Onderzoeksgroep

Expertise

Empirisch onderzoek op het terrein van sociologie van ziekte, gezondheid en zorg.

Evaluation du project Medma2. 23/03/2015 - 22/05/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De rol van de verschillende actoren in de beheersing van geneesmiddelenkosten in België. 01/07/2010 - 30/06/2014

Abstract

In het landschap van de productie, de verdeling, de betaling, het voorschrijven en de inname van geneesmiddelen zijn verschillende actoren te onderscheiden. Inzicht in het belang van en in de onderliggende verbanden tussen deze actoren en van de relatieve invloeden van deze actoren op het systeem, is noodzakelijk. In de Europese context is hierover zeer weinig onderzoek voorhanden. Kennis over dit onderwerp is noodzakelijk voor de overleving van het gezondheidszorgsysteem in België.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Fase 1 partnerprogramma (2010-2014) voor institutionele samenwerking tussen de Universiteit van Limpopo (Republiek Zuid-Afrika) en de Vlaamse universiteiten. 01/01/2010 - 31/12/2014

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   De hybride identiteit van de hiv/aidspatiënt : een longitudinaal onderzoek naar de impact van antiretrovirale geneesmiddelen op het leven van hiv/aidspatiënten in subsaharaans Afrika. 01/10/2009 - 31/08/2011

   Abstract

   Het algemene onderzoeksdoel is bijgevolg sociologisch onderzoek te verrichten naar de impact van hiv/aids op het leven en meer specifiek de identiteitsconstructie van ART-patiënten in subsaharaans Afrika. Het onderzoek erkent met andere woorden ART niet enkel als een keerpunt in de behandeling van het met hiv besmette 'biomedisch lichaam' los van de sociale werkelijkheid, maar tevens als keerpunt in de ervaring van aids als chronische ziekte die vergroeid is met deze sociale werkelijkheid. Het onderzoek tracht een totaalbeeld te schetsen van de hiv/aidspatiënt op ART als een 'sociaal lichaam' met een chronische ziekte en een bepaalde plaats en functie in de samenleving. We onderzoeken in de praktijk welke factoren de kansen op een succesvolle antiretrovirale behandeling en de daarbij horende identiteitsconstructie beïnvloeden.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Onderzoek naar het effect van leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg. 01/10/2008 - 30/09/2012

   Abstract

   Ondanks de toenemende aandacht voor en noodzaak van interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg, zijn er weinig onderzoeken die het effect ervan aantonen. Dit onderzoek heeft als hoofddoel het effect te meten van interprofessioneel samenwerken op de kwaliteit van zorg voor bewoners van woon- en zorgcentra. Het onderzoek is ingedeeld in vier grote delen. In het eerste deel wordt een beschrijving gegeven van wat interprofessioneel samenwerken betekent en hoe deze competentie wordt onderwezen in onderwijsmodules. Deze interprofessionele onderwijsmodules vormen tevens de basis van de interventiestudie voor dit doctoraatsproject. In het tweede deel wordt een systematische literatuurstudie uitgevoerd met als doel een zicht te krijgen op de uitkomsten van interprofessioneel samenwerken als interventie voor chronisch geriatrische zorg. Er wordt gezocht naar evidentie die al dan niet aantoont of leren interprofessioneel samenwerken een invloed heeft op de kwaliteit van zorg en hoe dit gemeten wordt. In het derde deel is het de bedoeling de bestaande zorg (regio Antwerpen) voor bewoners in woonzorgcentra (WZC's) te beschrijven. Met behulp van focusgroepen en diepte-interviews worden de ervaringen van professionals en bewoners in kaart gebracht. Zo krijgen wij een beter beeld over hoe de zorg 'interprofessioneel' georganiseerd wordt, en wat de huidige knelpunten zijn in samenwerken. In het vierde en laatste deel van dit project wordt een cluster gecontroleerde studie in de eerste lijn met één jaar follow-up uitgevoerd. Met deze experimentele studie wordt getracht het effect van interprofessioneel samenwerken als interventie op de kwaliteit van zorg voor bewoners in een WZC te meten. Deze studie meet op drie niveaus welke invloed 'leren interprofessioneel samenwerken' heeft. Er wordt een SWOT opgemaakt over de interprofessionele samenwerking in de interventiegroep op basis van de ervaringen van de deelnemende professionals. Daarnaast wordt geregistreerd welke veranderingen er al dan niet zijn sinds de implementatie van 'interprofessioneel samenwerken'. Op bewonersniveau worden een aantal indicatoren opgevolgd die door samenwerken beïnvloed zouden kunnen worden, bijvoorbeeld de valincidentie, de kwaliteit van leven, enz. Ook op woon- en zorgcentrum niveau wordt nagegaan welke invloed 'leren interprofessioneel samenwerken' kan hebben op bijvoorbeeld werkabsenteïsme, bijscholingen, enz. Met deze doctoraatstudie is het de bedoeling een beeld te krijgen over de invloed van 'leren interprofessioneel samenwerken' op de kwaliteit van zorg, uitgedrukt in een beperkt aantal uitkomstparameters en dit vergeleken met de bestaande zorg. Het kan helpen samenwerken, indien aangewezen, anders te organiseren en op te volgen.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Van informele gemeenschapsmutualiteiten naar een formeel sociaal zekerheidsstelsel in India. 01/10/2007 - 30/09/2011

   Abstract

   Aan de hand van een aantal casestudy's van Indische gemeenschapsmutualiteiten wordt onderzocht op welke manier de socio-institutionele context en politieke beleidsmaatregelen het succes van deze mutualiteiten en hun proces van schaalvergroting beïnvloeden. De resultaten uit deze analyse kunnen bijdragen tot het formuleren van beleidsadviezen met het oog op de uitbouw van een systeem van gezondheidsverzekering die de toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg voor de Indische armen garandeert. Vanuit een kader dat armoede definieert als een lokaal institutioneel proces volgt de centrale hypothese dat sommige gemeenschapsmutualiteiten zich door hun verschil in organisatiestructuur beter kunnen aanpassen aan de institutionele realiteit waarin ze functioneren. Zodoende hebben sommige mutualiteiten meer kans om de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg op een duurzame manier te waarborgen en de armen in strategisch bruikbare netwerken in te bedden. Op die manier kunnen de gemeenschapsmutualiteiten de bestaande solidariteitsnetwerken en sociale actie vergroten tot op een schaal die politiek en economisch relevant is voor de Indische staten. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   De impact van globale gezondheidsinitiatieven en donorharmonisatie op gezondheidssystemen op nationaal en districtsniveau. 01/10/2007 - 30/09/2009

   Abstract

   Onderzoek wordt uitgevoerd naar globale gezondheidsinitiatieven en donorharmonisatie in de gezondheidssector, waaronder sectorwijde benaderingen en globale budgetondersteuning, alsook naar hun relatie met andere, meer verticale Global Health Initiatives (GHI) zoals The Global Fund to fight Aids, Tuberculosis and Malaria; The Global Alliance for Vaccins and Immunisation (GAVI) en The President's Emergency Plan For Aids Relief (Pepfar). We stellen vast dat donoren in de gezondheidssector op dit moment eerder een tweesporenbeleid toepassen voor hun hulpverlening: enerzijds is er een focus op harmonisatie en "alignement", waaronder sectorwijde benaderingen en globale budgetondersteuning. Dit in combinatie met het responsabiliseren van de lokale overheden om hen aan te zetten tot goed beleid. Anderzijds zijn er de GHIs die eerder in het Noorden worden gedefinieerd en vervolgens als het ware worden opgelegd aan het Zuiden. Deze kennen vooral een sterke groei op het vlak van de HIV/AIDS bestrijding. De dualiteit leidt tot ernstige coördinatie- en coherentieproblemen op nationaal en lokaal niveau. De hieruit voortvloeiende onderzoeksvraag is tweeledig. We onderzoeken hoe de ruime GHIs zich verhouden tot donor harmonisatie en "alignement" en daarnaast gaan we na wat de gevolgen van het tweesporenbeleid zijn in de ontwikkelingslanden, met de nadruk op het beleids- en implementatieniveau. De centrale doelstelling is bijdragen tot meer duidelijkheid in de complexe coördinatie tussen de verschillende donoren onderling en deze tussen donoren en de "recipient countries" in de gezondheidssector. Om dit onderzoek uit te voeren zal nauw samengewerkt worden met het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid van de Universiteit Antwerpen en het Instituut voor Tropische Geneeskunde waarbij de combinatie van een politiek-economische en een volksgezondheidsvisie wordt beoogd.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   AIDS, de eenzame dood? Sociaal kapitaal als hefboom bij de implementatie van antiretrovirale behandelingen in de openbare gezondheidszorg in Zuid-Afrika. 01/10/2007 - 30/09/2009

   Abstract

   Het onderzoek heeft tot doel de verschillende dimensies van de kwaliteit van het leven van AIDS-patiënten te analyseren. Het begrip "kwaliteit van het leven" dient men in de ruimste zin te interpreteren. Conform met gestandaardiseerde schalen, behelst de meting van kwaliteit van het leven zowel fysiek functioneren als psychisch, sociaal en rolgebonden functioneren en het vermogen om sociaal kapitaal te mobiliseren en ondersteuningsnetwerken in te schakelen. Nadat de verschillende achterliggende dimensies van kwaliteit van het leven van AIDS-patiënten zijn blootgelegd, begint de zoektocht naar de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Aan de hand van de verzamelde data van ongeveer 400 Zuid-Afrikaanse AIDS-patiënten zal de invloed van deze factoren op de globale kwaliteit van het leven van deze patiënten worden getest. Aan de invloed van hun antiretrovirale behandeling zal in het bijzonder aandacht worden besteed. Het betreft dus een onderzoek naar de dimensies van en de dynamiek achter de kwaliteit van het leven AIDS-patiënten in Zuid-Afrika. Wordt uitgevoerd in samenwerking met het Centre for Health Systems Research and Development (CHSR&D), University of the Free State (UFS), Bloemfontein, Zuid-Afrika.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Procesevaluatie "zorgnet zelfmoordpreventie". 01/10/2006 - 30/04/2007

   Abstract

   Het Zorgnet Zelfmoordpreventie pilootproject is in 2006 in de Logo Antwerpen-Noord opgezet om de huisartsen nauwer te betrekken bij de opvolging van personen die een suïcidepoging hebben ondernomen of een verhoogd suïciderisico hebben. In het onderzoek wordt het pilootproject na één jaar werking geëvalueerd. Daartoe werden drie focusgroepgesprekken georganiseerd, waaraan een brede waaier van hulpverleners deelnam, en gebeurde de analyse door middel van NVivo7.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Determinanten van oneigenlijk ziektegedrag bij TB- en HIV/AIDS- patiënten in de Free State en de uitwerking van adequate interventiestrategieën. 14/09/2006 - 23/12/2006

   Abstract

   Geringe belangstelling voor VCT (voluntary counseling and testing) en ontrouw aan de TB/HIV/AIDS-behandeling bemoeilijken de openbare initiatieven in de Free State om de co-epidemie op grote schaal te bestrijden. In deze strijd is kennis van de determinanten van het ziektegedrag van TB/HIV/AIDS-patiënten van essentieel belang. Het CHSR&D voert surveys uit bij TB- en ART-patiënten in nauwe samenwerking met het Free State Department of Health. Het voorgestelde project beoogt de data systematisch te analyseren en stategieën te ontwikkelen om adequaat ziektegedrag te promoten.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   AIDS, de eenzame dood? Sociaal kapitaal als hefboom bij de implementatie van antiretrovirale behandelingen in de openbare gezondheidszorg in Zuid-Afrika. 01/10/2005 - 30/09/2007

   Abstract

   Het onderzoek heeft tot doel de verschillende dimensies van de kwaliteit van het leven van AIDS-patiënten te analyseren. Het begrip "kwaliteit van het leven" dient men in de ruimste zin te interpreteren. Conform met gestandaardiseerde schalen, behelst de meting van kwaliteit van het leven zowel fysiek functioneren als psychisch, sociaal en rolgebonden functioneren en het vermogen om sociaal kapitaal te mobiliseren en ondersteuningsnetwerken in te schakelen. Nadat de verschillende achterliggende dimensies van kwaliteit van het leven van AIDS-patiënten zijn blootgelegd, begint de zoektocht naar de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Aan de hand van de verzamelde data van ongeveer 400 Zuid-Afrikaanse AIDS-patiënten zal de invloed van deze factoren op de globale kwaliteit van het leven van deze patiënten worden getest. Aan de invloed van hun antiretrovirale behandeling zal in het bijzonder aandacht worden besteed. Het betreft dus een onderzoek naar de dimensies van en de dynamiek achter de kwaliteit van het leven AIDS-patiënten in Zuid-Afrika. Wordt uitgevoerd in samenwerking met het Centre for Health Systems Research and Development (CHSR&D), University of the Free State (UFS), Bloemfontein, Zuid-Afrika.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Zorg als nieuw sociaal risico: een onderzoek naar de mogelijkheden om het kostwinnersmodel om te buigen naar een zorgondersteunend beleid voor gezinnen met kinderen. 01/01/2003 - 31/12/2006

   Abstract

   In dit project willen wij empirisch onderzoeken hoe - vertrekkende van een hoge afhankelijkheidsgraad (en derhalve kost) van de sociale zekerheid, lage arbeidsparticipatiegraden (vooral onder laaggeschoolden) en een relatief hoog niveau van (netto) minimumlonen - de publieke en private markt van zorgverlening (voor kinderen) kan uitgebreid worden, binnen de budgettaire beperkingen en mits handhaving (en verbetering) van de minimuminkomens uit arbeid en sociale zekerheid

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Nachtopvang in de provincie Antwerpen: knelpunten en toekomstperspectieven. 01/01/2003 - 31/12/2004

   Abstract

   Nachtopvang richt zich tot hulpbehoevenden die thuis wonen, alleen of samenlevend met hun partner of andere personen, maar 's nachts ondersteuning en oppas nodig hebben opdat hun autonomie op termijn verzekerd kan blijven. Het onderzoek is beschrijvend van aard en wil de knelpunten en toekomstmogelijkheden in kaart brengen rondom het fenomeen 'nachtopvang'. Er zullen focusgroepgesprekken worden gevoerd met hulpbehoevenden (ouderen, chronisch zieke en palliatieve patiënten) en interviews afgenomen van hulpverleners en beleidsverantwoordelijken.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Certificering van Elders Verworven Competenties in de zorgsector. 01/10/2001 - 30/09/2002

    Abstract

    Systemen om elders dan in het formele onderwijs verworven competenties te erkennen, valideren en certificeren, staan in dit project centraal. De aandacht gaat centraal uit naar de ziekenhuissector, omdat deze sector bij uitstek wordt gekenmerkt door een krapte aan verpleegkundig personeel. Een twintigtal algemene ziekenhuizen worden onderzocht met als doel de optimalisering van een systeem van certificering van elders verworven competenties.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Stem geven aan de burger. Media, democratie en actief burgerschap. 07/05/2001 - 31/08/2001

     Abstract

     In antwoord op de probleemstelling: 'hoe kunnen media (en meer specifiek journalistiek) een meer actief burgerschap stimuleren en de democratie verdiepen' wordt in dit project een typologie ontwikkeld van de dimensies waarbinnen democratie- en participatieversterkende journalistieke praktijken gesitueerd kunnen worden. Deze typologie wordt verder aangevuld met een inventarisatie van bestaande en potentiële journalistieke methoden om dit actief burgerschap en het publieke debat te ondersteunen. De doelstelling van dit project moet gezien worden als een eerste stap binnen een interventionistische strategie, gericht op het - door middel van latere projecten - effectief ingang laten vinden van deze democratie- en participatieversterkende journalistieke praktijken.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Het detecteren en identificeren van signalen en maatschappelijke problemen in de gezondheidszorg. 01/03/2001 - 30/04/2001

      Abstract

      Uitgaande van de dossiers (N=633) ingediend naar aanleiding van de 'Johnson & Johnson Fonds voor Gezondheid en Welzijn' ' oproepen 1999 en 2000 worden signalen geanalyseerd omtrent zorginnovaties en nieuwe kwetsbare groepen in de Belgische gezondheids- en welzijnszorg.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Tuberculosebestrijding in de Vrijstaat, Zuid-Afrika: van infectie tot genezing, met bijzondere aandacht voor de patiëntencarrière, de socio-economische omgeving en het gezondheidssysteem. 11/12/2000 - 11/12/2003

       Abstract

       Dit onderzoeksproject streeft inzicht na in de vrij onbekende leefwereld van TB patiënten en in de vele hindernissen die moeten worden overwonnen om deze patiënten te genezen. In de praktijk leiden het beleids- en organisatiekader en de schaarse hulpbronnen er vaak toe, dat het langdurige behandelingsplan t.a.v. TB patiënten maar zeer ten dele kan worden gerealiseerd. De studie wil het ingewikkelde pad analyseren van de tuberculose 'carrière': vanaf de diagnose, over de intensieve en follow-up fases heen, tot de variabele uitkomsten van het behandelingsproces. Coproductie University of the Free State, Bloemfontein; Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen; Universiteit Antwerpen.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Certificering van beroepscompetenties in de gezondheidszorg. 01/05/2000 - 31/07/2001

        Abstract

        Systemen om elders dan in het formele onderwijs verworven competenties te erkennen, valideren en certificeren, staan in dit project centraal. Het onderzoek vergelijkt het Britse, Franse en Nederlandse systeem, en gaat na welke specifieke eisen de gezondheidssector in België stelt aan de invoering van zulk systeem.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Zorg voor gezondheid en welzijn in het nieuwe millenium. 01/09/1999 - 31/08/2000

         Abstract

         Het doel van dit onderzoek ligt in het schetsen van de krijtlijnen van de gezondheidszorg voor het nieuwe millennium. We hanteren hierbij een institutionele opdeling in vier sectoren: ziekenhuissector, bejaardenzorg, thuiszorg en geestelijke zorg. De diverse actoren uit de vier sectoren worden d.m.v. focusgroepen aangezet tot discussie en overleg m.b.t. de gezondheidszorg. Dit leidt tot een kwalitatieve en vergelijkende analyse van de trends en knelpunten binnen de gezondheidszorg. Het resultaat van deze analyse biedt perspectieven voor de invulling van het toekomstig welzijns- en gezondheidsbeleid en zal als dusdanig worden geformuleerd in een aantal concrete adviezen.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Televigilantie voor zorgbehoevende ouderen. 01/01/1999 - 31/12/2000

          Abstract

          Televigilantie is een technologisch antwoord op de vraag naar meer zekerheid en veiligheid in de organisatie van de gezondheids- en welzijnszorg. In dit onderzoek staan de condities centraal waaronder personenalarmeringssystemen optimaal bijdragen tot reductie van onzekerheid en onveiligheid in de ouderenzorg.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Geven in Vlaanderen. Aard en omvang van het geschenken geven in Vlaanderen. 01/01/1999 - 31/12/2000

           Abstract

           Het geven van geschenken onder mensen is een universeel gegeven. Er is geen cultuur bekend waarin geen vormen van giftrelaties bestaan. Verschillende wetenschappelijke disciplines hebben de aard van dit geven bestudeerd. Voor de sociologie wordt daarbij voornamelijk de nadruk gelegd op de integratieve processen die hierbij ontstaan. Sociale relaties komen tot stand of worden in stand gehouden door geschenken met elkaar uit te wisselen. Het onderzoek wil in de eerste plaats een zicht krijgen op de aard en de omvang van het geven in Vlaanderen. Een geschenkcultuur bestaat immers uit het uitwisselen van zowel materiële (kerstgeschenken bijvoorbeeld) als immateriële geschenken (zorg, hulp). De tweede topic waar het onderzoek zich wil op concentreren, is de vraag in welke mate er een economische logica is doorgedrongen in het geven van materiële geschenken. Bij het geven van geschenken investeren mensen heel wat symbolische en emotionele energie. Men wil immers het juiste cadeau kiezen waarbij verschillende criteria geldig zijn: gepastheid, originaliteit, een verrassend element. In de tweede onderzoekstopic wil het onderzoek op zoek gaan naar de wijze waarop deze symbolische en emotionele activiteit aangevuld of zelfs vervangen is door een economische nutslogica: het geschenk moet onmiddellijk praktisch nut hebben. Daarenboven wil het onderzoek ook nagaan in hoeverre commerciële initiatieven als giftbonnen inspelen in het onpersoonlijker worden van de giftrelaties en hoe de commercialisering van liefdadigheidsiniatieven (Levenslijn, Kom op tegen Kanker) een invloed hebben op de hoogte van hun 'liefdadigheidsbudget' enerzijds en op de verdeling ervan op over de verschillende initiatieven anderzijds.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Het detecteren en identificeren van signalen en maatschappelijke problemen in de gezondheidszorg. 01/01/1998 - 30/09/1998

            Abstract

            Uitgaande van de dossiers (N=353) ingediend naar aanleiding van de 'Johnson & Johnson Fonds voor Gezondheid en Welzijn'-oproep 1997 worden signalen geanalyseerd omtrent zorg-innovaties en nieuwe kwetsbare groepen in de Belgische gezondheids- en welzijnszorg.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Socio-medische aspecten van tuberculose bestrijding in de Derde Wereld. 01/10/1996 - 31/12/1998

             Abstract

             Dit project is bedoeld om de resultaten van het Sialkot Tuberculose Project optimaal te valoriseren voor het gezondheidsbeleid en de ontwikkelingssamenwerking In het Sialkot Tuberculose Project (VLIR, 1994-1998) staat de ontwikkeling van volksgezondheidsstrategieen en -instrumenten ter verbetering van de therapietrouw bij TB-patiënten centraal. Originele patientgegevens worden verzameld in een Pakistaans TB-ziekenhuis. Het gehele onderzoeksproject steunt op een multi disciplinaire en beleidsrelevante benadering van tuberculosebestrijding in de Derde Wereld.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Sialkot Tuberculose Project in Pakistan. 01/01/1994 - 31/12/1997

              Abstract

              Het oppuntstellen van detectie en begeleiding van tuberculose patiënten via risicobepaling en intensieve sociale ondersteuning. Het ontwikkelen van voorlichtingsstrategieen bij de bevolking en in het ziekenhuis teneinde het probleem van patiënten-ontrouw en stigmatisering te verminderen.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Determinanten van ziekteverzuim. 01/01/1994 - 31/12/1994

               Abstract

               Oorzaken en determinanten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn voornamelijk in de werksituatie te zoeken. Er wordt een opsporend schema getoetst die deze stelling zou moeten onderbouwen.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                De sociale dynamiek van bestaanszekerheid, welzijn en gezinsstructuren. 01/01/1992 - 31/12/1996

                Abstract

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Informatiesystemen als een instrument voor functie-integratie in ziekenhuizen. 01/01/1991 - 31/12/1993

                 Abstract

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject