Jan Staes

Navorser

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Ecosysteembeheer

Expertise

  • Dr. Staes Jan is sinds 2002 werkzaam bij de onderzoeksgroep Ecosysteembeheer. In 2002-2004 ontwikkelde hij een concept en methodiek toe voor het opstellen van stroomgebiedbeheerplannen. Al snel specialiseerde hij zich in het gebruik van geografische informatiesystemen (GIS) voor de ontwikkeling van ruimtelijke analyse-instrumenten en -methoden. Om de toepassing van het concept op twee andere bekkens te begeleiden, werd hij voor 6 maanden gecontracteerd als ambtenaar bij de Vlaamse overheid voor milieu, natuur en energie. Hij keerde terug naar de universiteit en werd betrokken bij het onderwijs- en opleidingsprogramma voor de leerstoel Integraal Waterbeheer (IMDO). Dit werd gecombineerd met verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van waterbeheer. In 2006 startte hij in samenwerking met de vakgroep Hydraulica (K.U.Leuven) een onderzoek naar de hydrologische effecten van ecosysteembeheer. Deze nieuwe expertise resulteerde in zijn betrokkenheid bij het ADAPT-project (2005-2009), gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO). Het ADAPT-project had tot doel een geïntegreerd beslissingsinstrument voor adaptatie aan overstromingen te ontwikkelen. In de loop van het project heeft Jan Staes een aanvraag ingediend voor een interdisciplinair onderzoeksnetwerkproject, genaamd SUDEM-CLI (2008-2010) "Impact van klimaatverandering op de hydrologie en ecologie van rivieren: A case study for interdisciplinary policy oriented research", dat ook door BELSPO gefinancierd werd. In 2009 heeft de afdeling Beleidsvoorbereiding van de Vlaamse Overheidsdienst Leefmilieu, Natuur en Energie van ecosysteemdiensten opdracht gegeven voor een project getiteld "Economische Waardering van Ecosysteemdiensten voor Maatschappelijke Kosten-batenanalyses". De ontwikkeling van de Natuurwaardeverkenner is een scharniermoment geweest voor verder onderzoek naar ES in Vlaanderen. Jan Staes was betrokken bij de toepassing en uitvoering van vele andere ES-onderzoeksprojecten zoals BEES "BElgium Ecosystem Services": A vision for society-nature interactions"; ECOFRESH: "ECOsystem services of FRESHwater systems" en ESSENSE "Mapping regulating Ecosystem Services using remote SENSing imagery", die alle gefinancierd werden door BELSPO. Jan Staes was betrokken bij het SBO-project Ccassar "Klimaatverandering en veranderingen in ruimtelijke structuren in Vlaanderen" (2009-2013). In dit project heeft Jan Staes onderzoek kunnen doen naar de ontwikkeling van Ecosysteem gebaseerde adaptatieconcepten die ecosysteemdiensten koppelen aan ruimtelijke ordening en klimaatadaptatie. Sinds 2009 is Jan Staes ook een belangrijke drijvende kracht achter de aanvraag voor een groot ES-onderzoeksproject ECOPLAN "Planning for Ecosystem Services". ECOPLAN ontwikkelde ruimtelijk expliciete informatie en instrumenten voor de beoordeling van ecosysteemdiensten en de evaluatie van functionele ecosystemen als een kostenefficiënte en multifunctionele strategie om de milieukwaliteit te verbeteren. Jan Staes stond in voor de dagelijkse coördinatie van het IWT-SBO-project ECOPLAN "Planning for Ecosystem Services" van 2012-2016. ECOPLAN ontwikkelde de Scenario-Evaluator, een GIS-model dat de integratie van ES in (ruimtelijke) planningsprojecten vergemakkelijkt. Zijn team ontwikkelde een hoge resolutie, ruimtelijk expliciet instrument (QGIS plug-in) om de effecten van ruimtelijke scenario's op 18 ecosysteemdiensten te beoordelen. Op dit moment is hij WP-leider voor het Horizon 2020 project "LANDMARK". WP4 ontwikkelt een EU-scenario-beoordelingskader voor bodemfuncties en -diensten. Hij is ook de wetenschappelijke leider voor het INTERREG 2 SEAS project PROWATER "PROTECTING AND RESTORING RAW WATER SOURCES THROUGH ACTIONS AT THE LANDSCAPE SCALE". De algemene doelstelling is het opbouwen van veerkracht tegen droogte (en extreme neerslag) door het verbeteren van de infiltratie- en waterretentiecapaciteit van landschappen in regio's die van strategisch belang zijn voor de drinkwaterproductie.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.