Onderzoeksgroep

Expertise

Mijn expertise bestaat in de analyse van redox metabolisme en oxidatieve stress processen, met bijzondere aandacht voor de reacties van planten op abiotische omgevingsfactoren (e.g. temperatuur, water tekort). Wij analyseren een uitgebreid aantal oxidatieve stress componenten, waaronder schade op cellulair niveau (e.g. oxidatie van eiwitten, peroxidatie van lipiden, membraanintegriteit), eiwitten en enzymen (e.g. antioxidative enzymen, glutaredoxine, thioredoxine) en belangrijke redox moleculen (e.g. ascorbaat, H2O2, glutathion). Daarenboven worden planten metabolische processen, belangrijk in de reacties van planen op stress, zoals fotorespiratie, proline metabolisme, C-fixatie, TCA-cyclus en primair metabolisme. Analyses zijn geoptimaliseerd voor modelsoorten, m.n. Zea mays en Arabidopsis thaliana, maar weefsels van talrijke andere organismen, zowel planten als dieren, zijn reeds geanalyseerd. Stalen worden verwerkt in een semi high-throughput protocol, wat het verwerken van grote aantallen samples toelaat. Alle analysen omvatten assistentie in data verwerking (e.g. berekeningen) en interpretaties.

Verbeterde kennis van het uitlopen van knoppen van loofbomen in de lente door meer inzicht in veranderingen tijdens de winterrust. 01/01/2019 - 31/12/2022

Abstract

Door de opname van koolstof en de transpiratie van water door bossen te beïnvloeden, beïnvloedt boomfenologie ook het lokale weer en de klimaatverandering op de lange termijn. Het bestuderen van de lentefenologie van gematigde bomen is dus meer dan alleen de hobby van een bioloog. Ondanks een schat aan observaties van de datum dat bladeren in het voorjaar verschijnen, wordt dit proces nog steeds niet volledig begrepen. Leaf-out kan op zeer verschillende momenten in de lente voorkomen, ondanks vergelijkbaar lenteweer. Een deel van de reden is dat het uitlopen van de knoppen in de lente slechts het eindpunt is van een hele winter van knopreacties op koude temperaturen, op warme temperaturen en op veranderingen in de daglengte. Om de klimatologische controle over de lentefenologie volledig te begrijpen en dus modellen te kunnen produceren die toekomstige veranderingen in de lentefenologie nauwkeurig kunnen voorspellen, is inzicht nodig in wat er gebeurt tijdens de lange winter, wanneer knoppen blijkbaar in slaap zijn. Dit project richt zich precies daarop: wat gebeurt er tijdens de rustfase van de knop waardoor ze meer of minder gaan reageren op warmere lentetemperaturen. We zullen twee grote experimenten uitvoeren waarin temperatuur en daglengte worden gewijzigd, en gedurende het hele winterseizoen veranderingen in genexpressie, in metabolietconcentraties en in de graad van dormantie in de gaten houden. Het uiteindelijke doel is om meer inzicht te krijgen in de lentefenologie, maar ook om genen of metabolieten te identificeren die informatie kunnen geven over de rusttoestand tijdens de winter, en daarmee over de gevoeligheid van de knop voor de opwarming van de lente.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Veranderende neerslagregimes: een multiscalaire studie van impact op ecosystemen (REGIME SHIFT). 01/01/2019 - 31/12/2022

Abstract

Recent onderzoek naar klimaatverandering legt een nieuwe en significante trend bloot: weerpatronen op gematigde breedtegraden, zoals in West-Europa, worden persistenter. Wat betreft regenval betekent dit langere droogtes, maar ook langere periodes met veel regen. Tot hiertoe ontbreken studies over de ecologische gevolgen van zulke shifts in het neerslagregime. Kunnen ecosystemen zich aanpassen, of zal de opeenvolging van droogtestress en watersaturatie hen uitputten? Ontstaan er gemeenschappen met nieuwe, aangepaste combinaties van soortkenmerken en een meer volatiele soortendynamiek als gevolg van de afwisselende stressfactoren? En zijn zulke nieuwe systemen robuust aan verdere milieuveranderingen? Deze studie onderzoekt de mogelijke impact van de huidige shift in de opeenvolging van droge en natte periodes op uiteenlopende, onderling verbonden niveaus van biologische organisatie. Daarvoor wordt een nieuw experimenteel platform aan de Universiteit Antwerpen gebruikt, ontworpen in het kader van de Europese infrastructuur voor ecosysteem-onderzoek 'AnaEE'. In deze set-up simuleren we, in de open lucht, veranderingen in regenval en geassocieerde temperatuurswijzigingen met behulp van een gradiënt-design dat acht verschillende neerslagregimes omvat, waardoor we niet-lineaire responsen en plotse omslagpunten in ecosysteemtoestand heel precies kunnen detecteren. Het project omspant een breed bereik, van planten tot bodemorganismen zoals bacteriën en schimmels, en van cellulair metabolisme en genetische regulatie bestudeerd m.b.v. bio-informatica tot de studie van ecosysteemprocessen. Deze benadering onderschrijft expliciet de connecties binnen ecosystemen, en het belang van moleculaire en cellulaire kennis om grootschalige systeem-effecten op gebied van biologische productiviteit, broeikasgasfluxen en biodiversiteit mechanistisch te kunnen verklaren. Drie omvangrijke experimenten worden gepland: (i) in jaar 1 wisselen we droge en natte fases met elkaar af, met een duur variërend van 1 tot 60 dagen, gedurende een volledig groeiseizoen; (ii) in jaar 2 focussen we op naijleffecten en het belang van veranderingen in de bodemgemeenschap; (iii) in jaar 3 koppelen we neerslagregimes aan overeenkomstige temperatuurregimes om de impact van opwarming die doorgaans gepaard gaat met droogte (een belangrijke natuurlijke feedback die de stress op planten verhoogt) te onderzoeken. Een serie van onderling verbonden, hypothese-gedreven metingen wordt uitgevoerd, en de bekomen gegevens worden geïntegreerd met twee technieken: 'structural equation modelling' (padanalyse) en ecosysteemmodellering. Het projectteam heeft succesvol samengewerkt in het verleden. De complementaire expertise die wordt samengebracht zal niet enkel leiden tot een beter begrip van sleutelprocessen, maar opent ook de deur naar manieren om de impact van klimaatverandering op ecosystemen te matigen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Aluminium toxiciteit in planten, analyse van reacties op aluminium blootstelling in gevoelige en resistente rogge genotypen 15/07/2017 - 14/07/2018

Abstract

Aluminium is een belangrijk toxisch metaal, met aanzienlijke impact op plantengroei en productie, vooral in zure bodems, wereldwijd. Rogge (Secale cereale), staat bekend om zijn tolerantie tegen zure bodems, en aluminium. Het begrijpen van de Al-tolerantie, op moleculair mechanistisch niveau, zal de basis opleveren voor de verbetering van de tolerantie in rogge en andere gewassen. In voorgaand onderzoek, zijn twee rogge genotypen gebruikt, de Al-tolerante Beira, en Al-gevoelige RioDeva, om de tolerantiemechanismen te ontrafelen. Jonge rogge plantjes, worden blootgesteld aan een sub lethale dosis Al, voor korte perioden (24, 48u), en vervolgens uitgebreid geanalyseerd. Analyses zijn gebeurd van fotosynthese, antioxidant metabolisme, en verschillende andere responses. De analysen tonen verschillen aan, op moleculair niveau, tussen de genotypen, en in de reactie op Al, op het niveau van verdedigingsreacties. De kandidaat heeft dit werk uitgevoerd aan de Universiteit van Porto in samenwerking met de IMPRES groep aan de Universiteit Antwerpen. Het doel van het DocPro project, is om het begrijpen van de Al-tolerantie in rogge, te verdiepen en verbreden, door de bestaande resultaten uit te breiden, met expertise uit de Universiteit Antwerpen (IMPRES, prof. H. Asard, prof. G. Beemster). De specifieke doelstellingen van dit project zijn, 1) het identificeren van de cellulaire basis van de groeiresponse in de groeizone van het blad (i.e. meristematische zone en celstrekkingszone), door kinematische groeianalyse. Deze analyse vormt de basis om zone-specifieke biochemische en moleculaire analyses uit te voeren. En, 2), een genoom-wijde transcriptoomanalyse (door Next Generation Sequencing) van de Al-respons in elk genotype. Dit zal resulteren in de identificatie van de moleculaire responsen op Al die aan de basis liggen van de groei response op orgaan niveau, en van interesse zijn voor fundamenteel en toegepast vervolgonderzoek. Alles samen is het onderzoek op Al, uitgevoerd door de kandidate, relatief nieuw, omdat het korte termijn Al toxiciteit bestudeerd in rogge, en daarbij genotype-vergelijking aanwendt om de resistentiemechanismen te ontrafelen. De succesvolle uitkomst van dit project wordt sterk ondersteund door, 1) het voorgaande werk in Portugal, dat zal resulteren in 3 publicaties (A1), waarvan 1 al verschenen. En, 2), door de expertise in het IMPRES lab, die naadloos aansluit bij het voorgaande werk van de kandidate, en daar logisch bij aansluit, hetgeen zal resulteren in een gezamenlijk doctoraat en een additionele high-impact publicatie.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Asard Han
 • Mandaathouder: De Sousa Alexandra

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

MOMEVIP - Moleculaire en metabole basis van door de vluchtige stof isoprenoide geïnduceerde resistentie tegenover verschillende vormen van stress. 01/01/2011 - 31/12/2013

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Effecten van wereldwijde verandering op plantengroei en stressresponsen. 29/06/2010 - 28/12/2010

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

THERMOTOL-Zijn planten opgegroeid in een toekomstig klimaat meer tolerant aan hittestress? 01/01/2008 - 31/12/2011

Abstract

Globale temperaturen en atmospherishce CO² concentraties worden algemeen verwacht verder te blijven toenemen, maar ook de freqeuntie en de intensiteit van hittegolven zal waarschijnlijk toenemen. Het hoofdobjectief van dit project is daarom te testen of planten die opgegroeid zijn onder toekomstige condities meer tolerant zullen zijn t.o.v. hittestress dan planten die opgegroeid zijn in de huidige groeicondities. Om dit te testen zullen wild-type Arabidopsis thaliana (Heynh.) planten hun ganse leven blootgesteld worden aan huidig klimaat of een aantal verschillende klimaatscenarios, en daarnaast aan verschillende frequenties en intensiteiten van hittegolven.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Veranderingen in stressgevoeligheid van ecosystemen in een toekomstig klimaat. 01/07/2007 - 30/06/2011

Abstract

In dit onderzoeksproject bestuderen we of de weerstand van soortenrijke plantengemeenschappen aan diverse stressfactoren zal veranderen in toekomstige klimaatcondities. Hiertoe worden grasland-mesocosmossen onder twee verschillende klimaatscenario's ¿ het huidig klimaat en een gesimuleerd toekomstig klimaat ¿blootgesteld aan diverse stresscondities (ozonpollutie, droogte, eutrofiëring, tekort aan stikstof, en zware metalen in de bodem). De stressoren worden afzonderlijk toegediend (dosis-respons relaties), maar worden ook gecombineerd om hun interactieve impact te onderzoeken. Door expertise te combineren uit de ecologie, plantenfysiologie, en plantenbiochemie, worden veranderingen in de responsen op stress bepaald op verschillende niveaus van biologische complexiteit, van cel of molecule tot ecosysteem.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar de structuur-functie relatie van cytochromen b561, nieuwe spelers in de vitamine C huishouding van planten en dieren. 01/02/2007 - 31/07/2007

Abstract

Ondanks de essentiële rol van vitamine C in de bescherming van planten en dieren, blijven belangrijke aspecten van het vitamine C-metabolisme onopgehelderd. In dit project wordt het werkingsmechanisme van een weinig gekarakteriseerde groep eiwitten bestudeerd, die rol spelen in de vitamine C huishouding en verdediging tegen oxidatieve stress.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ascorbaatmetabolisme in planten: fysiologische functie en biochemische eigenschappen van cytochromen b561. 01/01/2007 - 31/12/2010

Abstract

De lange termijn doelstelling van het onderzoek is het verwerven van een betere kennis van bet ascorbaatmetabolisme in dieren en planten. Meer specifiek wordt in dit project onderzoek voorgesteld naar de fysiologische functie en werkinsgmechanismen van cytochromen b56I. Dit zijn wijdverspreide membraaneiwitten, die ascorbaatgebruiken als elektrondonor voor trans-membraan elektrontransport en die een nog onopgehelderde rol spelen in de ascorbaathuishouding (Okuyama et al. 1998). Recente aanwijzingen doen vermoeden dat deze eiwitten een mogelijke link vormen tussen ascorbaat en ijzeropname in de muis (Mckie et al. 2001). De homologie tussen de cytochromen b561 van de muis, de mens en de modelplant kabidopsis thaliana is aanzienlijk, hetgeen mogelijks wijst op identieke functies in deze ulteenlopende organismen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een nieuw verband tussen ijzer- en vitamine C-metabolisme: de rol van cytochromen b561. 01/05/2005 - 31/12/2006

Abstract

Vitamine C (ascorbaat) speelt een essentiële rol in talrijke fysiologische processen in dieren en planten. In het voorgestelde project wordt de rol van een recent beschreven klasse van een wijdverspreide groep van membraaneiwitten, cytochromen b561, in ascorbaat- en ijzermetabolisme bestudeerd. Arabidopsis thaliana zal worden gebruikt als modelorganisme. De resultaten zullen bijdragen tot het begrijpen van vitamine C en ijzermetabolisme in planten en dieren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Moleculaire mechanismen van zware metaal homeostase in fotosynthetische organismen 01/01/2002 - 31/12/2005

Abstract

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Asard Han
 • Co-promotor: De Coen Wim
 • Co-promotor: Saluja Jyoti

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Moleculair-biologische karakterisatie en fysiologische functie van een b-type cytochroom in de plasmamembraan van hogere planten. 01/10/2001 - 30/09/2003

Abstract

Het plasmamembraan b-type cytochroom (cyt b561) speelt waarschijnlijk een belangrijke rol in de fysiologie van hogere planten. Dit eiwit, en zijn functie in de plantencel zal worden gekarakteriseerd door middel van moleculair biologische technieken (o.a. gewijzigde expressie, promoter analyse, in situ hybridisatie, e.a.).

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Asard Han
 • Mandaathouder: Verelst Wim

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Invloed van ascorbaat en dehydroascorbaat op de regulatie van de celcyclus in hogere planten. 01/10/2001 - 31/12/2002

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Ontwikkeling van een alternatieve, plantaardige, caloriearme zoetstof ter vervanging van glucose in de voeding 01/05/2001 - 30/09/2001

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Analyse van de rol van het apoplastisch antioxidatief vermogen in de resistentie van klaver Trifolium repens L. cv. Regal) tegenover ozon. 01/01/2001 - 31/12/2002

    Abstract

    Onderzoeker(s)

    • Promotor: Asard Han
    • Mandaathouder: D'Haese David

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Karakterisatie en fysiologische functie van redoxcomponenten in de plasmamembraan van hogere planten. 01/10/2000 - 30/09/2005

     Abstract

     In de plasmamembraan van hogere planten werd de aanwezigheid aangetoond van een aantal specifieke redox componenten, waaronder een b-type cytochroom. De fysiologische functie van deze componenten wordt onderzocht door hun expressie in verschillende weefsels na te gaan en door gebruik van moleculaire technieken voor de over-expressie en gereduceerde expressie van deze eiwitten. Het cytochroom zal onder andere gezuiverd worden en de primaire structuur bepaald.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Ascorbaat-gemedieerde controle van celcyclus en redoxstatus in plantencellen. 01/10/2000 - 30/09/2002

     Abstract

     Als antioxidans is ascorbaat (Asc) zeer nauw betrokken bij de defensie tegen oxidatieve processen. Hiernaast is gebleken dat Asc en zijn geoxideerde vorm dehydroascorbaat (DHA) van belang zijn bij de regulatie van celgroei, zowel celdeling als celstrekking. Beide fenomenen zijn mogelijk gekoppeld via de verhouding tussen Asc en DHA. Het hoe en waarom van deze koppeling, alsmede mogelijke mecha-nismen waarlangs de redoxstatus van Asc de fysiologie van de plantencel beïnvloedt, worden bestudeerd.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Moleculair biologische karakterisatie en fysiologische functie van een b-type cytochroom in de plasmamembraan van hogere planten. 01/10/2000 - 31/12/2001

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Installatie van 'differentiële hybridisatie' als een moleculair biologische techniek voor de identificatie van genen in hogerer planten die door abiotische stress worden geïnduceerd. 01/07/2000 - 30/11/2001

       Abstract

       Ondanks het feit dap planten over een aantal sterk geconserveerde mechanismen beschikken in de reactie op uiteenlopende stess condities, worden deze reacties toch door specifieke genen opgewekt. De techniek van differentiële hybridisatie zal worden opgezet om genen die specifiek geïnduceerd worden door zware metalen en UV te identificeren.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Karakterisatie van de rol van ascorbaat in de deling van Nicotiana tabacum celculturen. 01/01/2000 - 31/12/2001

        Abstract

        Recente ontwikkelingen duiden op een mogelijke regulerende functie van Asc in de deling van plantencellen. Naast de Asc concentratie zou vooral de verhouding gereduceerd t.o.v. geoxideerde moleculen hierbij een belangrijke rol spelen. Het project beoogt enerzijds veranderingen in deze verhouding teweeg te brengen door plantencellen in een veranderende omgeving te brengen en anderzijds de invloed hiervan op de celdeling te volgen.

        Onderzoeker(s)

        • Promotor: Horemans Nele
        • Co-promotor: Asard Han

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Homologe en heterologe expressie van een Arabidopsis thaliana plasmamembraan cytochroom b. 01/01/2000 - 31/12/2001

         Abstract

         Het plasmamembraan van hogere planten bevat een specifiek cytochroom b561 dat voorziet in elektronentransport gedreven door het antioxidans ascorbinezuur (vitamine C). De fyiologische functie en structurele eigenschappen van dit eiwit zullen worden bestudeerd 1) na heterologe expressie van het Arabidopsis thaliana gen in tabak celculturen en zuivering van het eiwit; en 2) na transformatie (homoloog) van Arabidopsis thaliana met sense en anti-sense constructen.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Opvangbeurs David D'HAESE (IWT) 01/01/2000 - 31/12/2000

          Abstract

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Door abiotische stress geïnduceerde reacties in het redox defensie-mechanisme en C/N metabolisme in planten. 20/12/1999 - 20/12/2002

           Abstract

           Dit project beoogt de karakterisatie van de reactie van planten op abiotische stressfactoren zoals hoge zoutconcentraties, osmotische shock, zware metalen en oxidatieve stress condities. Speciale aandacht zal gegeven worden aan de detectie van antioxidatieve enzymen, plasmamembraan eiwitten, en de productie van actieve zuurstofmoleculen. Verder zullen het N metabolisme en de fotorespiratie worden gekarakteriseerd.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            RAFO-Financiering inrichting faciliteit voor onderzoek van moleculaire en cellulaire aspecten van stressfysiologie en toxicologie. 01/12/1999 - 31/12/2000

            Abstract

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Moleculiar-biologische karakterisatie en fysiologische functie van een b-type cytochroom in de plasmamembraan van hogere planten. 01/10/1999 - 30/09/2001

             Abstract

             Het plasmamembraan b-type cytochroom (cyt b561) speelt waarschijnlijk een belangrijke rol in de fysiologie van hogere planten. Dit eiwit, en zijn functie in de plantencel zal worden gekarakteriseerd door middel van moleculair biologische technieken (o.a. gewijzigde expressie, promoter analyse, in situ hybridisatie, e.a.).

             Onderzoeker(s)

             • Promotor: Asard Han
             • Mandaathouder: Verelst Wim

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              RAFO-Financiering vervanging basisuitrusting: vervanging van een autoclaaf t.b.v. de onderzoeksgroepen 'Plantenfysiologie' en 'Ecofysiologie en Biochemie'. 01/05/1999 - 31/12/1999

              Abstract

              Voor de ondersteuning en uitvoering van verschillende lopende projecten is de beschikking over een autoclaaf noodzakelijk. Het bestaande toestel voldeed niet langer aan de veiligheidsnormen en diende dringend vervangen.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Moleculair biologische karakterisatie en fysiologische functie van een b-type cytochroom in de plasmamembraan van hogere planten. 01/01/1999 - 31/12/2000

               Abstract

               Het plasmamembraan b-type cytochroom (cyt b561) speelt waarschijnlijk een belangrijke rol in de fysiologie van hogere planten. Dit eiwit, en zijn functie in de plantencel zal worden gekarakteriseerd door middel van moleculair biologische technieken (o.a. gewijzigde expressie, promoter analyse, in situ hybridisatie, e.a.).

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Analyse van het antioxidatief systeem onder biotische en abiotische stress in Nicotiana tabacum BY-2 celsuspensieculturen. 01/01/1999 - 30/09/1999

                Abstract

                De productie van reactieve zuurstofspecies (AOS) ("oxidatieve burst") vormt een onderdeel van de verdedigingsrespons van planten onder stressomstandigheden maar betekenen eveneens een bedreiging voor de integriteit van de macromoluculaire structuren van de plantencel ("oxidatieve stress"). Het onderzoek zal er in bestaan om te achterhalen welke antioxidatieve enzymen onder bepaalde ongunstige groeiomstandigheden een rol spelen in de antioxidatieve verdediging van TBY-2 cellen tegen AOS.

                Onderzoeker(s)

                • Promotor: Asard Han
                • Mandaathouder: Wynant Inneke

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 De regulatie van vitamine C (acorbinezuur) metabolisme in planten en de betrokkenheid van ascorbinezuur als modulator in celgroei- en differentiatie. 21/12/1998 - 21/12/2001

                 Abstract

                 Het doel van dit project is een antwoord te vinden op twee reeds lang bestaande fundamentele vragen i.v.m plant vitamine C (ascorbinezuur) metabolisme, namelijk: 1) de biosyntheseweg en catabolisme van ascorbinezuur in planten, alsook de identificatie van de factoren die de opname, accumulatie en de turnover van dit vitamine beïnvloeden, 2) de rol van ascorbinezuur in de regulatie van plantengroei en differentiatie via de invloed ervan op de celcyclus. De kennis die uit dit project wordt gegenereerd zal aangeven hoe de intracellulaire ascorbinezuur hoeveelheid in commercieel belangrijke voedingsgewassen kan gemanipuleerd en op een stabiele wijze verhoogd worden, hetgeen niet alleen zal leiden tot verbeterde voedingswaarde maar ook tot nieuwe planten met een verhoogde resistentie tegen omgevingsstress en polluenten.

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  Implementatie van moleculair biologische technieken in het laboratorium voor plantenfysiologie. 01/11/1998 - 30/11/1999

                  Abstract

                  In hetkader van verschillende lopende projecten is een uitbreiding naar het gebruik van moleculair biologische technieken noodzakelijk. Deze technieken zullen vnl. worden aangewend voor de karakterisatie van stress-responsen en van een plasma membraan gebonden eiwit.

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   Ascorbaat-gemedieerde controle van celcyclus en redoxstatus in plantencellen. 01/10/1998 - 30/09/2000

                   Abstract

                   Als antioxidans is ascorbaat (Asc) zeer nauw betrokken bij de defensie tegen oxidatieve processen. Hiernaast is gebleken dat Asc en zijn geoxideerde vorm dehydroascorbaat (DHA) van belang zijn bij de regulatie van celgroei, zowel celdeling als celstrekking. Beide fenomenen zijn mogelijk gekoppeld via de verhouding tussen Asc en DHA. Het hoe en waarom van deze koppeling, alsmede mogelijke mecha-nismen waarlangs de redoxstatus van Asc de fysiologie van de plantencel beïnvloedt, worden bestudeerd.

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Project type(s)

                    • Onderzoeksproject

                    Stress bij hogere planten: reactie op abiotische en biotische stressfactoren en inductie van reactieve zuurstofvormen. 01/12/1997 - 31/12/2001

                    Abstract

                    De opzet van het onderzoeksproject bestaat in de detectie van reactieve zuurstofvormen (bijv. zuurstof radicalen en waterstofperoxide) in planten en celculturen onder biotische (pathogenen) en abiotische (fysische factoren) stress condities. Onder meer zal hierbij de Electron Spin Resonantie worden aangewend.

                    Onderzoeker(s)

                    • Promotor: Asard Han
                    • Co-promotor: Clijsters Herman

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Project type(s)

                     • Onderzoeksproject

                     Isolatie en karakterisatie van eiwitten uit de plasmamembraan van hogere planten. 01/10/1997 - 31/12/1998

                     Abstract

                     De plasmamembraan van hogere planten bevat verschillende eiwitten betrokken in zeer gespecialiseerde functies waaronder signaalperceptie en transport. Het project beoogt de solubilisatie en zuivering door kolomchromatografie van verschillende van deze eiwitten en de moleculaire en enzymatische karakterisatie ervan.

                     Onderzoeker(s)

                     • Promotor: Asard Han
                     • Co-promotor: Van Gestelen Peter

                     Onderzoeksgroep(en)

                      Project type(s)

                      • Onderzoeksproject

                      RAFO-Financiële steun aan congres voor de organisatie van het congres "Plasma Membrane Redox Systems and their role in Biological Stress and Disease" (5 - 8.4.1998). 01/01/1997 - 31/12/1997

                      Abstract

                      Onderzoeker(s)

                      Onderzoeksgroep(en)

                       Project type(s)

                       • Onderzoeksproject

                       Biochemische en fysiologische analyse van oxydatieve stress bij hogere planten. 01/11/1996 - 31/10/1998

                       Abstract

                       Net als andere organismen zijn planten onderhevig aan stress in condities van extreme fysische omstandigheden en infecties door pathogenen. In essentie beoogt het project de biochemische en fysiologische analyse van de componenten en karakterisatie van de verdedigingsacties. Een centrale strategie daarbij is de aanpak op verschillende organisatie niveaus (weefsel, cel en subcellulaire fracties) om tot een geïntegreerd beeld te komen.

                       Onderzoeker(s)

                       Onderzoeksgroep(en)

                        Project type(s)

                        • Onderzoeksproject

                        Detectie van zuurstofradicaalproduktie in planten-celsuspensieculturen. 01/05/1996 - 30/04/1998

                        Abstract

                        In verschillende cellulaire verdedigingsmechanismen van planten spelen zuurstofradicalen een essentiÙle rol. Het gebruik van celsuspensieculturen van planten biedt belangrijke voordelen voor de studie van de mechanismen achter de productie van deze componenten en voor de studie van andere fysiologische verschijnselen. Het project beoogt de installatie van dergelijke culturen en de primaire karakterisatie van de zuurstofradicaalproductie.

                        Onderzoeker(s)

                        Onderzoeksgroep(en)

                         Project type(s)

                         • Onderzoeksproject

                         Karakterisatie van ascorbinezuurmetabolisme en zuurstofradicaalproductie ter hoogte van de plasmamembraan van hogere planten. 01/01/1996 - 31/12/1996

                         Abstract

                         Binnen intracellulaire metabolische reacties ontstaan dikwijls onvermijdelijke nevenproducten die soms een ernstige bedreiging kunnen vormen voor de integriteit van de cel. In dit project staan de fysiologische rol van ascorbinezuur als antioxidans en de productie van zuurstofradicalen ter hoogte van de plasmamembraan centraal.

                         Onderzoeker(s)

                         • Promotor: Asard Han
                         • Co-promotor: Horemans Nele

                         Onderzoeksgroep(en)

                          Project type(s)

                          • Onderzoeksproject

                          Karakterisatie en fysiologische functie van redoxcomponenten in de plasmamembraan van hogere planten. 30/09/1995 - 30/09/2000

                          Abstract

                          In de plasmamembraan van hogere planten werd de aanwezigheid aangetoond van een aantal specifieke redox componenten, waaronder een b-type cytochroom. De fysiologische functie van deze componenten wordt onderzocht door hun expressie in verschillende weefsels na te gaan en door gebruik van moleculaire technieken voor de over-expressie en gereduceerde expressie van deze eiwitten. Het cytochroom zal onder andere gezuiverd worden en de primaire structuur bepaald.

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                           Project type(s)

                           • Onderzoeksproject

                           Identificatie en kwantificatie van stress-eiwitten geïnduceerd onder verschillende omgevingsomstandigheden. 01/05/1995 - 30/04/1997

                           Abstract

                           Onderzoeker(s)

                           Onderzoeksgroep(en)

                            Project type(s)

                            • Onderzoeksproject

                            Overbruggingskrediet Han ASARD in functie van een post-doctoraal mandaat. 01/01/1995 - 29/09/1995

                            Abstract

                            Onderzoeker(s)

                            Onderzoeksgroep(en)

                             Project type(s)

                             • Onderzoeksproject

                             Karakterisatie en fysiologische rol van een b-type cytochroomvan het plasma membraan van hogere planten . 30/09/1993 - 29/09/1994

                             Abstract

                             Redox reacties ter hoogte van de plasma-membraan van planten zijn betrokken bij groeiregulatie, stress-fysiologie en membraantransport processen. Het project beoogt de functionele en biochemische karakterisatie van de hierbij betrokken redox componenten.

                             Onderzoeker(s)

                             Onderzoeksgroep(en)

                              Project type(s)

                              • Onderzoeksproject

                              Isolatie en karakterisatie van redoxcomponenten uit de plasmamembraan van hogere planten. 30/09/1993 - 29/09/1994

                              Abstract

                              Onderzoeker(s)

                              Onderzoeksgroep(en)

                               Project type(s)

                               • Onderzoeksproject

                               Fysiologische en energetische karakteristieken van een gehabitueerde niet organogenetische callus met neoplasmatische eigenschappen. 30/09/1992 - 29/09/1993

                               Abstract

                               Onderzoeker(s)

                               Onderzoeksgroep(en)

                                Project type(s)

                                • Onderzoeksproject