Onderzoeksgroep

Overheid en Recht

Expertise

Onderzoek naar de juridische aspecten van asiel en immigratie vanuit de invalshoek van rechtsbescherming, mensenrechten en het EU asiel- en migratierecht.

De rechtspositie van de vreemdeling bij een strafrechtelijke veroordeling in België 01/11/2020 - 31/10/2022

Abstract

Het strafrechtelijk en vreemdelingrechtelijk beleid zijn steeds meer verweven, met enorme spanningsvelden tussen de twee rechtsgebieden tot gevolg. Hoewel meerdere wetswijzigingen zijn doorgevoerd, is er nooit een alomvattend onderzoek gedaan naar de strafrechtelijke en administratiefrechtelijke positie van de vreemdeling bij een strafrechtelijke veroordeling. Dit doctoraat zal onderzoeken welke straffen, bestraffingsmodaliteiten en strafuitvoeringsmodaliteiten de strafrechters (kunnen) opleggen aan vreemdelingen die legaal of illegaal in België verblijven. Daarnaast wordt onderzocht wat de invloed is van een strafrechtelijke veroordeling op de mogelijkheid tot weigering of intrekking van het verblijf met uitwijzing tot gevolg, en op het verkrijgen en intrekken van de Belgische nationaliteit. Verder zal dit doctoraat de hogere rechtsregels en algemene principes die deze rechtspositie bepalen identificeren en de Belgische wetgeving en praktijk aan de hand hiervan evalueren. Tevens wordt onderzocht in welke mate het feit dat beslissingen tot uitwijzing en weigering van de nationaliteit worden genomen door de administratie in tegenstelling tot de strafrechtbank, invloed heeft op de rechtsbescherming van de vreemdeling en de overeenstemming van deze beslissingen met de hogere rechtsregels en principes. Dit onderzoek zal gebaseerd zijn op wetgeving, rechtspraak en empirische data. Bovendien zal geïntegreerde rechtsvergelijking met Frankrijk en Zwitserland plaatsvinden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Huidig Europees en transnationaal vergelijkend onderzoek en onderzoeksacties over migratie (CROSS-MIGRATION). 01/03/2018 - 29/02/2020

Abstract

Migratie en zijn parameters, dynamiek en complexiteit vormen een van de belangrijkste kwesties in het hedendaagse Europa. Onder deze omstandigheden, is relevante, beknopte en nuttige kennis een vereiste voor de ontwikkeling van efficiënt en constructief beleid. Hoewel bepaalde databases zoals EUROSTAT en OESO waardevolle inzichten bieden in de dynamiek van migratiestromen, bestaat er geen uitgebreide, efficiënte en integratieve gegevensbank die de belangrijkste analyses over migratie in heel Europa synthetiseert, categoriseert en in kaart brengt. Het doel van dit project, dat wordt gedragen door 16 toonaangevende onderzoeksinstellingen, netwerken en beleidsinstituten in heel Europa, is deze kloof dichten door de bouw van een centrale migratie-hub. Deze hub zal van instrumentele waarde zijn daar deze zal functioneren als een belangrijk fundament in het ontwerp van huidig en toekomstig beleid. Deze hub zal verleden, huidig en toekomstig migratieonderzoek accumuleren en consolideren door het verstrekken van een uitgebreid maar toch beknopt overzicht van de migratie-stuurprogramma's, infrastructuren, stromen en beleid, wat zal leiden tot een verbeterd systematisch begrip van de factoren die de interactie tussen deze analytische categorieën vormen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Voorkomen en bestrijden van racisme en xenofobie door inburgering van niet-burgers (RACCOMBAT) 01/09/2017 - 30/06/2019

Abstract

RACCOMBAT onderzoekt de noodzaak om technieken en mechanismen te ontwikkelen die racisme en xenofobie tegen niet-staatsburgers doorheen hun volledige integratieproces in de samenleving kunnen voorkomen en bestrijden. Een belangrijk element in dat integratieproces is de inburgering of sociale oriëntatie voor nieuwe immigranten die moet verzekeren dat deelnemers in de samenleving integreren tot hun eigen voordeel en dat van de ontvangende samenleving. Inburgerings- en sociale integratietrajecten moeten plaatsvinden met volledige eerbiediging van de fundamentele rechten en de wettelijke verplichtingen van alle leden van een samenleving. Deelnemers eraan moeten kennis over die rechten en plichten ontvangen en over daden van haat en/of discriminatie waarmee ze kunnen worden geconfronteerd, opdat ze die leren herkennen en zich bewust zijn van de middelen die de ontvangende Staat biedt om ze te voorkomen en te bestrijden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Het beoordelen van integratiemaatregelen voor kwetsbare migranten groepen (ASSESS). 16/12/2013 - 31/05/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Center for the Study of Democracy. UA levert aan Center for the Study of Democracy de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Bibliotheekkrediet Sociale en Human Wetenschappen (Faculteit Rechten). 01/01/2013 - 31/12/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit. het project heeft tot doel een evenwichtig beheersmodel uit te bouwen voor de rechtsbibliotheek als laboratorium voor onderzoek en voor onderwijs in alle rechtsdomeinen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Steunpunt Inburgering en Integratie (2012-2015). 01/01/2012 - 30/06/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Studie betreffende de opvang en de sociale uitkeringen voor illegale migranten en afgewezen asielzoekers in België, Denemarken, Frankrijk en Nederland. 01/02/2011 - 15/05/2011

Abstract

Het project heeft als doel een antwoord te geven op de volgende hoofdvraag: Onder welke omstandigheden wordt toegang tot opvang en bijstand voor niet rechtmatig verblijvende en rechtmatig verblijvende, maar nog niet toegelaten vreemdelingen in Nederland en enkele andere Europese landen afhankelijk gesteld van het verblijfsrecht.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Implementatie van artikel 80 van het Verdrag van de Werking van de Europese Unie over de solidariteit en evenredige verdeling van bevoegdheden tussen de lidstaten op het vlak van grenscontroles, asiel en immigratie. 01/01/2011 - 15/03/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Europees Parlement . UA levert aan Europees Parlement de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

"Imagining Europe from the outside": Over de rol van perceptie over democratie en mensenrechten in het motivatie- en beslissingsproces om naar Europa te migreren (EUMAGINE). 01/02/2010 - 31/01/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Rechterlijk overgangsrecht in het publiek en privaat procesrecht: nieuwe ontwikkelingen aangaande de werking in de tijd van vonnissen en arresten. 01/01/2010 - 31/12/2013

Abstract

Vonnissen en arresten hebben declatatoire en dus settoactieve werking Daar worden stilaan vraagtekens bij geplaatst, zeker in geval van een onvoorziene ommekeer in de rechtspraak Toch voorziet de wetgevet enkel voor vernietigingsar~esten van het Grondwettelijk Hof' en van de Raad van State in de mogelijkheid om de werking in de tijd te beperken Enkele nieuwe wendingen in de Belgische, maar ook de Europese rechtspraak (EHRM en HvJ) geven echter aan dat ook voor andere rechterlijke uitspraken de leer van het rechterlijk overgangsrecht in beweging is Een vergelijking met EU-lidstaten geeft bovendien aan dat bij veel grondwettelijke hoven de werking voor de toekomst juist als regel geldt Dit onderzoeksproject wil het rechterlijk overgangsrecht daarom onder de loep nemen Hierbij rijzen nog diverse vragen, zowel wat betreft de bevoegdheidsgrond als wat betreft de criteria om prejudici&le arresten in de tijd te moduleren Het project focust in het bijzonder op twee onderzoeksvragen De eetste betreft de theotetische fimdamenten en beleidsargumenten die grondslag geven aan de principiele temporele hnctie van arresten in de tijd Vervolgens wordt in de praktijk van Belgische, Europese en buitenlandse rechtscolleges gezocht naar argumenten die een modulering van vonnissen en arresten in de tijd rechtvaardigen

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Europese besluitvormingsprocedures en democratische inspraak in het asiel- en migratiebeleid. 01/01/2007 - 31/12/2008

Abstract

De Europese Gemeenschap heeft sinds het Verdrag van Amsterdam eigen bevoegdheid over asiel en immigratie. De besluitvorming verloopt grotendeels via de raadplegingsprocedure waarbij het Europese Parlement maar beperkte bevoegdheid heeft. Voorwerp van het onderzoek is het respectieve aandeel van de Europese instellingen bij de totstandkoming van regelgeving, de mate van democratische inspraak en de mogelijke gevolgen hiervan voor de rechtsbescherming.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Transpositie van en rechtsbescherming onder het Europees migratierecht. 01/01/2004 - 31/12/2008

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Analyse van de rechtspraak van de Raad van State over de toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toelating, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 01/01/2003 - 31/12/2005

Abstract

Het project beoogt een grondige analyse te maken van de rechtspraak van de Raad van State over de toepassing van de Vreemdelingenwet, die de toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-Belgen in België regelt. De Raad van State controleert als rechter de correcte toepassing van deze wet door de overheid. Dit vormt thans het hoofddeel van zijn werklast. Alhoewel de kennis van die rechtspraak dus essentieel is voor een goed begrip van de werking en betekenis van de wet, ontbreekt een exhaustief juridisch onderzoek naar meer dan 20 jaar rechtspraak. Het onderzoek zal geschieden vanuit verschillende juridische invalshoeken: het strikte migratie- of verblijfsrecht, het administratief recht, het administratief procesrecht, het grondwettelijk recht, het internationaal publiekrecht, het Europees recht en de fundamentele rechten en vrijheden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)