Onderzoeksgroep

Opmaak ruimtelijk governance model Rupelregio. 20/12/2023 - 30/06/2024

Abstract

Samen met de Vlaams Bouwmeester werkt DSH aan een ruimtelijk governance model voor de Rupelregio in opdracht van de Vlaamse regering. De gebiedsgerichte geïntegreerde aanpak werkt op drie sporen: (i) verhaal/perspectief op lange termijn, (ii) de afzonderlijke concrete projecten op korte termijn en (iii) de communicatie en draagvlakverwerving. Via gesprekken met stakeholders wordt gebouwd aan een coalitie voor dit regionale ruimtelijke traject. Een atlas met projectenscan zal de rol van de Vlaams bouwmeester in dit traject definiëren. De atlas geeft aan hoe de 30 gedefinieerde projecten in de Rupelregio ruimtelijk worden ingebed en mogelijke conflicten en synergiën worden in kaart gebracht. Een brede staekholdersworkshop zal ontwerpvarianten van de procesarchitectuur voor gebiedsgericht beleid aftoetsen. Op deze manier wordt samen met de stakeholders een ruimtelijk governance model voor de Rupelregio opgemaakt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Onderzoeks- en ontwikkelingstraject naar het ruimtelijk ordeningsvraagstuk in de Rupelregio in het kader van de ontwikkelingen binnen Flanders Technology & Innovation. 20/12/2022 - 31/05/2023

Abstract

Deze samenwerkingsovereenkomst heeft als voorwerp om het ruimtelijk ordeningsvraagstuk in de Rupelregio in het kader van de ontwikkelingen binnen Flanders Technology & Innovation te onderzoeken. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media wil namelijk inzicht krijgen in op het ruimtelijk ordeningsplan en bijhorende creatieve mogelijkheden op het vlak van mobiliteit en economische ontwikkeling in de Rupelregio en meer specifiek in Boom en Rumst. Het potentieel van dit gebied wordt onderzocht om enerrzijds de Vlaamse innovatieve entertainmentsector te verankeren en anderzijds een brede maatschappelijke opwaardering van de Rupelregio te realiseren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Complexe planprocessen: productieve, gezonde en duurzame wijkontwikkeling. 27/09/2022 - 30/09/2023

Abstract

Deze opdracht begeleidt de stad Sint-Niklaas bij het onderzoeken van het ontwikkelingspotentieel en de daarbij horende procesvoering van de SVK-site. De opdracht start met het in kaart brengen van de agenda's van de verschillende actoren wat betreft de programmatie van de site. Met de uitbreiding van Stad Sint-Niklaas met de SVK Stadslob zal ook het mobiliteitsnetwerk voor de ontsluiting van de site herbekeken worden. In dit traject maken we ook een inventaris op van internationale voorbeeldpraktijken van ruimtelijke en culturele toe-eigening. Tenslotte zetten we de stap naar implementatie en adviseren we over het beschikbare planningsinstrumentarium, alsook de stedenbouwkundige procesvoering.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject