Onderzoeksgroep

Expertise

Onderzoek naar de onderliggende pathogenetische processen en behandeling van verslavingsproblemen en hun co-morbiditeit met andere psychiatrische aandoeningen; Onderzoek naar Public Mental Health aspecten binnen de Vlaamse bevolking

Leerstoel 'Public Mental Health'. 01/01/2019 - 31/12/2023

Abstract

Objectieven van de leerstoel 'Public Mental Health' Ondanks de verander(en)de context dragen we als maatschappij de verantwoordelijkheid om mensen met een psychische of psychosociale nood de best mogelijke zorg te verschaffen op een kost-efficiënte manier (met aandacht voor de beleving van zowel zorggebruikers als zorgverleners; 'Quadruple aim'. Met de leerstoel 'Public Mental Health' willen we ondersteuning en guidance bieden aan deze maatschappelijke verantwoordelijkheid door middel van onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Het onderzoeksluik van de leerstoel zal zich toespitsen op het verzamelen van informatie over de huidige zorgnoden en het actuele zorgaanbod. Vandaag zijn er immers weinig cijfers beschikbaar over het voorkomen van psychosociale en psychische klachten en stoornissen in Vlaanderen (of België), en hun ernst. Ook de informatie over de aanbodzijde is onvolledig; we hebben bijvoorbeeld weinig tot geen zicht op wat huisartsen, vrijgevestigde psychiaters en (eerstelijns)psychologen aan psychische en psychosociale zorg verstrekken. We zullen zorggebruikers en zorgverstrekkers bevragen over (niet-ingevulde) zorgnoden. Daarnaast zullen in dit licht bestaande (gekoppelde) databanken (van Antwerpse zorgverstrekkers en andere bronnen) doorlichten. De lokale bevindingen geven tegen de achtergrond van en in combinatie met de internationale literatuur input voor het onderwijsluik van de leerstoel. De kennis rond geestelijke gezondheid(szorg) in de algemene populatie is relatief beperkt ('mental health literacy'; Jorm (2000)), en het taboe rond mentale problemen en het stigma ten aanzien van mensen met psychische klachten is groot, zelfs bij (somatisch georiënteerde) hulpverleners, waardoor mensen met psychische klachten geen hulp zoeken of onvoldoende (somatische) hulp krijgen . Met opleiding en vorming, zowel voor studenten als voor een breder publiek, kan hieraan gesleuteld worden. Het onderzoeksluik geeft ten slotte heel wat input voor het dienstverleningsluik van de leerstoel. Met de verzamelde data hopen we een begin te kunnen maken van een datagestuurd zorgaanbod in de provincie Antwerpen, waarbij de coöperatie tussen de deelnemende ziekenhuizen onderling en met andere actoren in het veld wordt versterkt. Geestelijke gezondheid en mentaal welzijn winnen aan gewicht in de samenleving. De tijdsgeest is dan ook uitermate geschikt om deze leerstoel op te richten. We zijn ervan overtuigd dat de leerstoel als hefboom kan fungeren bij het verwerven van bijkomende fondsen

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Psychische zorg in perspectief. 01/12/2018 - 30/04/2020

Abstract

Psychiatrische stoornissen en psychosociale klachten zijn erg prevalent en hebben een grote persoonlijke en maatschappelijke impact. Het veld van de geestelijke gezondheidszorg kende de afgelopen jaren drastische transities. De vraag stelt zich hoe we binnen dit verander(en)de zorglandschap mensen met een psychische nood de best mogelijke zorg kunnen verschaffen. Dit project behelst de ontwikkeling van een gevalideerde methodologie om de psychische / psychosociale zorgnoden te inventariseren. We willen bijkomend komen tot een verbeterd inzicht in de hulp verleend door eerstelijnsprofessionals op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg en tot aanbevelingen inzake de optimalisatie van de verhouding tussen de zorgnoden enerzijds en het zorgaanbod anderzijds.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Ontwikkeling, implementatie en effect onderzoek naar meerwaarde van het toevoegen van een online aangeboden Cognitieve Gedragstherapie bovenop online impliciete cognitieve training voor behandeling van mensen met een verslaving aan geld-en kansspelen 01/12/2015 - 30/11/2016

Abstract

De focus en het vernieuwend van het huidige project is dat we willen nagaan of het toevoegen van een online aangeboden cognitieve gedragstherapeutische module (MB en CGT), waarbinnen (online) direct patiëntencontact, enerzijds de effectiviteit van de online CBM module vergroot en anderzijds de behandeltrouw (meer mensen die het programma starten doorlopen het volledig) kan vergroten. Aansluitend exploreren we of de intensiteit van het aangeboden CGT een rol speelt. Dit is, ook vanuit gezondheid economisch oogpunt belangrijk gezien een kortdurende interventie beduidend goedkoper is dan een langer durende, wekelijks aangeboden, interventie. Tot slot willen we nagaan welk van de CBM trainingen modules (aandacht training of actietendenstraining) het meest profiteert van een bijkomende CGT module. 1. We focussen ons op drie veelvoorkomende domeinen van gokproblemen, waarvoor reeds stimuli geïntegreerd werden in het huidig lopende CBM online programma, www.impliciet.eu (gokken) programma. Het betreft zowel real-world als online aangeboden kansspelen, met een hoog risicoprofiel: a. Roulette en dobbelspelen (Craps) b. Kaartspelen (Poker, Black Jack, Punto Banco) c. Slots/Fruitautomaten d. Sportweddenschappen e. Bingo-toestel. 2. We ontwikkelen hiertoe een online behandelplatform waarbinnen twee vormen van CGT kunnen worden aangeboden. Een kortdurende op motivatie bevordering gerichte interventie (MB) en een meer uitgebreide CGT protocol (12 weken, wekelijks contact). 3. De studie wordt gepland als een gerandomiseerd 2 (MB versus CGT) x 2 (6 sessies of Approach-bias re-training + 6 sessions of attentional bias re-training versus placebo) design. 4. De effecten zullen onderzocht worden wat betreft gokgedrag na 12 weken behandeling en na drie maanden follow-up 5. De trainingen zullen in België en buitenland bekendgemaakt worden via wetenschappelijke communicaties en binnen België kenbaar gemaakt worden aan de brede sector van (gok) hulpverlening.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Het ontwikkelen van multidisciplinaire samenwerkingsafspraken voor de aanpak en opvolging van patiënten met majeure depressie. 01/02/2015 - 31/12/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Ontwikkeling, implementatie en effectenonderzoek van een online impliciete cognitieve training voor de behandeling (zelfhulp en actieve behandeling) van mensen met een verslaving aan geld- en kansspelen. 01/01/2014 - 31/12/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Nationale Loterij. UA levert aan de Nationale Loterij de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Consumptie van alcohol, illegale drugs, hypnotica en tranquillizers bij de Belgische bevolking. Preventie en behandeling door huisartsen en gezondheidstoezicht op de werkvloer door arbeidsgeneesheren; kennis, noden en voorraad (UP TO DATE). 01/12/2011 - 01/12/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Polygebruik en mentale gezondheid bij druggebruikers die een vraag naar behandeling stellen (POLYMEH). 01/12/2009 - 30/06/2011

Abstract

De onderzoeksdoelstellingen van deze studie zijn drieledig: Vooreerst willen we de prevalentie van polydruggebruik en de kenmerken van polydruggebruikers in kaart brengen, dit binnen de ambulante en residentiele verslavingszorg in Belgie; . Vevolgens willen we nagaan in welke mate personen in behandeling voor middelengerelateerde problemen ook kampen met bijkomende psychiatrische stoornissen en willen we de prevalentie en het type van DSM 'As l'- en 'As II'-stoornissen in deze populatie bepalen; Tot slot willen we de kenmerken en het psychiatrisch profiel van polydruggebruikers vergelijken met die van personen die slechts één middel misbruiken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject