Onderzoeksgroep

Expertise

Expertise kan ter beschikking worden gesteld voor de analyse en evaluatie van communicatieve processen in institutionele contexten (onderwijs, bedrijven, sociale of juridische diensten), in het bijzonder wanneer een interculturele dimensie aanwezig is.

Shinshin-tanren (´geest en lichaam harden als staal´): Ideologische metaforen in Japan 1937-1945. 15/07/2016 - 14/07/2017

Abstract

Hoe slaagt het autoritaire militaristische regime van het Japanse Keizerrijk er in om zijn bevolking een oorlog te laten voeren (1931/1937-1945) die grote delen van Oost- en Zuidoost-Azië verwoest? Gebruik makend van taalkundige pragmatiek, discours analyse, retorica en cognitieve linguistiek, onderzoekt deze dissertatie of en hoe metaforen en ideologische aspecten van taalgebruik bijdragen tot het mobiliseren van (vooral jonge) Japanners tijdens de oorlogsjaren. In deze dissertatie concentreer ik mij voornamelijk op een specifieke metafoor die ´inspanning van lichaam/geest´ en ´staal´ met elkaar verbindt (´Steel your mind and body´– shinshin-tanren). Deze metafoor werd zo krachtig dat zij van het conceptuele en lexicale niveau doorsijpelde naar het grafische niveau, met effect op de orthografie van de kanji karakters. Het functioneren ervan beschouwen we als ideologisch in die zin dat het bijdraagt tot een netwerk van ideeën, opinies en overtuigingen die als vanzelfsprekend of normaal worden meegedragen in het onderzochte discours. Het hoofdcorpus waarop het onderzoek is gebaseerd bestaat uit de twee grootste dagbladen in Japan tijdens de oorlog, Asahi Shimbun en Yomiuri Shimbun, tussen de jaren 1931 en 1945, alsook handleidingen voor moraalonderwijs en wettelijke documenten. Een secundair corpus bevat persoonlijke documenten, brieven en dagboeken geschreven door Japanse dienstplichtigen tijdens de oorlog.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het structureren van informatie door meertalige sprekers: code-switching als een markeerder van topic-comment of focus-achtergrond. 01/10/2013 - 30/09/2015

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

"Seriously, it's just beyond a joke now": Tussen beleefdheid en onbeleefdheid – 'plagen' in Big Brother. 01/10/2012 - 30/09/2016

Abstract

Dit project bestudeert 'plagen' in twee varianten van het Engels, en wil zo tekorten in het onderzoek naar beleefdheid en onbeleefdheid remediëren. Het project streeft ernaar (1) om de eenvoudige oppositie beleefdheid/onbeleefdheid die veel vroeger werk karakteriseert te overstijgen, (2) bijzondere aandacht te besteden aan interpretaties vanwege hoorders, (3) de relatie te verduidelijken tussen alledaagse concepten van (on)beleefdheid en analytische begrippen, en (4) de culturele variabilitiet van (on)beleefdheidpraktijken te exploreren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Vertaling in het nieuws: een etnografisch ondersteunde taalpragmatische studie van de rol en aard van vertaling bij de nieuwsredactie in Vlaanderen. 01/10/2011 - 30/09/2015

Abstract

Journalisten beweren vaak dat ze buitenlands nieuws niet 'vertalen', dat ze steeds (nieuwe) nieuwsartikelen produceren. Onderzoek toont aan dat journalisten af en toe weldegelijk dienen te vertalen, en hun artikelen dus niet gewoon baseren op anderstalige bronnen. Door te kijken naar de verschillen en gelijkenissen tussen een corpus nieuwsartikelen (afkomstig van kranten en nieuwssites) en een corpus (anderstalige) persberichten en telexberichten waarop deze artikelen zijn gebaseerd, door interview af te nemen bij journalisten en door participerende observatie bij Vlaamse nieuwsredacties, willen we achterhalen wat nu juist de rol en aard van vertalen is binnen de nieuwsredactie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Strategieën voor topic-initiatie door patiënten in hun interactie met dokters: Een etnomethodologische en conversatie-analytische benadering van medische gesprekken in een institutionele Poolse context. 01/10/2011 - 30/09/2013

Abstract

Onderzoek naar interactionele strategiën in gesprekken tussen artsen en patiënten is geen vrijblijvende onderneming. Inzicht in de wijze waarop de communicatie verloopt en in de mogelijke communicatieve problemen eigen aan een institutionele medische context, kan rechtstreeks bijdragen tot een optimalisering van de gezondheidszorg. Het voorliggende onderzoeksproject wil daaraan een bijdrage leveren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het structureren van informatie door meertalige sprekers: code-switching als een markeerder van topic-comment of focus-achtergrond. 01/10/2011 - 30/09/2013

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Brusselende taal, bruisende frictie. Een etnografische analyse van talige hybriditeit en zuiverheid op een Brusselse secundaire school. 01/10/2011 - 30/09/2012

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Van persbericht tot nieuwsbericht: wat heeft vertalen ermee te maken? 01/01/2011 - 31/12/2012

Abstract

Wat heeft vertalen ermee te maken? Journalisten beweren vaak dat ze buitenlands nieuws niet vertalen, dat ze steeds (nieuwe) nieuwsartikelen produceren. Voorgaand onderzoek toont aan dat journalisten af en toe weldegelijk dienen te vertalen, ook al zijn ze hier niet steeds voor opgeleid. Door te kijken naar de verschillen tussen een corpus nieuwsartikelen (afkomstig van kranten en nieuwssites) en een corpus anderstalige persberichten waarop deze artikelen zijn gebaseerd, willen we achterhalen wat nu juist de rol en de aard van vertalen is binnen het journalistieke bedrijf.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Living imagined identities? Een longitudinale analyse van de impact van online dating discours op de identiteitsbeleving van Russischtalig-Belgische koppels 01/07/2010 - 30/06/2014

Abstract

Het project combineert taalkundige pragmatiek, antropologie en communicatiewetenschappen voor de studie van transnationale "internethuwelijken". De processen van identiteitsconstructie van Russischtalig-Belgische koppels, met speciale aandacht voor de constitutieve rol van online datingsites, worden onderzocht. De meerwaarde betreft het interdisciplinaire en longitudinale opzet, etnografisch identiteitsonderzoek in een premigratiecontext en de insluiting van een mannelijk perspectief.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Alteriteit en natievorming. Het beeld van de nationale 'andere' in vertogen van subnationale bewegingen en instellingen in België, 1830-2010 01/07/2010 - 30/06/2014

Abstract

In dit project wordt, voor vijf periodes van ongeveer twintig jaar, onderzocht hoe de politieke elites van de subnationale bewegingen en overheden in België een nationale 'andere' construeerden in hun vertogen, en welke retorische strategieën van 'othering' ze daarbij hanteerden. Het doel is na te gaan in hoeverre deze alteriteitsvertogen bijdroegen tot de succesvolle institutionalisering van subnationale bewegingen in België.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Strategieën voor topic-initiatie door patiënten in hun interactie met dokters: Een etnomethodologische en conversatie-analytische benadering van medische gesprekken in een institutionele Poolse context. 01/10/2009 - 30/09/2011

Abstract

Onderzoek naar interactionele strategiën in gesprekken tussen artsen en patiënten is geen vrijblijvende onderneming. Inzicht in de wijze waarop de communicatie verloopt en in de mogelijke communicatieve problemen eigen aan een institutionele medische context, kan rechtstreeks bijdragen tot een optimalisering van de gezondheidszorg. Het voorliggende onderzoeksproject wil daaraan een bijdrage leveren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Voltooiing boekproject "Engaging with Language and Ideology: Pragmatic guidelines for Empirical Ideology research" en de ontwikkeling van de grondslagen voor een nieuw theorievormend onderzoek in de taalkundige pragmatiek. 01/10/2009 - 30/09/2010

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Spreken in naam van anderen. Een pragmatisch-linguïstische analyse van de eerste persoon meervoud in het discours van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in België, Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland, 1870-1940. 01/10/2008 - 30/09/2012

Abstract

Door middel van een systematisch en comparatief onderzoek naar het gebruik van de eerste persoon meervoud in vier West-Europese Kamers van Volksvertegenwoordigers, wil dit project nagaan welke transformaties het fenomeen politieke vertegenwoordiging onderging in een periode van snelle democratisering, en welke identiteiten daarbij tot uitdrukking werden gebracht.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Sociolinguïstisch-etnografische analyse van (sub)standaardiseringsprocessen op school. 01/10/2008 - 30/09/2011

Abstract

De doelstellingen van dit onderzoek zijn: 1. Onderzoeken welke rol Standaardnederlands en substandaardtalige vormen spelen in dagelijkse interactie op school; 2. Analyseren hoe substandaard-vormen interageren of wedijveren met pedagogische doelen en de stem van de leerkracht; 3. Exploreren welke verhoudingen bestaan tussen micro-klaspraktijken en macro-processen in Vlaanderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Strategieën voor topic-initiatie door patiënten in hun interactie met dokters: Een etnomethodologische en conversatie-analytische benadering van medische gesprekken in een institutionele Poolse context. 01/10/2008 - 30/09/2009

Abstract

Onderzoek naar interactionele strategiën in gesprekken tussen artsen en patiënten is geen vrijblijvende onderneming. Inzicht in de wijze waarop de communicatie verloopt en in de mogelijke communicatieve problemen eigen aan een institutionele medische context, kan rechtstreeks bijdragen tot een optimalisering van de gezondheidszorg. Het voorliggende onderzoeksproject wil daaraan een bijdrage leveren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Intertekstualiteit en informatiestromen. 01/01/2007 - 31/12/2010

Abstract

Taalkundige studie van de wijze waarop betekenissen worden gegenereerd en getransformeerd in informatiestromen binnen de context van de globalisering. Bijzondere aandacht gaat uit naar intertekstuele processen benaderd vanuit etnografisch ondersteund taalpragmatisch ideologieonderzoek, met focus op verschillen in het gebruik van implicietheid en differentiatie in de verwijzing naar bronnen. De concrete casus die onderzocht zal worden betreft de internationale geschreven media in het Engels, de geschreven pers in het Nederlands in Vlaanderen, en de geschreven pers in het Frans in België, Frankrijk, Congo en West-Afrika.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Islamitische identiteiten in Vlaanderen (1964-heden). 01/10/2006 - 30/09/2010

Abstract

Vanuit een pragmatisch-linguïstisch, cultuurhistorisch en etnografisch perspectief bestudeert dit project publiek toegankelijk en geëliciteerd discours dat geproduceerd wordt door Vlaamse moslims. Dit gebeurt met het oog op de analyse van islamitische politieke zelfbeelden zoals die zich sinds 1964 ontwikkelen binnen islamitische gemeenschappen in Vlaanderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Maatschappelijke diversiteit in juridische argumentatie. 01/05/2005 - 30/04/2009

Abstract

Een onderzoek naar de wijze waarop verwijzingen naar maatschappelijke diversiteit worden gebruikt in argumentatieve communicatie in rechtbanken. Op basis van authentieke rechtbankinteractie, transcripties van strafzittingen verzameld tijdens veldonderzoek, wordt onderzocht hoe en in welke situaties het thema maatschappelijke diversiteit door deelnemers aan strafzittingen (magistraten, aanklager, advocaten, verdachte) gehanteerd wordt bij het beoordelen van de strafwaardigheid van de gepleegde feiten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Redaktie van het IPrA tijdschrift "Pragmatics" en organisatie van de tweejaarlijkse International Pragmatics Conferences. 01/06/2004 - 31/05/2008

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Interculturele communicatie in rechtbanken.(deel 1 en 2) 01/03/2002 - 31/12/2003

Abstract

Dit project stelt zich tot doel (i) een wetenschappelijke analyse te bieden van vertaal- en communicatiestoornissen in strafzaken waarbij anderstalige verdachten betrokken zijn en de mogelijke gevolgen aan te duiden die dergelijke stoornissen op de rechterlijke besluitvorming kunnen hebben; (ii) denkpistes van mogelijke aanbeveling terzake voor te stellen. Het onderhavige voorstel heeft betrekking op een eerste pilootproject voor de duur van twee jaar, met een eerste contractuele overeenkomst voor 1 jaar.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Theorievorming in de pragmatiek, metapragmatische studies, en de problematiek van interculturele en internationale communicatie. 01/10/2000 - 30/09/2017

Abstract

1. ontwikkeling van een coherent beschrijvingskader voor taalgebruiksaspecten (vanuit een linguïstische pragmatiek die wordt benaderd als de cognitieve, sociale en culturele wetenschap van taal en communicatie 2. studie van metapragmatische termen 3. toepassingen op het gebied van de interculturele communicatie (face-to-face) en de internationale communicatie (diplomatie en berichtgeving).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Taalideologieën en taalpraktijk in de Belgische koloniale context. 01/10/2000 - 30/09/2002

Abstract

Dit project onderzoekt de taalkundige consequentialiteit van de linguistische ideologieën, praktijken en beslissingen die voor de Belgisch koloniale periode historiografisch kunnen gereconstrueerd worden. Het materiaal dat hiervoor gebruikt wordt bestaat in de eerste plaats de archieven van het `Centre Aequatoria', maar wordt aangevuld met andere archieven van congregaties, organisaties en administraties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Theoretische en methodologische grondslagen voor een linguïstisch-pragmatische monitoring van internationale communicatie. (wetenzschappelijke begeleidingsopdracht : prof. Dr. J. Östman, KVWK) 14/09/2000 - 14/12/2000

  Abstract

  Het project dat zal worden afgewerkt in de periode van het verblijf van de buitenlandse collega bestaat in een grondige studie van de theoretische en methodologische grondslagen van een monitoring-programma voor diverse vormen van internationale communicatie. Uitgangspunt vormt de taalkundige pragmatiek, d.w.z. de interdisciplinaire (cognitieve, sociale, en culturele) studie van taal en communicatie, die wordt aangewend om inzichten te verwerven in communicatiestromen met betrekking tot relaties, in de publieke sfeer, tussen verschillende nationale, etnische, culturele of op enigerlei andere wijze identificeerbare groepen of gemeenschappen, zowel op het staats- als op het interstaatsniveau, die vaak verband houden met processen van natievorming en identiteitsconstructie. Hoewel linguistische analyse hierbij centraal staat spreekt het vanzelf dat ze slechts kan worden uitgevoerd door rekening te houden met de historische, sociale, en culturele verankering van de communicatiestromen in kwestie. Het project moet uitmonden in de formulering van een theoretisch verantwoorde praktische werkwijze voor de systematische uitvoering van een dergelijke monitoring die een bijdrage hoopt te leveren tot conflictpreventie met het oog op lokale, regionale en globale vrede en stabiliteit.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Coöperatieve communicatieve competentie: empirische studie van betekenisonderhandeling en -opbouw in interculturele onderhandelingsgesprek-ken 01/01/2000 - 31/12/2001

   Abstract

   Het project bestudeert processen van betekenisgeving in interactie. De empirische case is die van gesprekken tussen studenten uit Vlaanderen en Amerika (simulatie van zakelijke onderhandelingsvergaderingen). Het materiaal wordt onderzocht vanuit de linguïstische pragmatiek en met methodes uit de conversatie-analyse, de antropologie en de sociolinguïstiek. Empirische bevingingen moeten leiden tot bijstelling en correctie van het pragmatische referentiekader om de bestudeerde gegevens systematisch te vatten.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Het intellectuele debat omtrent variabiliteit in het Arabisch. 01/10/1999 - 30/09/2001

    Abstract

    Het doel van dit project is te onderzoeken welke de communicatieve, sociale en politieke achtergronden en motieven zijn van de linguïstische keuzes die Arabische intellectuelen maken in hun effectief taalgebruik en hoe zij deze keuzes verantwoorden, en welke discrepanties hierdoor aan het licht komen tussen taalideologie en taalpraktijk. Hierbij zal expliciet aandacht besteed worden aan de wijze waarop argumenten worden opgebouwd en hoe attitudes ten op zichte van variabiliteit gevormd worden.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Taal, macht en identiteit. 01/01/1999 - 31/12/2003

     Abstract

     De relatie tussen taal, macht, en identiteit wordt onderzocht met het oog op de sociale, politieke, en ideologische fenomenen verbonden aan observeerbare discursieve patronen, taalregimes, en taalhierarchiën, in het bijzonder in diverse institutionele contexten.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Ideologie en taalonderwijs in Vlaanderen : studie van ideologische processen en kleinschalig interactiepraktijk in het onderricht Nederlands aan allochtone volwassenen. 01/10/1998 - 31/08/1999

     Abstract

     In dit onderzoek wil ik nagaan op welke manier ideologische processen in het actuele en publieke debat in Vlaanderen rond allochtonen, anderstaligheid en NT2 (Nederlands voor anderstaligen) een rol spelen in de actuele lespraktijk en didactiek van lessen NT2 voor allochtone volwassenen, en in welke mate deze processen bepalend zijn voor de structuur van het NT2-onderricht.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Taalpragmatiek : grammaticale en discursieve betekenisconstructie. 01/01/1998 - 31/12/2001

      Abstract

      Tegen de achtergrond van een algemene theorie van taalgebruik die de constructie van betekenis als centraal onderwerp poneert worden de volgende vragen gesteld: 1. Hoe voorzien talen, als gecodificeerde of gegrammaticaliseerde systemen, in de noodzakelijke istrumenten voor de dynamische processen van betekenisconstructie die de kern van taalgebruik uitmaken? 2. Hoe gebruiken mensen die instrumenten voor feitelijke betekenisconstructie in het vertoog, op verschillende niveaus van complexiteit?

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Linguïstische ideologieën in de koloniale en postkoloniale context. 01/10/1997 - 30/09/2000

       Abstract

       linguïstische ideologieën hebben betrekking op de manier waarop taalgebruikers taal en taalgebruik percipiëren en waarop zij hun taal en taalgebruik relateren aan de sociale structuren en machtsverhoudingen waarvan zij het voorwerp zijn. Het onderzoek identificeert en analyseert de linguïstische ideologieën die vorm geven aan de relatie tussen taal, ethniciteit en maatschappij in de historische en moderne context van Centraal-Afrika. Het onderzoek is gebaseerd op empirisch materiaal zoals archieven en etnografisch verzamelde data.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Tussen ideologie en taalpraktijk : het intellectuele debat omtrent variabiliteit in het Arabisch. 01/10/1997 - 30/09/1999

        Abstract

        Het doel van dit project is te onderzoeken welke de communicatieve, sociale en politieke achtergronden en motieven zijn van de linguïstische keuzes die Arabische intellectuelen maken in hun effectief taalgebruik en hoe zij deze keuzes verantwoorden, en welke discrepanties hierdoor aan het licht komen tussen taalideologie en taalpraktijk. Hierbij zal expliciet aandacht besteed worden aan de wijze waarop argumenten worden opgebouwd en hoe attitudes ten op zichte van variabiliteit gevormd worden.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Interactie in een intercultureel perspectief : een pragmatische analyse van alledaagse conversaties in een Kiswahili-sprekersgemeenschap. 01/10/1997 - 30/09/1999

         Abstract

         Een empirische analyse van face-to-face interactie in een Kiswahili-sprekersgemeenschap vertrekkende vanuit de methodes die ontwikkeld werden in de conversatie-analyse en de interactionele sociolinguistiek.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Actieonderzoek NT2 in Gent. 01/08/1997 - 31/07/1998

          Abstract

          Aan de hand van een linguïstische etnografie van de acht initiatiefnemers NT2 en het overleg dat zij onder elkaar houden, worden drie vragen behandeld: 1) Wat zijn de knelpunten, hiaten en overlappingen in het aanbod NT2 in Gent? 2) Hoe kan het overleg beter worden georganiseerd? 3) Hoe kunnen de behoeften en motivaties van de leerlingen achterhaald worden, en hoe kunnen zij een inzicht krijgen in het traject NT2 dat zij dienen af te leggen?

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Ideologische betekenisconstructie. 01/01/1997 - 31/12/1998

           Abstract

           Een studie van de wijze waarop maatschappelijke idelogieen worden geproduceerd en in stand gehouden. De benadering is taalkundig, tegen de achtergrond van een taalkundige pragmatiek (gedefinieerd als een functioneel perspectief op taal, een benadering die rekening houdt met de complexiteit van haar cognitief, sociaal, en cultureel functioneren). De concrete vragen die worden gesteld zijn de volgende: (1) Welke taalinstrumenten treden in werking in het discursieve proces van betekenisconstructie? (2) Hoe worden die instrumenten aangewend bij de constructie van idelologische betekenis?

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            De pragmatiek van de internationale communicatie. 01/01/1996 - 31/12/1998

            Abstract

            Grondige analyse van concrete internationale conflicten (Oost-West, Noord-Zuid en Zuid-Zuid) met het oog op algemene patronen van conflict-origine en -ontwikkeling. Daaraan gekoppeld, een analyse van ideologische factoren die bij dergelijke conflicten een rol spelen.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Taalpragmatiek. 01/01/1996 - 31/12/1996

             Abstract

             Theorievormend onderzoek m.b.t. de linguïstische pragmatiek (ruim gedefinieerd als de sociale en cognitieve studie van taal en communicatie), en empirisch onderzoek m.b.t. drie toepassingsgebieden : vreemde taalverwerving en talenonderwijs, interculturele en internationale communicatie, taaltechnologie.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Wetenschappelijke begeleiding van het aktieonderzoek naar de mogelijkheden, de moeilijkheden en de methodieken in de hulpverlening aan migrantenvrouwen in centra voor residentieel welzijn. 01/12/1995 - 31/12/1996

              Abstract

              Een etnografisch-interpretatief onderzoek naar lokale procedures en verklaringen via dewelke de opvang van migrantenvrouwen georganiseerd en gestructureerd wordt. Bijzondere aandacht voor interculturele communicatie-situaties, met implicaties voor de opleiding van interculturele bemiddelaars en voor beleidsontwikkeling in de sector van residentiele welwijnscentra.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Taalgedrag, interactie en communicatieve autoriteit : een pragmatische analyse ... toegepast op face-to-face communicatie in de medische sector. 30/09/1995 - 30/09/1997

               Abstract

               Ontwikkeling van een geautomatiseerde conceptenbank en een hierop voortbouwende permanente thematische inventarisatie van onderzoeksresultaten met het oog op het definieren van coherente onderzoeksstrategieën t.b.v. interdisciplinaire theorievorming in de pragmatiek.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Pragmatische ontlening en taalattitudes bij Zaïrese migranten in Vlaanderen : een interdisciplinaire benadering met implicaties voor interculturele communicatie. 30/09/1995 - 30/09/1997

                Abstract

                Vanuit een interdisciplinair, sociolinguïstisch standpunt wordt het fenomeen van pragmatische ontlening, de overname van pragmatische systemen uit een andere taal, onderzocht, wat een lacune in de studie van taalcontact moet aanvullen. Hierbij wordt ook de relevantie van pragmatische ontlening voor interculturele communicatie betrokken.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Interactie in een intercultureel perspectief : een pragmatische analyse van alledaagse conversaties in een Kiswahili-sprekersgemeenschap. 30/09/1995 - 30/09/1997

                 Abstract

                 Een empirische analyse van face-to-face interactie in een Kiswahili-sprekersgemeenschap vertrekkende vanuit de methodes die ontwikkeld werden in de conversatie-analyse en de interactionele sociolinguistiek.

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  Interactie in een intercultureel perspectief. 30/09/1994 - 29/09/1995

                  Abstract

                  Een empirische analyse van face-to-face interactie in een Kiswahili-sprekersgemeenschap vertrekkende vanuit de methodes die ontwikkeld werden in de conversatie-analyse en de interactionele sociolinguistiek.

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   Theorievorming in de pragmatiek, metapragmatische studies, en de problematiek van interculturele en internationale communicatie 30/09/1993 - 30/09/2000

                   Abstract

                   1. ontwikkeling van een coherent beschrijvingskader voor taalgebruiksaspecten (vanuit een linguïstische pragmatiek die wordt benaderd als de cognitieve, sociale en culturele wetenschap van taal en communicatie 2. studie van metapragmatische termen 3. toepassingen op het gebied van de interculturele communicatie (face-to-face) en de internationale communicatie (diplomatie en berichtgeving).

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Project type(s)

                    • Onderzoeksproject

                    Taalgedrag, interactie en autoriteit. 30/09/1993 - 29/09/1995

                    Abstract

                    Ontwikkeling van een geautomatiseerde conceptenbank en een hierop voortbouwende permanente thematische inventarisatie van onderzoeksresultaten met het oog op het definieren van coherente onderzoeksstrategieën t.b.v. interdisciplinaire theorievorming in de pragmatiek.

                    Onderzoeker(s)

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Project type(s)

                     • Onderzoeksproject

                     Bursaal - Taalpragmatiek (IUAP-II) 01/07/1993 - 30/06/1994

                     Abstract

                     Een vergelijkende analyse van de presentatie van Sloveense "identiteit" in de berichtgeving, in het kader van een ruimer programma mbt de studie van nationalistische ideologie+n in Europa.

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                      Project type(s)

                      • Onderzoeksproject

                      Instrumentarium voor een interdisciplinaire geïntegreerde pragmatiek. 01/01/1993 - 31/12/1993

                      Abstract

                      Ontwikkeling van een geautomatiseerde conceptenbank en een hierop voortbouwende permanente thematische inventarisatie van onderzoeksresultaten met het oog op het definieren van coherente onderzoeksstrategieën t.b.v. interdisciplinaire theorievorming in de pragmatiek.

                      Onderzoeker(s)

                      Onderzoeksgroep(en)

                       Project type(s)

                       • Onderzoeksproject

                       Pragmatische ontlening bij Afrikaanse migranten in België: een interdisciplinaire benadering van taalkontaktfenomenen met implicaties voor interculturele communicatie. 30/09/1992 - 29/09/1995

                       Abstract

                       Vanuit een interdisciplinair, sociolinguïstisch standpunt wordt het fenomeen van pragmatische ontlening, de overname van pragmatische systemen uit een andere taal, onderzocht, wat een lacune in de studie van taalcontact moet aanvullen. Hierbij wordt ook de relevantie van pragmatische ontlening voor interculturele communicatie betrokken.

                       Onderzoeker(s)

                       Onderzoeksgroep(en)

                        Project type(s)

                        • Onderzoeksproject

                        Eliciteren van contrastieve gegevens uit het Chinees en de Chinese vakliteratuur. 30/09/1992 - 31/12/1992

                        Abstract

                        Het Chinees, en gegevens uit de Chinese linguïstische vakliteratuur zullen worden gebruikt als toetssteen voor hedendaagse pragmatische theorieën.

                        Onderzoeker(s)

                        Onderzoeksgroep(en)

                         Project type(s)

                         • Onderzoeksproject

                         Taalpragmatiek (samenwerking Centraal- en Oost-Europa). 01/01/1992 - 30/06/1992

                         Abstract

                         Onderzoeker(s)

                         Onderzoeksgroep(en)

                          Project type(s)

                          • Onderzoeksproject

                          De relatie tussen conceptualisering en taalstructuur vanuit het perspectief van de processen van taalproduktie 30/09/1991 - 29/09/1993

                          Abstract

                          Een onderzoek naar de verhouding van taalstructuur en konceptuele structuur, met de bedoeling tot beter inzicht te komen in de organisatie en werking van de kognitieve processen van taalproduktie. Speciale aandacht gaat uit naar de linguïstische en konceptuele struktuur van modaliteit en gerelateerde operatoren zoals negatie en evidentialiteit.

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                           Project type(s)

                           • Onderzoeksproject

                           Taalkontakt, Pragmatische ontlening en interkulturele kommunicatie: een interdisciplinair perspectief ontwikkeld aan de hand van een case study. 30/09/1991 - 29/09/1992

                           Abstract

                           Vanuit een interdisciplinair, sociolinguïstisch standpunt wordt het fenomeen van 'pragmatische ontlening', de overname van pragmatische systemen uit een andere taal, onderzocht, wat een lacune in de studie van taalkontakt moet aanvullen. Hierbij wordt ook de relevantie van pragmatische ontlening voor interkulturele kommunikatie betrokken.

                           Onderzoeker(s)

                           Onderzoeksgroep(en)

                            Project type(s)

                            • Onderzoeksproject

                            Onderzoek met betrekking tot het vormingsprogramma voor ambtenaren over het migrantenbeleid. 30/09/1991 - 31/05/1992

                            Abstract

                            Analyse van impliciete betekenis, globale betekenisgehelen, verwoordingsstrategieën en reactie- en interactieprofielen in het discours tijdens vormingssessies voor politieambtenaren.

                            Onderzoeker(s)

                            Onderzoeksgroep(en)

                             Project type(s)

                             • Onderzoeksproject

                             Taalpragmatiek 01/12/1990 - 31/12/1995

                             Abstract

                             Theorievormend onderzoek m.b.t. de linguïstische pragmatiek (ruim gedefinieerd als de sociale en cognitieve studie van taal en communicatie), en empirisch onderzoek m.b.t. drie toepassingsgebieden : vreemde taalverwerving en talenonderwijs, interculturele en internationale communicatie, taaltechnologie.

                             Onderzoeker(s)

                             Onderzoeksgroep(en)

                              Project type(s)

                              • Onderzoeksproject

                              Dialogue and discourse. 01/04/1990 - 31/12/1990

                              Abstract

                              Onderzoeker(s)

                              Onderzoeksgroep(en)

                               Project type(s)

                               • Onderzoeksproject

                               De pragmatiek van de internationale communicatie 01/01/1990 - 31/12/1995

                               Abstract

                               Grondige analyse van concrete internationale conflicten (Oost-West, Noord-Zuid en Zuid-Zuid) met het oog op algemene patronen van conflict-origine en -ontwikkeling. Daaraan gekoppeld, een analyse van ideologische factoren die bij dergelijke conflicten een rol spelen.

                               Onderzoeker(s)

                               Onderzoeksgroep(en)

                                Project type(s)

                                • Onderzoeksproject

                                Theorievorming in de pragmatiek. 30/09/1989 - 29/09/1993

                                Abstract

                                Onderzoeker(s)

                                Onderzoeksgroep(en)

                                 Project type(s)

                                 • Onderzoeksproject

                                 Theorievorming in de pragmatiek. 30/09/1982 - 29/09/1989

                                 Abstract

                                 Onderzoeker(s)

                                 Onderzoeksgroep(en)

                                  Project type(s)

                                  • Onderzoeksproject