Onderzoeksgroep

Expertise

Dr. Evelien Willems haar onderzoek richt zich op lobbyen en belangenbehartiging in België en andere Europese landen. Concreet bestudeert ze de wisselwerking tussen belangengroepen, publieke opinie en overheidsbeleid. De belangrijkste vragen die ze in haar onderzoek tracht te beantwoorden zijn wanneer en hoe belangengroepen de band tussen de beleidsvoorkeuren van burgers en beleidsuitkomsten versterken of verzwakken. In februari 2021 heeft ze haar doctoraat hierover afgerond. Momenteel ontwikkelt ze deze onderzoeksagenda verder als postdoctoraal onderzoeker. Haar methodologische expertise behelst inhoudsanalyse van nieuwsberichtgeving, wetgeving en overheidsdocumenten, en survey-methodieken in functie van statistische analysedoeleinden (R en STATA).

De weg naar belangenbehartigingssucces: Een analyse van de mechanismen die beleidsspecifieke interacties tussen belangengroepen en beleidsmakers vormgeven. 01/10/2021 - 30/09/2024

Abstract

Belangengroepen spelen vaak een sleutelrol bij de beleidsvorming. De langdurige en complexe aard van veel beleidsprocessen zorgt er echter voor dat belangengroepen doorgaans verschillende hindernissen moeten overwinnen om invloed te verwerven. Naast agendasetting, moeten groepen successen boeken in verschillende besluitvormingslocaties. Dit project stelt een nieuw analytisch kader voor dat de belangengroep-literatuur verbindt met studies over sociale bewegingen om (1) tussentijds belangenbehartigingssuccessen te analyseren, zowel in termen van aandacht trekken voor thematische prioriteiten als het realiseren van beleidsposities; en (2) de modererende effecten van politisering en publieke opinie te beoordelen op hoe belangenbehartiging vormgeeft aan het verloop van beleidsprocessen. Het project stelt het beleidsproces voor als een opeenvolging van verschillende episodes gekenmerkt door hoe belangengroepen en beleidsmakers met elkaar interageren en daardoor het uiteindelijke beleidsresultaat beïnvloeden. Empirisch worden inhoudsanalyses van nieuwsmedia en beleid gecombineerd met elite-interviews om een tijdlijn te construeren van interacties tussen belangengroepen en beleidsmakers voor een medium-N van kwesties die de Belgische wetgevende periode van 2014-2024 bestrijken. Methodologisch zullen tijdreeksen en kwalitatieve vergelijkende analysemethoden worden gebruikt om interactieprocessen te ontleden en deze te koppelen aan belangenbehartigingssuccessen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject