Onderzoeksgroep

Deus Tax Machina - Een onderzoek naar het gebruik van AI door belastingadministraties in de EU en de gevolgen ervan voor de privacy- en gegevensbeschermingsrechten van belastingplichtigen. 01/11/2021 - 31/10/2025

Abstract

De onderzoeker beoogt het gebruik van artificiële intelligentie (AI) door belastingadministraties en de bijbehorende gevolgen voor de privacy en het recht op gegevensbescherming van de belastingplichtige in de lidstaten van de Europese Unie te onderzoeken. Belastingadministraties maken in toenemende mate gebruik van AI voor het verwerven van information (bv. internet scraping), verwerken van informatie (bv. data mining), en om met de belastingplichtige te communiceren (bv. chatbot) Belastingadministraties die AI gebruiken, rapporteren positieve resultaten, zoals een vermindering van de overhead kosten en een meer accurate selectie van te controleren belastingplichtigen. De voorbeelden van "SyRI", "RoboDebt" of "COMPAS" hebben evenwel aangetoond dat het gebruik van AI een aantal risico's met zich mee kan brengen, zoals het risico van ongewenste profilering, discriminatie, onrechtmatige correlaties, excessieve gegevensverzameling of een gebrek aan transparante besluitvorming. Dit onderzoek will de kennis vergroten omtrent de risico's die deze nieuwe technologieën met zich meebrengen op het gebied van privacy en databescherming, door een taxonomie van AI tax governance tools te ontwikkelen, en een analytisch kader op dergelijke risico's te analyseren. Het onderzoek zal ook een vergelijkende evaluatie maken van de wijze waarop de regels van EU-lidstaten die dit gebruik van AI reguleren, de rechten van de belastingplichtigen naar behoren waarborgen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject