Onderzoeksgroep

Expertise

Formele modellering van complexe software systemen.

Concurrency in een machine model met ondersteuning voor multi-dimensional separation of concerns. 01/10/2012 - 30/09/2014

Abstract

Dit project heeft als doel concurrency te bestuderen in het onderszoeksgebied van talen met ondersteuning voor "multidimensional separation of concerns" (MDSOC), zoals aspect-, context- of feature-georiënteerde talen. Het toevoegen van MDSOC mechanismes die rekening houden met concurrency zal leiden tot MDSOC talen met meer expressiviteit en mogelijk hogere performantie, wat op zijn beurt van MDSOC talen een meer aantrekkelijk platform maakt om concurrente applicaties in te ontwikkelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Concurrency in een machine model met ondersteuning voor multi-dimensional separation of concerns 01/10/2010 - 30/09/2012

Abstract

Dit project heeft als doel concurrency te bestuderen in het onderszoeksgebied van talen met ondersteuning voor "multidimensional separation of concerns" (MDSOC), zoals aspect-, context- of feature-georiënteerde talen. Het toevoegen van MDSOC mechanismes die rekening houden met concurrency zal leiden tot MDSOC talen met meer expressiviteit en mogelijk hogere performantie, wat op zijn beurt van MDSOC talen een meer aantrekkelijk platform maakt om concurrente applicaties in te ontwikkelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Refactoren in talen met ondersteuning voor multi-dimensional separation of concerns. 01/10/2009 - 30/09/2010

Abstract

Dit project heeft als doel refactoring te bestuderen voor talen met ondersteuning voor "multi-dimensional separation of concerns" (MDSoC), waaronder aspectgeoriënteerde en contextgeoriënteerde talen. MDSoC talen bieden krachtige constructies om software op een betere manier op te delen in verschillende concerns, waardoor het makkelijker wordt om software te ontwikkelen en te onderhouden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Optimized MP-SoC Middleware for Event-driven Applications (OPTIMMA). 01/01/2008 - 31/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het transformeren van Human Interface Designs via Model-driven Engineering. 01/01/2008 - 31/12/2011

Abstract

Binnen dit onderzoek staan drie onderzoeksvragen centraal: -Formele Semantiek. Wat is de best mogelijke manier om de semantiek van een taal voor taakmodellen (zoals ConcurTaskTrees) formeel vast te leggen? -Correctheid. Kunnen we, gebaseerd op een formele semantiek, de correctheid van transformaties van taakmodellen aantonen? -Kwaliteitseigenschappen. Kunnen we nuttige kwaliteitseigenschappen over deze transformaties aantonen?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Fundamental Issues in Software Engineering: Modelling, Verification and Evolution of Software. (MoVES) 01/01/2007 - 31/12/2011

Abstract

Software intensieve systemen behoren tot de meest complexe objecten ooit gebouwd. Tijdens de ontwikkeling van dergelijke systemen is het gebruik van rigoureuze modellen en analyse methodes essentieel om te garanderen dat deze software aan zijn behoeftes voldoet en de gevraagde eigenschappen bezit (vb., veiligheid, robuustheid, betrouwbaarheid, consistentie). Tegelijkertijd, moeten deze systemen zich constant aanpassen aan veranderende behoeftes en technologie. Ze moeten met andere woorden evolueren doorheen de tijd zonder daarom hun essentiële eigenschappen te verliezen. Dit project verbindt de leidende Belgische onderzoeksgroepen in Software Engineering, met erkende expertise in model-driven engineering (MDE), software evolutie, formele modellen en verificatie (FMV) en aspectgerichte software ontwikkeling (AOSD). Het project heeft tot doel de state-of-the art in elk van die domeinen vooruit te helpen. Op lange termijn moet het netwerk bestaande samenwerkingen versterken and nieuwe samenwerkingen mogelijk maken om ons onderzoek op Europese schaal te verspreiden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

"Separation of Concerns" bij Hoog-Niveau Softwaremodellen. 01/10/2006 - 30/09/2008

Abstract

De doelstelling van dit project is het uitwerken van weaving technieken op modelniveau, vertrekkende van het werk over modeltransformaties binnen MDA.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Formele ondersteuning voor transformatie van software modellen. 01/01/2005 - 31/12/2008

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

"Separation of Concerns" bij Hoog-Niveau Softwaremodellen. 01/10/2004 - 30/09/2006

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een formele basis voor "software refactoring". 01/01/2003 - 31/12/2006

Abstract

Het doel van het project bestaat erin een formele basis voor software refactoring te leggen door de ontwikkeling van een geschikt formeel model. We mikken op een 'lichtgewicht' model dat zowel de studie van de fundamentele eigenschappen van refactoring moet mogelijk maken als het ontwerp van 'tools' om het refactoring proces te ondersteunen. Meer bepaald zal het potentieel van grafherschrijfsystemen als basis voor zo een model geëxploreerd worden. Dit moet leiden tot, bv., methoden voor de detectie van conflicten tussen refactorings, en voor de optimalisering van refactoring processen. Verder zal er een antwoord worden gezocht op de belangrijke vraag of een gegeven verzameling van refactorings toelaatbaar is in de zin dat het gedrag van het programma bewaard blijft. Deze vraag komt in het formeel model overeen met de vraag om eigenschappen te karakteriseren die bewaard worden door een verzameling van herschrijfregels. Andere belangrijke aspecten die aan bod zullen komen zijn enerzijds de complexiteit van refactorings, die bestudeerd kan worden in termen van het aantal herschrijfregels dat moet toegepast worden, eventueel gecombineerd met de grootte van de grafen die erbij betrokken zijn, en anderzijds het probleem van de consistentie tussen verschillende niveaus van abstractie, waar men kan denken aan de toepassing van hiërarchische grafen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Syntactische en Semantische Integratie van Visuale Modelleringstechnieken. (SegraVis) 01/10/2002 - 30/09/2006

Abstract

Zowel in software engineering als in meer klassieke ingenieurs-disciplines heeft het gebruik van visuele notaties, bv. voor documentatie of voor communicatie met eindgebruikers, een lange traditie. Gedreven door de toenemende complexiteit van de problemen zijn die notaties steeds verder uitgewerkt, en zijn zij geevolueerd tot visuele modelleringstechnieken, ondersteund door gespecialiseerde programma's. Twee van de meest succesvolle klassen van visuele modelleringstechnieken vormen de focus van het project: enerzijds UML, en anderzijds technieken gebaseerd op grafen en netten. Een algemeen paradigma voor de klassificatie en integratie ervan is nodig, dat moet helpen om semantische variaties expliciet te maken en dat moet toelaten 'tools' te genereren vanuit de formele taaldefinities. Het doel van het project bestaat erin zo een paradigma te ontwikkelen, de toepasbaarheid ervan te demonstreren, en visuele modelleringstechnieken te verbeteren voor specifieke toepassingsgebieden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

ARRIBA : Architecturale middelen voor het herstructureren en integreren van software applicaties. 01/10/2002 - 30/09/2006

Abstract

Het doel van dit project is een methodologie ondersteund door werktuigen uit te bouwen, waarmee losstaande software applicaties die niet ontworpen werden om samen te werken desondanks geïntegreerd kunnen worden. Dit project is geïnspireerd op reëele behoeften zoals vastgesteld door enkele onderzoekspartners binnen het consortium, waarbij in een representatief aantal kleine en grote Belgische software bedrijven gepeild werd naar de voornaamste ICT problemen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoeksnetwerk omtrent Software Evolutie (RELEASE). 01/01/2002 - 31/12/2004

Abstract

De studie van software evolutie is vandaag de dag essentieel geworden om te verzekeren dat kritische informatica-systemen betrouwbaar functioneren doorheen hun levenscyclus. Dit netwerk creert daarvoor een multi-disciplinair raamwerk nodig om het onderzoek terzake op pan-europese schaal te organiseren en stimuleren. Meer precies zal het netwerk (a) pogen een algemene theorie omtrent software evolutie te formuleren (gelijkaardig aan de theorieen die andere wetenschappelijke disciplines ondersteunen); (b) benchmarks ontwikklene om de validiteit van wetenschappelijke experimenten te verbeteren. Dit netwerk bouwt voort op een bestaand kleinschalig netwerk rond software evolutie gesponsord door het FWO.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Genpredictie in genomisch DNA. 01/10/2000 - 30/09/2002

Abstract

Genpredictie in Genomisch DNA: we willen de invloed van de trainingsset aanwenden om de prestaties van genpredictie-systemen te verbeteren. We denken hierbij aan het opstellen van toepassingsspecifieke trainingsset en aan het toepassen van ensemble-technieken. We willen eveneens combinaties uitwerken van verschillende methodologieen, zowel op het niveau van de algoritmes (hybride algoritmes) als op het niveau van de resultaten (opniew ensemble-technieken). We ontwikkelen hierbij de nodige software die zeer flexibel is: in staat om op willekeurige ogenblikken architectuur en dataset te veranderen, en vlot inschakelbaar in een grotere analyse-pipeline.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Technieken voor separaties en inclusies in complexiteitstheorie. 01/10/1999 - 30/09/2001

  Abstract

  Is het realistisch een gegeven probleem op te lossen met de computer? Het doel van de complexiteitstheorie bestaat erin deze vraag te beantwoorden door te beschrijven , als functie van de grootte van het probleem, hoeveel resources er nodig zijn om de oplossing te berekenen.Typische resources zijn o.a. tijd en geheugenruimte. Aangezien we abstractie willen maken van de details van de specificatie en van de specifieke eigenschappen van het computer model , levert dit klassen van problemen op die opgelost kunnnen worden binnen zekere robuuste grenzen voor het gebruik van resources. Onderzoek in complexiteitstheorie komt neer op het bepalen van het verband tussen deze klassen: inclusies en separaties. Dikwijls pakt men zulke problemen aan door de moeilijkste problemen in een complexiteitsklasse te beschouwen, en zich te concentreren de eigenschappen daarvan. Verschillende complexiteitsklassen hebben complete problemen voor een verscheidenheid van reductie-noties. Het doel om complexiteitsklassen van elkaar te onderscheiden door een structureel verschil te vinden tussen hun complete problemen is een algemeen thema in mijn onderzoek. Het is mijn bedoeling dit werk verder te zetten. In het bijzonder wil ik op deze manier het verband onderzoeken tussen de klassen NP en NL, en tussen BPP en EXP. Naast technieken voor de separatie van complexiteitsklassen zal ik ook inclusies onderzoeken, en dit vooral in de context van de deterministische simulatie van gerandomizeerde processen. De afgelopen jaren zijn er interessante ontwikkelingen geweest i.v.m. space bounded berekeningen. Het ligt in mijn bedoeling dit nader te bekijken. Concreet wil ik mij concentreren op space-efficiënte procedures voor ongerichte graph-connectiviteit die verkregen worden door het random walk algoritme te derandomizeren. De totnogtoe beste gekende procedure neemt plaats O(log(4/3) n) en is van dit type. Veel onderzoekers geloven dat het probleem kan opgelost worden in slechts O(logn) plaats.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Toepassingen van graph transformaties (APPLIGRAPH). 01/04/1997 - 31/03/2001

   Abstract

   Het hoofddoel van het pro]ect is bij te dragen aan de toepassing van graaf-transformaties als een rule based formalisme voor de specificatie en de ontwikkeling van systemen, talen en tools, en het verbeteren van hun zichtbaarheid als een industrieel relevante techniek Grafen worden in allerlei gebieden van de computerwetenschappen gebruikt voor de representatie van complexe toestanden en netwerken. Regels worden frequent gebruikt voor de definitie van toegelaten acties en transities. De combinatie van beide concepten levert een veelbelovend paradigma op voor het modelleren en analyseren van informatiesystemen. Aspecten die aan bod komen zijn o.m. programmeertalen (typering, modulariteit, concurrency), tools (persers, interpreters, GUI's) en toepassingsgebieden (visuele talen, database modellen, implementatie van programmeertalen).

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Algemene theorie van graph-transformatie systemen. 01/07/1996 - 30/06/1999

    Abstract

    Grafen vormen een veelgebruikt hulpmiddel in de Informatica omdat zij een directe en intu'tieve manier vormen om complexe structuren te beschrijven. graaf-transformatiesystemen (GTS) voegen aan de statische beschrijving gegeven door grafen een verdere dimensie toe door het modelleren van hun evolutie. Sinds hun ontstaan in het begin van de zeventiger jaren zijn GTS met succes toegepast in gebieden als patroonherkenning en generatie, het modelleren van concurrente en gedistribueerde systemen en het ontwerp van databases. Het doel van dit project bestaat erin de theorie over GTS verder te ontwikkelen, met speciale nadruk op de vergelijking en eenmaking van de verschillende benaderingen.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Prestatie en betrouwbaarheid van object geörienteerde systemen. 01/01/1996 - 31/12/1999

     Abstract

     Het hoofddoel van het project is de integratie van operationele aspecten in het ontwerpproces van object-georiënteerde systemen. Om greep te krijgen op de groeiende complexiteit van de huidige computer-, communicatie- en informatiesystemen, deelt men ze op in kleinere functionele eenheden die min of meer onafhankelijk zijn van elkaar. Het object-georiënteerde paradigma ondersteunt deze modulaire visie. Een eerste objectief van het project is de ontwikkeling van een formalisme dat voldoende universeel is om de structuurverschillen tussen de modules en subsystemen te overbruggen. Een tweede objectief is het verbeteren van de interoperabiliteit ven object-georiënteerde informatiesystemen, door een studie van de eigenschappen en de structuur van de interfaces tussen de systeemcomponenten. Een verder objectief is de configuratie-analyse van complexe systemen. Een manier om dit laatste probleem aan te pakken bestaat erin het te reduceren to het vinden van een eigenvector van een grote matrix.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Protocols als concurrente systemen. 01/01/1995 - 31/12/1996

      Abstract

      Technieken ontwikkeld voor de beschrijving van concurrente systemen (partiele ordes, processen) zullen gebruikt worden voor beschrijving, ontwerp en verificatie van communicatieprotocols. Modulariteit van de voorgestelde modellen vormen het centrale thema.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Berekeningen door grafische transformatie. 30/09/1994 - 29/09/1995

       Abstract

       Grafen zijn een zeer natuurlijk hulpmiddel voor het modelleren van complexe situaties en bijgevolg zijn graaf transformatiesystemen een aantrekkelijk paradigma voor de beschrijving van het dynamische gedrag van een brede waaier van systemen. Hoofddoel van het project is het demonstreren van het potentieel van deze systemen als uniform kader voor de ontwikkeling van complexe software.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Concurrente semantiek van ESM systemen. 01/01/1994 - 31/12/1995

        Abstract

        ESM systemen zijn een model voor concurrency gebaseerd op graph-rewriting. Doel van het project is een proces-semantiek voor ESM systemen te ontwikkelen en twee toepassingen daarvan : enerzijds, het speciale geval van Petri Netten en anderzijds de verificatie van een data-protocol.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject