Onderzoeksgroep

Expertise

Expertise op het gebied van digitale beeldverwerking -en analyse, statistische patroonherkenning, verwerking van MRI beelden (fMRI, DTMRI, ...) en verwerking van aardobservatiegegevens.

3D picometrologie : nieuwe wegen om de atomaire ordening te onderzoeken gebruik makende van state-of-the -art elektronenmicroscopie 01/01/2013 - 31/12/2016

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een betere thuiszorg met het Interactief eZorg Communicatieplatform. 01/07/2012 - 31/03/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Landelijke Thuiszorg vzw. UA levert aan Landelijke Thuiszorg vzw de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Oprichting van het Interfacultair Centrum voor Zorgtechnologie. 10/01/2012 - 31/12/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds KdG. UA levert aan KdG de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Studie van innovatieve technologieën voor het verhogen van het comfort, de betrouwbaarheid en de standaardisatie van de Handi-Move gebruikersinterface. 01/09/2010 - 30/09/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Handi-Move. UA levert aan Handi-Move de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Atomen tellen. 01/01/2010 - 31/12/2013

Abstract

Door gebruik te maken van een unieke elektronenmicroscoop binnen het EMAT onderzoekscentrum zal men voor het eerst in staat zijn zowel structurele, chemische als elektronische informatie te verkrijgen op atomair niveau. Met een dermate fijne elektronenbundel (doormeter < 100 picometer) en het inlassen van een monochromator (resolutie 100 meV) is bijzonder gedetailleerde en lokale informatie beschikbaar. Zowel experiment als interpretatie zijn echter niet voor de hand liggend. Wij zullen proberen aantonen dat individuele (vreemde) atomen binnen een matrix kunnen gelokaliseerd worden. Verbeterde experimentele data (door middel van het nieuwe EMAT microscoop) gecombineerd met statistische parameterschatting moet toelaten een betere precisie te bereiken. Het afschatten van het aantal atomen binnen een atoomkolom zal kwantitatief behandeld worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Nanowetenschappen Live in wetenschappelijke centra en musea (NANO TO TOUCH). 01/03/2009 - 31/08/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (NANOcenter). 01/01/2009 - 31/12/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Optimale statistische proefopzet voor kwantitatieve elektronenmicroscopie. 01/01/2008 - 31/12/2011

Abstract

Het doel van dit onderzoeksproject is om de state-of-the-art methoden binnen het domein van de optimale statistische proefopzet toe te passen in het veld van de elektronenmicroscopie. Deze methoden zullen elektronenmicroscopisten in staat stellen om experimenten te evalueren, te vergelijken en te optimaliseren in termen van de haalbare precisie waarmee structuurparameters, atoomposities in het bijzonder, van het te onderzoeken object gemeten kunnen worden. Verder biedt de statistische proefopzet de mogelijkheid om te beslissen over nieuwe instrumentele ontwikkelingen. Men kan immers nagaan of deze ontwikkelingen de haalbare precisie opmerkelijk verhogen en in die zin de moeite lonen. De hoogst haalbare precisie bepaalt de theoretische grens van kwantitatieve elektronenmicroscopie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Kwantitatieve analyse van in vivo multimodale en multitemporele beelden: van diermodellen tot nieuwe medische toepassingen (QUANTIVIAM). 01/01/2008 - 31/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Modelgebaseerde elektronenmicroscopie: Van visuele interpretatie van de waarnemingen naar precieze metingen van fysische structuurparameters. 01/10/2007 - 30/09/2009

Abstract

Het doel van dit project is een doorbraak te realiseren naar kwantitatieve, modelgebaseerde elektronenmicroscopie zodat fysische parameters, die de structuur van een materiaal beschrijven, precies gemeten kunnen worden uit de waarnemingen. Zowel vanuit theoretisch als vanuit experimenteel standpunt wordt hiernaar gestreefd. Dit betekent enerzijds dat de methodologie verder ontwikkeld en uitgebreid zal worden en anderzijds dat door toepassing van de methodologie op experimentele waarnemingen aangetoond zal worden dat precieze metingen ook in de praktijk haalbaar zijn.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Condor. 01/02/2007 - 31/12/2010

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Steunpunt O&O Indicatoren (2007-2011). 01/01/2007 - 31/12/2008

Abstract

De missie van het "Steunpunt O&O Indicatoren" bestaat erin en perfomant systeem van O&O- en innovatie-indicatoren te ontwikkelen en te onderhouden dat de Vlaamse overheid moet voorzien van geactualiseerde en relevante statistische data met betrekking tot de O&O- en innovatie-performantie van de Vlaamse regio. Tevens ontwikkelt het Steunpunt een portefeuille van relevante wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten ter ondersteuning van deze missie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  FWO Visiting Postdoctoral Fellowship. (Kees BATENBURG, Nederland) 01/10/2006 - 30/09/2007

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Elektronenmicroscopie voor de verbetering van het academisch concurrentievermogen in Peru. 01/07/2006 - 30/06/2011

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (NANOcenter). 01/05/2006 - 31/12/2008

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Audiovisuele systemen. 01/01/2006 - 31/12/2010

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Ontwikkeling van verbeterde technieken voor de analyse van functionele magnetische resonantie data. 01/10/2005 - 30/09/2008

  Abstract

  Objectieven en methodes 1 Detectie van functionele activiteit 1.1 Temporele correlaties Vooreerst willen we temporele correlaties rechtstreeks in een statistische test incorporeren, zonder eerst een voorverwerkingsstap uit te voeren. Dat zou gerealiseerd kunnen worden via de ontwikkeling van een nieuwe veralgemeende likelihood-ratio test waarbij de fMRI data gemodelleerd worden a.h. v. een auto-regressief (AR) model en de AR parameters samen met de fMRI responsmodelparameters in eenzelfde test voorkomen. Daarbij zou de optimale orde voor het AR modellokaal geschat kunnen worden via orde selectie criteria voor een eindig aantal monsters. Bovendien zal getracht worden eveneens traag varierende trends in rekening te brengen. Dit alles zal ontwikkeld worden in het kader van veralgemeende waarschijnlijkheidsverhouding tests, en dit, zoals voorheen, in nauwe samenwerking met de Delft Center for Systems and Control groep van de Technische Universiteit van Delft. 1.2 Gewenning Om het probleem van gewenning bij fMRI aan te pakken, willen we in dit project aandacht besteden aan het ontwikkelen van een statistische test voor conventionele fMRI (blokvormig taakmodel) waarbij gewenning mee wordt gemodelleerd. Daarbij zullen diverse types van gewenning worden bestudeerd; d.i. zowel variatie in aanzet, amplitude als tijdsduur van de HRF. Verwacht wordt dat hierdoor de detectiekans gevoelig zal toenemen. Ook hier zullen nieuwe tests ontwikkeld worden in het raamwerk van veralgemeende waarschijnlijkheidsverhouding tests. b2. fMRI en tractografie M.b.t. de combinatie van fMRI en tractografie, zullen we nagaan in hoeverre beide methodes verbeterd kunnen worden door hun 'mutuele informatie' te benutten. Bij fMRI worden immers vaak meerdere activatiezones zichtbaar bij stimulatie. Indien tractografie verbanden tussen deze zones onthult, kan dit geincorporeerd worden om te komen tot een verbeterde SPM. Bij cognitieve processen kan het bovendien voorkomen dat bepaalde fMRI activatiezones later verschijnen dan andere. Tractografie kan ook voor dit fenomeen niet alleen inzicht verschaffen, maar zou bovendien gebruikt kunnen worden om recursief de fMRI detectie te verbeteren. Voor dit onderdeel denken we aan een Bayesiaanse aanpak; dit laat toe voorkennis, bekomen via tractografie, te incorporeren in een fMRI test.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Kwantitatieve analyse van elektron-energieverliesspectroscopie van nanostructuren. 01/10/2005 - 30/09/2007

  Abstract

  Dit project werkt rond 'een deels coherente in elastische multislice-aanpak voor de berekening van beelden voor transmissie-elektronenmicroscopie' (TEM). Beelden genomen in de elektronenmicroscoop spelen een belangrijke rol bij de studie van materialen. Vergelijking met theoretische referentieberekeningen is vaak onontbeerlijk bij een dergelijke studie, en naarmate de kwaliteit van de experimenten verbetert, worden ook de eisen voor theoretische simulaties steeds hoger. Vaak worden zogenaamde multislice-berekeningen gebruikt voor simulatie van beelden, die het specimen in dunne laagjes opdelen en het bundelelektron van laagje naar laagje laat pro-pageren. Tot nog toe ziet men echter twee dingen over het hoofd : -De traditionele multislice-berekeningen beschouwen enkel elastische interacties tussen het bundelelektron (dat het beeld vormt) en het sample. Er treden echter ook inelastische interacties op en die laten sporen na op het beeld .De Invallende bundel is geen perfecte vlakke golf en is partieel coherent. Het onbreken van die twee elementen in simulaties kan aanleiding geven tot foutieve interpretatie van experimentele resultaten. Beide tekortkomingen kunnen worden aangepakt door over te gaan naar een beschrijving in een dichtheidsmatrix- formalisme. In plaats van een golffunctie wordt dan een dichtheidsmatrix gepropageerd doorheen het specimen, wat het behoud van coherentieëffecten in de berekening toelaat. Concreet willen we de 'mixed dynamic form factor' (MDFF) van het object in een gefactoriseerde vorm berekenen met de elektronische structuurcode WIEN2k. Deze MDFF kan in een zelf te ontwikkelen multislice-toepassing gebruikt worden voor de interactie van de dichtheidsmatrix van het bundelelektron met het object. De correcties die wij daardoor bekomen ten opzichte van de traditionele, zuiver elastische multislicemethode zal vooral relevant zijn voor beelden met zeer hoge resolutie, bijvoorbeeld studies van interfaces of het in kaart brengen van concentraties van elementen op zeer kleine schaal. Merk op dat excellente ruimtelijke resolutie precies de grootste troef is van elektronenmicroscopie. Het EMAT -laboratorium bezit alle vereiste infrastructuur en competentie voor het uitvoeren van dergelijke experimenten, en werkt voortdurend op interessante, (technologisch) relevante materialen, waardoor in een later stadium van het onderzoek probleemloos boeiende toepassingen gekozen kunnen worden.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  ICA4DT- Image based Computer Assistance for Diagnosis and Therapy. 01/09/2005 - 31/12/2007

  Abstract

  Het doel van dit project is de snellere en betere visualisatie en interpretatie van steeds stijgende hoeveelheden medische beeldinformatie. Het beeldverwerkingsproject wil in Vlaanderen een kritische massa opbouwen wat betreft beeldverwerking met toegevoegde waarde, en de competenties naar wereldniveau brengen. Verbeterde visualisatei heeft te maken met het beter en vooral sneller zichtbaar maken van bepaalde anomalieën. De nadruk zal vooral liggen op het vervangen van 2D visualisatie, waarbij door de krachtiger inputmodaliteiten steeds meer 2D beelden per studie moeten worden bekeken, naar veel effectievere 3D en 4D visualisatie. Samengevat moet deze nieuwe technologie leiden tot een verhoogde productiviteit en kwaliteit van de diagnostiek via medische beeldvorming.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Efficiënte niet-lineaire kleinste kwadraten methodes voor sinusoïdale modellering van audio en spraak (type 1). 01/02/2005 - 31/01/2008

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Kwantitatieve atomaire-resolutie elektronentomografie : een uitdaging voor precieze, driedimensionale, atomaire structuurbepaling van aperiodische structuren. 01/01/2005 - 31/12/2008

  Abstract

  De doelstelling van het project is een doorbraak te realiseren naar kwantitatieve atomaire-resolutie elektronentomografie zodat de lokale, driedimensionale structuur van aperiodische materialen zo precies mogelijk bepaald kan worden. Voor de validatie van theoretische modellen is een precisie van de atoomposities van de orden van 0.01 tot 0.001nm vereist.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Verwering van blauwe en paarse emails in historische glasramen: een oud probleem bekeken met de nieuwste technieken. 01/02/2004 - 31/12/2005

  Abstract

  Het project beoogt de relatie te onderzoeken tussen de chemische samenstelling van blauwe en paarse emails en van het draagglas waarop ze aangebracht werden en de verweringsprocessen die deze materialen, die deel uitmaken van historische glasramen, ondergaan.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Geometrische aspecten bij industriële visie-applicaties. 01/02/2004 - 31/12/2005

  Abstract

  Bij industriële visieopstellingen beschikt men soms over een sequentie van beelden. Men kan dan o.a. volgende vragen stellen: -welke calibratie is nodig om correcte metingen te kunnen doorvoeren in afbeeldingen. -op welke locatie liggen corresponderende punten/lijnstukken/regio's -wat was de ogenblikkelijke en relatieve camerabeweging -kan men een ruimteobject 3D-reconstrueren (op sommige transformaties na) In de literatuur vindt men theoretische antwoorden op deze vragen, weliswaar geformuleerd met behulp van geavanceerde meetkunde en algebra. We wensen deze theorieën te vertalen in bevattelijke en tijdsefficiënte algoritmes, toepasbaar in een concrete industriële omgeving.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Studie van een spectroscopische elektrische impedantietomografietechniek voor de diagnose van tandcaries. 01/01/2004 - 31/12/2007

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Reconstructie en karakterisatie van vormen. 01/01/2004 - 31/12/2007

  Abstract

  Vormreconstructie en vormkarakterisatie van een object zijn problemen die veelvuldig opduiken in ingenieurstoepassingen en in computer visie. Belangrijke instrumenten bij het oplossen van een reconstructie- of karakterisatieprobleem zijn momenten en Fourier descriptors. Beide hebben in deze context hun sporen reeds verdiend. Uit de literatuur over de reconstructie van vormen op basis van momenten, kan men zien dat, tot zeer recent, het oplossen van dit inverse probleem aangevat werd met in essentie 1-dimensionale technieken in een enkele complexe variabele, wat een aantal ernstige beperkingen oplegt aan én de vorm van het object én de dimensionaliteit van het probleem. Onze doelstelling bestaat erin enerzijds het 3-dimensionale probleem verder te onderzoeken, gebruik makende van echte multidimensionale technieken, en anderzijds de huidige restricties weg te werken, opgelegd aan de vorm van het te reconstrueren object. Met betrekking tot Fourier descriptors (FDs), wanneer gebruikt voor de karakterisatie van vormen, zijn er eveneens een heel aantal open problemen. Twee-dimensionale (2D) FDs worden sinds de jaren '70 gebruikt voor de karakterisatie van contours van 2D objecten. Tijdens de jaren '90 werden methoden ontwikkeld voor de berekening van 3D FDs voor de karakterisatie van het oppervlak van binaire objecten. De complexiteit van bestaande methoden laat echter te wensen over, in het bijzonder als het aantal hoekpunten van het polyhedrale object groot is (>5000). In het algemeen worden 3D FDs berekend door het polyhedron dat het object beschrijft, af te beelden op een boloppervlak, waarna dit wordt geexpandeerd in sferische harmonische functies. Deze afbeelding van de objectruimte (oppervlak) naar de parameterruimte (bol) is niet triviaal. Ons doel bestaat erin om een robuste methode te ontwikkelen die deze afbeelding implementeert op een efficiente wijze, zodanig dat de tijdscomplexiteit een lineaire functie is van het aantal hoekpunten.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   ATOM : verbeterde vormen van tomografie. 01/01/2004 - 31/12/2007

   Abstract

   De hoofdbedoeling van het project is de ontwikkeling/verbetering van geavanceerde vormen van tomografie en de praktische toepassing ervan. Enerzijds zal aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van tomografie op nanoscopisch vlak aan de hand van EFTEM terwijl anderzijds elementspecifieke X-straal fiuorescentie met micrometerresolutie zal worden geoptimaliseerd en kwantitatief gekalibreerd. Een belangrijk toepassingsgebied is de kwantitatieve driedimensionale meting van diverse fasen in (menselijk/dierlijk) bot.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Matching fund bij FWO-Onderzoeksproject 'Studie van een spectroscopische elektrische impedantietomografietechniek voor de diagnose van tandcaries' 01/10/2003 - 31/12/2007

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Naar precieze metingen van fysische parameters door middel van modelgebaseerde elektronenmicroscopie. 01/10/2003 - 30/09/2007

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Kwantitatieve analyse van elektron-energieverliesspectroscopie van nanostructuren. 01/10/2003 - 30/09/2005

   Abstract

   Dit project werkt rond 'een deels coherente in elastische multislice-aanpak voor de berekening van beelden voor transmissie-elektronenmicroscopie' (TEM). Beelden genomen in de elektronenmicroscoop spelen een belangrijke rol bij de studie van materialen. Vergelijking met theoretische referentieberekeningen is vaak onontbeerlijk bij een dergelijke studie, en naarmate de kwaliteit van de experimenten verbetert, worden ook de eisen voor theoretische simulaties steeds hoger. Vaak worden zogenaamde multislice-berekeningen gebruikt voor simulatie van beelden, die het specimen in dunne laagjes opdelen en het bundelelektron van laagje naar laagje laat pro-pageren. Tot nog toe ziet men echter twee dingen over het hoofd : -De traditionele multislice-berekeningen beschouwen enkel elastische interacties tussen het bundelelektron (dat het beeld vormt) en het sample. Er treden echter ook inelastische interacties op en die laten sporen na op het beeld .De Invallende bundel is geen perfecte vlakke golf en is partieel coherent. Het onbreken van die twee elementen in simulaties kan aanleiding geven tot foutieve interpretatie van experimentele resultaten. Beide tekortkomingen kunnen worden aangepakt door over te gaan naar een beschrijving in een dichtheidsmatrix- formalisme. In plaats van een golffunctie wordt dan een dichtheidsmatrix gepropageerd doorheen het specimen, wat het behoud van coherentieëffecten in de berekening toelaat. Concreet willen we de 'mixed dynamic form factor' (MDFF) van het object in een gefactoriseerde vorm berekenen met de elektronische structuurcode WIEN2k. Deze MDFF kan in een zelf te ontwikkelen multislice-toepassing gebruikt worden voor de interactie van de dichtheidsmatrix van het bundelelektron met het object. De correcties die wij daardoor bekomen ten opzichte van de traditionele, zuiver elastische multislicemethode zal vooral relevant zijn voor beelden met zeer hoge resolutie, bijvoorbeeld studies van interfaces of het in kaart brengen van concentraties van elementen op zeer kleine schaal. Merk op dat excellente ruimtelijke resolutie precies de grootste troef is van elektronenmicroscopie. Het EMAT -laboratorium bezit alle vereiste infrastructuur en competentie voor het uitvoeren van dergelijke experimenten, en werkt voortdurend op interessante, (technologisch) relevante materialen, waardoor in een later stadium van het onderzoek probleemloos boeiende toepassingen gekozen kunnen worden.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Textuurkarakterisering in digitale beelden voor automatische herkenning en classificatie van tumorweefsel op NMR-beelden. 01/05/2003 - 30/04/2005

   Abstract

   In dit project worden nieuwe methoden bestudeerd om textuurkenmerken te berekenen uit een gegeven set van digitale beelden. De nadruk zal hierbij gelegd worden bij de robuustheid van de kenmerken onder invloed van beeldkwaliteit (i.e. belichting, ruis). In een eerste fase zullen deze eigenschappen worden onderzocht op publiek beschikbare benchmark databases. In een tweede fase zullen deze technieken aangewend worden voor het detecteren en analyseren van weke weefseltumoren op NMR beelden.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Wavelets voor X-stralen microtomografie. 01/01/2003 - 31/12/2004

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   BOF: onderzoeksinitiatief rond nanostructuren 01/11/2002 - 31/10/2004

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Verbeterde dataverwerkingsprocedures voor functionele magnetische resonantie data. 01/10/2002 - 30/09/2005

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Automatische parameter estimatie voor muzikale synthese algoritmes gebruik makend van machine learning technieken. 01/10/2002 - 30/09/2004

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   'Visie', een bron van productie-informatie voor KMO's. 01/10/2002 - 30/09/2003

   Abstract

   Vanuit de interactiemogelijkheden van verschillende softwarepakketten met behulp van 'OPC-server/client' -principes wordt het mogelijk om krachtige rekenmogelijkheden te koppelen aan stuurmogelijkheden. Deze toegevoegde waarde schept kansen om sturingen aan te vullen met gegevens die bijvoorbeeld komen uit beeldinformatie. Bij apparatuur die geleverd wordt door leveranciers zoals Keyence en Bopack worden applicaties direct ingebouwd in de microprocessor ter hoogte van de camera's. Hierdoor bekomt men snelle en betrouwbare beeldanalyses met directe stuurmogelijkheden op analoge en digitale uitgangen. De vrijheid van de gebruiker wordt in zulke systemen enigszins aan banden gelegd. Anders wordt het indien men de toepassingen zelf mag vormgeven met behulp van pakketten als Matlab, Visual Basic, C++, Delphi of LabVIEW. Men moet dan waakzaam blijven bij de industriële betrouwbaarheid in onverwachte omstandigheden, maar men bekomt meer vrijheid bij de beeldinterpretatie. De mogelijkheden van visie werden door de jaren heen ook goedkoper omdat men voor sommige applicaties evengoed gebruik kan maken van webcamera's. Binnen het project wenst de hogeschool daarom drie parallelle wegen te vergelijken en in een toegevoegd lab onder te brengen. Met behulp van eenvoudige webcamera's zullen typische 'beeldevents' teruggekoppeld worden naar het productie-informatiesysteem van het bedrijf. Met de professionele industriële camera's en software zullen de bijzondere mogelijkheden van industriële artificiële intelligentie op het gebied van visie doorgegeven worden aan KMO's.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Gastprofessoraat: Andrey POSTNOV, Lebedev's Physical Institute, Rusland, 12 maanden. 01/10/2002 - 30/09/2003

    Abstract

    Onderzoeker(s)

    • Promotor: De Clerck Nora
    • Co-promotor: Van Dyck Dirk
    • Mandaathouder: Postnov Andreï

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     BOF-Doctorale beurs (opvangbeurs) t.b.v. K. JORISSEN. 01/10/2002 - 30/09/2003

     Abstract

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Ontwikkeling van een submicron X-stralenbron. 01/08/2002 - 31/07/2003

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Karakterisatie van 3D binaire objecten. 01/05/2002 - 30/04/2004

       Abstract

       Het doel van het project is de ontwikkeling van een robuuste methode voor karakterisatie van 3D binaire objecten, toegepast op ruwe diamanten. In het bijzonder zullen we ons toespitsen op de ontwikkeling van invariante multischaalrepresentaties van object oppervlakken (manifolds). Hiermee wordt, alvast op wetenschappelijk-technologisch vlak, mogelijk een oplossing geboden voor de problematiek van de 'bloeddiamanten'.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Structuurbepaling van keramische dunne lagen met behulp van kwantitatieve transmissie elektronenmicroscopie. 01/01/2002 - 31/12/2003

       Abstract

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Gastprofessoraat 2001-2002 Andreas ROSENAUER, Universität Karlsruhe, Duitsland - 6 maanden 01/01/2002 - 30/06/2002

       Abstract

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Contribution to the development of a novel method of spectroscopic electrical impedance tomography (EIT) with application to the assessment of hidden caries. 17/12/2001 - 17/12/2004

        Abstract

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Microstructuur en in nano-gestructureerde materialen. 01/10/2001 - 30/09/2002

        Abstract

        De microstructuur en nanostructuur van dunne laag materialen wordt belangrijker naarmate de dimensies van de componenten verkleinen. Bedoeling is volgens elektronenmicroscopie een correlatie te leggen tussen deze locale structuur en de fysische en chemische eigenschappen.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         De lokale structuur van nano-gestructureerde materialen en dunne laag ceramische en halfgeleidende materialen. 01/01/2001 - 31/12/2004

         Abstract

         Met de huidige evolutie van micro-technologie naar nanotechnologie wordt het belang van transmissie elektronenmicroscopie alleen maar groter. Bedoeling is om een kwantitatieve interpretatie te geven van zowel hoogresolutiebeelden met een resolute van sub 0.2 nm als van lokale energieverlies spectra.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Wavelet voor lokale en fasecontrasttomografie. 01/01/2001 - 31/12/2002

         Abstract

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Opvangbeurs Edwin BOGO (IWT) 01/01/2001 - 31/12/2001

          Abstract

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Automatische parameter estimatie voor muzikale synthese algoritmes gebruik makend van machine learning technieken. 01/10/2000 - 30/09/2002

           Abstract

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Herkenning van een ruwe diamant door middel van microtomografie. 01/07/2000 - 31/12/2000

            Abstract

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Mechanische integriteit en architectuur van bot met betrekking tot osteoporosis, het verouderingsproces en de behandeling ervan. (MIAB) 01/01/2000 - 31/12/2002

             Abstract

             Spatiale en temporele veranderingen in botarchitectuur zullen gemeten worden met X-stralen microtomografie. Software zal ontwikkeld worden om de verschillende scans te vergelijken. Doelstelling op lange termijn is te onderzoeken hoe twee types van osteoporosis, met name ten gevolge van ouderdom en ten gevolge van oestrogeendeficientie, de capaciteit van trabeculair bot om lasten te dragen beinvloeden.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Structuurbepaling van keramische dunne lagen met behulp van kwantitatieve transmissie elektronenmicroscopie. 01/01/2000 - 31/12/2001

              Abstract

              Een studie van de lokale atomaire structuur van keramische dunne lagen aan de hand van kwantitatieve TEM. Een model voor de elektron-object interactie en het beeldvormingsproces bevat parameters (de atoomposities) die bepaald kunnen worden uit het experiment met hoge precisie.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Ontwikkeling van een Fase-contrast Aberroscoop. 01/01/2000 - 31/12/2001

               Abstract

               De principes van fase-contract microscopie worden gebruikt om de aberraties van het optisch systeem van het menselijk oog in kaart te brengen. Er zijn redenen om aan te nemen dat dit een zeer snelle nauwkeurige methode zal opleveren om de oog-aberraties te bepalen.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Opvangbeurs Greg TISSON (IWT) 01/01/2000 - 31/12/2000

                Abstract

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Integratie van hoge resolutie MRI en micro-CT data. 01/10/1999 - 30/09/2001

                 Abstract

                 De doelstelling van dit IWT-project is de ontwikkeling van een methodologie om eenzelfde object te bestuderen met behulp van een hoge-resolutie MRI en micro-CT systeem. Dit impliceert dat de beeldinformatie geoptimaliseerd en op een geschikte manier bij elkaar gebracht moet worden. Een zeer belangrijk onderdeel van dit project is dan ook de bepaling, optimalisering en vergelijking van de resolutie van beide systemen.

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  Beeldverwerking voor geïntegreerde en immersieve visualisatie. 01/07/1999 - 30/06/2001

                  Abstract

                  In het onderzoek wordt gekeken naar het samenvoegen van verschillende opnames van eenzelfde object in één beeld waarbij we de informatie van de samenstellende beelden tracht behouden. De samenstellende beelden kunnen afkomstig zijn van verschillende systemen waardoor de resolutie kan variëren. Hierdoor zijn de voorgestelde technieken gebaseerd op multischaal representatie uiterst geschikt.

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   Functionele NMR beeldvorming (fMRI) van de schors van de kleine hersenen van de rat. 01/05/1999 - 30/04/2001

                   Abstract

                   fMRI onderzoek werd tot zeer recent bijna uitsluitend uitgevoerd op mensen en enkel uitzonderlijk op proefdieren. De aandacht ging daarbij steeds naar de hersencortex, daar waar werd aangetoond dat de kleine hersenen veel vaker geactiveerd worden dan totnogtoe vermoed werd. In het kader van dit fMRI project willen we de tactiele inputs bestuderen naar een bepaald deel van de kleine hersenen van de rat om zo bij te dragen tot de ontrafeling van de werking van de kleine hersenen en de onderliggende mechanismen van fMRI.

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Project type(s)

                    • Onderzoeksproject

                    Monitoring van de graad van corrosie van glazen voorwerpen door middel van geoptimaliseerde micro-gecomputeriseerde X-stralen-tomografie. 01/01/1999 - 31/12/2001

                    Abstract

                    De bedoeling van dit project is de X-straal micro tomografie (mCT) naar voor te brengen als een nieuw niet destructieve hulpmiddel voor de conservatie van glass. Hoofddoel is het potentieel van de mCT aan te tonen voor de verbetering van restauratie en conservatie voor archeologisch glas. Het project kadert in de Conservatie van het Europees cultureel erfgoed. X-stralen microtomografie is waarschijnlijk de enige niet-destructieve methode om informatie in te winnen omtrent de inwendige morphologie van archeologische glasscherven. De registratie apparatuur moet hiertoe geoptimaliseerd en de werkwijze voor dit doel aangepast worden. Moderne model-glas preparaten zullen gebruikt worden om de procedure op punt te stellen en de techniek te calibreren

                    Onderzoeker(s)

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Project type(s)

                     • Onderzoeksproject

                     Region of interest X-stralenmicrotomografie. 01/01/1999 - 31/07/2000

                     Abstract

                     Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een analytische methode voor Region of interest tomografie. Region of interest tomografie wordt gebruikt om een gedeelte van het object te reconstrueren en hierbij slechts lokale meetwaarden te benutten. De klassieke globale filters voor tomografische reconstructie moeten worden vermeden. De methode zal worden getest en geïmplementeerd op een bestaande X-stralenmicrotomograaf van de firma Skyscan.

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                      Project type(s)

                      • Onderzoeksproject

                      X-stralen fasecontrast microtomografie voor het scannen van diamant. 01/12/1998 - 30/11/2000

                      Abstract

                      Het doel van dit project is het ontwikkelen van een X-stralen microtomograaf voor het lokaliseren van defecten (insluitsels en gletsen) in ruwe diamant. Er zal gebruik gemaakt worden van de meer gevoelige fasecontrast techniek i.p.v. de klassieke absorptiecontrast techniek. Het belangrijkste probleem is fasecontrastmetingen uit te voeren met een polychromatische X-stralen bron. Er worden extreme eisen gesteld aan de X-stralen bron en de detector om dit te realiseren.

                      Onderzoeker(s)

                      Onderzoeksgroep(en)

                       Project type(s)

                       • Onderzoeksproject

                       3D bronlocalisatie via geïntegreerde verwerking van simultaan verkregen EEG en fMRI data. 01/11/1998 - 31/10/2000

                       Abstract

                       Het project handelt over de verwerking van EEG en fMRI data die simultaan werden bekomen met als doel een nauwkeurige lokalisatie van epileptische hersenactiviteit. Het onderzoek richt zich o.m. op het aanpakken van MR gerelateerde storingen in de EEG data en vice versa, op beeldverwerking van magnitude MR data en op het modificeren van de MR beeldvormingssequentie na EEG dataverwerking.

                       Onderzoeker(s)

                       Onderzoeksgroep(en)

                        Project type(s)

                        • Onderzoeksproject

                        Hoge resolutie functionele magnetische resonantie beeldvorming (FMRI) en beeldanalyse uitgevoerd op een modelsysteem in de rat: localisatie van (faciale) tactiele input-projecties in het cerebellum. 01/10/1998 - 30/09/2000

                        Abstract

                        Implementatie en optimalisatie van hoge resolutie fMRI en beeldanalyse op een 7 Tesla toestel met behulp van verschillende opname en verwerkingstechnieken, met als doel een zo hoog mogelijke spatiële en temporele resolutie te bekomen.

                        Onderzoeker(s)

                        Onderzoeksgroep(en)

                         Project type(s)

                         • Onderzoeksproject

                         Implementatie van kwantitatieve structuurbepalingsmethodes op de 1 Angström elektronenmikroscoop in EMAT. 01/10/1998 - 31/03/1999

                         Abstract

                         Tijdens zijn verblijf zal de gastonderzoeker de reconstructie- en uitlijningsalgorithmen die hijzelf heeft ontwikkeld, implementeren en optimaliseren op de geavanceerde 1 Angström elektronenmikroscoop van de onderzoeksgroep EMAT.

                         Onderzoeker(s)

                         Onderzoeksgroep(en)

                          Project type(s)

                          • Onderzoeksproject

                          Generische optimalisatie. 01/01/1998 - 31/12/2001

                          Abstract

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                           Project type(s)

                           • Onderzoeksproject

                           Functionele NMR beeldvorming (fMRI) van de schors van de kleine hersenen van de rat. 01/05/1997 - 30/04/1999

                           Abstract

                           fMRI onderzoek werd tot zeer recent bijna uitsluitend uitgevoerd op mensen en enkel uitzonderlijk op proefdieren. De aandacht ging daarbij steeds naar de hersencortex, daar werd aangetoond dat de kleine hersenen veel vaker geactiveerd worden dan tot nog toe vermoed werd. In het kader van dit fMRI project willen we de tactiele inputs bestuderen naar een bepaald deel van de kleine hersenen van de rat om zo bij te dragen tot de ontrafeling van de werking van de kleine hersenen en de onderliggende mechanismen van fMRI.

                           Onderzoeker(s)

                           Onderzoeksgroep(en)

                            Project type(s)

                            • Onderzoeksproject

                            Beeldrestoratie van Magnetische Resonantie beelden 01/05/1997 - 30/04/1999

                            Abstract

                            Dit project heeft tot doel de ruimtelijke resolutie te verhogen bij magnetische resonantie beeldvorming. Hierbij zal de PSF van het beeldvormend systeem experimenteel bepaald worden. De PSF zal nadien gebruikt worden voor de optimalisatie van een Fourier reconstructieschema.

                            Onderzoeker(s)

                            Onderzoeksgroep(en)

                             Project type(s)

                             • Onderzoeksproject

                             Ongesuperviseerde patroonherkenning: kenmerkreductie & classificatie 01/10/1996 - 30/09/1998

                             Abstract

                             Hoog-dimensionele dataruimten met weining punten zijn moeilijk te classificeren. De opkomst van artificiële neural netwerken kan hier verandering in brengen. De project onderzoekt de mogelijkheden op het gebied van niet-lineaire dimensionaliteitsreductie en clustering.

                             Onderzoeker(s)

                             Onderzoeksgroep(en)

                              Project type(s)

                              • Onderzoeksproject

                              Hoge resolutie functionele magnetische resonantie beeldvorming (FMRI) en beeldanalyse uitgevoerd op een modelsysteem in de rat: localisatie van (faciale) tactiele input-projecties in het cerebellum. 01/10/1996 - 30/09/1998

                              Abstract

                              Implementatie en optimalisatie van hoge resolutie fMRI en beeldanalyse op een 7 Tesla toestel met behulp van verschillende opname en verwerkingstechnieken, met als doel een zo hoog mogelijke spatiële en temporele resolutie te bekomen.

                              Onderzoeker(s)

                              Onderzoeksgroep(en)

                               Project type(s)

                               • Onderzoeksproject

                               Proximity correction in electron beam lithography. 01/06/1996 - 31/05/1997

                               Abstract

                               Onderzoeker(s)

                               Onderzoeksgroep(en)

                                Project type(s)

                                • Onderzoeksproject

                                Beeldsimulatie en beeldverwerking in elektronenmicroscopie. 01/05/1996 - 30/04/1998

                                Abstract

                                Met de introductie van een nieuw en coherenter type electronenbron zal het in de toekomst mogelijk worden om de resolutie in electronenmicroscopie met behulp van beeldverwerking te verhogen tot op het atomaire niveau. Hiervoor worden nieuwe methoden ontwikkeld en uitgetest op gesimuleerde en experimentele beeldreeksen. Dit werk vereist tevens een verfijning van de reeds bestaande beeldsimulatiepakketten om ze beter te laten aansluiten bij de experimentele werkelijkheid.

                                Onderzoeker(s)

                                Onderzoeksgroep(en)

                                 Project type(s)

                                 • Onderzoeksproject

                                 Beeldverwerkingssystemen. 01/01/1996 - 31/12/2000

                                 Abstract

                                 De doelstelling van dit netwerk is de uitwisseling van informatie tussen vier domeinen van onderzoek (beeldverwerking, electronische/optische systeem design, computerarchitecturen en communicatie) en verschillende toepassingsdomeinen (document processing, compressie en analyse van satellietbeelden, medische beeldverwerking, HDTV, videofonie, ISDN beeldtransmissie, industriele visuele inspectie, robotvisie, beeldgenerering, '). Het hoofddoel van de onderzoeksgemeenschap is om een kader te creeren voor structurele samenwerking in Vlaanderen, in samenwerking met bestaande Europese netwerkactiviteiten

                                 Onderzoeker(s)

                                 Onderzoeksgroep(en)

                                  Project type(s)

                                  • Onderzoeksproject

                                  Verbetering en toepassing van hoge resolutie elektronenmicroscopie technieken voor de studie van materialen. 01/01/1996 - 31/12/1999

                                  Abstract

                                  1) Orde-wanorde verschijnselen in metaallegeringen - Martensitische transformaties; 2) Structuur van en defecten in ceramische materialen; 3) Super-ionengeleiders; 4) Gemoduleerde incommensurabele structuren; 5) Fase overgangen; 6) Karakterisering van scheidingsoppervlakken tussen vaste fasen.

                                  Onderzoeker(s)

                                  Onderzoeksgroep(en)

                                   Project type(s)

                                   • Onderzoeksproject

                                   Studie van software architecturen voor beeldvormende en beeldverwerkende applicaties. 01/01/1996 - 31/12/1997

                                   Abstract

                                   Onderzoeker(s)

                                   Onderzoeksgroep(en)

                                    Project type(s)

                                    • Onderzoeksproject

                                    Automatiseren in ontwerp en produktie. 01/01/1996 - 31/12/1996

                                    Abstract

                                    Onderzoeker(s)

                                    Onderzoeksgroep(en)

                                     Project type(s)

                                     • Onderzoeksproject

                                     Studie van de fysiologie en fysiopathologie van het vestibulo-oculaire reflex bij de mens door video-oculografische lregistratie van rotatoire, horizontale en vertikale oogbewegingen 30/09/1995 - 31/12/1999

                                     Abstract

                                     Quantificering en normatieve studie van de fysiologie van het vestibulo-oculaire reflex door acceleraties opte leggen in de verschillende rotatie- en translatierichtingen. Nagaan van de invloed van selectieve perifere versibulaire pathologieën en centrale aantasting van de vestibulo-oculaire banen en kernen op het vestibulo-oculaire reflex bij provocaties in de verschillende rotatie- en translatierichtingen.

                                     Onderzoeker(s)

                                     Onderzoeksgroep(en)

                                      Project type(s)

                                      • Onderzoeksproject

                                      Evaluatie van de klinische relevantie van het onderzoek van het driedimensionele vestibulo-oculaire reflex (3D VOR) in specifieke neurologische letsels en in het genetische onderzoek naar autosomaal dominante doofheid. 30/09/1995 - 31/12/1999

                                      Abstract

                                      Het horizontaal, vertikaal en torsioneel vestibulo oculaire reflex (3D VOR) wordt gemedieerd door verschillende centraal neurologisch vestibulaire banen. Video informatica systemen laten toe de 3-D oogbeweging kwantitatief te registreren on line en simultaan. Correlatie van deze gegevens met specifieke neurologische letsels zal toelaten de klinische waarde van 3-D video-oculografie te beoordelen Daarenboven zal nagegaan worden of er een bijkomende waarde bestaat van deze techniek bij het onderzoek in genetische doofheid met het oog op preciesere linkage analysis.

                                      Onderzoeker(s)

                                      Onderzoeksgroep(en)

                                       Project type(s)

                                       • Onderzoeksproject

                                       01/09/1995 - 31/08/1998

                                       Abstract

                                       Onderzoeker(s)

                                       Onderzoeksgroep(en)

                                        Project type(s)

                                        • Onderzoeksproject

                                        Intelmic - 3D : Intelligente microscoop voor 3D-karakterisering van microkristalpopulaties via neurale netwerken 01/09/1995 - 31/08/1997

                                        Abstract

                                        Met behulp van lichtmicroscopie worden microkristalpopulaties onderzocht op hun vorm en dikte. De dikte wordt bekomen uit kleurinformatie in reflectie. De vorm wordt via classificatie getraind. Doel is een automatische karakterisatie.

                                        Onderzoeker(s)

                                        Onderzoeksgroep(en)

                                         Project type(s)

                                         • Onderzoeksproject

                                         Telediagnose van Rontgenbeelden als toepassing van videoconferencing. 01/01/1995 - 31/12/1996

                                         Abstract

                                         Dit project beoogt de implementatie van een systeem voor telediagnose dat aan medische experts toelaat via videoconferencing gezamenlijk een oordeel te vellen aan de hand van wederzijds aanwezige beeldinformatie. Aan de hand van een proefopstelling zullen nieuwe algoritmen uitgeprobeerd worden in een operationele context.

                                         Onderzoeker(s)

                                         Onderzoeksgroep(en)

                                          Project type(s)

                                          • Onderzoeksproject

                                          Hoge resolutie elektronenmicroscopie van de atomaire structuur van kristallijne materialen. 01/05/1994 - 30/04/1996

                                          Abstract

                                          Studieovereenkomst - International Business Machines Belgium, N.V. (IBM).

                                          Onderzoeker(s)

                                          • Promotor: Van Dyck Dirk
                                          • Co-promotor: Van Camp Peter
                                          • Co-promotor: Van Ocken Eric

                                          Onderzoeksgroep(en)

                                           Project type(s)

                                           • Onderzoeksproject

                                           Telediagnose van röntgenbeelden als toepassing van videoconferencing. 01/01/1994 - 31/12/1996

                                           Abstract

                                           Het doel is om computergestuurde diagnose van digitale mammografie uit te voeren. Het werk combineert klassieke beeldverwerkingstechnieken met artificiële neurale netwerken. Het diagnosesysteem wordt gecombineerd met een videoconferentiesysteem om coöperatief werken toe te laten.

                                           Onderzoeker(s)

                                           Onderzoeksgroep(en)

                                            Project type(s)

                                            • Onderzoeksproject

                                            RAFO-Cofinanciering bij EU-project BRITE/EURAM Elektronenmicroscoop CM300. 01/01/1994 - 31/12/1996

                                            Abstract

                                            Onderzoeker(s)

                                            Onderzoeksgroep(en)

                                             Project type(s)

                                             • Onderzoeksproject

                                             Karakterisatie van corrosie in materialen met behulp van neurale netwerken. 01/01/1994 - 31/12/1994

                                             Abstract

                                             Onderzoeker(s)

                                             Onderzoeksgroep(en)

                                              Project type(s)

                                              • Onderzoeksproject

                                              Visie. 30/09/1993 - 31/12/1997

                                              Abstract

                                              Onderzoeker(s)

                                              Onderzoeksgroep(en)

                                               Project type(s)

                                               • Onderzoeksproject

                                               Beeldherkenning door middel van adaptieve signaal verwerking. 01/09/1993 - 31/08/1994

                                               Abstract

                                               Onderzoeker(s)

                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                Project type(s)

                                                • Onderzoeksproject

                                                Hoge resolutie elektronenmikroskopie van strukturen en defekten in vaste stoffen. 01/01/1993 - 31/12/1994

                                                Abstract

                                                Deze overeenkomst beoogt de studie van hoge resolutie technieken op zichzelf en de toepassingen ervan voor de karakterisatie van materialen, de struktuur en de defekten erin en het fysisch gedrag bij thermische behandelingen. Interpretatie-theorieën en het ontwikkelen van algorithmen en werkwijzen voor het opdrijven van de instrumentele mogelijkhedenvan de apparatuur behoren mede tot het programma. Deze technieken zullen worden toegepast op de volgende materialen: microelectronica elementen, legeringen, keramieken en andere anorganische verbindingen.

                                                Onderzoeker(s)

                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                 Project type(s)

                                                 • Onderzoeksproject

                                                 FWO-Wetenschappelijke Opdracht t.b.v. DALMATOV Anatolii, University of Aviation Making, Sint-Petersburg, Rusland. 1 maand in 1992-1993 en 2 maanden in 1993-1994. 30/09/1992 - 29/09/1994

                                                 Abstract

                                                 Onderzoeker(s)

                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                  Project type(s)

                                                  • Onderzoeksproject

                                                  FWO-Wetenschappelijke Opdracht t.b.v. BONNET Noël, Université de Reims, Frankrijk. 2 maanden in 1992-1993 en 2 maanden in 1993-1994. 30/09/1992 - 29/09/1994

                                                  Abstract

                                                  Onderzoeker(s)

                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                   Project type(s)

                                                   • Onderzoeksproject

                                                   Automatizering van de meting van de contractie van de geïsoleerde hartspiercel met simultane registratie van de membraanpotentiaal en het intracellulaire calcium. 30/09/1992 - 29/09/1993

                                                   Abstract

                                                   Onderzoeker(s)

                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                    Project type(s)

                                                    • Onderzoeksproject

                                                    A.I.-toepassingen in meerdimensionele datastructuren. 30/09/1991 - 29/09/1995

                                                    Abstract

                                                    Onderzoeker(s)

                                                    Onderzoeksgroep(en)

                                                     Project type(s)

                                                     • Onderzoeksproject

                                                     Automatiseren in ontwerp en produktie - Robotvisie: restoratie en formal scanning. 01/01/1990 - 31/12/1996

                                                     Abstract

                                                     De automatisering van complexe processen, waaraan hoge eisen worden gesteld inzake nauwkeurigheid, snelheid en flexibiliteit, is de drijvende kracht achter de evolutie naar krachtige robotsystemen, die zich kunnen aanpassen aan sterke veranderingen in de omgeving, en die een grote autonomie bezitten bij het uitvoeren van niet-volledig gedefinieerde taken in niet-volledig gestructureerde omgevingen. Integratie van sensor-informatie over de omgeving in de robotbesturing en de ontwikkeling van hoog-niveau programmeertalen voor sensorbestuurde robots staan centraal in deze ontwikkeling. Dit projekt beoogt het verbeteren en versnellen van de interpretatie van visuele informatie (o.a. via CAD-modellen) eveneens door te steunen op een nominaal geometrisch model van de omgeving.

                                                     Onderzoeker(s)

                                                     Onderzoeksgroep(en)

                                                      Project type(s)

                                                      • Onderzoeksproject

                                                      Sub-ångström structuur karakterisatie: een nieuwe technologie voor directe structuurbepaling gebaseerd op holografie en focus variatie met een gecomputeriseerde veld emissie transmissie elektronenmicroscoop. 01/01/1990 - 31/01/1994

                                                      Abstract

                                                      Onderzoeker(s)

                                                      Onderzoeksgroep(en)

                                                       Project type(s)

                                                       • Onderzoeksproject