultaten in de literatuur omtrent de optimale belastingdifferentiatie tussen pendelaars en ander vervoergebruikers drastisch moeten worden aangepast. Ten derde bestuderen we de rol van het introduceren van tijdsallocatiemodellen voor het ontwikkelen van een economisch beleid tav van bijvoorbeeld carpooling en bedrijfsvervoerplannen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Implementation of Marginal cost Pricing in Transport-Integrated Conceptual and Applied Model Analysis" (MC-ICAM) 01/01/2001 - 31/03/2003

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Dynamisch modelleren van congestiekosten en verkeersmanagementtechnieken. 01/01/2001 - 01/01/2003

  Abstract

  Dit project heeft 2 doelstellingen. Ten eerste wil het een bijdrage leveren aan het onderzoek van verkeerstromen en congestie. De wetenschappelijke basis van de voorgestelde aanpak ligt daarbij in de wachtlijntheorie. Meer in het bijzonder willen we ons in dit project concentreren op de noodzakelijke uitbreidingen van de wachtlijnenbenadering, die een praktisch gebruik op de verkeersproblematiek mogelijk maken, zoals toeritdosering, blokrijden, ... Ten tweede, binnen het project zullen de ontwikkelde methoden worden toegepast om een aantal uiteenlopende beleidsmaatregelen te evalueren. Enerzijds leidt de dynamische aanpak van het congestieprobleem door middel van wachtlijntheorie mogelijk tot andere conclusies wat betreft de wenselijkheid van prijsinstrumenten en verkeermanagementtechnieken, anderzijds laat deze benadering een grondige evaluatie toe van maatregelen die binnen een statisch kader moeilijk kunnen worden bestudeerd.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Tweeledige belastingen, discrete keuze en het corrigeren van externe effecten in de transportsector. 01/01/1999 - 31/12/2001

   Abstract

   De doelstelling van het project bestaat erin modellen te ontwikkelen die toelaten vaste en variabele belastingen op voertuigen te integreren in de analyse van optimale prijszetting van externe kosten in de transportsector. Voorgesteld wordt het bezit en gebruik van voertuigen te anlalyseren binnen het raamwerk van modellen van discrete keuze. Op die manier kunnen vaste en variabele bealstingen als aparte specifieke beleidsinstrumenten worden bestudeerd. Het onderzoek kan worden opgedeeld in drie fasen, nl. theorievorming, een uitgebreide empirische toepassing op de Belgische situatie, en tenslotte een empirische toepassing in een internationale omgeving, rekening houdend met de nationale belangen van de verschillende landen en met mogelijk strategisch gedrag.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    De externe kosten van transport 01/12/1996 - 30/11/2000

    Abstract

    In dit project worden de meest recente methoden verfijnd en toegepast om de externe kosten van vervoer te evalueren voor de Belgische situatie. Het onderzoek vanwege UFSIA concentreert zich op congestie en situeert zich in een dynamische context,

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Optimale belastingen en regulering van transport in een federaal systeem. 01/01/1996 - 31/12/1998

     Abstract

     Bepaal optimale vervoerbelastingen in een federaal systeem, rekening houdend met belastingconcurrentie, interne effecten met internationale spill-overs, en beperkingen op belastingsinstrumenten. Uitvoering van een simulatie-oefening voor Europa.

     Onderzoeker(s)

     • Promotor: De Borger Bruno
     • Co-promotor: Pauwels Wilfried
     • Co-promotor: Schroyen Alfred

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      De interrelatie tussen dienstverlening, locale belastingen, en efficiëntie van gemeenten. 01/01/1996 - 31/12/1998

      Abstract

      Ontwikkeling van een theoretisch raamwerk dat de vraag naar en het aanbod van diensten, het niveau van de locale belastingen, en de produktieve efficiëntie van gemeenten integreert. Empirische toetsing voor Vlaamse gemeenten.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Models for Transport Environment and Energy Version 2 Strategic Transport Policy Analysis (TRENEN II - STRAN) 01/01/1996 - 31/12/1997

       Abstract

       De bedoeling van het project is modellen te ontwikkelen die toelaten de invloed van maatregelen op het vlak van een transport-, energie- of milieubeleid te stimuleren voor de vervoersector. Deze modellen bepalen optimale prijzen en investeringen in de vervoersector, rekening houdend met congestie, het energieverbruik en de corresponderende milieuvervuiling door de diverse vervoersmiddelen, de budgettaire toestand van de overheid en de gevolgen voor de inkomensverdeling.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Trenen-Models for the study of transport energy and environment policies. Transferable models for Transport and energy policy testing. 01/01/1994 - 31/12/1995

        Abstract

        De bedoeling van het project is modellen te ontwikkelen die toelaten de invloed van maatregelen op het vlak van een transport-, energie- of milieubeleid te simuleren voor de vervoersector. Deze modellen bepalen optimale prijzen en investeringen in de vervoersector, rekening houdend met congestie, het energieverbruik en de corresponderende milieuvervuiling door de diverse vervoermiddelen, de budgettaire toestand van de overheid en de gevolgen voor de inkomensverdeling.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Algemene statistische analyses van de data van de enquete 'Gezin en arbeid' (CBGS) 01/03/1993 - 31/12/1994

         Abstract

         In dit project worden de enquetegegevens statistisch verwerkt, geanalyseerd en geinterpreteerd.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Financiering van de veterinaire keuring in de vleessector. 01/02/1993 - 31/07/1993

          Abstract

          De bedoeling van het project is de kosten te bepalen die het Instituut voor Veterinaire Keuring (IVK) oploopt bij het uitvoeren van de keuring en de gezondheidscentrales. Vervolgens worden aanpassingen in de huidige tariefstructuur voorgesteld, rekening houdend met de berekende kosten en met de recente Europese wetgeving terzake.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Een evaluatie van de nieuwe economische groeitheorie. 01/01/1993 - 31/12/1995

           Abstract

           Recent werden een aantal nieuwe modellen van economische groei ontwikkeld, bekend onder 'New Growth Theory'. Deze modellen benadrukken de samenhang tussen groei, technologische vooruitgang, toenemende meeropbrengsten, menselijk kapitaal en internationale handel. Het project beoogt de theoretische eigenschappen van deze modellen verder te exploreren door middel van numerieke simulatie, alsook deze modellen voor een selectie van landen econometrisch te toetsen.

           Onderzoeker(s)

           • Promotor: Nonneman Walter
           • Co-promotor: De Borger Bruno
           • Co-promotor: Tharakan Mathew

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Economische aspecten van het onderwijs met bijzondere aandacht voor de sociaal-economische positie van de leerkrachten. 01/08/1992 - 31/08/1995

            Abstract

            De ruime doelstelling van het project bestaat in het opstarten van het onderzoeksdomein 'onderwijseconomie'. Het voorgestelde project beoogt enkele concrete bijdragen i.v.m. de 'herwaardering van de leerkrachten'.

            Onderzoeker(s)

            • Promotor: Nonneman Walter
            • Co-promotor: De Borger Bruno
            • Co-promotor: Tharakan Mathew

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Een macro-economisch model voor de gezondheidszorg in Belgie. 01/04/1992 - 31/12/1995

             Abstract

             Het onderzoek bestaat uit het opstellen van een econometrisch model dat inzicht geeft in de structuur van de gezondheidszorg en van de bindingen met de economie. Het onderzoek zal bijzondere aandacht besteden aan de modellering van de vraag naar diverse categorieen van medische zorg, de prijsvorming van deze zorg, de tewerkstelling en aan de interactie van deze submodellen. Het model houdt een volledige endogenisatie in van de uitgaven van het RIZIV binnen het HERMES-model en geeft de bindingen weer met de tewerkstelling van de belangrijkste categorieen van zorgverstrekkers.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Verklaring van de waargenomen daling in de produktiviteitsgroei. 01/01/1991 - 31/01/1992

              Abstract

              De bedoeling van dit project is in de eerste plaats de bestaande sectoriele gegevens in verband met produktie en produktiefactoren beter op elkaar te doen aansluiten en waar mogelijk hiaten op te vullen. In de plaats wensen we een verklaring te geven voor de waargenomen daling in de produktiviteitsgroei binnen individuele sectoren.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Transport en Mobiliteit : Prijsbeleid interregionaal vervoer (thema C9) en prijsbeleid intra-stedelijk vervoer (thema C10) 01/12/1990 - 30/09/1996

               Abstract

               Bedoeling is optimale prijzen van vervoer te bepalen rekening houdend met externe effecten van vervoer op milieu, congestie,etc.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Transporteconomie 01/02/1990 - 31/01/1996

                Abstract

                Bijzondere aandacht wordt besteed aan het raakvlak van het ruimtelijk en transportgebeuren en met name aan de interrelaties tussen mobiliteit, stedelijke ontwikkeling en ruimtelijk beleid.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Een nieuwe methode ter evaluatie van woningmarktsubsidies. 30/09/1988 - 31/12/1992

                 Abstract

                 Evaluatie-onderzoek i.v.m. de voordelen die participerende gezinnen ervaren t.o.v. prijssubsidies op de woningmarkt.

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject