Onderzoeksgroep

Vertaalwetenschap, Tolkwetenschap en Interculturele Studies (TricS)

Expertise

Interdisciplinair onderzoek op het snijpunt van Antropologie, Vertaalwetenschap, Interculturele Communicatie en Geschiedenis, met een focus op Iberische Culturen (Spanje en Latijns-Amerika). Belangrijkste onderzoeksthema's: etniciteit, nationalisme, interreligieuze en interetnische contacten, racisme, fascisme, holocaust en genocide, historische herinnering.

De samenwerking tussen Giuseppe Ungaretti en Jean Lescure. Een collaboratief creatieproces. 01/01/2018 - 31/12/2021

Abstract

Tussen 1952 en 1954, wisselden Giuseppe Ungaretti (1888-1970), beroemde Italiaanse dichter, bekend om zijn obscure en raadselachtige poëzie, en Jean Lescure (1912-2005), een jonge Franse schrijver, filosoof en dichter, een reeks brieven uit met het oog op de samenstelling van een dichtbundel getiteld "Les cinq livres". Deze dichtbundel bevat de Franse vertaling van gedichten die eerder door Ungaretti in het Italiaans werden uitgegeven. Het Jean Lescure Fonds van IMEC in Caen bewaart een grote hoeveelheid manuscripten van de 'avant-textes' van de vertalingen van Lescure gecorrigeerd door Ungaretti. Gebaseerd op theoretische inzichten en methodologische benadering van de Genetische kritiek en hedendaagse Vertaalstudies, richt het onderzoek zich op de analyse van het collaboratieve creatieproces en de respectieve rol van beide auteurs, zowel op het niveau van de interpretatie als compositie van de tekst.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Bevorderen van rechtstoegang voor sprekers van inheemse talen in Peru 01/01/2019 - 31/12/2020

Abstract

Het project wil een bijdrage leveren aan de bevordering van de rechtstoegang voor sprekers van inheemse talen in Peru. Tijdens het tweejarige project 1) zal een lokaal netwerk worden opgezet in Peru, bestaande uit academische en maatschappelijke belanghebbenden op het gebied van de verdediging van taal- en inheemse rechten met betrekking tot rechtstoegang. Het netwerk zal worden ingebed in een internationale Noord / Zuid / Zuid-triangulatie tussen Peru, Mexico en België / Europa met het doel om 2) ervaringen uit Mexico en België / Europa uit te wisselen en over te dragen op het gebied van de opleiding van tolken en verdediging van taalrechten in meertalige contexten aangepast aan de Peruaanse situatie. Het opzetten van het netwerk en de overdracht van Noord / Zuid / Zuid expertise zal worden bereikt door bezoeken, vergaderingen en workshops in Peru, Mexico en België, verspreid over vier semesters. Het project zal de basis leggen voor de toekomstige implementatie van een diploma gerechtstolken voor sprekers van inheemse talen in Peru.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Sabbatsverlof 2018-2019 Prof. Christiane Stallaert. 01/10/2018 - 30/09/2019

Abstract

Mijn onderzoek als hispaniste en antropologe is gericht op sociale en politieke thema's (nationalisme, interetnische en interreligieuze samenleving, migratie, mensenrechten, historische herinnering), met oog voor de onderlinge kruisverbanden. Het thema van de culturele grens staat centraal in mijn werk, dat inter- en transdisciplinair is, op het snijpunt van antropologie, vertaalwetenschap en geschiedenis. Geografisch ligt mijn onderzoeksdomein in Spanje en Latijns-Amerika (Mexico, Brazilië, Andesgebied). De drie onderzoeksassen zijn: 1. Translation Mediated Representation of the Holocaust/Nazism in Transatlantic Settings 2. Indigenous Spaces in Europe/Latin America from a Decolonial and Human Rights Perspective 3. Etniciteit, nationalisme, transmoderniteit Tijdens het sabbatsverlof zullen deze drie onderzoeksassen verder worden uitgediept aan de hand van etnografisch veldwerk, archiefonderzoek en literatuurstudie in het licht van een hernieuwd conceptueel interpretatiekader met betrekking tot transatlantische culturele transfers, dekolonialiteit, transmoderniteit. De onderzoeksresultaten zullen worden verwerkt in boekvorm, met als voorlopige werktitel: 'Transmodern Europe. Towards a micro-anthropology of Globalization'.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Etniciteit, beleid en Staat in volkse sectoren van hedendaags Argentina. Etnografie van een conflict over herlocaties in een wijk van migranten en inheemse bevolkingsgroepen. 01/11/2017 - 30/04/2018

Abstract

De algemene doelstelling van mijn onderzoek is het verband tussen etniciteit, beleid en Staat in het huidige Argentinië, vanuit het perspectief van ongelijkheid en sociale integratie. Meer bepaald, analyseer ik de manier waarop categorieën van etnische identificatie gerelateerd zijn aan de dynamiek van het dagelijks beleid in een volkswijk van inheemse en migrantenbevolking in een buitenwijk van de stad La Plata (Buenos Aires, Argentinië). Het onderzoek is gebaseerd op de empirische benadering van een conflict rond relocaties als gevolg van openbare infrastructuurwerken. In de periode 2013-2016 werd etnografisch veldwerk verricht aan de hand van participerende observatie gecombineerd met diepte-interviews. In deze periode heb ik interviews afgenomen en nam ik deel aan bijeenkomsten, vergaderingen en diverse situaties van interactie met buurtbewoners, politieke leiders, lokale informanten, universitaire contactpersonen, en staatsambtenaren. Deze gegevens werden aangevuld met documentair materiaal (kranten, officiële publicaties, technische rapporten, informatieve flyers van politieke organisaties). In de volgende fase (vanaf 2017) zal het onderzoek zich richten op de verdieping van de bibliografische gegevens en analyse (plan om de theoretische weergave van een voornamelijk lokaal gesitueerd onderzoek te verruimen naar een internationale context), de systematisering en analyse van de verzamelde gegevens, en het schrijven van het proefschrift. In de volgende beschrijving van het PhD Project presenteer ik in het kort de hoofdlijnen van het theoretisch kader van het onderzoek en de mogelijke wetenschappelijke en maatschappelijke bijdrage: De belangrijkste hypothese van het onderzoek is dat de etnische identificaties van de inwoners van de nederzetting ("inheemse volken" of "migranten") ingezet worden in de dagelijkse onderhandelingen met de Staat en de politieke actoren met betrekking tot het bepalen van de criteria voor de verdeling van de openbare middelen in het kader van de procedure van de herlocaties) (het land ende huizen die worden toebedeeld). Deze criteria hebben tevens een invloed op het in vraag stellen of het versterken van de sociale ongelijkheid in de wijk. In dit onderhandelingsproces worden de betekenissen, projecten en belangen die de Staat via haar vertegenwoordigers aanbrengt, "van onderaf" betwist, geherinterpreteerd of gewijzigd door de lokale bevolking.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De vertaling van fanfiction in het Portugees. Trouw en ontrouw van lezers/vertalers. 01/03/2015 - 30/11/2015

Abstract

Het onderzoek richt zich op de vertaling van fanfiction door lezer / vertalers in het Portugees. In tegenstelling tot de auteur / lezer , die het verhaal verderschrijft of wijzigt om andere lezers te behagen , maakt de lezer / vertaler de tekst beschikbaar voor het Braziliaanse / Portugese publiek. Deze taak wordt uitgevoerd in samenwerking met de reviewer, ook wel beta –lezer genoemd, de 'tweede lezer ' van het vertaalproces. Vertaald fanfiction is het resultaat van een dubbel proces van herschrijven - zowel door fans (de auteur / lezers) die personages van andere auteurs over nemen om ze te gebruiken in nieuwe parallelle verhalen, als door de vertaler. Immers, volgens Lefevere (1992 ) , is vertalen 'the most obviously recognizable type of rewriting, and potentially the most influential because it is able to project the image of an author and/or a (series of) work (s) in another culture, lifting that author and/or those works beyond the boundaries of their culture of origin'. Het onderzoek is gebaseerd op een beperkt corpus van vier vertaalde fanfiction romans van de serie Twilight / Twilight van Stephenie Meyer in Brazilië, een literatuurstudie, interviews met Braziliaanse vertalers en een analyse van een selectie fragmenten. Er zal aandacht worden besteed aan de specifieke aspecten die verband houden met de vertaling van fanfiction , zoals het tempo van publicatie, het gebruik van instant vertaalprogramma's in aanvulling op andere vertaalinstrumenten en, tot slot, de relatie tussen de lezer / schrijver ( s ) van de oorspronkelijke fanfiction en de vertaling.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Braziliaanse kronieken in het Spaans: een synchrone anthologie. 01/08/2014 - 30/04/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds CAPES. UA levert aan CAPES de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Wetenschap op zoek naar dialoog: 104 jaar Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. 01/02/2014 - 31/01/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds CAPES. UA levert aan CAPES de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Studie van het taal-, vertaal- en publicatiebeleid van het Braziliaanse wetenschappelijk tijdschrift van tropische geneeskunde, Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. In deze longitudinale studie wordt aan de hand van de elektronische databank van het tijdschrift de periode van 1909 tot 2009 bestudeerd. De resultaten worden o.a. geanalyseerd aan de hand van de Actor-Network Theory (ANT).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De taal van vertaling in Brazilië. Geschreven versus gesproken discours. 01/02/2014 - 31/01/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds CAPES. UA levert aan CAPES de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Diachronisch onderzoek naar de vertaling van gesproken discours in Brazilië, gebaseerd op een corpus van de vertalingen van het werk van Agatha Christie in Braziliaans Portugees. Speciale aandacht gaat naar de wisselwerking tussen gesproken en geschreven taal met betrekking tot de vorming van een Braziliaanse identiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Vertaling en natie-opbouw in Brazilië. De rol van Dom Pedro II. 01/10/2013 - 31/07/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds CAPES. UA levert aan CAPES de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Interdisciplinaire studie van de literaire vertalingen van de Braziliaanse keizer, Dom Pedro II, op basis van het archief van Petropolis (Rio de Janeiro). De vertaalmanuscripten vanuit het standpunt van de rol van D.Pedro II bij de vorming van een moderne Braziliaanse nationale identiteit aan het einde van de 19de eeuw.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Dom Pedro II als vertaler van Hitopadeça: een kritisch-genetische analyse van het creatieve proces. 01/10/2013 - 31/07/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds CAPES. UA levert aan CAPES de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Op basis een combinatie van Genetische Kritiek en Descriptieve Vertaalanalyse bestudeert het onderzoek het vertaalmanuscript van Hitopadeśa door de Braziliaanse keizer Dom Pedro. Specifieke aandacht gaat naar de rol van D.Pedro II bij het creëren van een Braziliaanse nationale identiteit aan het einde van de 19de eeuw.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

'Paul et Virginie' (Bernardin de Saint-Pierre). Een studie van de 20ste eeuwse Braziliaanse vertalingen en parateksten. 01/10/2013 - 31/01/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds CAPES. UA levert aan CAPES de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Vertaalhistorisch onderzoek naar de 20ste eeuwse vertalingen van de Franse roman Paul et Virginie van Bernardin de Saint-Pierre. Studie van de paratekst. Hervertaling van de roman naar het Braziliaans Portugees.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)