Bijdrage tot de bouw van het voorwaarts Muon RPC detectie systeem voor het CMS experiment nabij de LHC te CERN. 01/01/2009 - 31/12/2012

Abstract

Het Compact Muon Solenoïde experiment heeft bewust de nadruk gelegd op de detectie en identificatie van muonen, de enige geladen penetrerende deeltjes die we kennen. Bij de LHC zal de botsingsfrequentie 40 MHz bedragen hetgeen, bij de nominale luminositeit van 10^34cm-2s-1, overeen komt met 800 miljoen proton-proton botsingen per seconde. Om de 25 nsec worden aldus een duizendtal deeltjes uitgezonden in het hart van de CMS spectrometer. In minder dan 3 ¿sec (de trigger latency) dient een eerste niveau voorselectie (trigger) deze hoeveelheid terug te brengen tot ongeveer 100 kHz zonder potentieel interessante botsingen te verliezen voor verdere analyse. Bij deze taak, zonder dewelke het onderzoeksprogramma onmogelijk is, staat het muon detectiesysteem centraal. De bouw van het voorwaarts RPC systeem van CMS voor de eerste fase nadert zijn voltooiing en omvat 432 detectors. Alle gas gaps werden gebouwd en getest in Seoul waar een gas gap productie eenheid werd opgebouwd als alternatief voor de firma GT in Italië die tot dan het wereldmonopolie bezat voor deze taak en waar de RPC werden gebouwd voor L3, Babar, ATLAS en de CMS "barrel". Station 1 (144 RPC's) werd te CERN vervaardigd en getest met behulp van mankracht uit China. Stations 2 en 3 (288 RPC's) werden in Islamabad geassembleerd en te CERN getest. Voor het finale testen van de RPC's voor de CMS "endcaps", werd in CERN een kosmische hodoscoop opgebouwd waarin tot 10 RPC's gelijktijdig getest kunnen worden. Deze infrastructuur blijft voor de uitbouw van het voorwaarts RPC systeem operationeel. Intussen werden alle 432 kamers op het CMS juk gemonteerd en terug getest. De afwerking van het voorwaarts RPC systeem voor fase 2 vereist de bouw van 288 bijkomende RPCc's voor ! "1.6 en 180 RPC's voor 1.6 " ! " 2.1. De gas gap productie zal in Seoul verder gezet worden, terwijl detector assemblage in China, Pakistan, Indië en Belgie zou gebeuren. Het finale testen van het geleverd systeem zou verder in de CERN kosmische hodoscoop gebeuren. Zoals hoger vermeld wordt de kost voor afwerking van het voorwaarts RPC systeem op 6 MCHF geraamd en streeft men naar een gelijke verdeling tussen de partners hetgeen voor Vlaanderen ca. 1MCHF zou betekenen. In de praktijk zouden honderdzestig RPC kamers gebouwd worden te Gent en Brussel, terwijl Antwerpen zich zal toeleggen op de uitleeselectronica.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Exploratie van de lichte Higgs boson sector met de LHC. 01/07/2008 - 30/06/2013

Abstract

Het Higgs mechanisme en het daarbij behorende Higgs boson is een van de enigma's van de laatste decennia in het elementair deeltjesonderzoek. Indirecte metingen wijzen erop dat, indien het Standaardmodel van de elementaire deeltjes standhoudt, het Higgs deeltje lichter is dan 144 GeV met een vertrouwensinterval van 95%. Ook minimale supersymmetrische uitbreidingen van het Standaard Model vereisen een licht neutral Higgs deeltje. Directe metingen bij de LEP versneller van CERN hebben Higgs deeltjes met een massa die lager is dan 114 GeV reeds uitgesloten. Het CMS (Compact Muon Solenoid) experiment bij de Large Hadron Collider van het CERN laboratorium heeft het potentieel om een licht neutral Higgs deeltje te ontdekken indien het vervalt in een paar van fotonen. Het voorspelde Higgs deeltje vervalt echter in de meeste gevallen (9B%) in een paar b-quarks, hetgeen experimenteel erg moeilijk te onderscheiden is van tal van achtergrondprocessen. In dit voorstel willen we dit verval van het Higgs boson naar b-quarks bestuderen door middel van geassocieerde productie met top quarks: ttH->bbWWbb. Een combinatie van de aanwezigheid van b-quarks en geïsoleerde leptonen uit het W verval zullen toelaten dit proces te onderscheiden van achtergrond en is een van de weinige manieren om Higgs verval naar b quarks te bestuderen (naast diffractieve productie en het vector boson fusie proces). De complexe topologie van deze eindtoestand vergt een lage termijn engagement en zal ook toelaten nagenoeg alle componenten van CMS experiment te benutten en te begrijpen. Het onderzoek is ook complementair t.o.v. reeds bestaande activiteiten in de onderzoeksgroep waarbij men het vervalkanaal van een neutrale Higgs naar twee vector bosonen bestudeert: H->WW, hetgeen meer gevoelig is voor intermediaire tot zware Higgs deeltjes met een massa groter dan 135 GeV.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Deelname van de UA, UGent en VUB in het CERN CMS (Compact Moun Solenoïd) experiment aan de LHC (Large Hedron Collider) in CERN. 01/01/2008 - 31/12/2012

Abstract

Dit project maakt deel uit van de zg. Big Science financiering voor deelname aan grote internationale onderzoeksfaciliteiten. De financiering laat de deelname toe aan het CMS experiment in CERN en behelst logistieke steun onder de vorm van personeel, bijdragen tot de 'Maintenance and Operation' van de detector en uitbouw van lokale GRID infrastructuur.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Fundamentele wisselwerkingen: theorie, fenomenologie en experiment. 01/01/2007 - 31/12/2011

Abstract

De hoofddoelstelling van dit project is het vergroten van de kennis van de Fundamentele Krachten via een nauwere samenwerking tussen de Belgische onderzoeksgroepen betrokken in theoretisch of experimenteel onderzoek. Alle krachten kunnen herleid worden tot de elektro-zwakke kracht, de sterke kracht en de zwaartekracht. Hun studie stelt zich tot doel de meest fundamentele aspecten van de natuur, inclusief de oorsprong van ons heelal, te begrijpen door middel van de modernste theoretische en experimentele technieken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Studie van proton-proton interacties in het CMS-experiment bij de Large Hadron Collider in CERN. 01/01/2007 - 31/12/2010

Abstract

Dit project heeft als doel de gegevens te analyseren die verzameld zullen worden met de CMS-detector bij de LHC-versneller. Het behelst voornamelijk het onderzoek naar de top-quark en naar zgn. "diffractie en voorwaartse fysica". Hiertoe zal bijgedragen worden tot de uitbouw van een Belgisch TIER-2 GRID rekencentrum.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Studie van de sterke wisselwerking en speurtocht naar "Nieuwe Fysica" met behulp van "voorwaarts" geproduceerde deeltjes aan de Large Hadron Collider in CERN. 01/01/2007 - 31/12/2010

Abstract

De Large Hadron Collider, LHC, in CERN zal in 2007 opstarten. De onderzoeksgroep EDF van de UA neemt deel aan het experiment CMS. De belangrijkste doelstellingen van het experiment betreffen de electrozwakke symmetrie-breking, speurtocht naar 'Nieuwe Fysica' zoals Supersymmetrie of extra dimensies en de studie van sterke-wisselwerking processen. Het zg. 'Voorwaartse Fysica' programma, in dit project uiteengezet, stelt zich tot doel de detectiemogelijkheden van het CMS experiment aanzienlijk uit te breiden voor diffractieve and 'voorwaartse' fysica studies. Het project concentreert zich op de unieke mogelijkheden die detectie van voorwaartse protonen biedt in de speurtocht naar 'Nieuwe Fysica' signalen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Deelname aan het CMS (Compact Muon Solenoïd) project in het CERN. 01/07/2006 - 31/12/2007

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Study of diffractive dissociation studies in the H1 experiment. 01/01/2006 - 31/12/2007

Abstract

The primary objective of the project is the collection and analysis of data acquired from 2005 to 2007 with the H1 detector and the VFPS in order to study processes of the type e + p ¿ e p X, with jets or charmed particles in the final state. Diffractive dissociation in electron-proton collisions, in particular in association with final states containing jets or heavy quarks, can be described in Quantum Chromodynamics (QCD), the theory of the strong force. The phenomenon of diffraction is connected to fundamental properties of the strong force, including the confinement of quarks inside hadrons. The proposed measurements will provide novel information on the (diffractive) quark and gluon content of the photon and proton and further allow to test a variety of theoretical models and higher order QCD calculations. The project requires expertise on both the analysis of jets and of diffractive interactions, on the operation of the VFPS and on theoretical QCD calculations. In this respect the Prague and Antwerp groups are complementary and benefit both from a close collaboration. To achieve the project goals, regular exchanges between the institutes in Prague and Antwerp and the DESY laboratory in Hamburg are needed.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Vlaamse bijdrage tot de werking en het onderhoud van de CMS detector in het CERN; 01/01/2006 - 31/12/2006

Abstract

Het betreft enkel de kosten voor onderhoud en werking ("maintenance & operation" hierna afgekort als: M&O) van de CMS detector in CERN. Het zijn sommen die we verplicht moeten betalen om deel te moger nemen aan het CMS experiment. De lidstaten van CERN hebben de bouw van de Large Hadron Collider LHC in de bestaande LEP-tunnel goedgekeurd. In deze supergeleidende proton-proton opslagringen zullen, vanaf 2007, frontale proton-proton botsingen verwezenlijk worden bij een massamiddelpuntsenergie van 14 TeVen een luminositeit van 10exp+34 cm-2 s-1. De LHC zal eveneens de studie van ion-ion botsingen mogelijk maken bij een massasmiddelpuntsenergie van 1148 TeV (Pb ioner met een luminositeit van -10exp+27 cm-2 s-1. Een uitgebreid onderzoeksprogramma zal nabij deze nieuwe versneller uitgevoerd worden vanaf 2007. Bij deze ongeëvenaarde energieën en luminositeiten verwacht men grensverleggende ontdekkingen o.a. met betrekking tot de elektrozwakke symmetriebreking en de oorsprong van massa, C P schending en het bestaan van een materietoestanc die men het quark-gluon plasma noemt. Ons huidig theoretisch inzicht in de subatomaire wereld is samengevat in het Standaard model. Dit model beschrijft met merkwaardige precisie een groot aantal waarneembare subatomaire fenomenen, en wordt door geen enkele experimentele waarneming weerlegd. Maar een van de essentiële ingrediënte van het Standaard Model, namelijk het bestaan het een Higgs deeltje, werd nog niet experimenteel bevestigd. Ook zij er theoretische gronden waarom men denkt dat het Standaard Modelonvolledig is. De meest populaire uitbreiding va het Standaard Model is het Minimaal Super Symmetrisch Model (MSSM). In dit model worden nieuwe symmetrieën gepostuleerd tussen fermionen en bosonen. Met elk deeltje wordt een supersymmetrische partner geassocieerd met een verschil in spin van 112. Volgens het MSSM model zouden veel van die deeltjes een massa hebben in het gebied 100 GeV -1 TeV. Dit betekent dat ze waarneembaar zouden moeten zijn in experimenten bij de LHC versneller.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

W&T samenwerking : beurs aan Ilya TSURIN, Rusland. 01/01/2005 - 31/12/2005

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Bijdrage tot het ontwerp en de constructie van een detector voor het CMS experiment nabij de Large Hadron Collider (LHC) te CERN. 01/01/2004 - 31/12/2009

Abstract

Micro Gap Tellers zijn een nieuw type detectoren voor geladen deeltjes met volgende eigenschappen: hoge ruimtelijke resolutie, grote telsnelheid, stralingsbestendig. Verschillende parameters van dit type detectoren zal geoptimaliseerd worden en een groot prototype gebouwd, bestaande uit een 70-tal elementaire cellen van elk 10 bij 10 cm.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Studie van diffractieve dissociatie in het H1 experiment (DESY, Hamburg) met behulp van de "`Very Forward Proton spectrometer". 01/01/2004 - 31/12/2005

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Studie van diffractieve gebeurtenissen met de Very Forward Proton Spectrometer (VFPS) van het H1 experiment. 01/10/2003 - 30/04/2004

Abstract

Gedurende de laatste jaren kent de studie van diffractieve verstrooiing een ware heropleving. De uiterst gevarieerde experimentele programma's van huidge hadron versnellers zoals HERA en TEVATRON, samen met toekomstige versnellers zoals de LHC te CERN, bieden tal van nieuwe uitdagingen voor zowel theoretisch als experimenteel onderzoek op dit gebied. Diffractieve gebeurtenissen kunnen beschouwd worden als een subklasse van inelastische verstrooiingsprocessen waarbij één van de interagerende deeltjes de wisselwerking overleeft: A + B à A + X. Het H1 experiment bij de HERA versneller in het Duitse onderzoekscentrum DESY in Hamburg, waarmee de onderzoeksgroep elementaire deeltjes van de UA verbonen is, is gedurende het afgelopen jaar aanzienlijk uitgebouwd. De very forward proton spectrometer (VFPS), mede ontwikkeld door onze groep en ondermeer gefinancieerd met kredieten van het FWO, is hiervan een belangrijk onderdeel. Deze VFPS detector is complementair aan de bestaande proton spectrometer van H1 en heeft in tegenstelling tot het bestaande systeem een zeer hoge acceptantie en de mogelijkheid tot precieze calibratie. Tal van diffractieve processen, zoals di-jet productie, open charm en vector meson productie, zijn reeds met de bestaande H1 detector gemeten, zij het met beperkte statistiek en contaminatie door proton-dissociatie achtergrond. De nieuwe VFPS detector zal, in combinatie met een luminositeitsupgrade van de HERA versneller, bijdragen tot een nauwkeuriger meting van deze processen. Het ligt dan ook binnen de verwachtingen dat, in samenloop met nieuwe theoretische vooruitgang, nieuwe inzichten zullen worden verworven over de dynamica van diffractie binnen het kader van het quantum-chromodynamica formalisme. De ingebruikname van de nieuwe apparatuur en het verwerven van de eerste gegevens is gepland voor het einde van dit jaar.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Studie van de hadronische eindtoestand bij diep-inelastische diffractieve elektron-proton botsingen bij HERA. 01/01/2003 - 31/12/2004

Abstract

Getracht zal worden meer inzicht te krijgen in deep inelastische elektron-proton botsingenop volgende wijze : a) via het gebruik van de uitgebreide gegevensset tussen 1996 en 2000 verzameld tijdens het H1 experiment in DESY zal een nieuwe, gedetailleerde anlyse worden gemaakt van de hadronische eindtoestanden in diffractieve DIS b) via het installeren van een nieuwe proton spectrometer 220-m.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Fundamentele wisselwerkingen. 01/01/2002 - 31/12/2006

Abstract

Dit projekt beoogt de studie van de fundamentele bouwstenen van de materie en van hun onderlinge wisselwerkingen. Met de constructie van de Large Hadron Collider in CERN, operationeel in 2006, wordt de weg geopend naar de mogelijke ontdekking van het fundamentele Brout-Englert-Higgs boson, supersymmetrische deeltjes en naar mogelijke evidentie voor extra dimensies. Een bundeling van de krachten van de partners in dit projekt, theoretici en experimentatoren, moet leiden tot een significante bijdrage van de belgische onderzoeksgemeenschap tot dit fundamentele domein van de hedendaagse fysica

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Experimentele studie van diffractieve dissociatie in hoog-energetische elektron-proton botsingen. 01/10/2001 - 30/09/2004

Abstract

Dit project behandelt de experimentele studie van de structuur en wisselwerking van het uitgewisselde foton in elektron-proton botsingen, als functie van de virtualiteit van het foton. Daartoe wordt de veeldeeltjes-eindtoestand geanalyseerd in fotoproductie en diep-inelastische interacties. De deeltjes- en transversale energiedichtheid, lokale en lange-afstandscorrelaties tussen deeltjes onderling en de distributie van de transversale impuls moeten inzicht verschaffen in de dynamiek van foton-proton botsingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

FWO Visiting Postdoctoral Fellowship. (Edward Sarkysyan-Grinbaum) 01/09/2001 - 31/08/2002

Abstract

Studie van deeltjescorrelaties in hoge energie electron-proton botsingen bij de HERA versneller in DESY en in electron-positron annihilaties bij LEP in CERN

Onderzoeker(s)

 • Promotor: De Wolf Eddi
 • Mandaathouder: Sarkysyan-Grinbaum Edward

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Wetenschappelijke opdracht in CERN (Sabbatical, deel FWO) 01/08/2001 - 31/12/2001

  Abstract

  Dit project beoogt experimentele metingen, en een betere theoretische studie, van correlaties tussen hadronen (Bose-Einstein, Kleur-reconnectie effecten) in W-W paren geproduceerd in elektron-positron annihilaties aan LEP, bij de hoogste energieen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Wetenschappelijke opdracht in CERN (Sabbatical, deel BOF/UIA) 01/08/2001 - 31/12/2001

   Abstract

   Dit project beoogt experimentele metingen, en een betere theoretische studie, van correlaties tussen hadronen (Bose-Einstein, Kleur-reconnectie effecten) in W-W paren geproduceerd in elektron-positron annihilaties aan LEP, bij de hoogste energieen.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Studie van de hadronische eindtoestand bij diep-inelastische diffractieve elektron-proton botsingen bij HERA. 01/01/2001 - 31/12/2002

    Abstract

    Getracht zal worden meer inzicht te krijgen in deep inelastische elektron-proton botsingenop volgende wijze : a) via het gebruik van de uitgebreide gegevensset tussen 1996 en 2000 verzameld tijdens het H1 experiment in DESY zal een nieuwe, gedetailleerde anlyse worden gemaakt van de hadronische eindtoestanden in diffractieve DIS b) via het installeren van een nieuwe proton spectrometer 220-m.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Constructie van een proton spectrometer voor het H1 experiment voor de studie van diffractie bij hoge luminositeit bij HERA (Desy-Hamburg). 01/01/2001 - 31/12/2001

     Abstract

     Dit projekt behelst de constructie en installatie van een nieuwe ``voorwaartse'' proton spectrometer voor het experiment H1 aan de electron-proton botser HERA in DESY (Hamburg). De installatie zal plaatsvinden na de upgrade van de versneller in 2000. De spectrometer, geplaatst op 220~m van het interactiepunt, heeft tot doel protonen te detecteren die een diffractieve botsing hebben ondergaan. Hij bestaat uit twee stations van het Roman Pot type met scintillerende glasvezel uitlezing. De spectrometer zal toelaten met grote acceptantie diffractieve diep-inelastische ep-botsingen te bestuderen in een voorheen onbereikbaar gebied.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Experimenteel en fenomenologisch onderzoek van deeltjesproducie in lepton-hadron en hadron-hadron wisselwerkingen. 01/10/2000 - 30/09/2005

      Abstract

      Het onderzoek behelst studie van botsingen tussen mesonen, leptonen en baryonen bij hoge energie (> 100 GeV/c) uitgevoerd aan deeltjesversnellers in CERN, Serpukhov (USSR) en Fermilab (USA), met als doel de produktiemechanismen van hadronen in dit soort processen te toetsen aan bestaande theorieën (quantumchromodynamica en Weinberg-Salam theorie der elektro-zwakke wisselwerkingen).

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Studie van hadronische eindtoestanden in deep inelastische elektron-proton botsingen aan HERA. 01/01/2000 - 30/09/2000

      Abstract

      Getracht zal worden meer inzicht te krijgen in deep inelastische elektron-proton botsingenop volgende wijze : a) via het gebruik van de uitgebreide gegevensset tussen 1996 en 2000 verzameld tijdens het H1 experiment in DESY zal een nieuwe, gedetailleerde anlyse worden gemaakt van de hadronische eindtoestanden in diffractieve DIS b) via het installeren van een nieuwe proton spectrometer 220-m.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Bijdrage tot een studie van ep interacties bij Hera (onderhoudsbudget) 01/01/1999 - 31/12/2008

       Abstract

       Getracht zal worden meer inzicht te krijgen in deep inelastische elektron-proton botsingenop volgende wijze : a) via het gebruik van de uitgebreide gegevensset tussen 1996 en 2000 verzameld tijdens het H1 experiment in DESY zal een nieuwe, gedetailleerde anlyse worden gemaakt van de hadronische eindtoestanden in diffractieve DIS b) via het installeren van een nieuwe proton spectrometer 220-m.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Bijdrage tot het ontwerp en de constructie van een detector voor het CMS experiment nabij de Large Hadron Collider LHC te Cern. 01/01/1999 - 31/12/2004

       Abstract

       Micro Gap Tellers zijn een nieuw type detectoren voor geladen deeltjes met volgende eigenschappen: hoge ruimtelijke resolutie, grote telsnelheid, stralingsbestendig. Verschillende parameters van dit type detectoren zal geoptimaliseerd worden en een groot prototype gebouwd, bestaande uit een 70-tal elementaire cellen van elk 10 bij 10 cm.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Experimentele studie van de structuur van het uitgewisselde foton in hoogenergetische electron-proton botsingen. 01/10/1998 - 30/09/2001

       Abstract

       Dit project behandelt de experimentele studie van de structuur en wisselwerking van het uitgewisselde foton in elektron-proton botsingen, als functie van de virtualiteit van het foton. Daartoe wordt de veeldeeltjes-eindtoestand geanalyseerd in fotoproductie en diep-inelastische interacties. De deeltjes- en transversale energiedichtheid, lokale en lange-afstandscorrelaties tussen deeltjes onderling en de distributie van de transversale impuls moeten inzicht verschaffen in de dynamiek van foton-proton botsingen.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Overgang van perturbatieve naar niet-perturbatieve wisselwerkingen. 01/10/1997 - 30/06/1998

        Abstract

        Aan de HERA collider in DESY (Hamburg) worden electronen of positronen in botsing gebracht bij een massamiddelpuntsenergie van 300 GeV de hoogste energie tot nu toe bereikt voor dit soort botsingprocessen. De "hardheid" van een botsing wordt gekarakteriseerd door de grootte van de 4-impuls overdracht van het electron/positron naar het proton en technisch aangeduid als de `virtualiteit' van het uitgewisselde foton dat verantwoordelijk is voor de wisselwerking tussen een electron/positron en het proton. Bij HERA is het mogelijk de virtualiteit van de botsing te veranderen binnen zeer ruime grenzen: van het zg. photoproductie regime bij lage virtualiteit tot het ædiep-inelastische' regime met zeer hoge virtualiteit. Bij lage virtualiteit gedraagt het uitgewisselde deeltje zich als een quasi-re\"el foton dat op een essentieel niet-perturbatieve manier interageert met het proton doelwit. Bij grote virtualiteit gedraagt het photon zich als een complex geheel van quarks en gluonen waarvan de interactie met het doelwit via perturhatieve QCD kan beschreven worden. In dit projekt wordt de H1 detector gebruikt voor de studie van hadronische veeldeeltjes eindboestanden in functie van de virtualiteit van de botsing. De overgang van perturbatieve naar niet-perturbatieve wisselwerkingen is een belangrijk onderwerp van theoretisch en experimenteel onderzoek. De analyse van de H1 gegevens omtrent hadronische eindstanden als functie van de virtualiteit van de botsing kan hieraan een belangrijke en unieke bijdrage leveren.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Experimenteel onderzoek van interacties tussen elementaire deeltjes. 01/01/1997 - 31/12/1998

         Abstract

         Interacties tussen elementaire deeltjes bij hoge energieën worden bestudeerd met 2 grote electronische detectoren: 1. e+e- interacties bij energieën rond de Z massa (91 GeV) bij de LEP machine in CERN met de DELPHI detector. 2. e-p interacties in botsende bundels van 30 resp. 820 GeV bij de HERA machine in DESY, met de Hl detector.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Experimenteel en fenomenologisch onderzoek van deeltjesproducie in lepton-hadron en hadron-hadron wisselwerkingen. 01/10/1996 - 30/09/2000

          Abstract

          Het onderzoek behelst studie van botsingen tussen mesonen, leptonen en baryonen bij hoge energie (> 100 GeV/c) uitgevoerd aan deeltjesversnellers in CERN, Serpukhov (USSR) en Fermilab (USA), met als doel de produktiemechanismen van hadronen in dit soort processen te toetsen aan bestaande theorieën (quantumchromodynamica en Weinberg-Salam theorie der elektro-zwakke wisselwerkingen).

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           MIGT : Ontwikkeling en bouw van Micro Gap Tellers. 01/01/1996 - 31/12/1999

           Abstract

           Micro Gap Tellers zijn een nieuw type detectoren voor geladen deeltjes met volgende eigenschappen: hoge ruimtelijke resolutie, grote telsnelheid, stralingsbestendig. Verschillende parameters van dit type detectoren zal geoptimaliseerd worden en een groot prototype gebouwd, bestaande uit een 70-tal elementaire cellen van elk 10 bij 10 cm.

           Onderzoeker(s)

           • Promotor: Verbeure Frans
           • Co-promotor: De Wolf Eddi
           • Co-promotor: Van Landuyt Joseph

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Experimenteel onderzoek van interacties tussen elementaire deeltjes. 01/01/1995 - 31/12/1998

            Abstract

            Interacties tussen elementaire deeltjes bij hoge energieën worden bestudeerd met 2 grote electronische detectoren: 1. e+e- interacties bij energieën rond de Z massa (91 GeV) bij de LEP machine in CERN met de DELPHI detector. 2. e-p interacties in botsende bundels van 30 resp. 820 GeV bij de HERA machine in DESY, met de Hl detector.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Bijdrage tot de studie van ep interacties (HERA) : onderhoudsbudget. 01/01/1995 - 31/12/1998

             Abstract

             3 Belgische groepen hebben een cilindrische proportionele kamer gebouwd voor de H1 detektor bij HERA in Hamburg. Dit project beoogt het runnen en exploiteren van deze detektor in een studie van de diepste structuur van protonen.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Experimenteel en fenomenologisch onderzoek van deeltjesproduktie in hadron-hadron en lepton-hadron wisselwerkingen. 30/09/1994 - 30/09/1996

              Abstract

              Het onderzoek behelst studie van botsingen tussen mesonen, leptonen en baryonen bij hoge energie (> 100 GeV/c) uitgevoerd aan deeltjesversnellers in CERN, Serpukhov (USSR) en Fermilab (USA), met als doel de produktiemechanismen van hadronen in dit soort processen te toetsen aan bestaande theorieÙn (quantumchromodynamica en Weinberg-Salam theorie der elektro-zwakke wisselwerkingen).

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Studie van veeldeeltjes-eindtoestanden in hoge-energie elektron-proton botsingen aan de HERA-opslagringen. 30/09/1994 - 30/06/1995

               Abstract

               Hadronische eindtoestanden in diep-inelastische electron-proton botsingen worden bestudeerd ihb de deeltjessamenstelling, correlaties en fluctuaties, jet-produktie en QCD coherentie-effecten.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Experimenteel onderzoek naar niet-lineaire QCD effecten in hoge energie veel-deeltjes processen. 30/09/1993 - 29/09/1995

                Abstract

                Dit project beoogt de experimentele studie van correlaties in de hadronische eindtoestanden van hoge energie electron-proton botsingen, als bijdrage tot het H1 experiment aan de HERA opslagringen in DESY (Hamburg). De motivatie voor dit onderzoek steunt op fundamentele inzichten verworven in studies van niet-lineaire complexe systemen. Recent ontwikkelde analyse-technieken zullen worden toegepast om mogelijke schalingsgedrag en daaraan geassocieerde anomale fluctuatiefenomenen aan te tonen.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Experimenteel onderzoek van deeltjesproduktie in hadron en lepton wisselwerkingen bij hoge energieën 30/09/1977 - 29/09/1994

                 Abstract

                 Het onderzoek behelst studie van botsingen tussen mesonen, leptonen en baryonen bij hoge energie (> 100 GeV/c) uitgevoerd aan deeltjesversnellers in CERN, Serpukhov (USSR) en Fermilab (USA), met als doel de produktiemechanismen van hadronen in dit soort processen te toetsen aan bestaande theorieÙn (quantumchromodynamica en Weinberg-Salam theorie der elektro-zwakke wisselwerkingen).

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject