Onderzoeksgroep

Overheid en Recht

Expertise

Prof. dr. Freek Louckx is een jurist met bekwaamheden in meerdere rechtsdomeinen, die zich specialiseerde in de rechtsontwikkeling op het vlak van sociale grondrechten, sociale zekerheid (sociale verzekeringen en sociale bijstand) en de organisatie van de gezondheidszorg.

Eenheid in verscheidenheid van Europese gezondheidszorgsystemen - Een fundamenteel juridisch perspectief op gemeenschappelijke waarden, organisatorische en financiële principes. 01/10/2020 - 30/09/2024

Abstract

Vanuit beleidsoogpunt wordt gepleit voor een verdere Europese integratie in het domein van de gezondheidszorg. Maar om die omschakeling te kunnen maken, is een grondig begrip vereist van de bestaande overeenkomsten tussen de door de lidstaten van de Unie georganiseerde gezondheidszorgstelsels. Dergelijk inzicht wordt echter vooralsnog niet verschaft door de bestaande wetenschappelijke literatuur: er werd tot op heden nog geen fundamenteel rechtswetenschappelijk onderzoek gevoerd naar de juridische grondslagen van de Europese gezondheidszorgstelsels en de gemeenschappelijke patronen die de juridische organisatie van deze stelsels typeren. Het voorgestelde onderzoek beoogt de gemeenschappelijke juridische architectuur van de Europese gezondheidszorgsystemen te onthullen. Daartoe richt het zich op het onderzoek van twee onderzoeksvragen, namelijk (1) de vraag of er een gemeenschappelijke kern is van fundamentele normen die de organisatie van de bestaande Europese gezondheidszorgstelsels funderen en (2) de vraag of er een gedeeld patroon te ontwaren valt in de structurerende juridische interventie waarmee de Europese lidstaten hun gezondheidszorgsystemen organiseren. Door deze vragen te beantwoorden in een fundamenteel juridisch wetenschappelijk onderzoek, willen we de bestaande leemte in de wetenschappelijke literatuur dichten en nieuw licht werpen op de organisatie van de Europese gezondheidszorgstelsels. Daarnaast wil dit onderzoek ook een verstrekkender maatschappelijke meerwaarde bieden voor het beleid, de ontwikkeling van het Unierecht en de juridische praktijk. De methodologie die zal worden gebruikt voor de uitvoering van dit onderzoek, steunt op drie principes: (1) het onderwerp wordt benaderd vanuit een mensenrechtenperspectief, (2) de relevante gegevens worden verzameld en geanalyseerd in overeenstemming met de principes van het juridisch positivisme, en (3) de rechtsvergelijkende methode wordt gebruikt om conclusies te trekken uit de analyse. Deze principes komen tot uitdrukking in de verschillende fasen van het onderzoek, waarin we de voormelde onderzoeksvragen systematisch zullen beantwoorden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen in België. 27/11/2019 - 15/10/2020

Abstract

In dit onderzoek wordt een vergelijkende analyse gemaakt van de toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen te België, in het licht van de aanbeveling van de Raad van 8 november 2019 met betrekking tot de toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen (2019/C 387/01). Bijzondere aandacht wordt besteed aan de gelijkenissen en verschillen inzake formele dekking, effectieve dekking, adequaatheid van de prestaties en transparantie van de betrokken regelingen van sociale zekerheid. Er worden concrete beleidsaanbevelingen geformuleerd om te kunnen verhelpen aan problematisch bevonden verschillen in behandeling op de voormelde vlakken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)