Onderzoeksgroep

Expertise

Toegepaste micro- en macroeconomie voor training en advies in het economisch beleid, en dit voor zowel publieke als private organisaties.

Tussen micro en macro: een analyse van het gemeenschappelijk toezichtmechanisme op het snijvlak van micro- en macroprudentieel toezicht 13/09/2016 - 22/03/2018

Abstract

Het nieuwe toezicht op de kredietinstellingen staat mee in het teken van financiële stabiliteit. Een tweeledige toezichtsstructuur werd ingevoerd: de microprudentiële dimensie betreft het toezicht op individuele kredietinstellingen en wordt waargenomen door de ECB (voor de significante kredietinstellingen); de macro-prudentiële dimensie focust op onevenwichten in het financiële systeem en wordt op nationaal niveau geadresseerd. Beide dimensies zijn evenwel sterk verbonden. Dit onderzoek strekt ertoe een kritische analyse te maken van de tweeledige toezichtsstructuur en meer inzicht te verwerven in de dynamische interferentie van micro- en macroprudentieel toezicht om finaal een coherente aanpak door toezichthoudende overheden zowel op EU niveau als op nationaal niveau te bevorderen. Het onderzoek wordt gevoerd voornamelijk vanuit juridisch perspectief, maar is ingebed in een economische context en bouwt voort op de economische realiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Kortetermijnkapitaalstromen en portfolio-investeringen in de BRIC-landen: hoe om te gaan met potentiële risico's? 01/06/2010 - 31/03/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Sociale-dilemma-spelen van strategische substituten en complementen: experimenten en agent-gebaseerde simulaties. 01/10/2006 - 28/02/2007

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ongelijkheden in de gezondheidssector: de rol van inkomen en het belang van een conceptueel raamkader. 01/10/2005 - 31/12/2005

Abstract

Het project bestaat uit drie delen : 1) een longitudinale focus op de correlatie tussen socio-economische status en gezondheid: dynamica en causaliteit. 2) Econometrische modellering van de determinanten van het aantal contacten met verschillende types gezondheidszorg. 3) Conceptueel kader voor het meten van socio-economische ongelijkheden in de gezondheidssector: alternatieven en decomposities.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Kapitaalmobiliteit, financiële kwetsbaarheid en de transitie van Centraal- en Oost-Europese landen naar de EMU. 01/10/2003 - 31/12/2004

Abstract

Dit onderzoeksvoorstel focusseerdt op de monetaire en financiële risico's voor de 8 Centraal- en Oost-Europese landen (CEEC) in de periode tussen hun toetreding tot de EU en het EMU-lidmaatschap.. Het omvat: 1. Een 'assessment' van de financiële kwetsbaarheid van CEEC. In dit luik onderzoeken we de impact van 'twin deficits' (deficit op de lopende rekening én een budgettair tekort) op de kwetsbaarheid van CEEC voor wisselkoerscrisissen. 2. De doelstelling van het econometrisch luik van dit onderzoek is de sensitiviteit inschatten van budgettaire consolidatie in de 8 CEEC voor buitenlandse kapitaalbewegingen. Het mode van Von Hagen, Hallet and Strauch (2001) kan daarbij als referentiebasis gebruikt worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Interne en externe aanpassingsmechanismen van de budgettaire allocatie in België: 1960 - 1995. 01/01/1999 - 31/12/2000

Abstract

De budgettaire allocatie in België werd in de periode 1960-1995 beïnvloed door een aantal interne en externe omgevingsfactoren. Specifiek voor België is het federaliseringsproces dat geleid heeft tot een ingrijpende herschikking van de budgettaire beslissingsmacht. De totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie (EMU) impliceert dat het monetair beleid van elke lidstaat wordt overgedragen aan de Europese Centrale Bank. De lidstaten blijven wel verantwoordelijk voor hun budgettair beleid. Zij kunnen autonoom zowel het niveau als de samenstelling van de overheidsuitgaven en -ontvangsten blijven bepalen. Er is wel één belangrijke beperking: het budgettair saldo mag - volgens het Stabiliteits- en Groeipact - niet uitkomen boven 3% van het bruto binnenlands product. //..Dit onderzoeksproject wil nagaan welke factoren in het verleden (1960-1995) hebben bijgedragen tot wijzigingen in de ontvangsten- en uitgavenstructuur in België. Waren het vooral interne of eerder externe determinanten? Richtte België zich (expliciet of impliciet) naar een 'model', bijvoorbeeld het gemiddelde in onze handelspartners? Waren ombuigingen politiek geïnspireerd? Een antwoord op deze vragen kan een zinvolle onderbouw bieden voor het bepalen van demogelijkheden voor verdere convergentie in de EMU van bijvoorbeeld de fiscaliteit of de uitkeringen van de sociale zekerheid. //..Doelstelling van het project is dubbel://..- het afbakenen van de interne en externe factoren die aan de basis liggen van de wijzigingen in de ontvangsten en uitgavenstructuur van de globale overheidssector in België in de periode 1960-1995,//..- op basis van die kennis komen tot://..a) een inschatting vna de knsen (bedreigingen) van een verdere budgettaire convergentie binne de EMU, //..b) het uittekenen van het te volgen pad voor een verdere budgettaire integratie in de EMU

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Verdere uitbouw van een curriculum financiering en accountancy aan de Dnepropetrovsk State University in Oekraïne 01/01/1998 - 31/12/1998

  Abstract

  Dit project wil inhoudelijke en didactische verbeteringen stimuleren in het curriculum accountancy en financiering in Dnepropetrovsk State University (DSU) via://..- Intensieve training van docenten (studieverblijven aan de Faculteit TEW-UFSIA);//..- Uitbouw van seminariebibliotheken en verbetering informatie-technologie;//..- Het aanmaken van syllabi en readings t.b.v. studenten (via ontleensysteem);//..- De presentatie van de projectresultaten op een workshop/colloquium met deelname van vakcollega's van andere universiteiten uit Oekraïne.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   De interrelatie tussen dienstverlening, locale belastingen, en efficiëntie van gemeenten. 01/01/1996 - 31/12/1998

   Abstract

   Ontwikkeling van een theoretisch raamwerk dat de vraag naar en het aanbod van diensten, het niveau van de locale belastingen, en de produktieve efficiëntie van gemeenten integreert. Empirische toetsing voor Vlaamse gemeenten.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Fiscaliteit,parafiscaliteit en de werking van de arbeidsmarkt in Belgie 01/09/1992 - 31/12/1995

    Abstract

    Het onderzoek wil nagaan op welke wijze en in welke mate de fiscaliteit en de parafiscaliteit de arbeidsvraag, het arbeidsaanbod en de loonvorming in de Belgische economie beinvloeden en wat hiervan de weerslag is op de werkgelegenheid.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Het grootstedelijk economisch en financieel draagvlak. Fiscale alternatieven en subsidieringsmechanismen 01/11/1990 - 31/10/1991

     Abstract

     Ook dit project vormt een onderdeel van de studie over het grootstedelijk draagvlak. Het heeft betrekking op enerzijds alternatieve systemen voor de lokale fiscaliteit en anderzijds op de ruimtelijke werking van de bestaande subsidieringsmechanismen t.o.v. de gemeenten. Voor de fiscale alternatieven wordt o.m. ingegaan op de effecten die een invoering van het Franse of het Duitse systeem zou hebben op de inkomsten van de Vlaamse gemeenten. Bij de subsidieringsmechanismen is de centrale hypothese dat de huidige werking de suburbanisatie bevordert.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject