Onderzoeksgroep

Expertise

Beleidsondersteunende dienstverlening aan overheidsinstellingen, internationale organisaties en NGO's (betrokken bij beleidshervormingen) om een beter inzicht te verwerven in de mechanismen van de verschillende activiteiten op het domein van de band tussen internationale financiële stromen (globalisering) enerzijds en ontwikkeling in het algemeen, en armoedebestrijding in het bijzonder anderzijds. Het betreft hierbij zowel publieke (ontwikkelingshulp) als private financiële stromen.

Militairen als 'actoren van verandering' voor gender relaties in post-conflict gebieden. Vaststellingen uit Mali en Liberia. 04/04/2022 - 31/12/2022

Abstract

This research proposal sets out to critically examine how the military institution could function as an 'agent of change' in terms of gender relations for a post-conflict society and promote a gender-just peace. As such, it focuses on the role of gender in the reform of the military in two states following conflict: Liberia and Mali. In particular, it focuses on the intertwined processes of gender integration and gender mainstreaming in the post-conflict phase. Gender integration refers here to the participation and inclusion of different genders in the armed forces and gender mainstreaming is understood as a strategy to achieve gender equality by making visible and creating awareness of the gendered nature of assumptions, processes and outcomes. Specifically, the proposal focuses on how women are recruited and integrated in the armies, which actors that push for or resist their integration and what functions, roles and experiences women come to have within the militaries.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Bibliotheekkrediet Sociale en Human Wetenschappen (Instituut Ontwikkelingsbeleid). 01/01/2022 - 31/12/2022

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Analyse van de evolutie van de buitenlandse en publieke schuld van de lage inkomenslanden gedurende de laatste tien jaar. 16/07/2018 - 30/09/2018

Abstract

Deze paper geeft een omvattend overzicht van de evolutie van de externe en publieke schuld van de groep van lage-inkomens ontwikkelingslandenlanden gedurende de laatste 10 jaar, de oorzaken die aan de basis liggen van deze evolutie, en de gevolgen ervan voor de schulddraagbaarheid, en voor de economische groei in de betrokken landen. Slechts een decennium na grootschalige internationale schuldkwijtschelding verleend aan deze landen, kampen sommigen ervan terug met een hoge schuldgraad en potentiële of zelfs reële schuldterugbetalingsproblemen, vandaar de urgentie om de redenen ervan adequaat in kaart te brengen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Belgische onderzoeksgroep voor de financiering van ontwikkeling (BeFinD). 01/05/2017 - 31/10/2018

Abstract

Belgian policy research group on Financing for Development (BeFinD) is een consortium van drie onderzoekscentra van Belgische universititeiten met als doel het ondersteunen van het Belgische federale ontwikkelingsbeleid (en het Directoraat-Generaal voor Ontwikkleingssamenwerking, DGD meer specifiek) en het beantwoorden van concrete beleidsvragen met betrekking tot 'Financing for Development' binnen het kader van het 'Academic Research Group for Policy Support (ACROPOLIS) van VLIRUOS. BeFinD (2017-2018) onderzoek is gestructureerd rond twee grote topics en 5 work packages: 1: Domestic resource mobilization WP 1: Towards effective intervention models for supporting local taxation programs in weak institutional contexts. WP 2: Contributory social protection schemes for informal workers as alternative mechanisms of domestic resource mobilization. 2: Implications of the private sector through innovative financing and private sector development A: Innovative Financing WP 3: Development Impact Bonds WP 4: Blending B: Private Sector Financing WP 5: A randomized evaluation on a Belgian development program: the case of BTC agricultural support in Benin.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Belgische onderzoeksgroep voor de financiering van ontwikkeling (BeFinD). 01/05/2014 - 30/04/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Deel van de studie m.b.t. het uitvoeren van een innovatieve omruiling van schulden tegen onderwijs 19/04/2011 - 06/05/2011

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds UNESCO. UA levert aan UNESCO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Desk Study on dept swaps. 27/09/2009 - 10/10/2009

  Abstract

  Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen het onderzoeksinstituut Universiteit Antwerpen enerzijds en UNESCO, anderzijds UAntwerpen levert aan UNESCO de onderzoeksresultaten van de "Desk Study on dept swaps" onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Onderzoeksplatform Improved Aid Architecture and Aid Effectiveness (O*platform). 15/03/2009 - 31/12/2013

   Abstract

   Het O*platform stelt zich tot algemeen doel de kwaliteitsversterking van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het O*platform stelt zich tot specifiek doel de inbedding van het wetenschappelijk onderzoek in de beleidsvorming en -vertaling van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project website

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Opportuniteiten bij de opwaardering van de financiering van gezondheid en vaccinatie in de Democratische Republiek Congo. 10/09/2008 - 01/12/2008

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Studie van de Belgische Schuldverlichting 2000-2007. 01/11/2007 - 30/06/2008

    Abstract

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Poverty reduction strategy papers. 15/12/2004 - 14/03/2009

     Abstract

     PRSP is een afkorting voor een nieuwe en ambitieuze benadering van de multilaterale en bilaterale ontwikkelingshulp aan arme inkomenslanden die sinds 2000 werd ingevoerd en waaraan België meewerkt. Het project betreft een beleidsondersteunend steunpunt (BOS) dat werd goedgekeurd voor 4 werkingsjaren. Het steunpunt concentreert zich rond de volgende drie prioritaire thema's m.b.t. PRSP, met gender als transversaal aandachtspunt : de politieke economie van de PRSP; Monitoring en evaluatie van de PRSP; en fiscale en budgettaire aspecten. De activiteiten in het kader van het steunpunt "PRSP" bestaan hoofdzakelijk uit (i) dienstverlening (producten aan de overheid) overeenstemmend met indicatief 20% van het budget, m.n. trekkingsrechten voor vorming, advies, opmaak beleidsdocumenten, etc., en (ii) wetenschappelijk onderzoek (academische output), m.n. indicatief 80% van het budget.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      New Views on Firms' Investment and Finance decisions. 01/06/2001 - 31/05/2002

      Abstract

      Het onderzoek vormt een bijdrage aan de internationale conferentie van de NBB 2002 over dit onderwerp. Het handelt over de impact van onzekerheid op de investeringsbeslissingen van Belgische bedrijven.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Fiscal policy for Poverty Alleviation - Fiscal Ownership and Role of Donors 01/02/2001 - 31/07/2001

       Abstract

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        De band tussen schuldvermindering en armoedebestrijding - deel II//..(vervolg P105/P00415) 01/07/2000 - 30/06/2001

        Abstract

        Op dit moment worden internationaal een reeks voorstellen geformuleerd in verband met het verlenen van substantiële schuldvermindering aan de armste hoog-verschuldigde ontwikkelingslanden (het HIPC-initiatief). De finaliteit van deze initiatieven betreft het versterken van ontwikkeling en het bestrijden van de armoede in de betrokken landen. Als dusdaning is het cruciaal te evalueren in welke mate schuldvemindering een effectief en efficiënt instrument van duurzame ontwikkeling in het bijzonder kan uitmaken, en in welke mate schuldvermindering meer direct kan gekoppeld worden aan armoedebestrijding. Mogelijke instrumenten zijn ondermeer sterke conditionaliteit, gebruik van tegenwaardefondsen en dergelijke meer. //..Uitgaande van een globale analyse, verricht in het eerste werkjaar, wordt hier beoogd via landenstudies, in eerste instantie in prioritaire landen, een meer concreet beeld te krijgen en beleidsaanbevelingen hieromtrent landenspecifiek te kunnen maken.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Financiering van het vrouwelijk ondernemerschap - case studies Tanzania en de Filippijnen 01/01/1999 - 30/09/1999

         Abstract

         Het project legt de nadruk op (1) een literatuurstudie omtrent krediet- en financieringsschema's voor het kleinbedrijf in het Zuiden met aandacht voor startend vrouwelijk ondernemerschap, (2) een inventaris en evaluatie te maken van bestaande ondersteuningsmechanismen in de formele, de informele sector met betrekking tot Tanzania en de Filippijnen

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Een duurzaamheidsanalyse van de door het IMF en de Wereldbank gesponsorde voorstellen tot oplossing van de schuldenlast van de armste ontwikkelingslanden (HIPC-initiatief) 01/10/1998 - 31/01/1999

          Abstract

          Het door het IMF en de Wereldbank gesteunde HIPC-initiatief is het meest recente voorstel om de schuld van arme ontwikkelingslanden te verminderen tot een 'draagbaar' niveau. De cruciale vraag hierbij is of dit initiatief, en meer bepaald de hoeveelheid schuldvermindering die wordt voorzien in het voorstel, wel zal leiden tot een duurzame oplossing van het schuldenprobleem voor deze categorie ontwikkelingslanden.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Opstellen van een beleidsnota en position-paper over de Tobin Tax ten behoeve van CIDSE vzw 01/05/1998 - 30/09/1998

           Abstract

           Het project behelst het opmaken van een korte nota (5 blz) alsmede een langere tekst over de wenselijkheid, haalbaarheid en concrete invulling van een voorstel tot invoering van een belasting op internationale deviezenverrichtingen (Tobin tax)

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Opstellen van een haalbaarheidsstudie over 'Economic Intelligence' voor de KMO op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en innovatie 01/11/1996 - 31/12/1996

            Abstract

            In het kader van het ondersteuningsbeleid van het IWT (het Vlaams Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch onderzoek) inzake Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) werd in opdracht van het Vlaams Technologisch Observatorium (VTO) een haalbaarheidsstudie uitgevoerd met betrekking tot het opstellen van een 'economic intelligence 'systeem voor het effectief meten en monitoren van Innovatie , Onderzoeks- en Ontwikkelingsinspanningen in de Belgische KMO-sector.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Opportuniteiten en modaliteiten voor oprichting van een garantiefonds 01/10/1996 - 31/10/1996

             Abstract

             In het kader van het door VLIR-ABOS gefinancierde korte-termijn beleidsvoorbereidend onderzoek voor het kabinet Ontwikkelingssamenwerking werd een punctueel advies geleverd omtrent de wenselijkheid en modaliteiten van het steunen van het kleinbedrijf in het Zuiden via het verlenen van incentives aan Belgische bedrijven die investeren in het Zuiden , onder meer via het opzetten van een garantiefondsmechanisme.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Ethiek van de internationale financiële markten. 01/01/1996 - 31/12/1998

              Abstract

              Het project gaat uit van de vraag aan welke sociaal-ethische doeleinden het internationaal verkeer van kapitalen dient te beantwoorden en volgens welke institutionele mechanismen deze doeleinden enigszins dichterbij kunnen gebracht worden. Dit onderwerp wordt benaderd vanuit drie oogpunten: 1) een fundamentele filosofische reflectie over het geldwezen, zijn maatschappelijke betekenis en evolutie; 2) de analyse van een concrete financiële markt en haar institutionele problemen; 3) de formulering van een voorstel van ethische criteria en prioriteiten op basis van de literatuur i.v.m. een ethiek van financiële markten.//..De (de)regulering van internationale financiële markten stelt niet alleen een aantal technische, economische en politieke problemen, maar roept ook belangrijke ethische vragen op. Het is de eerste bedoeling van dit onderzoek om de bestaande financiële ethiek te toetsen aan nieuwe fenomenen zoals de opkomst van derivatieven (swaps, futures). In een tweede faze bestuderen we een aantal specifieke cases in verband met mogelijke regulering (Tobin Tax, Maystadt-casus, rol van de centrale banken in bestrijden van systeem-risico), waarbij steeds de vraag naar werkzame ethische criteria en doelstellingen centraal staat in de analyse.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Investeringen, onzekerheid en instabiliteit. 01/01/1995 - 31/12/1996

               Abstract

               Investeringen worden steeds meer gezien als onomkeerbare beslissingen. Hierdoor vertonen zij veel gelijkenis met opties. Op basis van optietheorie wordt aangetoond dat onzekerheid en instabiliteit van de economische omgeving een zeer belangrijke invloed heeft op de omvang van investeringen. Deze invloed is zelfs belangrijker dan bijvoorbeeld de stand van de rente. Dit wordt empirisch geverifieerd voor de Europese landen en voor België in het bijzonder.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject