Onderzoeksgroep

Expertise

- Mondelinge taalvaardigheid van leerlingen: experimenteel onderzoek naar de leereffecten van exploratief spreken tijdens coöperatieve activiteiten, zoals groepswerk. - Taalbeschouwing vanuit taalvaardigheid: ontwikkeling van tools waarmee leerlingen hun taalvaardigheid inzetten om inzichten te verwerven over ons taalsysteem - Mediawijsheid: ontwikkeling van een tool om de mediawijsheid op het niveau van leerlingen, leraren en lerarenopleiders in kaart te brengen - Leesbevordering: kwalitatief onderzoek naar leesbevordering in de Vlaamse lerarenopleidingen + ontwikkeling van tools om leesmotivatie te koppelen aan het gebruik van e-media

Auteursresidenties monitoring. 01/01/2023 - 31/12/2023

Abstract

Internationale en nationale toetsen duiden erop dat de leesvaardigheid van leerlingen uit de arbeidsgerichte en doorstromingsfinaliteit onder het gewenste niveau ligt. Verschillende meta-analyses duiden erop dat instructie in schriftelijke vaardigheden een positieve invloed heeft op het leesbegrip van leerlingen (Graham & Hebert, 2011; Graham et al., 2017; Graham & Santangelo, 2014). Het Leesoffensief introduceert daarom auteursresidenties bij een selectie van scholen met deze leerlingen. Om de impact van het project auteursresidentie zo groot mogelijk te maken introduceren we het concept van ambassadeur. Leerkrachten die met de auteursresidenties participeren, engageren zich om de maanden erna (maximaal 18 maanden) als ambassadeur op te treden voor collega-leerkrachten die niet met de auteursresidenties konden meedoen. Deze collega-leerkrachten krijgen dus geen auteur op bezoek op school, maar gebruiken wel de programma's die binnen het project auteursresidenties ontwikkeld zijn. Op deze manier ambiëren we een netwerk van leerkrachten te creëren, zodat de inzichten uit de programma's efficiënt verspreid worden. De centrale onderzoeksvraag van dit project luidt dan ook: 
In welke mate heeft het project auteursresidenties een impact op het lees-en schrijfonderwijs van de deelnemende scholen? Uiteindelijk verwacht het Leesoffensief dat de auteursresidenties en de rol van ambassadeur een impact zullen hebben op de opvattingen van de leerkrachten (en de didactiek die ze toepassen) en de taalcompetentie van hun leerlingen. Voor deze specifieke doelgroep van leerlingen is functionele schrijfvaardigheid een illustratief voorbeeld van deze taalcompetentie. Op basis hiervan kunnen we de volgende onderzoeksvragen formuleren: 1) In welke mate heeft het project auteursresidenties een impact op de leerkrachten uit het project (de zogenaamde ambassadeurs)? a. In welke mate is er een impact op de opvattingen over taaldidactiek van deze 
leerkrachten? b. In welke mate is er een impact op de taaldidactiek gehanteerd door de leerkrachten? c. In welke mate is er een verschil in opvattingen over taaldidactiek tussen de 
ambassadeurs en de collega-leerkrachten? 
 2) In welke mate heeft het project auteursresidenties een impact op de leerlingen uit het project? a. In welke mate is er een impact op de literaire, resp. functionele schrijfvaardigheid van de leerlingen? b. In welke mate is er een impact op de opvattingen van de leerlingen over lezen en schrijven? 


Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject