Onderzoeksgroep

Overheid en Recht

Beoordeling en bevordering van de onafhankelijkheid van gespecialiseerde internationale rechtbanken 01/10/2020 - 30/09/2024

Abstract

De onafhankelijkheid van gerechtelijke instellingen is een belangrijk discussiepunt in de context van de goede rechtsbedeling. Academici hebben mechanismen ter bevordering van de onafhankelijkheid van rechtbanken onderzocht en " indicatoren" ontwikkeld om de onafhankelijkheid te beoordelen. Ondanks de uitgebreide literatuur over de onafhankelijkheid van generalistische rechtbanken, bestaat er een lacune met betrekking tot gespecialiseerde rechtbanken. Gespecialiseerde rechtbanken worden namelijk geconfronteerd met andere uitdagingen. Zo zouden ze eerder geneigd kunnen zijn om beslissingen te nemen die hun "missie" bevorderen. Bovendien zouden gespecialiseerde rechtbanken gemakkelijker beïnvloed worden door belangengroepen. Dit project heeft tot doel inzicht te bieden in de rechterlijke onafhankelijkheid van gespecialiseerde internationale rechtbanken. Het onderzoek bestaat o.a. uit literatuuronderzoek en empirisch onderzoek om indicatoren, mechanismen en richtlijnen te ontwikkelen ter bevordering van de onafhankelijkheid van gespecialiseerde rechtbanken. Voorts zal ik concrete aanbevelingen doen om de onafhankelijkheid van de toekomstige Internationale Handelsrechtbank in Brussel, het Eengemaakt Octrooigerecht) en de Multilaterale Investeringsrechtbank te versterken. Hoewel deze rechtbanken verschillen wat betreft hun doelen, institutionele structuur en uitdagingen, zijn ze alle drie onderhevig aan forse kritiek vanwege een tekort aan garanties voor hun onafhankelijkheid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Beoordeling en Bevordering van de Onafhankelijkheid van Gespecialiseerde Rechtbanken: Vergelijkende Case Studies van de Internationale Handelsrechtbank in Brussel, het Eengemaakt Octrooigerecht en de Multilaterale Investeringsrechtbank. 01/10/2019 - 30/09/2020

Abstract

De onafhankelijkheid van gerechtelijke instellingen staat hoog op de agenda in debatten aangaande de goede rechtsbedeling. Er zijn mechanismen ter bevordering van de onafhankelijkheid van rechtbanken en er zijn "indicatoren" ontwikkeld om de onafhankelijkheid te beoordelen. Ondanks de uitgebreide literatuur over de onafhankelijkheid van generalistische rechtbanken, is er sprake van een lacune met betrekking tot gespecialiseerde rechtbanken. Gespecialiseerde rechtbanken worden namelijk geconfronteerd met andere uitdagingen dan generalistische rechtbanken. Zo zouden ze eerder geneigd kunnen zijn om beslissingen te nemen die hun 'missie' bevorderen. Bovendien zouden gespecialiseerde rechtbanken meer dan andere rechtbanken onderworpen zijn aan de invloed van belangengroepen. Dit project heeft tot doel inzicht te bieden in de rechterlijke onafhankelijkheid van gespecialiseerde rechtbanken. Het onderzoek bestaat o.a. uit literatuuronderzoek en empirisch onderzoek m.b.t. de Internationale Handelsrechtbank in Brussel (IHRB), het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG) en de Multilaterale Investeringsrechtbank (MIR). Hoewel deze rechtbanken verschillen wat betreft hun doelen, institutionele structuur en politieke uitdagingen, zijn ze alle drie onderhevig aan forse kritiek omdat er onvoldoende garanties voor onafhankelijkheid zouden zijn. Tot slot zal ik specifieke indicatoren en richtlijnen identificeren om de onafhankelijkheid bij de IHRB, het EOG en de MIR te beoordelen en te bevorderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Octrooi Governance, Octrooihervormingen & Institutionele Veranderingen: Een Vergelijkende Analyse van Octrooihervormingen in Europe, de Verenigde Staten en Japan. 01/10/2014 - 30/09/2018

Abstract

Octrooisystemen worden in toenemende mate bekritiseerd omdat ze niet in staat zijn om op een coherente en effectieve wijze om te gaan met belangrijke economische, sociale en politieke, uitdagingen, zoals klimaatverandering en volksgezondheidproblemen. Vaak leidt dat soort kritiek tot een sterke druk om over te gaan tot fundamentele octrooihervormingen gepaard gaand met nieuwe instellingen en regelgeving. Er is echter een risico dat dergelijke hervormingen ongeschikt zijn om de onderliggende doelstellingen te verwezenlijken. In Europa en de VS lopen momenteel radicale octrooihervormingen. In Japan is het octrooisysteem tien jaar geleden ingrijpend aangepast. Met het oog op de strategische rol die wordt toegeschreven aan octrooien met het oog op onderzoek en ontwikkeling, innovatie en competitiviteit, is het belangrijk om octrooisystemen, doelstellingen van hervormingen, hervormingsprocessen en institutionele veranderingen te onderzoeken en vergelijken. Een dergelijk onderzoek kan nuttige aanwijzingen opleveren betreffende "governance experimenten" in andere jurisdicties. Het huidige onderzoek heeft vier doelstellingen. Ten eerste, onderzoeken hoe "octrooi governance" en octrooihervormingen beter theoretisch onderbouwd kunnen worden en geanalyseerd kunnen worden vanuit een genuanceerd conceptueel raamwerk. In deze context, is het doel om de juridische doctrine verder te ontwikkelen op basis van de literatuur aangaande "governance" op het domein van de publieke administratie, de vergelijkende politieke wetenschap en het leerstuk aangaande institutionele veranderingen. Ten tweede, de Europese, Amerikaanse en Japanse octrooihervormingen analyseren en vergelijken; ten derde, een taxonomie van types van institutionele veranderingen ontwikkelen en ten vierde "best practices" identificeren. Deze doelstellingen leiden tot de volgende onderzoeksvragen: (1) Wat zijn de cruciale elementen van een conceptueel "governance raamwerk" afgestemd op de specifieke karakteristieken van octrooisystemen? (2) Wat is de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de Europese, Amerikaanse en Japanse octrooihervormingen? (3) Is het mogelijk om een taxonomie van institutionele veranderingen te ontwikkelen op basis van de analyse onder (2)? (4) Zijn er bepaalde "best practices" die afgeleid kunnen worden van de vergelijkende analyse en de taxonomie betreffende institutionele veranderingen, die ook toegepast kunnen worden in andere jurisdicties?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)