Onderzoeksgroep

Expertise

Mijn expertise op fundamenteel niveau richt zich op kennisconstructie via ontwerpen, meer in het bijzonder binnen het domein van architectuur en stadsontwerp. Dat uit zich in het opnemen van expertrollen in het debat over ontwerpend onderzoek en ontwerponderwijs, en in het debat over non-written (research) outcome. Op toegepast niveau vindt deze expertise haar weg in methodieken van ontwerp-gedreven actor-georienteerd onderzoek, vaak onder de vorm van Urban Living Labs, zowel in Westerse als niet-Westerse contexten.

Het leven na architectuur: de multi-sector impact van een architectuurdiploma 01/09/2019 - 31/12/2022

Abstract

Het voornaamste doel van deze studie is het identificeren van de multi-sectorimpact van een architectuurdiploma binnen de context van Europa en de mate waarin vaardigheden die aan architectuurstudenten worden onderwezen ook in andere sectoren waardevol zijn. De belangrijkste doelstellingen zijn om (1) in kaart te brengen in hoeverre afgestudeerden in de architectuur migreren naar andere creatieve en culturele sectoren, waarbij landen-specifieke vergelijkingen gemaakt worden tussen EU-lidstaten, (2) te onderzoeken naar welke sectoren afgestudeerde migreren en hun posities binnen deze sectoren in kaart te brengen, (3) vast te stellen welke vaardigheden het meest overdraagbaar zijn tussen verschillende sectoren, welke vaardigheden die het meest waardevol zijn en in welke sectoren zich tekorten bevinden, (4) na te gaan welke de potentiële positieve gevolgen kunnen zijn van deze inzichten over transfereerbare vaardigheden voor de architectuursector en voor de betrokken andere sectoren, (5) de impact te beoordelen voor curricula van architectuuronderwijs, met het oog op het identificeren van belangrijke transfereerbare vaardigheden, en (6) om resultaten op te leveren die studenten, universiteit en industrie ten goede komen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderwijsproject
  • Onderzoeksproject

Platform for Activating Networks for Cultural Resilience (PLAN4CURE). Opzetten en operationaliseren van een transdisciplinair platform voor culturele veerkracht en duurzame stedelijke omgevingen in Suriname 13/03/2016 - 31/12/2017

Abstract

Het Plan4Cure onderzoeksproject beoogt via multidisciplinaire teams van ontwerpers, onderzoekers, beleidsmakers, belangengroepen en aanbieders, cultureel erfgoed (gebouw, stadsdeel, plantage, landschap‚Ķ) op te nemen in het beleid omtrent ruimtelijke ordening. Erfgoed draagt culturele veerkracht is zich, is er uiting van. Hoewel het ook vaak voorwerp is geweest van snelle en ongerichte transformaties beoogt Plan4Cure het beleid te heroriënteren door aan te tonen dat erfgoed kan fungeren als motor voor duurzame ontwikkeling van stad en platteland, eerder dan als hinder. Vier historische sites - Mariënburg, Frimangron, Paramaribo UNESCO-site, en Moengo - vertegenwoordigen de verscheidenheid van Surinames stedelijke en landelijke erfgoed (een plantage, het stadscentrum, een perifere buurt en een mijnstadje), dienen als empirische pilot voor het project. Door middel van deze cases zal het platform kennis en methodieken die voortvloeien uit eerder onderzoek, valoriseren. Daarnaast worden kortlopende trainingsprogramma's en onderwijsversterkende initiatieven uitgezet, die zich richten op de vele en uiteenlopende belanghebbenden die betrokken zijn: erfgoedorganisaties, academici, studenten en professionals.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

DR_SOM ANTWERP; internationaal onderzoeksseminarie: methodieken van ontwerpend onderzoek 01/07/2014 - 31/12/2015

Abstract

DR_SOM (Design Research, Series on Method) is een reeks internationale onderzoeksseminaries die de ontwikkeling van architecturaal ontwerpend onderzoek verkent. Via analyse van best-practices worden jonge PhD-onderzoekers en experten samengebracht. Met de organisatie van het seminarie in Antwerpen positioneert de jonge onderzoeksgroep Henry van de Velde zich als actieve deelnemer in het internationale onderzoeksnetwerk ARENA.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Hoe het huidige Bachelor Programma 'Constructie ingenieurswetenschappen en infrastructuur aan de universiteit van Suriname en een haalbaarheidsstudie van de verlening van het Bachelor Programma in een Masters Programma in Stedelijke Ontwikkeling. 01/10/2013 - 31/08/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject