Onderzoeksgroep

Economie

Expertise

Mijn onderzoeksexpertise is in het domein van de gezondheidseconomie en omvat een brede waaier van onderwerpen en analytische methoden. Het betreft hoofdzakelijk toegepaste empirische analyses ter ondersteuning van beleidsbeslissingen. Er is ten eerste heel wat expertise opgebouwd rond verdelingsaspecten met betrekking tot gezondheid en de consumptie en financiering van zorg, zowel op theoretisch als op empirisch vlak. Er werd onder meer onderzoek gedaan naar de impact van verschillende financieringsvormen op gedrag en op problematische private betalingen voor zorggebruik. Dit werd bestudeerd in België en in ontwikkelingslanden. Economische evaluatiestudies (kosten-nuts en kosten-effectiviteitsanalyses) van geneesmiddelen of medische technologieën zijn een tweede belangrijk expertisedomein. Uitgevoerde studies maken in toenemende mate gebruik van betere data en meer geavanceerde analysemethoden. Er wordt voor deze studies multidisciplinair samengewerkt. Tenslotte is er nog expertise in toegepast beleidsonderzoek met betrekking tot de organisatie van gezondheidszorg. Lopende projecten richten zich op de kosten-effectiviteit van de toediening van injecties voor de behandeling van multiresistente tuberculose door leken (niet medisch geschoolden) uit de gemeenschap in Eswatini (voormalig Swaziland) en op prestatiegebaseerde financiering in DR Congo. Samen met collega's van de faculteit geneeskunde wordt ook een cluster gerandomiseerde gecontroleerde trial uitgevoerd om kosten en werklast van zorggebruik tijdens weekends en feestdagen te optimaliseren door triage van patiënten die zich aanmelden op de spoeddienst en verwijzing naar een aangrenzende huisartsenwachtpost (de TRIAGE-trial).

Triage en verwijzing in nabijgelegen spoedgevallen diensten en huisartsenwachtposten (de triage trial): een cluster gerandomiseerde trial. 01/10/2018 - 30/09/2021

Abstract

Het doel van dit project is de meest geschikte zorg verlenen aan patiënten die zich aanbieden op de dienst spoedgevallen. Het utilisatiepotentieel van ons project is sterk afhankelijk van de organisatie van de zorg buiten de kantooruren: een nauwe samenwerking tussen spoedgevallendienst en wachtpost, bij voorkeur op dezelfde locatie, is nodig om een correcte toewijzing van patiënten mogelijk te maken. Een online bevraging leerde ons dat minstens de helft van de Vlaamse wachtposten onze bevindingen zou kunnen implementeren. De andere helft van de wachtposten en spoedgevallendiensten die zich niet op een nabijgelegen locatie bevinden, zou ons model ook kunnen gebruiken mits aanpassingen. In ons pilootonderzoek stelden we vast dat er een grote nood is aan meer structuur in modellen voor de organisatie van zorg buiten de kantooruren. Dit project zal inzicht verwerven in de factoren die bijdragen tot het succes van geïntegreerde zorg buiten de kantooruren, gefocust op medische, financiële en procesmatige aspecten. Dit project bevat verscheidene cruciale innovatieve aspecten: voor het eerst in Vlaanderen zal de verantwoordelijkheid voor uitgebreide triage worden toebedeeld aan een verpleegkundige. Verder zal een lokale klinische samenwerking in staat zijn om met een zelf ontwikkeld triage instrument te werken. Tot slot zullen we in staat zijn om het perspectief van de patiënt in overweging te nemen, en dit in elke stap van het proces. Dit is niet eerder onderzocht of getest. De Belgische overheid wil telefonische triage invoeren, zonder dat de patiënt verplicht zal zijn om met het triageadvies rekening te houden. Niet alle patiënten zullen van deze dienst gebruik maken, en niet iedereen die ervan gebruik maakt, zal het advies ook opvolgen. Daarom is uitgebreide fysieke triage een hoeksteen van dit systeem, en zullen beide strategieën op elkaar moeten worden afgestemd. De resultaten van dit onderzoek zullen een goed inzicht geven in de faciliterende factoren en de barrières voor de uitrol van uitgebreide triage in Vlaanderen. Dit zal leiden tot een meer effectieve en efficiënte zorg buiten de kantooruren. De resultaten van deze studie zullen ook een inschatting mogelijk maken van het financiële impact van de patiëntenstroom. We verwachten in dit project 8000 patiënten te includeren over een periode van een jaar; een conservatieve schatting is dat 20%, dus 1600 patiënten, aan de huisartsenwachtpost zullen worden toegewezen. We schatten dat dit zal leiden tot een kostenbesparing van €96 000 per jaar. De TRIAGE-trial zal toelaten om de actuele besparingen te becijferen. Zelfs als het project niet op grotere schaal zou worden toegepast, kunnen de kosten van de studie op de studielocatie op enkele jaren worden terugverdiend. Bovendien zal elke patiënt die aan de wachtpost wordt toegewezen, zelf minstens €9 besparen. Behalve de voordelen voor patiënten en de overheid, verwachten we ook een vermindering van de werkbelasting voor de artsen op de spoedgevallen. Zij zullen hun tijd niet meer moeten besteden aan klachten die er niet thuishoren, en ze zullen zich kunnen focussen op trauma, acuut zieke patiënten en complexe medische hulp. We geloven dat dit een positief impact zal hebben op de hulpverleners en tot meer werktevredenheid zal leiden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Verhoogde tegemoetkoming en toegankelijkheid van de gezondheidszorg. 03/03/2017 - 01/07/2021

Abstract

We onderzoeken de effecten van een remgeldverlaging op medische zorg voor kwetsbare gezinnen. We doen dit op basis van een experimenteel opgezette beleidsinterventie ter bevordering van het opnemen van de verhoogde tegemoetkoming. We gebruiken administratieve ziekenfondsgegevens voor het analyseren van de budgetimpact en van het effect op specifieke medische consumptiepatronen. Met een aanvullende enquête analyseren we het effect op de subjectieve inschatting van de medische toegankelijkheid van de zorg.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Gecoördineerd onderzoeksprogramma in gezondheidseconomie aan de School of Public Health in Kinshasa. 01/01/2018 - 31/12/2020

Abstract

De DRC heeft onvoldoende middelen om een efficiënte en rechtvaardige gezondheidszorg aan te bieden. Versterking van de lokale capaciteit is van essentieel belang om alle alternatieven voor de financiering van gezondheidszorg te evalueren, om de economische last van gezondheidsgerelateerde aandoeningen aan te tonen en om de waarde van voorgestelde programma's en interventies, passend binnen de Congolese context, zinvol te bepalen. Om efficiënte en rechtvaardige gezondheidsdiensten te bieden voor het verbeteren van de gezondheid van de Congolese bevolking, heeft dit project tot doel: (1) een gezamenlijk onderzoeksprogramma op het gebied van de gezondheidseconomie op te starten aan de Kinshasa School of Public Health (KSPH); (2) de onderzoekscapaciteiten in gezondheidseconomie bij KSPH te versterken; en (3) de zichtbaarheid en reikwijdte van onderzoeksactiviteiten en -output in gezondheidseconomie te vergroten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Remgelden en de toegankelijkheid van medische zorg: een experimenteel onderzoek naar het effect van het verlagen van de remgelden op patronen van medische consumptie en het uitstellen van zorg. 01/10/2015 - 30/09/2016

Abstract

We onderzoeken de effecten van een remgeldverlaging op medische zorg voor kwetsbare gezinnen. We doen dit op basis van een experimenteel opgezette beleidsinterventie ter bevordering van het opnemen van de verhoogde tegemoetkoming. We gebruiken administratieve ziekenfondsgegevens voor het analyseren van de budgetimpact en van het effect op specifieke medische consumptiepatronen. Met een aanvullende enquête analyseren we het effect op de subjectieve inschatting van de medische toegankelijkheid van de zorg.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Er Terug-zijn³ - Re-integratie van sub-acute arbeidsongeschikte werknemers als aanbod binnen de dienstverlening van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. 01/09/2010 - 31/12/2012

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IDEWE vzw. UA levert aan IDEWE vzw de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Blood endothelium progenitor cells and dendritic cells as novel predictive biomarkers of in-stent restenosis after percutaneous coronary intervention. 01/01/2007 - 31/12/2009

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Evaluatie van de effecten van de maximumfactuur op de consumptie van gezondheidszorg. 15/10/2006 - 30/06/2008

  Abstract

  Dit project zal trachten volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: - Wat is de totaalkost van de maximumfactuur aan de sociale zekerheid (collectieve kost)? - Wie heeft gebruik gemaakt van de maximumfactuur (doelgroepen)? - Zijn er consumptieverschillen voor bepaalde groepen voor en na de invoering van de maximumfactuur (gedragseffecten)?

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  High Technology Assessment van drug eluting stents. 01/10/2006 - 31/08/2007

  Abstract

  Dit project onderzoekt wat de klinische en economische waarde van het gebruik van Drug Eluting Stents is ten opzichte van Bare Metal Stents. Het project onderzoekt tevens wat de gevolgen zijn van twee of meer scenario's van terugbetaling voor het Belgische gezondheidsbudget ?

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Hoe kiezen ouders met jonge kinderen als zij medische hulp nodig hebben buiten de normale consultatie-uren? Een onderzoek naar preferenties in de regio Deurne Borgerhout. 01/03/2006 - 31/12/2007

  Abstract

  Er is weinig bekend over de preferenties van zorgconsumenten buiten kantooruren. Het gebruik van discrete keuze techniek laat toe deze preferenties te kwantificeren. In de regio Deurne Borgerhout (veel allochtonen, grootstedelijk milieu) worden via raadple¬gingen van Kind en Gezin (waar alle jonge ouders naar toe komen) 300 respondenten be¬vraagd. De gegevens kunnen gebruikt worden bij verdere planning van het hulpaanbod.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Drugs in cijfers II. 01/10/2005 - 30/06/2007

  Abstract

  In België werd het belang van het onderzoek naar overheidsuitgaven benadrukt in de federale beleidsnota drugs van 2001. Daartoe werd van 2001 tot 2003 het onderzoek "Drugbeleid in cijfers. Een studie naar betrokken actoren, overheidsuitgaven en bereikte doelgroepen", het zogenaamde Drugs in cijfers I, uitgevoerd in opdracht van de toenmalige diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden, onder leiding van de onderzoekséquipe van Prof. dr. B. De Ruyver . Het huidig onderzoek wil de methodologie, zoals die werd ontwikkeld voor het onderzoek Drugs in cijfers I, voor het meten van overheidsuitgaven verfijnen en actualiseren, rekening houdend met de recente ontwikkelingen op het terrein, maar ook met de aanbevelingen en geïdentificeerde knelpunten uit Drugs in cijfers I en uit de recente studies uitgevoerd door en in opdracht van het EMCDDA. Dit onderzoek zal meer aandacht besteden aan de methodologie op zich en de rapportering over de methodologie. Daarnaast zal het onderzoek een nieuwe meting uitvoeren aan de hand van de verfijnde en geactualiseerde methodologie om een zicht te krijgen op de ~volutie in de overheidsuitgaven inzake de aanpak van het drugprobleem in België, met bijzondere aandacht voor de invloed van de beleidsopties en actiepunten in de federale beleidsnota drugs van 2001. Concreet houdt dit in dat het voorliggend onderzoek wil nagaan of er een relatie bestaat tussen de prioriteiten voor het drugbeleid in België en de door de overheid geïnvesteerde middelen voor deze prioriteiten. Daarnaast wordt ook onderzocht of er een verband bestaat tussen de prioritaire doelgroepen voor het drugbeleid in België en de door de overheid geïnvesteerde middelen voor deze prioritaire doelgroepen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Impact van het innen van supplementen op toegankelijkheid van de gezondheidszorg. 01/03/2005 - 31/07/2006

  Abstract

  Er is een voortdurende bezorgdheid van de maatschappij en de overheid over de toegankelijkheid van onze gezondheidszorg. In deze studie zal nagegaan worden of de evolutie in directe eigen betalingen (vnl supplementen) en private ziekteverzekering hierop een negatieve impact heeft. Meer specifiek zullen we: -een literatuuronderzoek uitvoeren over effecten van directe eigen betalingen in de gezondheidszorg en het afsluiten van aanvullende (private) verzekeringen; -de omvang en de aard van de supplementen in België voor de periode 1996-2003 berekenen alsook de socio-economische karakteristieken van de patiënten die ze genereren en betalen(op basis van gegevens ter beschikking gesteld door het IMA); -via geëigende econometrische technieken *determinanten voor het afsluiten van private verzekeringen bepalen; *de impact van een aanvullende verzekering op de kans en de duur van de hospitalisatie bepalen met correctie voor de gedragseffecten van supplementen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Het dynamisch verloop van inkomen, gezondheid en ongelijkheid. 01/03/2003 - 31/12/2006

  Abstract

  Het huidige onderzoeksvoorstel vetrekt van de blijvende bezorgdheid over billijkheid op gebied van gezondheid en medische zorg. Het voorstel gaat in op de pertinente vragen over het causale verband van de systematische associatie tussen gezondheid en inkomen. We zullen hoofdzakelijk gebruik maken van de theoretische vernieuwingen in de gezondheidseconomische literatuur voor het uittekenen van de empirische analyse en zullen gebruik maken van de beschikbaarheid van panel data om de relaties te schatten.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Wetenschappelijke dienstverlening in het kader van gezondheidseconomische activiteiten rond ADHD. 01/03/2003 - 31/08/2003

  Abstract

  De verantwoordelijke stelt een vragenlijst op om de kosten gerelateerd aan ADHD te achterhalen. Deze vragenlijst zal opgestuurd worden naar de leden van de patiëntenorganisatie zit stil eind februari. Zij zal de data input van de teruggestuurde, ingevulde vragenlijsten verzorgen en ook de analyse van de gegevens voor haar rekening nemen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Het dynamisch verloop van inkomen, gezondheid en ongelijkheid over de levenscyclus. (EQUITY III) 01/11/2002 - 31/10/2005

   Abstract

   Dit project kadert in het 5de EU-kaderprogramma, onderdeel: quality of life and management of living.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Studie van de kosten verbonden aan ADHD. Een verkenning. 01/08/2002 - 31/01/2003

   Abstract

   De bedoeling van deze studie is 1) informatie te verzamelen over de bereidheid om te betalen voor medicatie ter behandeling van ADHD en deze informatie te verspreiden. 2) beschikbare gegevens over de kosten van ADHD te verzamelen en 3) de haalbaarheid van een WTP-studie onder patiënten te verkennen.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    De inhoud en de gezondheidseconomische vertaling van het psychiatrisch zorgcircuit jeugd en context. 01/10/2001 - 09/10/2002

    Abstract

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Berekening van elementen van de gezondheidsfinanciering volgens de OMS-methodologie. 28/08/2001 - 30/09/2001

     Abstract

     Deze studieopdracht omvat de berekening van de verdeling en de billijkheid van de gezondsheidsfinanciering overeenkomstig de methodologie van het OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Deze studie gebeurt voor België, op basis van de gegevens van de huishoudbudgetenquête 1997/98. De conclusies worden in de vorm van een rapport meegedeeld aan de opdrachtgever.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Billijkheid in de financiering van de medische zorg 01/12/2000 - 31/10/2003

      Abstract

      Dit project zal de sociale karakteristieken van het Belgische gezondheidszorgsysteem onderzoeken en bijdragen tot empirische evidentie op de drie domeinen: 1) Aanleveren van feitelijke informatie over het verband tussen inkomen en eigen bijdragen doorheen de tijd. In welke mate hebben remgeldverhogingen aanleiding gegeven tot een stijging van het aandeel in het gezinsinkomen en wat is de impact op armoede? 2) Analyse van de huidige impact van directe bepalingen voor gezondheidszorg op het huishouden. Welke individuen zijn meest kwetsbaar met betrekking tot directe betalingen voor medische zorg? Wat zijn de demografische en klinische karakteristieken van patiënten met betalingsmoeilijkheden? 3) Analyse van de (huidige) mate van horizontale en verticale billijkheid van de verschillende betalingsbronnen voor gezondheidszorg in België in internationaal vergelijkend perspectief.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Score van activiteiten en pathologieën in intensieve zorg (I.o.v. UZA) 01/04/2000 - 31/12/2000

      Abstract

      Het project zal een berekening maken van de reële totale kosten per patient voor een mix van pathologieën op de dienst Intensieve Zorg van het Universitair Ziekenhuis te Antwerpen. Om inzicht te krijgen in deze kostprijs, wordt de methodologie van Activity Based Costing (ABC) gebruikt . De methodologie wordt kritisch geëvalueerd. Bovendien zal nagegaan worden in welke mate de kost van een activiteit pathologie-specifiek is. Voor deze laatste vergelijking zal een beroep gedaan worden op de gegevens verzameld in het kader van het project P105/P00508 . //..Tenslotte zal nagegaan worden of de scores die de ernst van de pathologioe meten een indicator kan zijn voor de totale kost per patiënt.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Het kostengedrag op de dienst intensieve zorgen - de relatie tussen kosten, uitgaven en capaciteitsbeslissingen en de invloed van de case-mix: een toepassing op hartchirurgie 01/01/2000 - 31/12/2000

       Abstract

       Inzicht in de reële kostprijs van de behandeling van een patient is belangrijk voor het uitwerken van een gepast finacieringssysteem van de zorg en als intern beleidsinstrument binnen het ziekenhuis. Het project zal een berekening maken van de reële totale kosten per patiënt voor de pathologiegroep cardiochirurgie op de dienst Intensieve zorg van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Activity Based Costing wordt in het algemeen sterk aanbevolen als kostenmethodologie voor het toewijzen van kosten, ook in ziekenhuizen. Nochtans geeft deze kostenmethodologie problemen indien men te maken krijgt met gezamenlijke productie van diensten en ondeelbaarheden. Bovendien stelt zich het praktische probleem met betrekking tot de meeteenheid: kunnen kosten per activiteit in zijn algemeenheid bepaald worden of is de kost van eenzelfde activiteit pathologie-specifiek. Het voorliggend e onderzoek zal aan beide problemen aandacht besteden. Ten eerste zal de reële kost per patiënt, berekend op basis van verschillende kostenmethodologieën vergeleken worden. Ten tweede zal een vergelijking gemaakt worden tussen de kost per patiënt (gegeven ernst-graad van de toestand) voor één specifieke pathologie (cardiochirurgie) met de kost voor een mix van pathologieën (gegeven een bepaalde ernst-graad). Voor deze laatste gegevens zal een beroep gedaan worden op gegevens die verzameld worden in het kader van het project P105/P00533.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Economische determinanten van medische consumptie 01/02/1999 - 31/01/2001

        Abstract

        De beleidsachtergrond van het voorstel is de groeiende bezorgdheid over de mogelijke negatieve gevolgen van eigen bijdragen, private (bijkomende) verzekering en inkomensongelijkheid op de toegankelijkheid van de medische zorg. //..Deze doelstelling van het onderzoek zal erin bestaan na te gaan wat de rol is van financiële factoren - voornamelijk remgelden, private verzekering en inkomen - op het individuele gebruik van medische zorg. Er zal empirisch materiaal aangereikt worden dat een eerste inzicht moet geven in het differentieel gebruik van medische zorgen en in de factoren die dit differentieel gebruik verklaren. Op basis van de resultaten zal aangegeven worden waar mogelijkproblemen met betrekking tot toegankelijkheid zich situeren. Voorstellen voor bijkomend onderzoek en/of additionele gegevensverzameling zullen hieruit voortvloeien. Bijkomende gegevensverzameling kan voorbereid worden, maar de verzameling en analyse ervan zal niet gebeuren binnen het kader van het huidige onderzoek.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Financieringsmodellen van ziekenhuis- en transmurale zorg, voor toepassing in het vernieuwd Vlaams gezondheidsbeleid. 01/10/1998 - 30/09/2000

         Abstract

         Dit beleidsvoorbereidend onderzoeksproject beoogt een aantal scenario's voor finaciering van zorg te ontwerpen, rekening houdend met de opties van de Vlaamse overheid op dit vlak en met de fundamentele ontwikkeling en tendensen binnen de zorgsector. Deze zullen zicht toespitsen op een aantal belangrijke aspecten van elk financieringssysteem; zijnde (1) de geïntegreerde versus gefragmenteerde financiering van zorg, (2) open versus gesloten budgetten, (3) vaste versus variabele financiering en (4) financieringscriteria. Deze worden beoordeeld op hun capaciteit om de belangrijke algemene doelstellingen in het gezondheidszorgbeleid, zijnde kwaliteit, billijkheid en efficiëntie, mee te helpen realiseren. //..De financieringsscenario's worden ontwikkeld op basis van literatuurstudie en studiebezoeken in binnen- en buitenland, en worden beoordeeld op hun inpasbaarheid in de Vlaamse context.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          European Study on the cost-effectiveness of pneumococcal vaccination 01/11/1997 - 28/02/1998

          Abstract

          Het project analyseert de kosten-effectiviteit van pneumokokken vaccinatie van plus 65-jarigen, voor een vijftal landen, volgens een éénvormig model. De evaluatie gebeurt vanuit maatschappelijk oogpunt. Kosten bestaan uit de uitgaven voor de aankoop^en de toediening van het vaccin, de behandeling van vaccin gerelateerde neveneffecten en de vermede kosten van hospitaalopname voor invasieve pneumokokken infecties. De effecten worden uitgedrukt in voor kwaliteit aangepaste levensjaren.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Advies bij een studie over het antibioticagebruik in het Universitair Ziekenhuis (UZA) 01/09/1997 - 31/08/1998

           Abstract

           Het project heeft tot doel de antibiotica-uitgaven in het universitair ziekenhuis in kaart te brengen. Met name wordt nagegaan in welke mate de evolutie verklaard kan worden door volumewijzigingen en prijswijzigingen. De bedoeling is een rationeler antibioticabeleid te bevorderen.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Compensatie-overeenkomsten tussen artsen en ziekenhuizen: een economische analyse. 01/10/1996 - 31/12/1998

            Abstract

            Het doel van het project bestaat erin om de economische gevolgen van gebruikelijke compensatie-overeenkomsten tussen artsen en ziekenhuizen te analyseren. In het bijzonder worden de gevolgen op de performantie van een ziekenhuis van compensatie stelsels zoals betaling per prestatie, tariefsplitsing, pooling, salaris, enz. geviseerd. Het onderzoek is een specifieke toepassing (met emperische evidentie) van principaal-agent en contract theorie in de gezondheidszorg.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Evaluatie van de kosten-effectiviteit van een klinisch onderzoek 01/05/1996 - 31/05/1996

             Abstract

             De promotor stemde toe om HNP te ondersteunen bij een evaluatie van de kosten-effectiviteit van het volgende klinische onderzoek: 'Evaluatie van de tolerantie en doeltreffendeheid van Co-soltrim in vergelijking met Cotrimoxazole bij de behandeling van pneumocystiis carinii pneumonie bij seropositieve patienten. Een prospectief, gerandomiseerd, multicentraal en multinationaal fase III onderzoek met parallellegroepen', uitgevoerd door HNP als Sponsor.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Een economische evaluatie van het griepvaccin voor België 01/04/1996 - 31/10/1996

              Abstract

              De onderzoeksopdracht bestaat erin om een kosteneffectiviteitsanalyse voor griepvaccinatie uit te voeren. In vergelijking tot het alternatief zonder vaccinatie, worden de additionele kosten en effecten van vaccinatie bekeken voor de actieve bevolking en voor de 65-plussers. De evaluatie beperkt zich tot de directe medische kosten, gedragen door de patiënt of de ziekteverzekering.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Ziekteverzuim en het toekennen van arbeidsongeschiktheid. 01/04/1992 - 31/12/1995

               Abstract

               Deze studie wil inzicht geven in het uitschrijven van ziekte-attesten door huisartsen in Belgie door het inventariseren van die factoren die bijdragen tot het al dan niet toekennen van ziekteverlof en de duur ervan. Ook wordt nagegaan op welk niveau het ziekteverzuim zich in Belgie bevindt t.o.v. de buurlanden.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Een macro-economisch model voor de gezondheidszorg in Belgie. 01/04/1992 - 31/12/1995

                Abstract

                Het onderzoek bestaat uit het opstellen van een econometrisch model dat inzicht geeft in de structuur van de gezondheidszorg en van de bindingen met de economie. Het onderzoek zal bijzondere aandacht besteden aan de modellering van de vraag naar diverse categorieen van medische zorg, de prijsvorming van deze zorg, de tewerkstelling en aan de interactie van deze submodellen. Het model houdt een volledige endogenisatie in van de uitgaven van het RIZIV binnen het HERMES-model en geeft de bindingen weer met de tewerkstelling van de belangrijkste categorieen van zorgverstrekkers.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)