Onderzoeksgroep

Economie

Expertise

Ik doe onderzoek over geschiedenis van het economisch denken, socio-economische ongelijkheid van gezondheid, en lineaire productiesystemen.

Taakcomplexiteit, framing effecten en post-hoc individu-specifieke modelanalyse in discrete keuze-experimenten. 01/10/2015 - 30/09/2018

Abstract

Dit project behandelt drie belangrijke aspecten in discrete keuze-experimenten, die veelvuldig gebruikt worden om de voorkeuren van mensen te bestuderen voor attributen van concurrerende producten of diensten in verschillende economische disciplines. Om de nauwkeurigheid van de informatie uit data van deze experimenten te maximaliseren, is het van belang de experimenten optimaal te ontwerpen. Onderzoek binnen dit domein heeft zich voornamelijk toegespitst op het verbeteren van de statistische kwaliteit van discrete keuze-experimenten. De statistische kwaliteit is echter niet het enige aspect dat van belang is om te onderzoeken. De betrouwbaarheid van de antwoorden van een experiment is op zijn minst even belangrijk en hangt af van de mate waarin respondenten de keuzevragen goed kunnen beantwoorden, of anders gezegd, hangt af van het feit of de keuzevragen niet al te complex zijn. Ook het kaderen of omschrijven van de attributen en attribuutniveaus speelt een sleutelrol. Positieve omschrijvingen leiden bijvoorbeeld eerder tot risico-averse antwoorden dan negatieve omschrijvingen. Het in rekening brengen van deze twee aspecten in het ontwerp en de analyse van discrete keuze-experimenten leidt tot twee verschillende onderdelen van dit project. Voor de ontwerpen die we zullen opstellen, mikken we hoog op zowel statistische kwaliteit als op responskwaliteit, en garanderen we dus een hoge algemene kwaliteit. Een laatste onderdeel van dit project concentreert zich op post-hoc individu-specifieke discrete keuze-analyse waarin we aantonen hoe we individuele voorkeuren gebruiken voor marktsegmentatie en voor de constructie van indifferentiecurves.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek over sociaaleconomische ongelijkheid van gezondheid. 01/10/2015 - 30/09/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het ontwerp van discrete keuze-experimenten aangepast aan het cognitief proces van de respondent. 01/10/2011 - 30/09/2015

Abstract

In marketing, transport, gezondheidseconomie, milieu-economie en diverse andere domeinen van de economie worden discrete keuze-experimenten veelvuldig gebruikt om de voorkeuren van mensen te onderzoeken voor bepaalde attributen van producten of diensten. Een typisch keuze-experiment legt respondenten een aantal keuzesets voor die elk bestaan uit een aantal alternatieven die gedefinieerd worden als combinaties van verschillende attribuutniveaus. Respondenten dienen dan hun preferentie voor een bepaald alternatief in elke keuzeset kenbaar te maken. Het doel van een discrete keuze-experiment is om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over de voorkeuren door slechts een gering aantal keuzesets aan een beperkt aantal respondenten voor te leggen (omwille van respondentvermoeidheid en kostenoverwegingen). Om dit te realiseren is het noodzakelijk om de alternatieven op een deskundige wijze te selecteren en toe te wijzen aan de keuzesets. Dit is mogelijk dankzij de technieken van optimaal experimenteel ontwerp. Het onderzoek naar het optimaal ontwerp van discrete keuze-experimenten is hoofdzakelijk gericht op het verbeteren van de kwaliteit van ontwerpen onder de vereenvoudigende veronderstelling dat respondenten in een experiment compenserende beslissingen nemen. Dit wil zeggen dat aantrekkelijke niveaus van één attribuut onaantrekkelijke niveaus van een ander attribuut compenseren. Omdat respondenten niet altijd rationeel handelen, is deze veronderstelling vaak verkeerd. Het doel van dit onderzoeksproject is om voor drie belangrijke situaties waarin respondenten afwijken van de compenserende beslissingsregel bij het nemen van keuzes optimale ontwerpen te ontwikkelen. Het project is daarom onderverdeeld in drie secties waarin we telkens inzoomen op één scenario waarin de compenserende beslissingsregel niet gevolgd wordt: (i) het scenario waarin de keuzesets van het experiment te veel attributen tonen en als gevolg daarvan respondenten attributen negeren bij de besluitvorming, (ii) het scenario waarin bepaalde attributen extra in het oog springen bij de respondenten omwille van hun positie in de beschrijving van de alternatieven en (iii) het scenario waarin bepaalde alternatieven extra in het oog springen bij de respondenten omwille van hun positie in de keuzesets. Het begrijpen van het cognitief proces van de respondenten in deze scenarios laat toe om dit proactief te betrekken bij het opzetten van optimale ontwerpen voor discrete keuze-experimenten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het Effect van Wereldwijde Financiële en Handelsschokken op de Groei van Sub-Sahara Afrika. 01/10/2009 - 30/09/2013

Abstract

Het project heeft als doel om de impact te onderzoeken van wereldwijde financiële en handelsschokken op de groei en ongelijkheid in Sub Sahara Afrika (SSA). We wegen af of Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) modellen in staat zijn om de impact van schokken op een typische economie van SSA te verklaren. We gaan na welke aanpassingen vereist zijn om de gangbare modellen te kunnen toepassen op SSA. De aangepaste modellen zullen worden geschat met behulp van data van een staal van landen uit SSA.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Op het kruispunt van Katholiscisme, Wiskunde en Economie: Leven en Werk van de Franse Jezuïet Maurice Potron (1872-1942). 01/11/2008 - 31/01/2009

Abstract

De hoofddoelstelling is om een synthese te maken van documenten afkomstig uit familiale en publieke archieven over de Franse Jezuïet en wiskundige Maurice Potron (1872-1942). De synthese zal dienen zowel voor de Engelse uitgave van Potrons economische papers, momenteel voorbereid door Christian Bidard en Guido Erreygers (Routledge), als voor een meer gedetailleerd boek in het Frans, door Christian Bidard, over de familiale, sociale, historische en religieuze wortels van dit merkwaardige werk.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Economische Groei, Armoede en Milieudegradatie in Ethiopië. Een Analyse van de Effecten van Economisch Beleid met Behulp van een Village Computable General Equilibrium (VCGE) Model. 01/07/2006 - 31/12/2010

Abstract

Het project onderzoekt de relaties tussen economische groei, armoede en milieudegradatie in een dorpseconomie van noord Ethiopië. Een village social accounting matrix (VSAM) en een village computable general equilibrium (VCGE) zullen worden geconstrueerd met het oog op uitvoeren van microsimulaties. De analyse zal helpen om te identificeren welke strategieën gepast zijn om te evolueren in de richting van duurzame ontwikkeling.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Bernard Chait en de vroege ontwikkeling van de econometrie in België (1930-1960) 01/03/2003 - 31/12/2005

Abstract

Sinds december 2001 wordt samen met Nederlandse collega Albert Jolink, faculteit Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam) onderzoek gedaan naar de vrijwel compleet vergeten Antwerpse ingenieur-econoom Bernard Chait. Het voorgestelde project heeft tot doel dit onderzoek te verdiepen en af te ronden, en de resultaten ervan bekend te maken aan een breed publiek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De geschiedenis van het economisch denken in België: een verkennende studie. 01/01/2001 - 31/12/2002

Abstract

Het project heeft tot doel om het terrein voor te bereiden voor een grondige studie van de geschiedenis van het economisch denken in België. Verschillende aspecten zullen worden belicht (individuele economisten, institutioneel kader, dominante tradities). Een belangrijk gedeelte van het project zal bestaan uit het inventariseren en verzamelen van het relevante bronnenmateriaal. Daarnaast zal ook een eerste aanzet gegeven worden tot het structureren van het materiaal op een manier die aansluit bij de verschillende benaderingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Het debat over erfenisbelastingen in Italië n.a.v. de voorstellen van Eugenio Rignano (1870-1930) 01/03/1995 - 31/12/1997

  Abstract

  Een belangrijke rol in dit debat werd gespeeld door de Italiaan E. Rignano. Zijn voorstel bestond erin de belastingsvoeten te differentiëren naargelang het aantal transfers dat het vermogen reeds had ondergaan. Het is de bedoeling in deze studie dieper in te gaan op hetgeen in Italië zelf over Rignano geschreven is.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Vermogenstransfers en hun fiscale behandeling; economische en ethische aspecten van bestaande systemen en mogelijke hervormingen 01/10/1994 - 31/12/1996

   Abstract

   De bedoeling van het project is: -Een inventaris op te maken van bestaande en voorgestelde systemen van vermogenstransfers en hun fiscale behandeling; -De economische en ethische aspecten van een aantal belangrijke systemen en voorstellen te analyseren; - Na te gaan wat de verwachte eeffecten zouden zijn van een veranderingvan het bestaande systeem van erfenisbelasting in België

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)