Onderzoeksgroep

Ecosysteembeheer

Beheer van bodem en grondwater impacted door landbouw tbv duurzame intensivering (INSPIRATION) 15/02/2017 - 14/02/2021

Abstract

Uitloging van P is een mogelijke bedreiging voor een aanzienlijk aandeel van de freatische aquifers in Vlaanderen. Dit onderzoeksproject focust op de kwantificering van fluxmetingen voor de bepaling van P fluxen van bodem naar grondwater. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van innovatieve fluxmeters.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Verbetering van de grondwaterdynamiek: een cruciale factor voor succesvol schorherstel? 01/01/2017 - 31/12/2020

Abstract

Schorren – dit zijn getijdenmoerassen langs kusten en estuaria (getijdenrivieren) – zijn in het verleden vaak omgezet in landbouwgebied, wat gepaard kan gaan met een verlies van waterkwaliteit van de aangrenzende rivier of kustzone. Om de waterkwaliteit van getijdenrivieren te verbeteren, investeren overheden over de hele wereld in het weer herstellen van landbouwgebied tot schorren. In NW-Europa zijn zo al meer dan 140 schorgebieden hersteld en en meerdere zullen volgen in de komende decennia. Desondanks zijn er toenemende aanwijzingen dat herstelde schorren niet in dezelfde mate bijdrage aan waterkwaliteitsregulatie dan natuurlijke schorren. Door het historische landbouwgebruik, is de bodem gecompacteerd, wat de grondwaterstroming belemmerd. De gereduceerde grondwaterstroming is waarschijnlijk de reden voor de waargenomen verschillen in waterkwaliteitsregulatie. De verschillen in grondwaterdynamiek tussen herstelde en natuurlijke schorren zijn echter niet goed bekend. In dit onderzoek wordt dit verder onderzocht. We bestuderen de bodemkenmerken, grondwater- en nutriëntenfluxen in herstelde en natuurlijke schorren langs het Schelde estuarium in België, en gebruiken de resultaten om een computermodel te ontwikkelen. Met dit model zullen we de bepalen wt de optimale bodemkenmerken zijn van herstelde schorren om de waterkwaliteitsfunctie te optimaliseren. In samenwerking met de waterbouwsector, zullen we dit vertalen in ontwerpcriteria voor herstel van schorren, zodanig dat hun functie voor waterkwaliteitsverbetering wordt geoptimaliseerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

iFLUXProspector: ontwikkeling van een schaalbaar prototype. 01/10/2016 - 30/09/2017

Abstract

Het proof-of-concept project omvat de ontwikkeling van een schaalbaar prototype voor de iFLUXProspector, een geïntegreerde modulaire passieve flux sampler voor milieuonderzoek en milieumanagement, ontworpen voor rechtstreekse installatie in de bodem. Het project vloeit voort uit het IOF-SBO project 'IFLUX' en kadert in de valorisatie van de iFLUX-technologie als een spin-off opgericht door de Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

iFLUX - Geïntegreerde polluentflux metingen in grondwater. 01/02/2016 - 31/01/2018

Abstract

Een toenemende vraag van verschillende sectoren voor de gecombineerde bepaling van meervoudig parameter massafluxen, leidde tot de ontwikkeling van een geïntegreerd flux meetinstrument, de I flux sampler. De I flux technologie richt zich op de totale massa flux bepaling van meerdere types parameter. Dit project beoogt de voorbereiding te treffen voor de lancering van Iflux als een spin-off

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

iFLUXsampler: ontwikkeling van een prototype. 01/09/2015 - 31/08/2016

Abstract

Het proof-of-concept project omvat de ontwikkeling van een prototype voor de iFLUXsampler, een geïntegreerde modulaire passieve flux sampler voor milieuonderzoek en milieumanagement, ontworpen voor toepassing in een peilbuis. Het project vloeit voort uit het IOF-SBO project 'IFLUX' en kadert in de valorisatie van de iFLUX-technologie als een spin-off opgericht door de Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Bepaling en berekening van grondwater polluent fluxen in het kader van risicobeoordeling. 01/01/2008 - 14/05/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VITO. UA levert aan VITO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)