Onderzoeksgroep

Antwerps chirurgisch training, anatomie en onderzoekscentrum (ASTARC)

Expertise

De expertise is gelegen in alle domeinen van acute en chronische pijnklachten, alsook de transitie van acute naar chronische pijn. Bijzondere expertise in het domein van de neuropathische pijnklachten maar tevens in ontwikkeling en toepassing van e-health en m-health in nociceptieve condities.

Onderzoek naar de pijn uitlokkende en pijn potentiërende effecten van langdurige blootstelling aan endothelin-1 (EY-1). 01/01/2022 - 31/12/2024

Abstract

Endothelin-1 wordt steeds meer erkend als een belangrijke molecule in de ontwikkeling en progressie van kanker, maar ook in het tot stand kome van kanker pijn. Voorlopig werd alleen een acute toediening van ET-1 onderzocht. Dit is een opstelling die weinig gelijkenis vertoont met de klinische context. Wij stellen voor om de effecten te onderzoeken van chronische blootstelling aan ET-1 voor wat betreft spontane en uitgelokte pijn.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Een geïntegreerde aanpak voor een objectieve meting van pijn en een mechanistische behandeling van pijn in volwassen en pediatrische patiënten op Intensieve Zorgen. 01/08/2016 - 31/07/2018

Abstract

In dit project zal een objectieve analyse gemaakt worden van de pijnklachten bij patiënten op intensieve zorgen. Op basis van deze objetieve bevindingen zal vervolgens een mechanistische pijnbestrijding opgesteld worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Onderzoek naar de pijn uitlokkende en pijn potentiërende effecten van langdurige blootstelling aan endothelin-1 (ET-1). 01/04/2010 - 31/12/2020

Abstract

Endothelin-1 wordt steeds meer erkend als een belangrijke molecule in de ontwikkeling en progressie van kanker, maar ook in het tot stand kome van kanker pijn. Voorlopig werd alleen een acute toediening van ET-1 onderzocht. Dit is een opstelling die weinig gelijkenis vertoont met de klinische context. Wij stellen voor om de effecten te onderzoeken van chronische blootstelling aan ET-1 voor wat betreft spontane en uitgelokte pijn.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Activatie en sesitizatie van cutane afferente nociceptoren na intradermale toediening van Endotheline-1 (ET-1). 10/06/2004 - 15/05/2005

Abstract

In het kader van dit onderzoek zal de voorheen vergaarde wetenschappelijke informatie betreffende de rol van Endotheline-1 als pijn-mediator, nu onderzocht gaan worden en verder geëvalueerd worden bij gezonde vrijwilligers. Hierbij zal de ontwikkeling van een cutane hyperalgesie na intradermale toediening van Endotheline-1 bij deze vrijwilligers onderzocht worden, en gebruik makende van quantitatieve sensoriële onderzoeken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Infra-orbitale zenuwbeschadiging als diermodel voor maligne en niet-maligne humane neuropathische aandoeningen. 01/08/2003 - 05/04/2004

Abstract

In dit wetenschappelijk onderzoeksproject zal de natuurlijke vasoconstrictor Endotheline-1 gebruikt worden bij de ontwikkeling van een diermodel voor perifere neuropathische pijnsyndromen. In voorafgaand wetenschappelijk onderzoek werd reeds door ons aangetoond dat de applicatie van Endotheline-1 op perifere zenuwstrukturen aanleiding geeft tot het ontstaan van een pijnsyndroom (cfr. applicatie van ET-1 op nervus ischiadicus bij ratten). In dit model zal gebruikt gemaakt worden van de infra-orbitale zenuw van de rat vermits dit een strikt sensiebele perifere zenuw betreft. Na applicatie van ET-1 zal de ontwikkeling van zowel spontane als uitgelokte pijnklachten gedragsmatig onderzocht worden en opgevolgd worden gedurende een aantal weken. De spontane pijnklachten zullen onderzocht worden aan de hand van de registratie van het spontane face-grooming gedrag dat de ratten zullen vertonen. Daarentegen zullen de uitgelokte neuropathische pijnklachten onderzocht worden aan de hand van de reacties op mechanische én thermale stimulatie van de betrokken dermatomen (vibrissae). Hiermede zal een diermodel ontwikkeld zijn dat op een zo getrouw mogelijke manier het klinisch beeld van perifere neuropathische pijnsyndromen zal benaderen. Vermits voornamelijk in oncologische ziektebeelden een toename van de secretie van ET-1 wordt waargenomen, zal hogervermeld diermodel een goed inzicht geven in de onderliggende pathofysiologie van de aangetroffen neuropathische pijnklachten bij maligne aandoeningen.

Onderzoeker(s)

  • Promotor: Hans Guy
  • Co-promotor: Adriaensen Hugo

Onderzoeksgroep(en)

De rol van endotheline-1 in kankerpijn. 01/10/2001 - 30/09/2002

Abstract

Pijn welke aanwezig is bij patiënten met een gemetastaseerd tumoraal proces, geeft aanleiding tot nog bijkomende stress in deze patiënten. De oorzaken van deze pijnklachten zijn nog grotendeels onbekend, maar naar alle waarschijnlijkheid spelen tumor geassocieerde mediatoren en hun receptoren hierin eveneens een heel belangrijke rol. Een van dergelijke mediatoren, endotheline-1 (ET-1), kan pijnlijk gedrag uitlokken bij dieren en bij mensen, een gedrag dat Endotheline-A receptor afhankelijk blijkt te zijn. Dit gedrag blijkt uitgelokt te worden door een selectieve excitatie van afferente pijnvezels. Klinische studies hebben bevondien aangetoond dat antagonisten van ET-A receptoren een vermindering van de pijnklachten in sommige patiënten met een gemetastaseerde prostaat kanker kunnen veroorzaken. De identificatie van tumor geassocieerde mediatoren, zoals ET-1, welke indirect of op directe wijze verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor het uitlokken van pijnklachten bij oncologische patiënten, zou in de toekomst aanleiding moeten geven tot een verbeterde, en meer specifieke, analgesie voor dergelijke patiënten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)