Onderzoeksgroep

Expertise

Evidence-based diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren met geestelijke gezondheidsproblemen (kinder- en jeugdpsychiatrie) : - Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme) - Gedragsstoornissen - Forensische Kinder- en Jeugdpsychiatrie - Pyschofarmacologie bij kinderen en jongeren

Naar een definitie van Multipele en Complexe Noden bij adolescenten in de jeugd(gezondheids)hulpverlening en exploratie van hulpverleningsnoden in deze populatie. 01/09/2017 - 09/12/2018

Abstract

Vlaamse expertconsensus met betrekking tot multipele en complexe noden in de jeugdhulpverlening: een Delphi-onderzoek Achtergrond Toenemende complexiteit in casuïstiek wordt doorheen gezondheids- en sociale sectoren in de jeugdhulpverlening ervaren. De meest complexe casussen komen in aanraking met een veelheid aan hulpverleners doorheen sectoren. Er bestaat echter geen algemeen aanvaarde definitie van multipele complexe noden bij kinderen en adolescenten en er is slechts schaarse informatie beschikbaar met betrekking tot het concept complexiteit in deze setting. Ook zijn geen overkoepelende aandachtspunten ter beschikking wat betreft de identificatie en aanpak van deze problematiek. Doel Doel van dit onderzoek is te komen tot een consensusdefinitie van MCN bij kinderen en adolescenten en inzicht ter verwerven in het concept complexiteit binnen deze setting. Ook wordt gepeild naar aanbevelingen wat betreft identificatie en aanpak van deze problematiek doorheen de sectoren van jeugdhulpverlening. Methode Er wordt gebruik gemaakt van een gemodificeerde Delphi-procedure. Een panel van ten minste 35 experts op vlak van complexe problematiek bij kinderen en jongeren wordt bevraagd. Een literatuuronderzoek evenals interviews met jongeren met MCN en ouders en focusgroepen met hulpverleners worden gebruikt om te komen tot de vraagstelling in ronde 1 (open vragen en Likert-statements). Er wordt gebruik gemaakt van een online instrument (Qualtrics) voor de verdeling van de vragenlijsten en het verzamelen van de resultaten. Resultaten en conclusie De verwachte output van dit Delphi-onderzoek is een gedragen definitie van MCN bij kinderen en adolescenten. Ook hopen wij bij te dragen aan cross-sectorale inzichten wat betreft identificatie en aanpak van deze problematiek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Herwerking van het instrument ter bepaling van de intensiteit van zorg voor kinderen en adolescenten (IZIKA - CASII) en van het instrument voor infants en kleuters (IZIIK - ESCII) voor gebruik in functie van de Intersectorale Toegangspoort. 11/07/2013 - 28/02/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Neurobiologische factoren bij jongeren met een (antisociale) gedragsstoornis. 01/10/2007 - 30/09/2008

Abstract

Dit onderzoeksvoorstel richt zich op de neurobiologische factoren van jongeren met een gedragsstoornis tijdens rust en na een psychologische stresstaak in vergelijking met een naar leeftijd en schoolniveau gematchte groep jongeren met autisme en een groep normale controlepersonen. Hierbij wordt volgende vraagstellingen geformuleerd: 1)Zijn er verschillen in het neurobiologische functioneren van een groep jongeren met een gedragsstoornis tijdens rust en na een stresstaak in vergelijking met gematchte groepen jongeren met autisme en normale controlepersonen? 2)Zijn er verschillen in het neurobiologische functioneren tussen subgroepen van jongeren met een gedragsstoornis (bv pro-actief vs reactief agressief gedrag) onderling en verschillen deze subgroepen van jongeren met autisme en de controlepersonen? 3)Welke neurobiologische factoren correleren met klinisch relevante psychiatrische kenmerken (bv. empathie) van de onderzochte personen in elk van de onderzoeksgroepen? 4)Welke psychiatrische en/of neuro-biologische risicofactoren voorspellen best tot welke groep of subgroep een jongere behoort?

Onderzoeker(s)

  • Promotor: Deboutte Dirk
  • Co-promotor: van West Dirk
  • Mandaathouder: Wilson Sanneke

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject