Onderzoeksgroep

Expertise

Onderzoek naar de verhouding tussen recht en samenleving, zowel fundamenteel en beleidsgericht.

De hybride identiteit van de hiv/aidspatiënt : een longitudinaal onderzoek naar de impact van antiretrovirale geneesmiddelen op het leven van hiv/aidspatiënten in subsaharaans Afrika. 01/10/2009 - 31/08/2011

Abstract

Het algemene onderzoeksdoel is bijgevolg sociologisch onderzoek te verrichten naar de impact van hiv/aids op het leven en meer specifiek de identiteitsconstructie van ART-patiënten in subsaharaans Afrika. Het onderzoek erkent met andere woorden ART niet enkel als een keerpunt in de behandeling van het met hiv besmette 'biomedisch lichaam' los van de sociale werkelijkheid, maar tevens als keerpunt in de ervaring van aids als chronische ziekte die vergroeid is met deze sociale werkelijkheid. Het onderzoek tracht een totaalbeeld te schetsen van de hiv/aidspatiënt op ART als een 'sociaal lichaam' met een chronische ziekte en een bepaalde plaats en functie in de samenleving. We onderzoeken in de praktijk welke factoren de kansen op een succesvolle antiretrovirale behandeling en de daarbij horende identiteitsconstructie beïnvloeden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het niet opnemen van counseling m.b.t. HIV onder tuberculosepatiënten in Zuid-Afrika: onderzoek met het oog op gefundeerde interventie. 01/10/2008 - 30/09/2009

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Risicoperceptiestudie bij de Belgische bevolking. 01/10/2005 - 30/09/2006

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Publicatie : "De arbeidsgerechten en hun lekenrechters". 09/02/2005 - 31/12/2005

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    De opbouw en de implementatie van de deontologie in grote law firms tegen de achtergrond van structurele veranderingen in de advocatenpraktijk. 01/01/2004 - 31/12/2007

    Abstract

    Door de groei van grote advocatenkantoren en de opkomst van nieuwe samenwerkingsvormen komt de individualistische benadering van de deontologie van het advocatenberoep onder druk te staan. In welke mate ging de rationalisatie van het kantoormanagement gepaard met de oprichting van gespecialiseerde structuren voor zelfregulering? Wat zijn de incentives? Hoe effectief zijn (in)formele procedures en structuren ter bevordering van deontologisch correct handelingen binnen law firms?

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Overbruggingsproject tussen twee FWO-projecten (sociologische analyse van arbeidsrechtbanken en -hoven enerzijds en meting van armoede anderzijds). 01/10/2003 - 31/12/2003

     Abstract

     Tijdens deze overbrugging zal G. Franssen de sociologische analyse van arbeidsrechtbanken en 'hoven verder afwerken en valoriseren in publicaties. Tevens zal hij voorbereidend werk (literatuurstudie) verrichten voor een nieuw project over de meting van armoede in Europa.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Tijdelijke bescherming van de facto-vluchtelingen in de Europese Unie : de ontwikkeling van een gemeenschappelijk instrument om massale influx van vluchtelingen op te vangen, in het kader van conflictpreventie en conflictresolutie. 01/10/2001 - 30/09/2003

      Abstract

      De conflicten in Bosnië-Herzegovina en Kosovo in de jaren negentig, en vooral de enorme vluchtelingenstromen als gevolg daarvan, hebben de nood aan een oplossing voor situaties van massale influx in de verf gezet. De Lidstaten van de Europese Unie hebben tijdens deze conflicten gereageerd met de introductie van tijdelijke bescherming voor de ontheemde personen. Echter, deze regimes voor tijdelijke bescherming werden niet ontwikkeld op een gezamenlijke wijze, maar individueel. Nu pas maken de Lidstaten werk van de harmonisering van hun beleid ten opzichte van ontheemden uit conflictgebieden. Dit onderzoek focust op de maatregelen die de Europese Unie neemt of zou moeten nemen voor de verwezenlijking van een gemeenschappelijk beleid voor tijdelijke bescherming, alsook op de pogingen tot billijke `lastendeling'. Twee hoofdvragen zullen hierbij behandeld worden. Ten eerste, met het oog op de goede opvang van een toekomstige vluchtelingenstroom, wat zou de inhoud moeten zijn van een dergelijk gemeenschappelijk Europees instrument? Ten tweede, hoe kan zulk een instrument ingepast worden in een `pijleroverschrijdende aanpak' die alsmede conflictpreventie en 'resolutie in het gebied van afkomst inhoudt? Deze tweede vraag wijst op het groeiende belang om het interne en externe beleid van de Europese Unie aan elkaar te linken. Met andere woorden, hoe kan tijdelijke bescherming voor ontheemden, hoofdzakelijk een materie voor Justitie en Binnenlandse Zaken, gekoppeld worden aan de conflictmechanismen van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid?

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Studie over de houding en het gedrag van jongeren ten aanzien van kredieten 01/01/2001 - 30/06/2001

       Abstract

       Doel van dit project is een preventief beleid te ontwikkelen tegen schuldoverlast bij jongeren. Het bestaat uit twee delen: 1) onderzoek van de kredietaanbiedingen op de markt bestemd voor jongeren, verstrekt door banken en kredietverstrekkers; studie over de marketingsstrategieën die deze instellingen hanteren. 2) onderzoek naar de houdingen en gedragingen van jongeren tegenover consumptie, publiciteit en kredieten.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Een sociologische analyse van de wijzigingen in de werking en bedrijfscultuur van de arbeidshoven en -rechtbanken (FWO:G.0242.00) 01/01/2000 - 31/12/2003

        Abstract

        De studie beoogt een sociologische analyses van de reacties van de verschillende actoren in de arbeidshoven en arbeidsrechtbanken op de (externe) beïnvloeding van de wijzigingen in hun belangen en bedrijfscultuur. Er zal worden gebruik gemaakt van drie relevante theorethische benaderingen: de rechtssociologie, de sociologie van de 'professions' en de sociologie van de organisaties. Naast een globaal beeld van de activiteiten van de arbeidsrechtbang zal bijzondere aandacht worden besteed aan conflicten in de sfeer van de werkloosheid.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Vervrouwelijking van vrije beroepen 01/09/1997 - 30/09/1997

         Abstract

         Advies bij de opbouw van een databank, de dataverwerking en de statistische analyse van gegevens over de vrouwelijke tandartsen.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          De werking van justitie en de juridische beroepen 01/08/1997 - 30/11/1997

          Abstract

          Syntheserapport van de voornaamste probleemgebieden bij de werking van Hoven en Rechtbanken en de juridische beroepen.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Schuldoverlast: een verschijnsel met verscheidene gedaanten 01/01/1997 - 30/06/1997

           Abstract

           Vanuit de juridische hoek wordt schuldoverlast eerder beperkt gedefinieerd als zijnde minstens viermaal het slachtoffer (geweest) zijn van een uitvoerend beslag. De bedoeling van dit onderzoeksproject is d.m.v. een literatuurstudie en een gerichte analyse van een bestaand datamateriaal te komen tot een meer sociale omschrijving van het fenomeen.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            De internationalisering van de beroepen-regulering 30/09/1994 - 30/09/1996

            Abstract

            De regulering en de organisatie van beroepen en de uitoefening van beroepen ondergaan in steeds sterkere mate de gevolgen van een europeaniserings- en mondialiseringsproces. Het opzet van het vooropgestelde project is de mechanismen van dit project te achterhalen, de gevolgen ervan te bepalen en de mogelijkheden te onderzoeken - ook op onderwijs- en opleidingsvlak- om dit proces mede te sturen. Drie professionele velden vormen het onderwerp van studie: recht, engineering en de medische sector (nog nader te bepalen) . Het internationale onderzoeksteam (op dit ogenblik gevormd door onderzoekers uit Nottingham, Sheffield, Vaucresson en Antwerpen ) beoogt in essentie een studie van de feitelijke situatie in de verschillende EG-lidstaten (en zo mogelijk andere) en een analyse van de wettelijke instrumenten (met beperkingen en mogelijke alternatieven) . Een studie van de mogelijkheden om er op onderwijs- en opleidingsvlak op in te spelen, zal het geheel afronden.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Het vredegerecht in Vlaanderen (1796 -1990). Een historisch-rechtssociologische studie. 01/01/1994 - 31/12/1997

             Abstract

             Inventarisatie van de archieven en studie van de activiteiten van de vredegerechten.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Wat na het vonnis ? 30/09/1991 - 29/09/1993

              Abstract

              Het project beoogt na te gaan op welke wijze vonnissen van rechtbanken achteraf ook effectief worden uitgevoerd.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Gebruik van het recht - Reconstructie van de dynamiek van conflictafhandeling 01/09/1989 - 31/12/1991

               Abstract

               Bedoeling is zicht te krijgen op de diverse fasen die juridische geschillen doorlopen voor ze de rechtbank bereiken. Via mondelinge interviews wordt onderzocht hoe en welke voorwaarden het recht wordt gemobiliseerd. De aandacht gaat uit naar de verschillende conflictbehandelingssystemen, de rol van de advokaten en de opinie van de conflicterenden.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Onderzoek naar de noodzaak van aanpassingen van het Belgisch statistisch apparaat op het vlak van de sociale statistieken 01/05/1989 - 31/07/1990

                Abstract

                De bedoeling van het project is de beleidsrelevantie van de sociale statistieken te analyseren.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Onderzoek aan de hand van case-studies naar de sociale begeleiding van te goeder trouw gefailleerden 01/05/1989 - 31/07/1990

                 Abstract

                 Analyse van : 1) het juridisch profiel van de 'te goeder trouw gefailleerden' 2) de wijze waarop een faillissement kan uitgesproken worden en de voornaamste gevolgen ervan. 3) in welke mate de jurisprudentie bijdraagt tot het handhaven, versterken of afbouwen van de sociale bescherming waarop de te goeder trouw gefailleerden aanspraak kan maken 4) de sociale opvang

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject