Onderzoeksgroep

Expertise

Verzorgen van lezingen m.b.t. wijsgerige psychologie voor een algemeen publiek.

De visuele ervaring en picturale representatie herbekeken: een benadering gebaseerd op belichaamde actie. 01/01/2006 - 31/12/2009

Abstract

Het project wil het onderwerp van picturale representatie onderzoeken als een onderdeel van het ruimer onderzoek naar de natuur van het visuele bewustzijn. Het hoofddoel is picturale representatie te herbekijken in het licht van de recente ontwikkelingen in ons begrip van visuele perceptie. Gebruik makend van de beschikbare theorieën, zal er onderzocht worden hoe een adequate theorie van picturale representatie eruit zou moeten zien. Er zal geargumenteerd worden dat geen van de huidige voorstellen erin slaagt om adequaat afbeeldingen te verklaren, en dat dit in hoofdzaak te wijten is aan enkele ernstige misvattingen over de natuur en de fenomenologie van de visuaele waarneming in het algemeen. Er zal worden geargumenteerd dat bepaalde diepgewortelde doch foute concepties van zowel afbeeldingen als van de visuele waarneming nauw een elkaar zijn gerelateerd. Het ontwarren van deze relatie zal verhelderend zijn voor een beter begrip van zowel de natuur van picturale representatie als de fenomenologie van de waarneming. Een alternatief model van picturale represenatie zal worden voorgesteld, geïnspireerd door een 'enactive approach', of een op belichaamde actie gebaseerde benadering, van de visuele ervaring.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het 'moeilijke' probleem van het bewustzijn: een epistemologische benadering. Een interdisciplinair onderzoek naar de conceptuele beperkingen van het denken over het bewustzijn. 01/10/2005 - 30/09/2007

Abstract

De kern van het hard problem of consciousness (het 'moeilijke probleem van het bewustzijn') (Chalmers) is de vraag hoe de essentieel fysische processen in ons zenuwstelsel aanleiding kunnen geven tot de essentieel niet-fysische, kwalitatieve ervaringen (qualia) die ons fenonenaal bewustzijn constitueren. Zowel filosofen als wetenschappers hebben geprobeerd deze vraag te beantwoorden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het moeilijke probleem van het bewustzijn: een epistemologische benadering - een onderzoek naar de conceptuele grenzen aan het interdisciplinair denken over het bewustzijn. 01/10/2003 - 30/09/2005

Abstract

De kern van het hard problem of consciousness (het 'moeilijke probleem van het bewustzijn') (Chalmers) is de vraag hoe de essentieel fysische processen in ons zenuwstelsel aanleiding kunnen geven tot de essentieel niet-fysische, kwalitatieve ervaringen (qualia) die ons fenonenaal bewustzijn constitueren. Zowel filosofen als wetenschappers hebben geprobeerd deze vraag te beantwoorden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het harde probleem van het bewustzijn: een epistemologische benadering - een onderzoek naar de conceptuele grenzen van het denken over bewustzijn. 01/10/2002 - 30/09/2003

Abstract

Opvangmandaat FWO-aspirant.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Theorieën van het fenomenaal bewustzijn: een zoektocht naar een adequaat non-reductionistisch kader. 01/01/2002 - 31/12/2005

  Abstract

  De basisdoelstelling van het project is een systematisch overzicht te geven van hedendaagse naturalistische theorieën van het fenomenaal bewustzijn (qualia). De nadruk ligt op volgende probleemstelling: alle hedendaagse reductionistische theorieën van het fenomenaal bewustzijn baseren zich op de veronderstelling dat cognitie bestudeerd kan worden zonder melding van het bewustzijn. Het bewustzijn wordt vervolgens gekarakteriseerd in causaal-functionele en representationele termen, onafhankelijk van een fenomenale karakterisering. Onze diagnose is dat reductionisme een onhoudbare positie is, omdat het van het fenomenaal bewustzijn een epifenomeen maakt: er ontstaat dan een onoplosbaar lichaam-geestprobleem, vanwege de onoverbrugbare explanatory gap tussen het fenomenaal bewustzijn en de causale/functionele noties die geassocieerd worden met het bewustzijn. De overbrugging van die kloof vergt een herkadering van het probleem.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Materialisme en fenomenaal bewustzijn. 01/01/1999 - 31/12/2000

  Abstract

  De vraag hoe de materiële bouwstenen van de hersenen in staat zijn fenomenaal (subjectief) bewustzijn tot stand te brengen behoort tot de meest fascinerende van de hedendaagse wetenschap. Filosofen hebben principiële twijfels geuit tegen de mogelijkheid het fenomenale bewustzijn in het kader van de neurowetenschappen te verklaren. Het project wenst te onderzoeken in hoeverre deze twijfels terecht zijn, en wat - indien een verklaring van bewustzijn überhaupt mogelijk is - als een bevredigende verklaring zou kunnen gelden.//..Doelstellingen: //..- inventarisatie en kritische beoordeling van de argumenten die pleiten tegen de mogelijkheid van een verklaring van het fenomenale bewustzijn in het kader van de neurowetenschappen.//..- Berust het verwijs van 'explanatory gaps' niet op overspannen verwachtingen over de reikwijdte van wetenschappelijke verklaringen?//..- De draagkracht van begrippen als reductionisme, supervenience, emergentie en non-reductief materialisme in het kader van het lichaam-geest probleem. //..- Publicaties in vaktijdschriften en (enventueel) in boekvorm voor een breder publiek.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Rationaliteit en religieus vertrouwen. Onderzoek van een debat in de hedendaagse Angelsaksische godsdienstfilosofie 01/07/1997 - 30/06/1999

   Abstract

   De actuele godsdienstfilosofie kan beschreven worden als beheerst door een spanning. Een ethisch geöriënteerde tendens reduceert de religie tot een levenshouding (vertrouwen). Een metafysisch geöriënteerde trend loopt het gevaar het geloof 'dat God bestaat' te verwarren met het geloof 'in' God (rationaliteit). Dit project poogt een derde weg te vinden tussen deze uitersten door de uitwerking van een religieuze epistemologie. 'Religieuze kennis' verwijst immers enerzijds naar kennis van God en anderzijds naar kennis die de gelovige in staat stelt een religieus leven te leiden. Kennis van God staat niet los van een weten-hoe God een plaats te geven in zijn leven. Juist in deze gerelateerdheid kan genoemde 'derde weg' gevonden worden.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Een eeuw wijsbegeerte in 40 boeken. 30/09/1995 - 30/09/1997

    Abstract

    Het onderzoek kijkt terug op een eeuw wijsgerig leven met de bedoeling om de boeken te presenteren die het grootste impact hadden op de ontwikkeling van de filosofie gedurende de voorbije honderd jaar. De uiteindelijke ambitie van het project is een geautoriseerd naslagwerk af te leveren voor al wie wegwijs wil worden in het hedendaagse denken en dit aan de hand van de presentatie van een veertigtal boeken die ieder in een tiental bladzijden gepresenteerd worden.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject