Onderzoeksgroep

Labo voor evenwichtsonderzoek en aerospace (LEIA)

Expertise

De ESA Artificial Gravity Expert Group (AGEG) is een groep van experts welke door ESA werden aangesteld om advies te geven betreffende grond studies en ruimtevaart studies die betrekking hebben op artificiele zwaartekracht. De groep bestaat uit 6 internationale deskundigen van de VS, UK, Duitsland, Zweden, Frankrijk en Belgie. We geven ESA advies op het vlak van standaardisatie van methods, analyse methoden, protocols, interpretative van data etc. Deze groep van experts vloeide voor uit een grotere Topical Team rond artificial gravity. Ik maak deel uit van deze expert groep sinds zijn oprichting in 2009.

Eén toestel voor 2 doeleinden: Haalbaarheid van een gecombineerd cochleair en vestibulair implantaat voor dove vestibulaire patiënten met een verhoogd valrisico 01/05/2019 - 30/04/2023

Abstract

Vallen is een sociaal-economisch probleem dat de laatste tien jaar veel aandacht heeft gekregen vanuit verschillende wetenschapsgebieden. Een simpele val kan schadelijke gevolgen hebben, zoals verwondingen, ziekenhuisopnames, of zelfs de dood. Boven de 65 jaar valt 33% van de mensen ten minste eenmaal per jaar, en 25% van de valincidenten in deze leeftijdsgroep resulteren in heupfracturen. In België bedroegen in 2010 de totale kosten voor 14960 heupfracturen 308 miljoen euro, een aantal dat naar verwachting tegen 2025 met 26% zal toenemen. Vallen brengt grote economische kosten met zich mee. Gillespie et al. (2012) en Hopewell et al. (2018) kwamen in hun Cochrane systematic reviews tot het besluit dat veel interventies niet voldoende in staat zijn om het aantal valincidenten te verlagen en het risico om te vallen te verlagen. Een groep patiënten met een verhoogd risico op vallen zijn vestibulaire patiënten met permanent verlies van hun perifere vestibulaire functies. De huidige vestibulaire behandelingsopties zijn niet volledig in staat om deze functies te herstellen, dus het risico van vallen blijft bestaan. Bovendien verhoogt een vestibulaire dysfunctie ook de cognitieve belasting omdat de patiënten zich bewust concentreren op het behoud van hun evenwicht. Als gevolg daarvan kunnen sociale en academische vaardigheden verminderen evenals de kwaliteit van het leven. Bovendien wordt het valrisico vergroot, omdat de patiënten niet meer in staat zijn om mogelijke gevaarlijke situaties in te schatten. Daarom is een behandelingsoptie die in staat is om de vestibulaire functies kunstmatig te herstellen nodig. Een mogelijke oplossing hiervoor is te vinden in cochleaire implantaten (CI's). Een CI is een implanteerbaar apparaat ontworpen voor het kunstmatig herstellen van het gehoor van patiënten met een ernstig perceptief gehoorverlies of doofheid door het afgeven van elektrische pulsen aan de gehoorzenuw. Literatuurrapporten hebben al aangetoond dat, af en toe, de stromen van het CI per ongeluk de vestibulaire structuren stimuleren als ze zich verspreiden naar de omliggende weefsels.Dit wordt 'vestibulaire co-stimulatie door stroomverspreiding' genoemd. In die rapporten is de vestibulaire co-stimulatie een negatief neveneffect van cochleaire implantatie, maar aangezien CI patienten vaak comorbide vestibulaire verliezen hebben, rijst de vraag of een dergelijke stroomspreiding kan worden aangepast zodat de verstoorde auditieve en vestibulaire functies tegelijkertijd kunnen worden hersteld. Daarom is het hoofddoel van de voorgestelde studie om te bepalen of een gecombineerde cochleovestibulair implantaat (CVI) zou in staat zijn om de menselijke vestibulaire en auditieve functies functioneel te herstellen, tegelijkertijd. Dit zou een baanbrekende en cruciale eerste stap zijn in de ontwikkeling van een implantaat dat de sociaaleconomische last van evenwichtsstoornissen en de daaruit voortvloeiende valincidenten verlaagt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Labo voor evenwichtsonderzoek en aerospace (LEIA)

Een studie van ruimtevlucht geïnduceerde neurale plasticiteit door mdidel van geavanceerde MRI-methoden (BRAIN-DTI). 01/01/2012 - 31/12/2021

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Labo voor evenwichtsonderzoek en aerospace (LEIA)

Amelia Earhart Fellowship ten behoeve van Angelique van Ombergen. 01/01/2016 - 31/12/2016

Abstract

Neuroplasticiteit is de eigenschap van de hersenen om zichzelf te reorganiseren. Dit onderzoek zal zich focussen rond deze neuroplasticiteit na ruimtevlucht. Micrograviteit heeft immers een immense impact op verscheidene fysiologische systemen, in bijzonder het evenwichtssysteem. Met behulp van geavanceerde beeldvormingstechnieken zoals Diffusie Tensor Imaging (DTI) en High Angular Resolution Diffusion Imaging (HARDI), zal getracht worden biomarkers bloot te leggen voor deze ruimtevlucht geïnduceerde neuroplasticiteit. Analoog zullen deze biomarkers ook geverifieerd worden bij vestibulaire patiënten met specifieke klachten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Labo voor evenwichtsonderzoek en aerospace (LEIA)

Studie van ruimtevlucht geïnduceerde neuroplasticiteit met behulp van geavanceerde NMR beeldvormingstechnieken. 01/10/2015 - 30/09/2017

Abstract

Neuroplasticiteit is de eigenschap van de hersenen om zichzelf te reorganiseren. Dit onderzoek zal zich focussen rond deze neuroplasticiteit na ruimtevlucht. Micrograviteit heeft immers een immense impact op verscheidene fysiologische systemen, in bijzonder het evenwichtssysteem. Met behulp van geavanceerde beeldvormingstechnieken zoals Diffusie Tensor Imaging (DTI) en High Angular Resolution Diffusion Imaging (HARDI), zal getracht worden biomarkers bloot te leggen voor deze ruimtevlucht geïnduceerde neuroplasticiteit. Analoog zullen deze biomarkers ook geverifieerd worden bij vestibulaire patiënten met specifieke klachten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Labo voor evenwichtsonderzoek en aerospace (LEIA)

Een beslissingsondersteuningsysteem dat een gevalideerde patientspecifieke, multischaal evenwichthypermodel voor vroegtijdige uitwerking van diagnostische evaluatie en efficiënte management plannen voor evenwichtsstoornissen (EMBalance). 01/12/2013 - 31/01/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Labo voor evenwichtsonderzoek en aerospace (LEIA)

Studie van ruimtevlucht geïnduceerde neuroplasticiteit met behulp van geavanceerde NMR beeldvormingstechnieken. 01/10/2013 - 30/09/2015

Abstract

Neuroplasticiteit is de eigenschap van de hersenen om zichzelf te reorganiseren. Dit onderzoek zal zich focussen rond deze neuroplasticiteit na ruimtevlucht. Micrograviteit heeft immers een immense impact op verscheidene fysiologische systemen, in bijzonder het evenwichtssysteem. Met behulp van geavanceerde beeldvormingstechnieken zoals Diffusie Tensor Imaging (DTI) en High Angular Resolution Diffusion Imaging (HARDI), zal getracht worden biomarkers bloot te leggen voor deze ruimtevlucht geïnduceerde neuroplasticiteit. Analoog zullen deze biomarkers ook geverifieerd worden bij vestibulaire patiënten met specifieke klachten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Labo voor evenwichtsonderzoek en aerospace (LEIA)

Theoretical and experimental study of vestibular otolith function towards treatment of associated equilibrium disorders (OTOLITH). 01/02/2011 - 01/10/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Labo voor evenwichtsonderzoek en aerospace (LEIA)

Multidisciplinair Motor Centrum Antwerpen - M²OCEAN. 22/07/2010 - 31/10/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ondersteuning instandhouding wetenschappelijke apparatuur (Biofysica en Biomedische Fysica). 01/01/2008 - 31/12/2013

Abstract

Ondersteuning van de Hoog frequente draaistoel die toelaat om op een unieke manier unilaterale stimulatie van de otoliet systemen te genereren. Dit laat tot kant per kant de zwaartekracht detectoren te onderzoeken bij de mens. Op basis van dit onderzoek kan fundamentele kennis vergaard worden over het vestibulaire systeem.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Labo voor evenwichtsonderzoek en aerospace (LEIA)

Onderzoek naar de relatie tussen valincidentie en evenwichts- en houdingscontrole bij CVA-patiënten. 01/10/2007 - 30/09/2011

Abstract

Het project ontwikkelt en valideert de technologie voor het bepalen van hoofd- en romphouding bij patiënten met een cerebrovasculair accident (CVA). Vervolgens wordt de relatie tussen de houdingsaspecten en het vallen onderzocht. In het bijzonder worden evenwichts en neuropsychologische processen hierbij betrokken. De verkregen inzichten worden geïmplementeerd en vervolgens geëvalueerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Model voor evaluatie en revalidatie van patiënten met unilaterale vestibulaire deafferentiatie. 01/02/2004 - 31/12/2005

Abstract

De studie omvat: -1- normering en validering van een klinisch evaluatieprotocol om voor patiënten met een unilaterale vestibulaire deafferentiatie houding en locomotie op een eenduidige manier te kwantificeren en -2- studie van de korte en lange termijneffecten als gevolg van het toedienen van een specifieke, geïndividualiseerde vestibulaire oefentherapie in de acute fase bij deze patiëntenpopulatie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Risicofactoren voor leeftijdsgebonden gehoorverlies en vestibulaire aantasting. 01/08/2001 - 31/07/2003

Abstract

De doelstelling van dit project is de identificatie van risicofactoren in genen en omgeving voor presbyacusis en vestibulaire aantasting in de Europese populatie. Een grote groep patiënten dient in detail klinisch onderzocht te worden, er dient een inventaris opgemaakt te worden van omgevingsfactoren, en er moet een DNA staal van elke persoon bekomen worden. Statistische analyse van de klinische data en omgevingsvariabelen zal uitwijzen welke de belangrijke betrokken omgevingsfactoren zijn, en genetische analyse van de DNA stalen zal de vatbaarheidsgenen identificeren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Onderzoek naar de klinische relevantie van hoogfrequente stimulatiepatronen bij de evaluatie van het 3dimensionaal vestibulo-oculair reflex in specifieke letsels. 01/01/1998 - 31/12/2001

  Abstract

  Bewegingen van het hoofd worden geregistreerd via het evenwichtsstelsel. Aan de hand van deze vestibulaire informatie worden de ogen gestuurd om blikstabilisatie te bekomen. Deze reflex wordt de vestibulo-oculaire reflex (VOR) genoemd. Deze VOR werkt optimaal bij natuurlijke en in het geval van de mens, snelle hoofdbewegingen (1-4 Hz). Klinisch wordt de VOR bij patiënten met duizeligheidsklachten steeds geëvalueerd bij trage frequenties (0.05 Hz). Het project heeft tot doel storingen van de VOR te evalueren bij hogere en dus meer fysiologische stimulatiefrequenties. De VOR zal daarenboven in drie dimensies onderzocht worden (horizontaal, vertikaal en torsioneel) bij patiënten met specifieke vestibulaire letsels zoals acousticus neurinoma evenals bij patiënten met autosomaal dominante doofheid.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)